Jlietuue (fourant Loononderhandelingen bedreigd door tijdnood Commentaar Olifantje Baby in N.O.-polder Wie biedt wat voor een atoomstad? Tijger Regering stelt gesprek met de Stichting uit Kennedy: Wij moeten het eerst op de maan landen Loonrust tot 1 november? MacMillan voor vrijwel onmogelijke opgave DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12580 F. D1EMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvaiticfj i« ahefclmn mgn hert ia Ugljcaspoct" JAARBEURS- mei rode ogen Zie pagina JOHN F. KENNEDY ....prestige fVan onze soc.-econ. redactie) TTET voorgenomen gesprek tussen een delegatie uit de ministerraad en AA het bestuur van de Stichting van de Arbeid over het loonbeleid voor de toekomst is gisteravond niet doorgegaan. Op verzoek van de regering is het gesprek uitgesteld, omdat het kabinet nog onvoldoende in de gele genheid is geweest het advies van de Sociaal-Economische Raad inzake herziening van de structuur van ons loonbeleid te bestuderen. Wel heeft nog een bespreking plaats gehad tussen een delegatie uit de ministerraad en een werkgevers- en een werknemerslid van de Stichting van de Arbeid, namelijk ir. J. Bosma en drs. D. Roemers. In dit gesprek is alleen de pro cedure van het overleg tussen regering en bedrijfsleven aan de orde ge weest. Inmiddels heeft ook A MERIKA kan het niet verkroppen dat de Russen kortgeleden de enorme technische prestatie hebben geleverd om de tweeling Popovic en Nikolajef tegelijk door de ruimte te laten zweven. Ten I koste van alles willen de Amerikanen de wereld doen geloven dat de V.S. zeer" binnenkort de leiding zullen hernemen op het gebied ;van de ruimtevaart. Vieuws in één oogopslag Het geplande gesprek tussen een delegatie uit de ministerraad en het bestuur van' de Stichting van de Arbeid over het loonbeleid is gisteravond niet doorgegaan. Op ver zoek van de regering is het gesprek uitgesteld omdat het kabinet nog onvoldoende gelegenheid heeft gehad, het advies van de Sociaal-Economi sche Raad inzake herzie ning van de structuur van ons loonbeleid te bestu deren. Uit het eindverslag van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer over het ontwerp rijkswet tot goedkeuring van het akkoord met In donesië inzake Nieuw- Guinea valt op te maken, dat slechts één lid ver klaard heeft, niet bereid te zijn, zijn stem te geven aan deze in de vorm van een akkoord voorgedra gen capitulatie". Het is opvallend, dat de overige leden (ook de socialisti sche) veel minder kritiek op het regeringsbeleid hebben, dan die van de Tweede Kamer. President Kennedy wil, dat Amerika ten koste van alles de wereld ervan overtuigt, dat het zeer binnenkort de leiding zal hernemen op het gebied van de ruimtevaart. „Slechts wanneer wij vooraan staan, kunnen wij mede beslissen of de ze grote nieuwe oceaan een zee van gezegende vrede of een verschrikke lijk oorlogstoneel zal worden," aldus de presi dent. Vandaag zou het Brit se kabinet de balans op maken van het eerste ge deelte van de Gemene best-conferentie, die in Londen aan de gang is. Verwacht wordt, dat pre mier Macmillan zaterdag of maandag zal antwoor den op de felle kritiek, die zijn verdediging van Engelands voorgenomen toetreding tot de EEG heeft uitgelokt. Hij staat voor een vrijwel onmoge lijke taak, als hij de Ge- menebestlanden wil af brengen van hun vijan dige standpunt. De Oostduitsers zijn niet erg te spreken over de mededeling van Chroesjtsjof (aan Kenne dy), dat de Sowjetunie niet zal aandringen od het sluiten van een Duits Vredesverdrag, voordat de Amerikaanse Congres verkiezingen achter de rug zijn. Deze houding van de Russische premier heeft (enige tijd geleden al) als een koude douche op de Oostduitse commu nisten gewerkt President Kennedy verklaarde giste ren, dat Amerika's geweten dit vergt en dat zowel vrede als veiligheid hierbij op het spel staan. Kennedy deed een beroep op z(jn landgenoten zich „omvangrijke, stout moedige en niet aflatende" inspannin gen te getroosten om een mens op het maanoppervlak te doen landen. Hij voerde het woord in het stadion van de Rice-univ t siteit, op de tweede en laatste dag van zijn werkbezoek aan installaties en centra die zich met de ruimtevaart bezig houden. Voor vervolg zie pagina 9 afzonder lijke vergadering plaats gehad van het bestuur van de Stichting van de Arbeid, waarin hel loonbeleid aan de orde is geweest. De moeilijkheid doet zich namelijk voor, dat nu eigenlijk in verschillende bedrijfstakken de loononderhandelingen voor de lonen per 1 januari a.s. moeten beginnen, terwijl er nog geen beslissing is over een eventueel nieuw loonsysteem en er evenmin een economische prognose is. waarop werkgevers en werkne mers zich kunnen baseren bij hun loononderhandelingen. Met name de metaalindustrie staat thans voor deze moeilijkheid. Van werkgeverszijde is opnieuw even als in het gesprek met de regering op 13 juli de gedachte geopperd de lopen de contracten te verlengen tot er meer -- bekend is over de economische „ruimte" worden, en het toekomstige loonsysteem. De re- Met staatssecretaris Roolvink zal hier- gering zelf heeft het woord „loonpauze" j o\er nader overleg worden gepleegd, al laten vallen. Dat de werknemersvakbeweging voor dit voorstel in vuur en vlam staat, kan bepaald niet gezegd worden. Hier zou men er eigenlijk meer voor voelen, de Sociaal-Economische Raad zo snel mo gelijk een advies aan de regering te laten uitbrengen over de te verwachten mogelijkheden voor de lonen in 1963. in de hoop dat dan daarna de loon onderhandelingen nog tijdig kunnen worden afgesloten. De regering zal dan echter eerst de S.E.R. nog om advies moeten vragen. De werkgroep-Kessler van de S.E.R., die het advies moet voorbereiden, komt op 27 september bijeen. Naar verwacht werd, zal daarna de Commissie Ontwik keling Nationale Economie van de S.E.R. het rapport op 2 november kunnen be spreken, en de S.E.R. zelf zou er dan op 23 november zijn aandacht aan kun nen wijden. In de vergadering van de Stichting van de Arbeid is echter al gesuggereerd te proberen het advies nog voor 1 no vember aan de regering uit te brengen. De regering zal dan inmiddels ook een uitspraak moeten doen over het systeem van loonvorming voor de toekomst. Bij de bespreking van de procedure-kwes ties zijn deze punten ongetwijfeld door de heren Bosma en Roemers onder de aandacht van de regering gebracht. Andere belangrijke punten, die nog de aandacht kregen van het bestuur van de Stichting van de Arbeid waren het vraagstuk van de zogenaamde oneigen lijke winstuitkeringen en maatregelen inzake de uitlening van arbeidskrachten i ronselen). Het vraagstuk van de oneigenlijke winstuitkeringen zal eveneens in het overleg met de regering aan de orde worden gesteld. Het bestuur achtte het onjuist, dat alle loonspelregels ook voor deze winstuitkeringen zullen gelden. Ook kon men het regeringsstandpunt niet delen, dat er geen aanleiding zou bestaan tot het nemen van verdere wet telijke maatregelen tegen het ronselen van arbeidskrachten. Het bestuur was het er niet mee eens, dat bepalingen in zake het uitlenen van arbeidskrachten opgenomen zouden moeten Boltini: Geen stunt van mij Politie: „Dit is geen grap meer" (Van een onzer verslaggevers) Het Indische olifantje Baby var circus Toni Boltini en zijn Spaanse op passer zijn terecht. Leden van de stu dentenvereniging Veritas (van de ve terinaire afdeling van de rijksuniversi teit) hebben woensdagavond de Utrechtse politie telefonisch op de hoogte gesteld van hun verblijfplaats een riante boerderij in de uitgestrekte Noord-Oost polder. Uit het verhaal, dat de studenten aan de Utrechtse recherche hebben verteld, is vast komen te staan, dat de diefstal van het olifantje uit het cus in Rotterdam inderdaad een „grap" is geweest. De hardnekkige geruchten, die woensdag werden rondgestrooid, zijn dus gebleken op waarheid te be- Tusten. Hoewel algemeen wordt aangenomen, dat de ontvoering van het olifantje en de Spaanse oppasser een van de talrijke stunts van Toni Boltini is, biyft de cir cusdirecteur echter ontkennen van het plan voor de diefstal af te weten. Voordat de Utrechtse studenten hem woensdagavond telefonisch hadden i licht, had zijn ex-perschef G. Karman echter al verteld, dat het olifantje e oppasser in de nacht van zondag op maandag in een veewagen regelrecht i de boerderij in de Noord-Oost polder ren gebracht. Eerder op de dag had de heer Karman die sinds maandag meer in dienst is van circus Boltini, klaard „ook schuld aan de stunt te heb- Ovcrigens zou. naar w(j vernei Toni Boltini enkele dagen geleden reeds hebben laten merken, dat hy wist, waai de olifant en de Spanjaard zich verbor gen hielden. De Rotterdamse recherche, die sinds het ogenblik, dat Bobby Alt'noff de eigenaar van Baby aangifte deed van de diefstal, intensief heeft gezocht naar het olifantje, spreekt niet van een „grap". De chef van de recherche, commissaris P. Kruit, zegt: „Ik ben niet langer bereid dit als grap te beschouwen. Daarvoor heeft het te lang geduurd Onmiddellijk nadat Toni Boltini door de Utrechtse studenten en later door rechercheurs van de Rotterdamse politie op de hoogte was gesteld van de ver blijfplaats in de Noord-Oost polder, heeft hij Bobby Althoff bij zich laten roepen, die de aanklacht tegen de Spanjaard introk. Baby is zondagnacht omstreeks twee uur uit het circus gehaald en in veewagen gestopt. Twee studenten hadden zich uitgegeven als veearts toen de Spaanse oppasser de jongemannen in de stal van de olifanten ontdekte. Van hun verhaal begreep de Spanjaard niets maar toen ze hem twee flessen sterke drank in de handen stopten, bleek hij dadelijk bereid om zonder morren met het olifantje in de vee wagen te stappen De boerderij in de Noord-Oost polder is eigendom van de vader van een van de groenen'. Het plan om Baby te ont voeren was van de installatie-commis sie van de studentenvereniging Veritas, die een van haar leden, mejuffrouw Els Thomeer, op haar verjaardag-gis teren-wilde verrassen. Een wat late verrassing overigens, want het olifantje werd vanmorgen pas naar Utrecht gebracht .Het dier kan vandaag niets gebeuren in de Domstad, waar van daag honderden dierenartsen zijn bijeen gekomen ter gelegenheid van het eeuw feest van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde! Vierhonderd Utrechtse studenten zouden het olifantje vanavond omstreeks half acht in triomf terugbrengen te Rot terdam. mits zij officieel werden ontvan gen door directeur Toni Boltini. Een oplossing via de c.a.o.'s werd uitvoerbaar genoemd. Afgewacht zal worden welke wettelijke maatregelen de legering eventueel bereid Is te nemen, (Van onze soc.-econ. redactie) Naar wij in Haagse kring horen verluiden, heeft de regering in het gesprek met een afvaardiging van de Stichting van de Arbeid er in toegestemd op zeer korte termijn de Sociaal-economische raad om ad vies te vragen over de mogelijkhe den op loongebied voor het volgend ;aar Wanneer dit advies dan inderdaad voor 1 november nog zou kunnen wor den uitgebracht, zoals in de vergadering van de stichting reeds is gesuggereerd, wordt het voor het bedrijfsleven gemak kelijker de loononderhandelingen althans tot die datum op te schorten Dit geldt met name de metaal- en textielindustrie, waar wel reeds voorstellen door de werknemersbonden zijn ingediend, maar waar men de lonen nog even heeft la ten rusten. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat be halve de werkgeversgroeperingen ook de werk nemers vakbeweging bereid zal z(jn dl» uitstel tot 1 november voor wat be treft de lonen te accepteren. Hr. M.'s onderzeeboot Zeeleeuw is gistermiddag in het Nieuwe Diep afgemeerd voor de onder- zeedienstkazerne. Het schip heeft de terugreis van Nieuw- Guinea gemaakt om Kaap de Goede Hoop en heeft sinds het vertrek uit Nederland 5000 zee mijlen afgelegd, de langste vaar- opdracht sinds de tweede we reldoorlog. Vele belangstellen den wachtten het schip op. De begroeting was. de kille regen ten spijt, hartverwarmend. De echtgenote van generaal Eekhout heeft gisteravond in het militaire hospitaal aan de Muzenstraat in Den Haag, de 20-jarige dienstplichtige soldaat Jacob Bood uit Nieuw-Vennep opgezocht, die in Nieuw-Guinea gewond is geraakt. Het Gemenebest en de EEG VANDAAG zou het Britse kabinet de balans opmaken van het eer ste gedeelte van de Gemenebest-con ferentie, die in Londen aan de gang is. Verwacht wordt, dat premier Macmillan zaterdag of maandag zal antwoorden op de kritiek, die zijn verdediging van Engelands voorne men, tot de E.E.G. toe te treden, heeft uitgelokt. MacmiUan H(j sta&t voor een vrijwel onmogelijke taak, als hij de Gemenebestlanden wil afbrengen van hun vijandige standpunt. In gezaghebbende kringen te Londen zei men, dat de Britse regering ondanks de kritiek met bereid is, het gesprek te heropenen over de belangrijke kwesties, die reeds by de onderhandelingen met de EEG-Janoen z(jn geregeld. Zij zal echter '.vel bereid zyn op verzoek van verscheidene Gemenebestlanden om op- Oproep tot hulp aan Softenonfcinderen Vier Nederlandse vrouwen hebben een oproep gedaan tot steun aan de Neder landse slachtoffers van thalidomide-pre- paraten: Meer dan twintig kinderen van wie de moeders het betreuren in goed vertrouwen in de medische wetenschap, dit kalmerende middel te hebben ge bruikt. Het zijn mevr. A. Romme-Wiegman, Bloemendaal (echtgenote van het lid van de raad van State prof. Romme», mevr. L. Loeff-Bongaerts. Vught (echt genote van de oud-burgemeester van Den Bosch», mevr. R. Witteveen-Hiem- stra. Bolsward (erevoorzitster van de katholieke Nederlandse boerinnenbond», en mej. Annie Kessel, Tilburg (presi dente van de katholieke arbeidersvrou wen organisatie). Op grond van deze oproep is in over leg met enkele bevoegde autoriteiten en met de Nederlandse centrale vere niging voor gebrekkigenhulp besloten een geldinzameling te houden onder het motto Help die kinderen, ten bate van de slachtoffers van een kalmerend mid del dat achteraf ondeugdelijk bleek. Sympathiebetuigingen en geldbedra gen kunnen worden gezonden aan Help die kinderen, Rokin 60, Amsterdam. Het postgironumraer van de penning meester van Help die kinderen is 19400. helderinnen en verbeteringen te vragen, waar d.t mogelijk is. Men verklaarde, dat Macmillan en diens voornaamste minis ters hadden opgemerkt, dat geen der Gemenebestleiders een werkelijk alter natief voor Britse toetreding tot de EEG had vooi gesteld. Op de derde dag van de conferertie hebben de leiders van Nige ria, de Centraalafrikaanse federatie Cyprus en Jamaica hun bezorgheid uit gesproken over de consequenties van Engelands toetreding tot de EEG. De meeste cprekers sloten zich aan bij de eis van de acht premiers, die er maan dag by Macmillan op aandrongen, naar gunstiger voorwaarden voor toetreding te streven Het algemene gedeelte van de conferertie is nu afgelopen. Vandaag zouden de groepsbesprekingen beginnen. Waarschyniyk komt men zaterdag weer in plenaire vergadering bijeen. Intussen heeft de Luxemburgse minis ter van "buitenlandse zaken Schaus vcr- verklaarti, optimistisch te viyven overdo toekomstige betrekkingen tussen Enge land en de EEG. De onderhandelingen zullen waarschyn- lyk op 4 oktober hervat worden. Zater dag zal Schaus een bezoek brengen aan zyn Belgische collega Spaak, die zoals men weet de toelating van Engeland ot de EEG sis voorwaarde heeft gesteld voor verwez^ulyking van De Gaulle's plan nen voor een politieke unie. Mr. Jonkman weer voorzitter Senaat Mr J A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer, zal ook het komende par lementaire jaar het voorzitterschap van R®len»aat be"eden Dit is bij Koninklyk «esiuit van 31 augustus bepaald. JN DE 1IEER Van de Wetering, wiens plotseling heengaan ons allen wel zeer heeft moeten treffen, verliest de C.H.U. een man die haar beginselen hartelijk was toegedaan en daarvan ook blijmoedig placht te getuigen en verliest de volks vertegenwoordiging een lid dat ook aan deze werkzaamheid de inhoud wist te geven en verliezen velen een toegewijd vriend. De heer Van de Wetering was vriendelijk voor ieder en gemoedelijk. Ook zo zullen we ons hem blijven herinneren. Het zijn eigenschappen die men in het politieke strijdperk wellicht niet dadelijk zou zoe ken. maar die gelukkig niet geheel ont breken en ook niet het deel waren van hem alleen. Het is en het mag met dankbaarheid worden vastgesteld ook in de politiek mogelijk, dat men eveneens om zijn persoon de waardering en sym pathie geniet zowel van tegenstander als groepsgenoot. Zijn sterven zal in wijde kring te dieper indruk hebben gemaakt. Maar ook bij de heer Van de Wetering school achter de vriendelijke persoonlijk heid overtuiging en beslistheid. Hij wist wat hij wilde. Het koste hem generlei moeite, zich te voegen in de partijformatic van zijn keuze, een partijformat'" overi gens die gekenmerkt wordt door i ruim te die zij toelaat. Maar hij veroorloofde zich eveneens, een eigen standpunt in te nemen wanneer hij dit naar zijn gevoelen geboden achtte. Het was een vrijheid die hem, zo goed als anderen, gaarne werd gegund. Hij had vrienden in het ganse land. Met zijn rijzige en waardige gestalte had hij iets vaderlijks over zich, als zo danig reeds aangewezen om vertrouwen te wekken. En wie, als de Sehippersbond, hem de leiding van hun organ'satie had den toevertrouwd, wisten deze in goede handen. Maar hij had zijn vrienden ook ver weg. in de rijksdelen in oost en in west. Dat in het bijzonder het volk van Nieuw- Guinea als geheel in hem een oprecht vriend verliest ieder zal het moeten toegeven. Dc gang van zaken met betrek king tot dat land en volk had ook hem zeer aangegrepen. De politiek voltrekt zich maar niet aan de formele buitenkant van het leven, zij raakt het hart, en zel den was dit zozeer het geval als bij Nw.- Guinea. Is het teveel verondersteld, dat dit bij de heer Van de Wetering wel op heel directe wijze het geval is geweest? Zijn hart heeft het begeven, het hart ook dat steeds zo trouw voor velen heeft ge klopt. Ons allen zijn vrienden hier, in oost en in west blijft de herinnering, een herinnering die naast weemoed ook dankbaar stemt. Koningin naar concert De Koningin heeft het voornemen het concert, waarmee het 75e seizoen van het Concertgebouworkest op 1 oktober 1962 te Amsterdam zal worden geopend, bli te wonen. (RITA) „U houdt mij niet voor de gek, meneertje. W(j hebben juist op school sommen met grammen gehad" JN de nacht 1 dag is een land getrokken, waarbij ten zuiden van de grote rivieren tamelijk veel regen viel. De wind draaide naar noordwest en nam snel af. Intussen is boven Ier land het centrum van een hogedrukge- bied aangekomen, dat in omvang mend zich over Engeland en de Noord zee uitbreidt. In verband hiermee wordt morgen rustig en over het algemeen zonnig weer verwacht. De komende nacht zal in de koude polaire lucht die met een zwakke noordwestelijke wind wordt aangevoerd een aanzienlijke temperatuur daling mogelijk zijn en het is niet uit gesloten dat er nachtvorst zal voorko men. Als het centrum van het hoge- drukgebied morgen overdag passeert, draait de wind naar zuidelijke richtin gen. De temperaturen kunnen dan over dag iets hogere waarden bereiken dan vandaag. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Heldere nacht met plaatselijk vorming van mist en een kleine kans op nacht vorst. Morgen overdag over het alge meen zonnig en droog weer. Zwakke tot matige noordwesteiyke wind. later draai- end naar /.uideiyke richtingen. Iet* ho- -i gere raiddagtemperaturen. (Opgemaakt ?«-'-• te 11.15 uur) Zol oiI Tendens langzaam stijgend september: laatste kwartier. TE KOOP aangeboden, zo men verkrijgen hij de Ame- de kerngeleerden die daar ook. Mocht u het plan koes- „arken en ermeenfeliik. goed als nieuwe slechts nkaanse regering. Want het rustig konden puzzelen en teren dit stadje te kopen om PJ™c" en gemeenienjKe vanaf de Tweede Wereldoorlog Amerikaanse congres heeft peinzen over en knutselen zelf eens een atoombom te inste"ingen zijn ook niet te door de 13.000 bewoners ge- gisteren een wetsontwerp ter aan de atoombom. maken, dan moet dc commis- koop. Die zullen worden ge bruikte „Atoomstad" Los ondertekening aan president Dc atoomsteden Oak Ridge sie voor atoom energie u te- schonken aan dc burgers van Alamos in Nieuw Mexico. Kennedy gezonden, waarin in Tennessee en Richland In leurstellen, want zij zal de het r>(™m«t»Hi- ,tt Voor ongeveer 38 miljoen machtiging wordt verleend de staat Washington had de beschikking blijven houden aioomsiaaje. Slecnis 38 dollar zijn de huizen, de win- tot verkoop van de atoom- Amerikaanse regering al eer- over de installaties die zij in m,'Joen dollar voor een kels enzovoort van u! Alle stad die in dc Tweede Wereld- der „op de markt" gebracht, Los Alamos onder beheer atoomstad! Wie biedt er inlichtingen hieromtrent kan oorlog werd gebouwd voor en nog „van de hand" gedaan heeft. De scholen, ziekenhui- meer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1