ïlictmtc geihsdw OToiimiil GROTE MEERDERHEID AKKOORD Commentaar Debat was zonder verrassingen Churchill krijgt „zijn" trein terug Tweede Kamer achter Nieuw-Guinea verdrag Troepen moeten half november weg zijn Gestolen schilderijen allemaal terecht Zelfs nog een vijftiende V.S.-officieren beschoten in Oost-Duitsland VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1962 f KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: aUe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0,18 per millimetei (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Prirfnveerllpte jaarpang no. 12575 CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD „Stantvaiticfc h aheblma myn bert ia UjfceaspttT Zie pag. 7 Jalouzieën B ogen (Van onze parlementsredactie) VANDAAG, mogelijk nog vanmiddag, zou in de Tweede Kamer de be slissing vallen over het wetsontwerp tot goedkeuring van de Neder lands-Indonesische Nieuw-Guinea-overeenkomst van 15 augustus. De Ka mer aanvaardt dit verdrag met een grote meerderheid; die uitslag stond al bij voorbaat vast, zodat er in het Kamerdebat van gisteren dat heel Nederland via radio en t.v. heeft kunnen volgen geen enkele spanning heerste. De argumenten van de vele voorstanders en het kleine aantal te genstanders van het akkoord waren al bekend uit de schriftelijke voorbe reiding. Toen gisteravond omstreeks half elf de eerste fase van het debat kon worden afgesloten, was het duidelijk Vertrek uit Nieuw-Guinea TTALF november is de streefdatum voor de terugtrekking van. alle Nederlandse troepen uit Nieuw-Guinea. Dit heeft de wnd. secre- i taris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, in New Yörk be- kendgemaakt. Hij verwacht dat de Pakistaanse troepen, die als vei- ligheidsstrijdmacht van de V.N. de Papoeapolitie moet helpen bij de i handhaving van de orde, vóór 1 oktober zullen aankomen. De Nederlandse regering had hem in kennis gesteld van haar I plannen om de terugtrekking van 3 haar strijdkrachten te voltooien in I overeenstemming met de bepalin- gen van het bestand en de Neder- I lands-Indonesische overeenkomst i van 15 augustus. Volgens zijn huidige plannen moeten de Pakistaanse troepen I op een paar miitaire waarnemers pna de gehele veiligheidsstrijd- uitmaken en zo vroeg mo- september uit Karatsji .-trekken. Op grodn van een eer ste onderzoek van de bevelhebber der Pakistaanse troepen, brigade- generaal Said Uddin Khan, en diens militaire adviseur, de Indiase j brigade-generaal Rikhye. lag het 1 in de bedoeling de Pakistaanse Je troepen op verscheidene strategi- iische punten, zoals Hollandia, Biak, Merauke, Kaimana en Sorong te legeren. Elke Pakistaanse eenheid ,j zal, wat personeel en verzorging jna de iknacht uiti gelijk in -^vertrekker Nieuws in betreft, op eigen benen staan. Vliegtui gen en helikopters zullen de eenheden in het moeilijk begaanbare terrein be weeglijkheid geven. Het schema Op een paar uitzonderingen na, aldus Oe Thant, houden de Nederlandse plan nen rekening met terugtrekking van Til- le Nederlandse schepen zo spoedig mo gelijk na 'l oktober. Verscheidene lan dingsvaartuigen zullen echter achter blij ven en misschien door de V.N gebruikt worden. Op 2 oktober zal een gechar terd schip, dat duizend man kan vervoe ren, met Nederlandse troepen vertrek ken. Op 24 oktober volgt een tweede schip, dat 850 man kan meenemen. Bo vendien zullen Nederlandse troepen door de lucht vertrekken. In september ver trekken rond 400 man, in oktober 2712, in november 2580. Zo nodig kunnen meer schepen gecharterd worden voor de overblijvende troepen. Oe Thant deelde voorts mede dat Indo nesië een voorschot van een miljoen dollar had verstrekt ter bestrijding van de kosten der V.N. dat slechts acht a negen Kamerleden hun stem aan het ontwerp zouden onthouden: de KVP-ers Van Rijcke- vorsel, Weiter en Moorman, de anti revolutionair Meulink, de socialist Scheps en de hele S.G.P.-fractie be staande uit de heren Van Dis, Kod de en Mieras; mogelijk ook de heer Roosjen (A.R.). Vanmiddag om één uur is de rege ring begonnen aan de verdediging var het ontwerp. Daarna volgden de re en duplieken en ten slotte de eind stemming. Kameroverzicht zie pagina 4 Aanslag De Gaulle: reeds 5 arrestaties Vijf personen zijn gearresteerd ii verband met de moordaanslag op pre sident De Gaulle op 22 augustus. Er worden er nog zes gezocht, aldus wórdt vandaag van goed ingelichte Franse zijde meegedeeld. Van de zes, die nog op vrije voeten zijn, zouden drie voormalige leden van het Franse vreemdelingenlegioen zijn, van Hongaarse nationaliteit. De laatste drie zouden niet in de Parijse voorstad Petit Clamart zijn geweest, toen de chinegeweren hun salvo's losten oi auto van De Gaulle. Volgens een woord voerder hebben oorspronkelijk acht deelgenomen aan de aanslag, die werd uitgevoerd toen De Gaulle per auto het vliegveld Villacoublay naar ziin huis in Colombey Les-Deux-Eglises reed. Het snelle politie-onderzoek had tol gevolg, dat afgelopen zaterdag reeds eer arrestatie kon worden verricht, die ge heim werd gehouden. Het is zo goed als zeker, dat de namer van de zes. die nog worden gezocht, be- (Van een onzer verslaggevers) IVF A EEN anoniem telefoontje heeft de Haagse politie de schilderijen van de grote diefstal in het atelier aai Laan van Roos en Doorn in Den Haag teruggevonden. Alle schilderijen zijn terecht, zelfs één doek meer. Het vijf tiende schilderij is een werk van de 6childer Ruysdael, voorstellende „por tret van een heer". Dit schilderij, waarde f 5000, eigendom van de Dienst één oogopslag Van één uur gistermid dag tot half elf gister avond is de eerste fase van het waarschijnlijk laatste Nieuw-Guinea- debat in de Tweede Ka mer gehouden. Vandaag antwoordde de regering Slechts acht of negen Ka merleden zouden, zoals hef. er gisteren naar uitzag, hun stem aan het ontwerp van rijkswet onthouden. De secretaris-generaal der V.N., Oe Thant, heeft gisteren verklaard, dat d» Nederlandse militaire een heden half november uit westelijk Nieuw-Guinea zullen zijn vertrokken. De duizend man Pakistaanse troepen zullen voor 1 ok tober arriveren. Volgens een mededeling van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken is dinsdag een auto met twee Amerikaanse officieren op weg naar de Amerikaanse verbindings missie in Potsdam bescho ten en door twee kogels getroffen. De officieren bleven ongedeerd. De twee gekozen socia listische wethouders van Den Haag hebben hun be noeming aanvaard. Na besprekingen tussen de commandanten van alle zes wilaya's is gisteren officieel in Algiers mede gedeeld, dat de wapenstil stand is bekrachtigd. Uit Algiers zullen alle mili taire eenheden worden te ruggetrokken en waar schijnlijk zullen op 16 sep tember verkiezingen wor den gehouden. De stafchef van het Algerijnse leger, kolonel Boumedienne, is niet tevreden over het ge sloten akkoord. Bondskanselier Ade nauer heeft president De Gaulle voorgesteld een nieuwe conferentie van ministers van buitenland se zaken te houden, ge volgd door een gesprek tussen de regeringsleiders. Adenauer ontving de ver zekering, dat Frankrijk zijn verplichtingen inzake Berlijn zal nakomen. Russische kogels troffen auto Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft bekendge maakt dat afgelopen dinsdag twee officieren van de Amerikaanse ver bindingsmissie in Oost-Duitsland door Russische militairen zijn bescho ten. Zij waren met hun auto op weg naar West-Berlijn naar de Ameri kaanse verbindingsmissie bij het Sowjet-leger in Potsdam. De auto zou door twee kogels zijn getroffen De inzittenden hadden echter geen lesel opgelopen. Dit is de tweede maal dat een auto van de verbindsingsmissie in Oost- Duitsland is beschoten. Op 20 maart werd een Amerikaanse auto aange houden door de Oostduitse politie. Toen de eis van de Amerikanen een Russische officier te spreken te krij gen niet werd ingewilligd, reed de auto door. De politie zond de Amerika nen toen een serie schoten achterna, r'aarbij echter niemand gewond raak te. bureau A.D.N. verklaard, dat de vrije •luchtzone rond de geallieerde centrale 'oor luc!11veiligheiddie een straal 32 kilometer heeft, uitsluitend bestemd >or het verkeer over verre afstand en naar Berlijn. Proef- en oefen- vluchten zouden slechts boven de be trokken sectoren van de bezettende machten mogen worden gehouden. Kohl verklaarde dit in }or buitenlands zaken van de Volkska- er (het parlement) naar aanleiding var het feit dat enige tijd geleden Ameri kaanse helicopters over Oost-Berlijn heb ben gevlogen. Een Amerikaanse zegsman in Berlijn zei hierover dat in de viermogendheden- overeei komst over de luchtcontrolezone in Berlijn geen beperkingen ten aanziet van vluchten door geallieerden zijn op genomen. „Wij hebben onze hieruit voortvloeiende rechten steeds uitgeoe fend er» zulln dat blijven doen," zo zei hij. Dc Europese luchtvaartwereld kijkt gespannen uit naar het regelmatig terugkerend hoogte punt op het Engelse vliegveld Farnborough: het galafestijn van de Britse vereniging van vliegtuigconstructeurs. De Brit ten hopen vurig dat dit merk waardige Hawker-ontwerp het standaard-jachtvliegtuig voor '70 zal worden. Meer over de show van Farnborough op pagina 15- Griekse prins bij auto-ongeluk ernstig gewond Prins Michael van Griekenland, neef van koning Paul, is gisteravond ernstig gewond bij e^n autoongeluk. De prins. 23, zoon van wijlen prinses Francoise van Frankrijk, reed door de voorstad Kifissia. toen zijn auto in een bocht in botsing kwam met een andere wagen. De puns werd met hoofdwonden naar een ziekenhuis gebracht. ovor 's Rijks verspreide Kunstvoor werpen, werd wèl gestolen, maar werd nog niet gemist. De gehele buit, waarde f 60.000, is ongeschonden. Het onderzoek wordt met kracht voortgezet. De diefstal werd gepleegd in het weekeinde van zaterdag 25 op maan- 27 augustus. Door een koekoeksraam in het dak van het atelier van restau rateur N. van Bohemen aan de Laan Roos en Doorn in Den Haag zijn de inbrekers waarschijnlijk naar binnen gekomen. Hoe zij op het dak kwamen, is ook nog niet bekend. De schilderijen zijn alle van klein formaat. De doeken passen in een flinke weekeindtas. De schilderijen stonden in het atelier om gerestaureerd of schoongemaakt worden. De doeken waren in West- Europa onverhandelbaar. Zij zijn eigen dom van het Gronings Museum, het Fries Museum te Leeuwarden, de Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwer pen te Den Haag en van particulieren. Het meest waardevolle doek is het schilderijtje van Michiel Sweers, voor stellende de jongen, kijkend naar een zeepbel. Dit doek wordt door experts getaxeerd op ƒ30.000. IS a 66 uur zonder voedsel Meisjes overleefden vliegtuigongeluk Twee meisjes, de 8-jarige Laurie en de 6-jarige Julie Clark, zijn gisteravond le vend aangetroffen op een bergheUing in Californiè waar zij 66 uur bij lage tem peratuur en zonder eten en drinken heb ben doorgebracht. Het eenmotorige vlieg tuigje, waarin zij met hun ouders van een vakantie in de bergen naar huis terug keerden is daar maandag neergestort. De ouders zijn omgekomen. Laurie had een been gebroken en Julie was er zon der een schrammetje afgekomen. Het wiak van het vliegtuig is ontdekt door de grootvader van de meisjes, die een he'schroefvliegtuig had gehuurd om de streek af te zoeken. Het iag op 2400 meter hoogte. Motorschip gezonken in Oostersclielde Het 250 ton metende motorschip Jo hanna uit St. Philipsland. schipper W. Rijnhout, dat op weg was van Middel burg naar Bruinisse, geladen met beton blokken, is gisteravond omstreeks half zeven door de harde wind in de Ooster* schelde volgelopen en voor Stavenisse gezonken. De .schipper en zijn knecht konden zich in een roeiboot redden, waaruit zij zijn opgepikt door schipper Moerland uit Stavenisse. waar zij aan w^l werden gezet Op maandag 10 september, de dag dat hij het nieuwe gebouw van de Ci- troën te Amsterdam zal openen, zal Prins Bernhard voordien een bezoek brengen aan de NV Internationale Be- drijfsmachine Maatschappij (I.B.M.) te Amsterdam. Een jongetje zit te huilen, alleen tussen de puinhopen van wat s het Perzische dorp Borrein s. Woensdag troffen de red ders hem zo aan vijf daaen de aardbeving. Zijn ouders werden niet gevonden zij be horen tot de 10.000 doden, die Perzie betreurt. Mr. Bol: Advies N,G.-raad niet geldig Staatssecretaris mr Th. H. Bot deelt in een brief aan de Tweede Kamer mede dat er eigenlijk geen advies van de Nieuw-Guinea-Raad Inzake de over eenkomst van New York is ontvangen. De Raad adviseerde met twaalf tegen twee stemmen voor de vaststelling van het ontwerp van rijkswet inzake de overdracht aan Indonesië. Naar de me ning van de staatssecretaris echter is dit geen geldig advies omdat er slechts fAP WAARDIGE WIJZE berustend In het onvermijdelijke heeft gisteren de Tweede Kamer haar voornaamste aan deel geleverd aan de behandeling van de overeenkomst met Indonesië over Nieuw- Guinea en aan deze overeenkomst in we zen reeds haar goedkeuring gehecht Uitdrukking is gegeven aan de gevoelens zoals deze bij de grote meerderheid van ons volk leven. Het zijn gevoelens van verdriet en van teleurstelling. Hoe gaarne hadden we ook voor de komende tijd onze energie en onze daadwerkelijke lief de d'cnstbaar gemaakt om de verheffing van de bevolking ginds. Het volk van Nieuw-Guinea was voor ons als een kind geworden en we zijn als ouders aan wie dit kind is ontnomen, op dat het aan anderen zou worden toese- wezen. Het met steeds groter toewijding ondernomen werk breekt ons nu bij de handen af. Niemand, ook Indonesië niet, mag ons althans het recht ontzeggen daarover smartelijk gestemd te zijn. In de besprekingen van gisteren is wel in het bijzonder naar voren gebracht, hoe Nieuw-Guinea in stede van een rechts kwestie allengs een politiek probleem is geworden. Ware het, zoals Nederland steeds heeft gewild, als een rechtskwestie behandeld. Nederland zou sterk hebben gestaan. Maar het is door anderen ge maakt tot een politieke kwestie en met schaamte moet worden vastgesteld, dat in de politiek kennelijk overweging van ge heel andere aard kunnen meespreken. Er zijn in de kwestie Nieuw-Guinea men sen die menen, dat niets ten nadele van Amerika mag worden gezegd. Het is, als willen zij aan de president van de Ver enigde Staten een pauselijke onfeilbaar heid toekennen. Herinnering aan grote Amerikaanse verdiensten uit voorbije ja ren moet dan d'enen om aan hun mening kracht bij te zetten. Men kent ons oordeel hierover. Amerika heeft ons in deze zaak van recht en bil lijkheid niet die steun geboden ais waarop mocht worden gehoopt. Het heeft dat niet gewild of het heeft dat niet gekund. Wij nemen gaarne aan, dat het laatste het geval is. Maar deze situatie is kenmerkend voor het politieke karakter van de kwes tie. Er moesten machten worden ontzien cn in deze gedachtengang moest datgene, wat als het mindere werd beschouwd, wijken voor datgene wat ais het meerdere werd gezien. Het trieste echter was, dal hier mensen In het geding waren, dat hier een jong volk in het geding was. Terecht is gezegd, dat het nu gaat om de toekomst. Oprecht willen we proberen ons te laten bezielen met 'n gezindheid die op de toekomst is gericht. Verdrietig te zijn over verleden en heden is nochtans iets wat we ons misschien nog wel mogen veroorloven. (jtlTA) wezig i het quorum Bij de Tweede Kamer is een telegram van de Staten van Suriname binnenge komen. waarin deze verklaren geen be zwaar te hebben tegen het ontwerp van rijkswet inzake de overdracht van Nieuw-Guinea. Suriname wenst buiten deze aangelegenheid tc blijven, voorzo ver het daarbij niet rechtstreeks is be trokken J?en depressie, die gisteren bij Ierland '-J was gelegen... trok via de Noordzee naar Zuid-KZweden. De storing zaakte gisteren overdag op vele plaatsen langdurige regen. Een randstoring pas seerde de afgelooen nacht met flinke buien. In totaal viel er van donderdag ochtend tot vrijdagochtend 10 tot 25 mm. Achter de depressie stroomt met weste lijke tot noordwestelijke winden koude lucht van hoge breedte naar onze streken Aangezien deze lucht onstabiel is, zullen er de komende 24 uur nog enkele buien vallen afgewisseld door tijdelijke op klaringen. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Opklaringen en plaatselijk enkele buien In hoofdzaak in het noordei^ van het land. Matige tot krachtige, langs de knst mogelijk af en toe harde wind tussen noordwest en zuidwest. Aanhoudend koel HOOGWATER SCHEVENINGEN 8 september: 8.44 v.tn., 21.19 n.nu HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur ZON EN MAAN Station 8 september: zon op 06.02, onder 19.13; maan op 15.13, onder 13 september: Volle Maan. D- Helder ttZT" ötrundweerverwachting oeBui Morgen wel zonnige perioden, maar te fwente koel strandweer met een matige tot vrfj E'ndh krachtige zuidwestenwind. Ook nog cn- Zd -Limb kcle buien. Overdag 16 a 17 graden. Zee- "t'ockh" water 16 graden. oalo Vooruitzichten: Een kleine verbetering Kopenh maar door een sterke westelijke lucht- stroom te koel strandweer. U Helikoptervhichten Een functionaris van het Oostberlynse ministerie van buitenlandse zaken. dr. Kohl, heeft volgens het Oostduitse pers- £EN AANTAL buren van lijntje is sinds jaren bekend bel was en sinds oktober tussen hun dorp en de hoofd- van de groep van de 600 Sir Winston Churchill als dc Churchill-spoonveg. bleef het stationnetje in Wes- spoorlijn te behouden. voorvechters van de Chur- heeff aangekondigd dat zij Tot grote teleurstelling van terham verlaten. Tot nu toe heeft deze actie chill-spoorweg zegt- We genoeg geld bijeengebracht dc bevolking van Westerham driehonderdduizend gulden hebben reden óm aan te'ne- hebben om de spoorlijn die maakten de Britse spoorwe- De bevolking van Wester- opgebracht, welk bedrag aan men dat dit aanbod zal wor- langs liet landhuis van de gen vorig jaar bekend dat ham nam dat niet en begon de Britse spoorwegen zal den geaccepteerd cn dat bin- Br.tse oud-prem.er m West- de lijn gesloten zou worden een actie om de aftakking worden aangeboden. nenkort de trein weer zal 1 terham loopt, tc redden. Het omdat hij niet meer renda- van ruim zeven kilometer William Gray, voorzitter rijden." Brussel Luxcmb Parijs SrenóbU N'lce MUncheo ZUrlcb Genëve Athene Rome AJaccio Madrid 18 12 26 18 14 20 19 13 01

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1