GROTE SPANNING IN EEN VERDEELD BRAZILIË Jlicuiuc £ciitsrl|c ÖTauranl II] 3»] Joachim Basis nu: Britse toetreding EEG Indonesië „helpt" Papoea-studenten Mr. Toxopeus sloot de Staten-Generaal Nieuwe strip: SU,i0n ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1962 r KANTOREN: Stcenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIEN ST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. F. DIEMER Dr. E. DIEMER CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasttcfi is «heblevra myn hert in Uy^easpott" Drieënveertigste jaargang no. 12582 In 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegrachl 8—10 UXUEUMX TAE Braziliaanse vakbonden hebben gisteravond een algemene staking af- gekondigd, die ten doel heeft het economische leven in het land vol ledig lam te leggen. De vakbondsleiders, die president Goulart steunen, besloten hiertoe nadat het Congres het verzoek van Goulart om een volks stemming te laten houden of het land een presidentieel dan wel een par lementair systeem moet hebben, had verworpen. De stakingsoproep volg de op het aftreden van het kabinet. Premier Da Rocha verklaarde in het Huis van Afgevaardigden, dat hij besloten heeft af te treden omdat het conservatieve blok in het parlement zich hardnekkig keert tegen vrijwel alle voorstellen van de president. Na de oproep tot staking werd de militaire bewaking van het parle mentsgebouw versterkt, terwijl de troepen in het district Sao Paulo in staat van paraatheid werden gebracht met het oog op de algemene staking. Een van de meest verbitterde politieke vijanden van president Goulart. gou verneur Lacerdas van Rio de Janeiro, reageerde onmiddellijk op de stakings oproep door 6 000 politiemannen op te roepen om het hoofd te bieden aan mogelijke wanordelijkheden. In de stad vormen zich lange rijen voor de winkels die levensmiddelen willen in- De soldaten in Rio bezetten de stations en de strategisch belangrijke punten. President Goulart gaf een verklaring uit waarin hij een beroep deed op de bevolking om de kalmte te bewaren. Hii verklaarde er zeker van te zijn, dat hel Congres, dat bijeen was om te beslissen of de president zal worden gerechtigd een nieuwe regering samen te stellen „de hoop van het volk zal vervullen" De staking heeft nog een tweede doel: de vakbonden willen dat de lonen met 100 procent worden verhoogd. In het Congres is een voorstel in be spreking om Goulart speciale uitvoe rende bevoegdheden te verlenen. In af wachting van de vorming van een nieu we regering heeft generaal Kruel, het hoofd van het militaire huis van dc president, voorlopig de leiding van het ministerie van oorlog op zich genomen De Kamer van Afgevaardigden mach tigde later president Goulart een voor lopige regering zonder bekrachtiging door het parlement te vormen. Evenals de Senaat stelde zjj de datum van eer volksstemming over instellingen van d( staat op zes januari. Aan de stemming namen alle 252 af gevaardigden deel. De uitslag was 16? stemmen voor en 83 stemmen tegen de machtiging. De gouverneur van de staat Guanabara, waarin Rio de Janeiro is gelegen, heeft de staking onwettig genoemd. Hij heeft gedreigd aan de federale troepen te Joachim een postbe ambte, wordt op een dag aangenaam verrast met een erfenis. Een erfenis van oom Bartholomeus. Tot de erfstukken be hoort o.a- de villa „Belle- vue" waarin Joachim tot z'n niet geringe verbazing ooms huishoudster, tante Kea aantreft. Daar zij elkaar nimmer ontmoetten verloopt de kennismaking niet zonder incidenten. Als de moei lijkheden ten slotte zijn opgelost blijkt dat dit tweetal het uitstekend met elkaar kan vinden. Te meer waar zij een geza menlijk verlangen koes teren n.l. het ontwikkelen van achtergebleven ge bieden. De ernstige lezer zal misschien even de wenkbrauwen fronsen. Maar hij kan gerust zijn, het verhaal dat vanaf vandaag in z'n krant ver schijnt is een kolderver- haai zonder serieuze bij bedoelingen. Gemenebestleiders gekalmeerd zullen verzoeken de orde te handhaven. Enige tegenstanders van de links- gerichte president Goulart hebben hem ervan beschuldigd arbeidsonrust op te wekken om daarbij bredere bevoegd heden te verkrijgen. Beweerd wordt dat hij een staatsvorm wil scheppen zoals Argentinië ten tijde van Peron bezat. Beatrix onverwacht - incognito - naar Frankfort Prinses Beatrix is gistermiddag met en super-constellation van de KLM om twee uur onverwacht van Schiphol naar Frankfort vertrokken. Over het doel van deze reis werd niets onthuld. Medege deeld werd slechts, dat de Prinses de reis incognito maakte. Zij was in een blauw-grijs gestreept mantelpak gekleed en werd vergezeld door haar particulier secretaresse, mej. M. C. C. Wijnen, en een rechercheur van de veiligheidsdienst m het Koninklijk Huis. De R V D. deelde later mede, dat prin ses Beatrix is vertrokken naar Caub aan de Rijn om daar een vergadering bij te wonen van de European Working Group. Deze groep is voortgekomen uit een aan tal besprekingen, die in juni j.l. in Caub zijn gevoerd op initiatief voor het voor lopig Comité Europese Jongeren. Op de dag van de infanterie in Den Bosch is voor het eerst een demon stratie gegeven met de in Frankrijk gebouwde A.M.X. Met dit gepant serd rupsvoertuig kan een infanteriegroep zich snel verplaatsen. De onderste foto laat zien hoe groot de eenheid is die de A.M.X. kan DE Gistermiddag is de bankwerker fcjoerd Bosma in Veendam, op weg paar z\jn werk per bromfiets tegen pen zandauto opgereden. De man is pp weg naar het ziekenhuis aan een kchedelbasisfractuur overleden. Hij pas gehuwd en vader van één kind. Gisteravond is op de met auto- patische knipperlichten beveiligde pverweg te Deurne de 36-jarige puinderszoon P. Derks onder de (trein van Venlo naar Eindhoven gekomen. De man was op slag dood. De trein had veertig minuten ver traging PREMIER Macmillan is er gisteren in geslaagd de oppositie in het Gemenebest tegen de Britse toetre ding tot de Euromarkt af te koelen. Uit Britse bron wordt vernomen dat Macmillans vriendschappelijke gesprekken der laatste twee dagen met de Gemenebest-leiders hun nut hebben getoond bij het verminderen van de spanning. Dezelfde waardering kwam ook van andere delegaties die de 16-lan- den conferentie van Gemenebest- premiers bijwonen. De emotionele sfeer die de confe rentie eerder in de week beheerste, is nu verdwenen. De gemeenebestleiders zijn nog steeds verontrust. Ze kunnen zich nog steeds niet neerleggen bij de gedachte dat Engeland het oude imperialistische moederland in Europa zal opgaan. Maar de besprekingen op de conferentie zün nu gebaseerd op de stilzwijgende overtuiging dat Engeland zich bij de 6 landen van de EEG zal aansluiten. Vooruit kijken President Ayub Khan van Pakistan deed een informeel voorstel voor topconferentie van de Gemenebest- Euromarktlanden om te werken aai totstandkoming van grotere economische eenheid dan de huidige Westeuropese groepering. Hij verklaarde op een lunch die wi bijgewoond door 300 correspondenten diplomaten, dat de EEG „de kiem houdt van iets groters in de wereld" Nu is het de tijd, aldus de Pakistaanse regeringsleider, om de vergroting het gebied van de Euromarkt te ove g--n niet noodzakelijk op politiek ter rein maar zeker op economisch gebied. Hij voegde eraan toe: „Dit is een be slissend moment in dc geschiedenis. Als er vooruit wordt gekeken kan er iets groters uit groeien" Ayub Khan heeft het zo geregeld. i\ hij morgen naar Parijs gaat om presiden. De Gaulle te ontmoeten. Hij verklaarde (Advertentie) Ondanks het lawaai en het moeilijker bereiken van onze zaak tijdens de betering der Haarlemmerstraat, loont het de moeite om onze zaak te bereiken. U vindt bij ons, kwaliteit, lagere prijzen en vakmanschap. Goud. Zilver, Juwelen, Horloges. Klokken, Cassettes. Wij dan ken U bij voorbaat voor uw moeite, v. d. WATER. Haarlemmerstraat 207 zijn ideeën met De Gaulle te zullen be spreken als de Fransman hiertoe ge- Het voorstel van Ayub Khan voor een topconferentie over de Euromarkt werd het eerst gedaan in een praatje met Macmillan. De Pakistaanse leider besprak het daarna diepgaander met de minister voor het Gemenebest en de koloniën, Duncan Sandys. De Britten toonden zich er echter niet bijzonder geestdriftig 1 Indonesische ambassade te Bonn is bereid alle kosten te betalen voor de zes Papoea's, die pas een oriëntatiereis door Indonesië hebben gemaakt en van de Neder landse regering opdracht hebben ge kregen onverwijld naar Nieuw-Gui- nea terug te keren, aldus het Indo nesische persbureau Antara te Keu len. De Nederlandse regering zou deze Papoea's na hun terugkeer in Nederland „aan hun lot hebben over gelaten" en „onmenselijk hebben behandeld". De woordvoerder van de ambassade zag daar een uiting van wrok in van Nederlandse kant. Naar van het ministerie van bin nenlandse zaken in Den Haag wordt Dit is een nieuw soort in West- Duitsland getoonde schuilge- legenheid die bij atoomaanvallen is te gebruiken. Zij biedt plaats aan twaalf personen en kost ruim f 6000. De bedoeling is dat het p?- val in de grond ivordt geplaatst. e. De vlag en het volkslied van de vernomen hebben de bedoelde Pa poea's uitstel gekregen van hun ver trek uit Nederland. Zoals men weet zouden ze heden, zaterdag, van Schiphol vertrekken. Omdat hun voorbereidingstijd te kort bleek is de vertrekdatum thans vastgesteld op donderdag. In Hollandia zijn de financiële deskun digen van de V.N., de heer Mccaw en de Indonesische deskundigen aangekomen om vandaag samen met de Nederlanders besprekingen te voeren aangaande de re geling van een aantal financiële kwesti de overdracht betreffende. Mccaw deelde mee, dat de V.N. wa< schijnlijk van Malakka een groep v dertig poltiemannen zullen laten ovt komen, teneinde opengevallen plaatsen door het vertrek van Nederlandse col lega's te kunnen bezetten. Hij deelde verder mee dat in totaal 12 hoge be stuursposten in Nieuw-Guinea moeten worden overgedragen, die om. zouden moeten worden vervuld door Indonesiërs. Mccaw zal na afloop van de besprekin gen waarvoor men drie weken heeft uit getrokken naar New York terugkeren. Inmiddels is in Hollandia in het splin ternieuwe gebouw van de Nieuw-Guinea- raad het Nationaal Papoeacongres be gonnen, dat door leidende Papoea's zelf is georganiseerd. Van de 128 Papoea's uit geheel Nieuw-Guinea die werden uitge nodigd, zijn er ruim 90 verschenen. Alle deelnemers zullen in de gelegen heid worden gesteld hun mening ken baar te maken over: a. Het akkoord tussen Nederland en Indonesië; b. De volksstemming in 1969; c. De veiligheid van het volk en de opbouw van het land tussen 1 oktober en 1969; d. De vrijheid van meningsuiting op basis van het akkoord; Buiten het gebouw stonden vele tien tallen Papoea's om door de open ramer te luisteren naar de redevoeringen. De heer Wajoi betoogde dat Nieuw-Guinea zich zal opwerken om na 1969 te komen tot een eigen republiek. De heer Kalsiepo bepleitte een goede samenwerking, eerst met de V.N., daar na met Indonesië. Jouwe sprak in dezelfde geest en ein digde zün rede met een „Lang leve Pa poea Barat". Als Indonesië een anti-koloniaal land is zal het ons straks de vrijheid geven, aldus Tangghama, die tot voorzitter het congres werd gekozen. (Advertentie) SFEERVOL DINEREN in Het Oude Koningshuys van 1628 Hongaarse Shaslick - 6 soorten vlees met karaf wijn6.50 Kinderdiner 3.25 SASSENHEIM TAE RAAD van Nederlandse werkgevers- bonden heeft een rapport gepubliceerd, getiteld: Verslaggeving, verantwoording en voorlichting door de besturen van naamloze vennootschappen. In de raad werken de vier grote werkgeversbonden in Nederland samen. Het onderwerp van deze studie is bijzonder belangrijk. In de eerste plaats, omdat de grote industriële ondernemingen in ons land een steeds be slissender rol gaan spelen in het econo misch gebeuren van ons land. Van be doelde grote ondernemingen komen er steeds meer en de bestaande nemen nog in omvang toe. mede onder invloed van de totstandkoming van de Euromarkt. De animo bij kleinere ondernemingen om in een groter verband te gaan samenwerken, blijkt opmerkelijk groot. Dezer dagen be steedden wij hieraan elders in ons blad nog uitgebreid aandacht. Deze vorming van grotere bedrijfseenhe- den brengt met zich mee, dat de Neder landse werknemer wat betreft zijn maat schappelijke positie in steeds grotere mate afhankelijk wordt, van een naar verhouding kleine kring van economische machthebbers in Nederland. Deze afhan kelijkheid wordt vooral gevoeld op pun ten als werkgelegenheid, welvaart, aan deel van de werknemer in het nationaal inkomen en andere sociale omstandig heden. De grote ondernemingen worden steeds meer een integrerend deel van onze sa menleving en vrijwel iedereen heeft be lang bij dc goede gang van zaken in deze ondernemingen. Gelet op het grote alge mene belang dat hiermee gemoeid is, is het gewenst dat de ondernemingen in haar verslaggeving zoveel mogelijk open kaart spelen, want naar onze mening dragen deze dernemingen toch ook een ver antwoordingsplicht tegenover de gemeen schap. Het heeft ons echter teleurgesteld, dat in het rapport juist een publieke ver antwoording wordt afgewezen. In dc tweede plaats achten wij dit rap port belangrijk, omdat erop het gebied van de verslaggeving door naamloze ven nootschappen nog wel een cn ander ver beterd kan worden. In het rapport wordt weliswaar op uitstekende wijze verteld, hoe de ondernemingen het zouden moeten doen, maar de stok achter de deur ont breekt. Ook bij de werkgeversbonden ge looft men toch niet, dat dc ondernemin gen die tot nog toe onwillig zijn gebleven om de verslaggeving op een beter peil te brengen, nu plotseling na het verschijnen van genoemd rapport van betere gedach ten zullen zijn bezield. Hoe goed het rapport ook is bedoeld, het is naar onze mening te slap uitgevallen. Men wil vooral geen ingrijpende wette lijke normen voor de verslaggeving. Een eventuele wet moet vooral globaal zijn en nergens in details afdalen. Voor een Vennootschapskamer, die toezicht zou moeten houden op de verslaggeving, i* helemaal geen plaats. Alle verbeteringen in de praktijk zullen zich in volle vrij heid moeten voltrekken, lloe lang dat dan allemaal gaat duren, is blijkbaar niet belangrijk. Wij menen, dat in deze tijd, nu er zoveel gesproken wordt over bezitsvorming en nu er beleggingsfondsen voor de kleine man worden opgericht, zodat ook deze spaarder zal kunnen profiteren van de belegging in aandelen, men ook wat be treft de verslaggeving bij de ondernemin gen zijn tijd beter had moeten verstaan. Hopelijk zal dc staatscommissie-Verdam binnen niet al te lange tijd met meer positieve suggesties op dit terrein voor de dag komen, positiever dan thans in nel -iprkgeversverbonden lie; hogedrukgebied dat ons een tijde- lijke weersverbetering heeft gebracht is snel naar Oost-Europa getrokken. Van morgen was de barometer bij ons al weer flink gedaald. Uit het westen nadert een storingsfront met enkele buien, sommige met onweer. Een zuidelijke wind voerde vandaag nog vrij warme lucht aan, maar morgen komen wij weer in een koelere westelijke luchtstroom. Dit betekent dat het onstabiele weer type nog voortduurt en dat wij vergeefs blijven uizien naar een periode van fraai nazomerweer. Verleden jaar werden wij daar U'el mee verwend, want toen steeg het kwik op 16 sember ook in Zuid-Hol land nog tot 26 a 27 graden. De Bilt verwacht tot morgenavond: Tijdelijk meer bewolking met plaat- i seljjk wat motregen en in de nacht en ochtend hier en daar mist. Zwakke, tij delijk matige wind tussen zuidwest en west. Lagere middagtemperaturen. Vanmiddag heeft, zoals gewoonlijk, de minister van binnenlandse zaken mr. Toxopeus het parlementaire vergader jaar in opdracht van II.M. de Koningin tijdens een formele samenkomst van de Staten-Generaal onder presidium van mr. J. Jonkman gesloten. Vijftig man bereden rijkspolitie escor teerden mr. Toxpopeus van Huis ten Bosch naar deze verenigde vergadering. Twee pelotons van de opleidingsschool van het korps Rijkspolitie met kapel en drumband onder bevel van luitenant P J. Leers begroetten mr. Toxopeus. Terwijl kapitein Hogervorst toepasse lijke muziek dirigeerde, inspecteerde minister Toxopeus de manschappen. In naam der Koningin zei mr Toxo peus in de verenigde vergadering on der meer: ~De toekomst van Nieuw-Guinea was meermalen een onderwerp van bespreking. Met voldoening kan wor den vastgesteld, dat in de afgelopen zittingsperiode enige bijzondere ge delegeerden van de Staten van Suri name aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Voor velen uwer werd de taak als volksvertegenwoordiger nog ver zwaard door deelneming aan verga deringen en voorbereidende bespre kingen van supranationale en inter nationale bijeenkomsten. De Koningin heeft mij opgedragen u dank te zeggen voor de toewijding er ijver, bij de behartiging van 's lands belangen betoond." De ceremonie trok. zoals gewoonlijk, publieke belangstelling in het regerings centrum. Het ere-escorte werd gecommandeerd door majoor der Rijkspolitie Jhr. B. W. T. de Beaufort. Tendens dalend ZON EN MAAN Zondag: zon op 06.15. onder 18.95; naan op 20.26, onder 06.50. Maandag: zon op 06.16. onder 16 52; maan op 20.54. onder 10.23. 20 sept. laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 16 september: 4.23 van.; 16.49 nm. 17 september: 5.07 van.; 17.30 n.m. i Temper. ïz Si Ii|$f t- ii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1