ïlieutue £ciltsrf)c GToiirmtl Amerikaans vliegtuig met militairen in zee gestort jongis Yleding Van de 78 inzittenden twee doden en vele gewonden 22 Spanning stijgt in Merauke; V.N. waarschuwt bevolking Trein ontspoord brand en in Attentie Actie 25.75 Een dode en vier gewonden Aiito,s reden over vermiste Renoir Guido wint van leger MAANDAG 24 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang 110. 12589 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantfcrticft te «helleven mgn bert in lejljeaspwt Van huiskamer kerkgebouw Zie pagina 2 heren HET zeewater is koud. Er komen winden met een kracht van 80 kilometer per uur voor. De hoge zee maakt reddingsoperaties ris kant, zo niet onmogelijk. Er valt een lichte regen. Er drijven twee of drie reddingvlotten. Op één van de vlotten brandt licht. De golven zijn soms vier meter hoog, en het weer wordt steeds slechter De Superconstellation Flying Tiger van de Amerikaanse maatschap pij Flying Tiger Airline is zondagavond in de Atlantische Oceaan gestort, 900 km ten westen van Shannon. Drie motoren van het vier motorige toestel vielen uit. Een gigantische reddingsoperatie volgt. Aan het eind daarvan de balans: de meesten hebben de ramp over leefd, al is er een groot aantal gewonden. Er waren 78 inzittenden: 55 Amerikaanse militairen met 13 familieleden en een bemanning van 10 leden. Er zouden twee doden zijn. Boven de Atlantische Oceaan, 900 km ten westen van Shannon zagen we de eer ste noodsignalen van de Super-Constella tion. We zagen 't toestel een minuut voor dat t een geforceerde landing maakte, in de wolken verdwijnen. Het gaf ons zijn laatste rapport. We zijn vijf uur lang boven de plek blijven cirkelen. Ik heb mijn pasagiers verzocht te helpen bij het uitkijken naar het vliegtuig. Maar het A\ yy was donker en we zagen geen wrak- -il\ LL0I1X10 stukken. Wel zagen we twee of drie red- 7A\ dingvlotben. Op één brandde licht. We f/jw rfl P bleven op een hoogte van 400 meter cir- Ikelen. Toen we verder vlogen zagen we jlY. deze week ^en schip, dat zich naar de plek begaf." Dit was het eerste commentaar van de gezagvoerder van de C-1T8, die als eerste de noodlanding van de Super-Constella- tiion doorgaf. 50 opgepikt Het Zwitserse vrachtschip Celerina (9000 ton) dat zich op 't moment van de ramp op 60 kilometer afstand van het vliegtuig bevond, meldde vannacht kwart over twee Ned. tijd, dat het drie rode lichten had waargenomen. Later werden vijf vlotten in het water ge zien. De Amerikaanse maatschappij deelde mee, dat het verongelukte toe stel inderdaad vijf vlotten aan boord had, die elk 25 mensen kunnen dra gen. Het Zwitserse schip had vanmor gen omstreeks vijf uur de plaats be reikt waar het toestel was neergeko men. Uit vaarroutes van verscheidene schepen kon worden afgeleid, dat van. daag een Brits ertsschip, een vracht schip, een Canadees vliegdekschip met vyf torpedobootjagers en het passa giersschip Mauretania dicht in de buurt van de landingsplaats zouden komen. Zolang niet alle overlevenden in veiligheid zijn, zullen deze schepen ongetwijfeld koers zetten naar de op gegeven plek. De Celerina, zo werd later van Shan non medegedeeld, heeft reeds 50 overle venden opgepikt onder wie de gezag voerder en twee doden een man en een vrouw. De Britse admiraliteit meldde dat geen der schepen die aan de redding deelnemen, een dokter aan boord heeft Een der drenkelingen bleek echter ats te zijn; hy verleende na zjjn redding eerste Het passerende Turkse schip Adania pikte zeven vrouwen en twee kinderen op. Uit Prestwick stegen drie amfibie vliegtuigen op om te trachten nabij de reddingvlotten te landen. Deze vliegtuigen konden elk circa vijftien personen aan boord nemen. Zij moesten echter onver- deze week PULLOVERS een echte chunky van 100% Du Pont Orlon junior: 75 Nieuws in één oogopslag teravond, nadat drie van de vier motoren waren uitgevallen, na een nood landing, in de Atlantische Oceaan (800 km weste lijk van Ierland) neerge stort. Van de 78 inzitten den waren er vanmorgen veertig gered. Zij dreven op vlotten in de buurt van het ongeluk. De Indische brigade generaal Rikhye (die uit Hollandia is vertrokken en via Djakarta en Ka- ratsji naar Nederland komt voor het voeren van besprekingen) heeft ver klaard dat de toestand in Merauke de Nederlanders grote zorgen baart. VN- vertegenwoordigers zullen ter plaatse zowel Indone- sische-bewoners als Pa poea's tegen wapenge- bruik waarschuwen. DE MEEST PRACTISCHE Overjas f in twen-stijl, in tweeds. ^Opvallend leuke 1 details, zoals zeer aparte voering 10 jaar 45.75 Te E'st (Utrecht) is gistermiddag ;n verkeersongeluk gebeurd, dat de 74-jarige weduwe, mevrouw G. Leer-van Rossum uit Heteren (Gld.) het leven heeft gekost. Vier personen werden zwaar gewond. Een personen auto reed met vijf inzittenden op de rijksweg te Eist, bestuurd door de 56- jarige N uit Heteren. die vermoedelijk onwel geworden is, tengevolge w van de auto uit de bocht vloog, tegen een tuinmuur aan. Zijn schoonmoeder mevrouw Van Leer, was op slag dood. Zelf liep htj een ernstige schedelbasis- fractuur op. Met zijn vrouw en kinde ren (6 en 8 jaar), die ook in de auto zaten, is hij naar het ziekenhuis Utrech: gebracht. De slachtoffers keerden niet in levensgevaar. richter zake terugkeren, omdat de golven drie tot vier meter hoog een landing onmogelijk maakten. In mei van dit jaar is een Super. Constellation van dezelfde maatschap, pij met 107 mensen aan boord tijdens een vlucht van Guam naar de Philip- pijnen over de Stille Oceaan verdwe nen. Er is nooit een spoor van gevon den. 9 Een patrouillevliegtuig van de Ame rikaanse marine met tien man aan boord werd vanmorgen boven het gebied van het eiland Montague aan de zuidkust van Alaska vermist. Vliegtuigen, red dingsploegen uit kustplaatsen en schepen zijn op zoek. DE spanning tijgt in Merauke. Indonesische inowners en de „pro-Neder landse" Papoea's wapenen zich, meldt Ass. Press. Tachtig Pakistaan se miltairen zijn erheen gebracht. De commandant van de Nederlandse strijdkrachten heeft op aandringen van de V.N. goedgevonden dat de 350 Indonesische para's in kampong Keoprik daar zullen blijven. De Indiase brigade-generaal Rikhye, militair adviseur van Oe Thant, ver klaarde dat de toestand in Merauke de Nëederlanders grote zorgen baart. De spanning is groter dan elders. De hoog waarnemers der V.N. gaan begin de- week naar Merauke om de vijandige groepen te waarschuwen tegen het ge bruik van wapens. Na 1 oktober worden man V.N.-troepen in Merauke ge legerd. is in Merauke een Indonesische be volking van 4000 zielen en er zijn nog honderd a tweehonderd Nederlanders. Volgens Ass. Press zouden de Neder landers de Papoea's wapens hebben ge geven. Rikhye kon de berichten echter niet bevestigen, dat de vijandige groe pen zich bewapenen, doch zeide van plan te zijn vastberaden op te treden. Hij vertelde dat de spanning was teweeg gebracht door slechte voorlichting. Hij was besloten om voor de rest van de tijd van het Nederlandse bewind de voorlichting te verbeteren. „Uit mijn persooniyke waarneming kan ik zeggen dat de toestand verre van ernstig is," zeide hy, „maar er is veel angst en wy moeten die angst bestrij den". Hy prees zowel Nederlanders als Indonesiërs voor de vreedzame toestand na het bestand. Beiden hadden zich jkbaar goed ingehouden, aldus Rikhye. 200 zoek Hij vertelde dat er nu 1000 Indone sische militairen in Nieuw-Guinea verblijven (waarvan 250 te Kaimana, 75 te Fak-Fak, 327 te Sorong en 350 bij Merauke). Eerder was gemeld dat er bij Sorong 527 waren, maar volgens de V.N. moet men aannemen, dat twee honderd via Waigeo naar ndonesië zijn teruggekeerd. Een Nederlandse jager en helikopters van de V.N. zul len het hele eiland afzoeken. De 534 gevangen genomen Indonesiërs zyn met vijf Amerikaanse Hercules vliegtuigen naar Djakarta gebracht en op de terugweg hebben deze toestellen in 20 vluchten 150 ton voedsel vervoerd ten behoeve van de Indonesische troe pen in Nieuw-Guinea. Zo zag de trein eruit, die zater dag na een aanrijding onder Vilsteren ontspoorde en in brand Gisteren is Rikhye naar Djakarta ver trokken. Hy wordt zondag a.s. op Schip hol verwacht voor gedachtenwisseling met Nederlandse autoriteiten en zal 3 oktober naar New York vertrekken. Drinkwater en geld Te Hollandia is gewaarschuwd dat het drinkwater onbetrouwbaar is omdat het zuiveringsmiddel begint op te raken. Het schip met deze stof aan boord is rer tüd. De KLM heeft te Hollandia meege deeld, dat zy heden geen Nieuwguinese guldens meer zal aannemen en dat over tocht- en vrachtkosten in Nederlands of buitenlands geld moeten worden be taald, Hierdoor is de stohmloop op de ban knog groter geworden. De laatse weken zijn de voorraden buitenlands geld vaak uitgeput geraakt. Het kan toor van de Ned. Handel Mij. zou heden voor het laatst open zyn, doch dit is verlengd tot vrijdag en men wil nu de administratieve achterstand begin ok tober inhalen, waarna heropening zal volgen. Ton voor ontslagen directeur van O.W. Vanavond zou de gemeenteraad van Deventer te beslissen krijgen over het voorstel van B. en W. om aan ir. E. A. Bierdrager per 1 januari 1963 eervol ontslag te verlenen als directeur van openbare werken. Voorts wordt de raad in overweging gegeven goed te keuren een uitkering van 100.000 ineens aan ir. Bierdrager. Ook wordt voorgesteld hem 5000 te geven als vergoeding voor de kosten, door hem gemaakt voor rechtskundige bijstand. Volgens met voorstel zal gedurende vijf jaren ir. Bierdrager elk jaar ƒ.3000 worden uit gekeerd als compensatie voor gederfde pensioenpremie. Bromfietser oorsaak ongeluk EEN bromfietser heeft zaterdag de ontsporing en het gedeeltelijk uitbranden van de trein Zwolle-Om- men veroorzaakt. Na de botsing op de onbewaakte overweg ten westen van het station Vilsteren (gemeente Dalfsen) waarbij de 43-jarige brom fietser G. B. Hegeman uit Vilsteren om het leven kwam. is de diesel- elektrische trein uit de rails gelopen en voor een deel uitgebrand. Drie passagiers en de bestuurder werden gewond. De heer Hegenum reed op zijn brom fiets links van de spoorbaan toen de trein hem achterop reed. De machinist heeft nog signalen gegeven, maar de bromfietser stak niettemin vlak voor de aanstormende trein de onbewaakte over weg over om zyn rechts van de spoor baan gelegen woning te bereiken. Hy werd door de trein, die een snelheid van ongeveer tachtig kilometer had, veer tig meter weggeslingerd en overleed ter Doordat een stuk van de bromfiets werd meegesleurd en klem kwam te zitten In met wtsselmechanisme. sloeg bet mechanisme om en ontspoorde de trein. De trein bestond uit drie wagons, waarvan de eerste de motorwagen met ruimte voor passagiers was. De tank van de bromfiets werd bü de botsing open geslagen en hoogstwaarschüniyk zlin vonken, die bü de ontsporing zyn ont staan. in de benzine terecht gekomen waardoor brand ontstond. Het achterste deel van de eerste wa gen en het voorste deel van de tweede wagen brandden geheel uit. Een stuk hail boorde zich door de bodem en het dak van de vrij volle eerste wagen, zonder echter iemand te verwonden. Een twintigtal militairen van het 113e bataljon technische dienst van de leger plaats in Stroe, die dichtbij de plaats van het ongeval in bivak lagen, trokken de passagiers uit de trein. Vrij spoedig was een complete repara- tdetrein ter plaatse evenals verschillende brandweerkorpsen. De gewonden waren mej. C. Oosterbaan uit Schoonebeek en de heer J. Kammies uit Bussum, die gisteren het ziekenhuis weer konden verlaten. De derde gewonde, de heer A .T. Immink uit Lemele. wethouder van Ommen, die brandwonden heeft, zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moe ten blijven. De treinbestuurder die op de plaats van het ongeval heeft geholpen liep een shock op. De havage was zeer groot. De rails waren volkomen verbogen, maar tegen de verwachtingen ln zyn de opruimings werkzaamheden zeer vlug verlopen, zo dat gistermorgen de treinen, zy het zeer langzaam, de plats van bet ongeval weer konden passeren. De miljoenen sigarettan, die vorige week in de Noordzee waren geworpen omdat zij voor consumptie ongeschikt waren geworden, zijn in grote aantal len teruggespoeld. De laatste badgasten kon men met hamer en nijptang bezig zien de aan gespoelde kisten open te breken. Overigens spoelden er ook hon derden losse pakjes aan, waar van de inhoud echter helemaal bedorven was. De Haagse politie kon beslag leggen op 200.000 sigaretten, die nu door de reini gingsdienst vernietigd zullen worden. Een schilderij van Renoir dat sedert een week werd vermist en dat vele malen door auto's is overreden in een drukke straat in Londen, is teruRevonden cn geïdentificeerd. Het is opmerkelijk dat het landschap (met een waarde van 50.000 gulden) slechts op drie plaatsen licht was beschadigd en maar één kras had opgelopen. De vinder buschauffeur Martin Guinland had het bijna verbrand, omdat het doek zo smerig was. Hy had nog nooit van Renoir ge hoord. Het schildery raakte vorige week zondag zoek. Peter Wilson van de kunstveiling Sotheby had het in de koffer van zUn auto. Het doek moet er toen uitgevallen zün. C.D.U. weer grootste partij in Sleeswijk De Christen-democratische party is na de ver kiezingen die gisteren voor een nieuw parle ment van Sleeswijk-Holstein zijn gehouden, de grootste partij in deze noordelijkste Westduitse deelstaat gebleven. Zij wonnen stemmen maar de grootste winst boekten de sociaal-democra ten. evenals in 1961 bü de bondsdagverkiezin- en de landdagverkiezingen in de zomer van dit jaar in NoordrUnland-Westfalen. De christen-democraten (de party van Adenauer) kregen 45 procent van de uitgebrach te stemmen, tegen 41,8 procent in 1961 en 44.4 procent in 1958. Voor de sociaal-democraten, die in de oppositie zijn, waren deze percentages respectievelijk 39,2, 36,4 en 35.9 en voor de vrye democraten, de liberale coalitiepartner van de christen-democraten, 7,9, 13,8 en 5,4. Op grond van de voorlopige uitslagen zal de Christen-democratische partij 34 zetels in het nieuwe parlement krijgen, de sociaal-democra- en 29, de vrije democraten 5 en de Deense min derheidspartij 1 zetel. Van het aantal kiesgerechtigden heeft 69.3 wocent zyn stem uitgebracht. President Guido, die na een korte i bloedige stryd over de militaire leiders van Adgentlnië heeft getriomfeerd, heeft gisteravond in een radiorede medege deeld, dat hU thans alle gezag uit oefent en dat hy in de korst mogelyke tyd verkiezingen wil nltschryven. Enkele uren tevoren hadden de laatste tegen hem in opstand gekomen stryd- krachten zich in Noord-Argentindë c gegeven Hierdoor i de nederlaag i pleet van de militaire leiders, die Guido in maart in hun poging om voor goed einde te maken aan het peronisme. als een maronet bot president gebombar deerd hadden. Kennelijk zinspelend op het peronismr zei Guido dat alle sectoren van de bo volking in staat gesteld zouden worder vrüelijk aan het politieke leven va»1 het land deel te nemen, mits zii de de- mocratisohe beginselen aanhingen In Utrecht is gisteren de 40-jarige mevrouw A. Roos-van der Linde bij een verkeersongeluk om het leven ge komen Haar man, de 43-jarige be- roeps-nannier J. Roos werd gewond. De heer Roos, die een scooter bereed, verleen.1* geen voorrang aan een taxi. De chauffeur van de taxi, de 33-jarige W A. Z., kon een botsing niet voor komen. Steeds meer abonnees gaan er toe over het abonnementsgeld per kwartaal te betalen. Zoals u weet bedraagt dit ƒ8,25. Indien ook u daartoe overgaat, wilt u het bedrag dan vóór 1 okto ber overschryven op onze post rekening nr. 58936 of voldoen aan ons loket? Als u voor een ander betaalt, wilt u dan vooral het bezorgadres van de krant vermelden? Uiteraard geldt dit bericht niet voor de abonnees die ons een machtiging tot automatische af- schryving hebben verstrekt. streken blijft invloed van een hogedrukgebied waarvan het centrum boven Frankrijk gelegen. Na het wegtrekken van de diepe depressie bij IJsland in de richting ran Spitsbergen ondergaat het hogedrukge bied nu weer een uitbreiding over Duits land. Het weer houdt daardoor een rustig karakter. De wolkenvelden in onze om geving nemen langzaam in betekenis af. In de nacht zal bij opklaringen echter mist ontstaan, die in de loop van de och tend op de meeste plaatsen weer ver dwijnt, waarna later in vele delen van het land zonnige perioden zullen voorko- De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Overwegend droog weer met ln de □acht en ochtend plaatseiyk mist en morgen overdag zonnige perloden. Zwak ke tot matige wind in hoofdzaak tussen Zuid en Oost. Iets koudere nacht. Mor gen dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere (Opgemaakt te 11.15 uur). Zon en maan Tendens langzaam dalend Hoogwater Schevenlngen 25 september: 1.00 v.m, 13.30 n.i VeeMesSi INNENVERINGBED het beste bed ooit gemookt (jooilwill SCHUIMRUBBERBEO versterkte middensector fsbritktn Zevenbergen i Station ween. ücsteldh If ïr ff 5 as Eelde J» Bilt wzw"" 2 windstil 15 11 14 10 14 12 15 10 15 8 Eindb Zd -Limb Stockh Oslo bordeer A'dam Bru^sei mist mist regen zw bew z 2 ono 2 windstil windstil windstil windstil windstil 14 8 13 8 10 3 13 -1 15 7 15 4 15 8 16 4 15 10 14 8 Parus Bordeaux '.renoble Nice ISÜfim MQnebtt ZUrich Ch bow. mist zw bow zw bew 1 bow nno 2 windstil w 3 windstil wzw 2 wnw 2 windstil windstil 17 5 25 5 20 5 22 15 12 4 14 7 11 8 14 8 17 5 20 7 Belgran." Athene Ajaccio Madrid Mal lor ca regen gh bow zw bew ozo 2 windstil windstil windstil w 2 14 8 •3 6 17 e 22 15 24 12 24 12 32 17 28 14 27 18 II

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1