|licuuie £dJtsri)c (üiouraul iijiia Volksverzeker ing te gen zware medische risico's Shakespeare zou zich omdraaien spijtoptanten Russisch schot mislukte Verzoeningspoging moet burgeroorlog voorkomen Maandelijks contract VN met ambtenaren? Kernoverleg voortzetten Expeditie naar Himalaya heeft stagnatie Repatrianten naar Amerika ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12570 CHRISTELIJK'IS'ATIONAAL DAGBLAD „ftantvasticli is ahfble»ta mgn hert ia tfQtjenspatf in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegrach» 8—10 UXKEGtfT Minister Veldkamp vraagt S.E.R. advies over: (Van onze sociaal-economische redactie) J^0JXt0tX©kk.0]TS TA®* n"n'ster van sociale zaken en volksgezondheid, dr. G. J. M. Veld- kamn. h krijgen hogere uitkering kamp, heeft de Sociaal-Economische Raad om advies gevraagd over i volksverzekering tegen zware geneeskundige risico's, die de regering tot stand wil brengen. Volgens de bewindsman heeft de ervaring geleerd dat nagenoeg niemand in staat is de lasten van geneeskundige verzorging voor langdurige ziekten of gebreken zelf te dragen, omdat vrijwel geen enkel van deze risico's particulier verzekerbaar is. Onder deze omstandig- Minister Veldkamp heeft de heden acht de regering een dwingend overheidsingrijpen nodig en ver- SER voorts om advies ge- antwoord, vraagd over een uitbreiding De regering denkt bij deze volks van de wettelijke verzekering verzekering aan ernstige aangeboren tegen arbeidsongeschiktheid gebreken van lichamelijke en geeste- Hjke aard, alsmede aan geestesziekten, voor loontrekkenden. waaraan JeWce een angdurige verpleging en op zijn departement wordt ge- verzorging vergen. Ook chronisch li- werkt, tot een volksverzeke- chamelijke ziekten, zoals aandoenin- ring, teneinde het gehandicap- 1en van het centrale zenuwstelsel, ge- -.jV wrichtsverstijvingen, verlammingen tenvraagstuk op te lossen. Ook en dergelijke moeten onder de verze- heeft de minister bij de Twee- kering vallen. Dr. Veldkamp schrijft de Kamer een wetsontwerp in- de SÊR dat deze risico's steeds groei- gediend, inhoudende een tijde- ende zÖn> nu d°°r toepassing van mo- lijke regeling voor rentetrek- kers ingevolge de Invaliditeits- zijn gestorven. Voorts doet de ver wet. De regeling voorziet in oudering van de bevolking het aantal een hogere uitkering aan deze Wders rentetrekkers. Voorts heeft hij toenem ingediend een ontwerp Zieken- fondswet en samen met mi/- gen. met name ln het kader van de on- nister De Pous een wetsont- werp op de ziekenhuistarieven. af'a (Zie voor deze adviesaanvrage tj lbp ïiiGOTirl 4^1) en wetsontwerpen elders in dit J-JAJVCT' llldClllvl nummer). chronische ziekten snel beperkte groep van do gevallenwetten Voor bijna allen geldt echter, aldus de bewindsman, dat deze lasten niet of nauwelijks te dragen zijn li dat daarom ongeacht maatschappe lijke positie of draagkracht een be roep op hulp moet worden gedaan op de overheid of op anderen. De minister 'indt deze toestand onbevredigend en acht het in overeenstemming met de be ginselen van maatschappelijke solidari- n persoonlijke verantwoordelijkheid. Nieuws in één oogopslag De bewindsman van sociale zaken en volksge zondheid heeft een ont werp drankwet ingediend. Daarin zijn bepalingen opgenomen, die een eind moeten maken aan de handel in vergunningen, welke in sommige geval len tot ernstige misstan den aanleiding heeft ge geven. In Hollandia wordt verwacht, dat de Ver. Na ties zich bereid zullen verklaren de ambtenaren, die na 1 oktober willen blijven dienen, maande lijks een contract te laten tekenen. Oorspronkelijk zouden zij drie maanden moeten bijtekenen, maar voor deze regeling was de animo niet erg groot De Nederlandse regering heeft reeds een voorschot van een miljoen dollar overgemaakt aan de VN ter bestrijding van de kos ten, die in Nieuw-Guinea worden gemaakt. Amerika en Enge land hebben op de Sowjet- unie een beroep gedaan de besprekingen over een verbod op de kernproe-. ven voort te zetten ook wanneer de ontwapenings conferentie in Genève op reces is. Met nadruk heb ben zij de Sowjetunie la ten weten zonder inspec tie op ondergrondse proe ven geen enkele regeling te kunnen aanvaarden. In Algerije worden pogingen ondernomen om een verzoening tussen de voor -en tegenstanders van Ben Bella tot stand te brengen. De bevolking van Algiers staakte uit protest tegen het dreigen de bloedvergieten. Tus sen de troepen van Ben Bella en die van Wilaya 4 is het nog niet, tot gevech ten gekomen. De Westduitse minis ter van defensie Strauss heeft op de Oostduitsé militairen een beroep ge daan niet te schieten op weerloze mensen, ook niet als zij daartoe bevel krij gen. Hij zei, dat de Oost duitsers trouw moeten blijven aan hun land, dat langer zal bestaan dan het communistisch systeem. De Duitse taalgeleerde dr. Krogmann, die als SS-er in de bezettingstijd in Friesland zou zijn op getreden, heeft, ondanks kritiek van verschillende zijden, toch een rede ge houden op het filologen congres van de Fryske Akademy. De Zuiderkruis is vandaag als eerste repa triantenschip uit Nieuw- Guinea in IJmuiden aan gekomen. Voor de meeste opvarenden moet het mi nisterie van maatschappe lijk werk onderdak zoe ken. Verwacht wordt dat na 30 september elke maand 350 spijtoptanten per vlieg tuig uit Indonesië naar Nederland zullen terugkeren. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van maatschappelijk werk vanochtend medegedeeld b(j de aankomst van de Zuiderkruis in Amster dam. Globaal geschat komen nog 1200 spijtoptanten voor onmiddellijke terug keer in aanmerking. Zü zijn reeds in het bezit van de vereiste papieren. Hoeveel spijtoptanten in totaal nog op terugkeer wachten, is volgens de woordvoerder niet bekend. „Elke schatting Is een slag in de lucht", zei hij. De 37 Indonesische verstekelingen, die in 1958 geen verblijfsvergunning voor ons land kregen en uiteindelijk in Nieuw. Guinea belandden, mogen naar Neder land komen. Dit heeft thans ook een woordvoerder van het ministerie van maatschappelijk werk vanochtend mede gedeeld bij de terugkeer van 609 Neder landers uit Nieuw-Guinea in Amsterdam. Een woordvoerder van de Amerikaanse organisatie voor lucht- en ruimtevaart (NASA) heeft verklaard dat de Sowjet unie de vorige week zaterdag een mis lukte poging heeft gedaan om een ruim tevoertuig in de richting van de planeet Venus te lanceren. Het eerste bericht hierover was af komstig van gezaghebbende personen in Washington, die echter geen zegsman wilden zijn. Volgens dit bericht draaien thans drie delen van de raket, die het Russische ruimtevoertuig naar Venus had moeten brengen, om de aarde. De Sowjetunie heeft, als destijds ge meld, ook in februari 1961 reeds ge poogd een ruimtevoertuig naar Venus te zenden. Dit ruimtevoertuig is de pla neet inderdaad op een afstand van on geveer 99.000 kilometer gepasseerd, doch de Sowjetrussische geleerden hebben geen enkel voordeel van deze lancering gehad, omdat de radio-installatie van het voertuig na achttien dagen buiten werking was geraakt. De Verenigde Staten, hebben, als be kend. maandag op geslaagde wijze een ruimtevoertuig gelanceerd, dat Venus omstreeks midden december op een stand van ongeveer 16.000 kilometer moet passeren. Het voertuig zou dan 291 miljoen kilometer in de ruimte heb ben afgelegd. Prinsessen mee naar Perzië Naar het ministerie van buitenland se zaken bekend maakt, zullen koningin Juliana en prins Bernhard, die daar toe de wens te kennen hebben gegeven, zich op uitnodiging van de Sjah van Perzië en zijn echtgenote van 18 ok tober tot 25 oktober a.s. naar Perzië begeven, teneinde het staatsbezoek dat de Sjah in 1959 aan Nederland bracht, te beantwoorden. De prinsessen Beatrix en Irene zullen de Koningin en Prins op deze reis vergezellen. N. G. Raad keurt akkoord goed De Nieuw-Guinea Raad heeft in een bijzonder roerige vergadering te Hol landia het ontwerp-rijkswet inzake de overeenkomst tussen Nederland Indonesië met 13 tegen 2 stemmen goedgekeurd. Negen leden namen niet deel aan de stemming. indien de lasten, uit deze ziekten en breken voortkomende, tot object van i de gehele bevolking omvattende sociale verzekering worden gemaakt, waarbij tegenover het recht op uitkering, de plicht tot premiebetaling staat. Minimum-verzekering De minfster wil de volksverzekering en minimum-karakter geven in die lat aan iedere verzekerde in geval langdurige ziekte of gebrek genees- heelkundige behandeling alsmede Dleging in een ziekenhuis of inrichting de laagste klasse wordt gewaarborgd, zodat ruimte wordt gelaten voor aanvul lende vrijwillige vc; ekeringer.. !>e kos- i-an de volksverzekering worden ge schat op ongeveer 200 miljoen gulden per jaar, hetgeen zou neerkomen op Dremie van 0,9 procent Het ligt echter niet in de bedoeling de verzekering uit sluitend door premieheffing te finance - de regering wil een deel van dt kosten ten laste brengen van het rijk. Voor vervolg zie pagina 1» In Algiers stijgt Met ingang van vandaag is er op het platform van de luchthaven Schiphol t.b.v- de voetgangers een pad gemaakt waarop zij voorrang hebben op het overige verkeer. Omdat het bezoek internationaal is, is er op het pad een wandelende voetganger geschilderd. Het pad is verbonden met de aankomsthal en diverse vertrekhallen spanning ten top omdat Algerijnen elkaar bevechten op dood. Meer dan 2000 Ben Bella- gezinde soldaten van het gewone Alge rijnse leger hebben hun kampement in Tiaret verlaten om naar Algiers op tc trekken. Deze soldaten moeten een af stand van ongeveer 320 kilometer afleg gen. Terwijl de troepen die tegen Ben Bella z(jn, zich klaarmaakten om een aanval af te slaan, ging de be volking van Algiers in staking om ver der bloedvergieten te voorkomen. Ach- de schermen worden pogingen on dernomen om tot verzoening te komen. De tragiek van de nieuwe situatie is dat deze soldaten, die zich de „operatie- groep West" noemen, nimmer tegen de Fransen gestreden hebben Het zijn goed opgeleide verse troepen, die waarschijn lijk uit Marokko afkomstig zijn. Ze zijn bewapend met Sowjetkanonnen zonder terugloop, houwitsers, gevechtswagens en machinegéweren. Ze dragen nette camouflage-uniformen en Tsjechische helmen. In Algiers worden inmiddels de ver sperringen opgeworpen. Maar het is duidelijk dat de troepen daar die tegen Ben Bella zijn, lang niet zo goed bewa pend zijn als de troepen die nu naar de stad optrekken. Armzalige versperringen van boerenkarren worden langs de we gen geplaatst Groepen soldaten hebben zich met machinegeweren ingegraven langs het strand worden prikkeldraad versperringen aangelegd om een inval vanuit zee te kunnen keren. De Fransen hebben reeds gedreigd te zullen ingrijpen als de levens van Franse burgers in gevaar zullen komen. Dooi vechtswapens gesteunde Franse troepen Dan meer animo 0111 in N.-Guinea te blijven ^EER binnenkort zullen wijzigin- t-1 gen worden aangebracht in d< voorwaarden voor de Nederlandse ambtenaren die de wens te kennen geven na 1 oktober nog in Nieuw- Guinea te willen blijven. Tot nu moesten ambtenaren minimaal drie maanden bijtekenen. De animo bier voor bleek niet bijster groot. Ver wacht wordt nu dat de V.N. zich be reid verklaren de ambtenaren maan delijks een contract te laten teke nen en dat met een dergelijke rege ling een veel groter aantal ambtena ren bereid zijn nog enige tijd te blij ven. Inmiddels heeft men van de zijde van het CWNG. het christelijk werknemers- verbond in Nieuw-Guinea, er op gewezen, dat de bij het gouvernement'in te dienen verklaring (tot uiterlijk 5 september» over het al dan niet doordienen juridisch niet bindend is. aangezien de ambtenaren pas gebonden zijn nadat z(j een contract met de UNTEA (voorlopig V.N.-gezag» hebben getekend. Het bureau van Oe Thant heeft giste ren bekendgemaakt dat door de Neder landse regering reeds een voorschot van een miljoen dollar betaald is voor be strijding van de kosten die de V.N. in Nieuw-Guinea maken. „Eenzelfde voor schot wordt binnen enkele dagen van Indonesië verwacht. Zoals bekend zijn Nederland en Indonesië overeengekomen de kosten van het V.N.-bewind gelijkelijk te betalen, met dien verstande dat (le gelden tevoren aan de organisatie ter be schikking zullen worden gesteld. In een andere bekendmaking van het bureau van de V.N. wordt gezegd dat de V-N.-waarnemers nu over geheel Nieuw-Guinea zijn verspreid om toe zicht uit te oefenen op het staken der vijandelijkheden. zijn reeds gisteren begonnen de Europese acueren uit het onrustige binnenland, waar opstandige guerrilla strijders gezworen hebben zich te ver zetten tegen het Ben Bella-Ieger. Ondertussen duren de pogingen tot ver zoening voort De Algerijnse vakbond heeft gisteren gedreigd met een algemene staking van onbeperkte duur wanneer het tot een burgeroorlog zou komen. Dit werd medegedeeld tijdens een vergade ring die door 20.000 arbeiders werd bij gewoond. De vakbond verzocht officieel om een wapenstilstand tussen de beide Algerijnse partijen die elkaar naar het leven staan. „Weg met de burgeroorlog, jaar is genoeg." riep de menigte, terwijl zij een protest-demonstratie in de straten hield. Ben Khedda heeft een dramatisch be roep gedaan om rede en beëindiging van de huidige toestand. Deze titulaire pre mier van het land herhaalde zijn reeds vroeger gedane voorstel voor een groter politiek bureau waarin politieke en mili taire leiders opgenomen zullen worden. De Verenigde Staten en Engeland heb ben gisteren een beroep op de Sowjetunie gedaan er mee in te stemmen dat de be sprekingen over een verbod op het nemen van kernproeven worden voortgezet, wanneer de ontwapeningsconferentie van 8 tot 12 september op reces gaat. Tege lijkertijd echter verklaarden de Ameri kaanse en Britse afgevaardigden met klem dat zy geen enkel verbod op kern proeven zullen aanvaarden zonder in spectie op ondergronds proeven. Niettemin achtte de Amerikaan Dean het mogelijk, dat de subcommissie zake Kemproeven tegen 1 november tot een akttoord komt. Het desbetreffend verdrag zou dan omstreeks 1 januari kunnen zijn geratificeerd. Het akkoord zou kunnen worden geslo ten over alle soorten kernproeven met uitzondermg van de ondergrondse, zo dat dit neerkomt op aanvaarding van de door her Westen ingediende voorstellen. Het Weslen wil geen inspectieloos mo ratorium op ondergrondse proeven, ge dachtig het feit dat de Russen ondanks plechtige geloften van premier Chroesj- tsjef vorig jaar eenzijdig een dergelijke afspraak hebben geschonden. Van de leiding van de Nederlandse Himalaya-expeditie 1962, die zich mo menteel al in India bevindt, is aan de overige leden van het alpinistisch en geologisch team die zich nog in Neder land bevinden, meegedeeld, dat er bij de voorbereiding van de expeditie ter plaatse enige stagnatie optreedt. Prof. dr. C. G. Egeler en dr. T. de Booy hebben hun teamgenoten laten weten, dat zij beter niet zoals voorgenomen op 5 september al naar India kunnen afrei zen Zij adviseren het vertrek uit Neder land uit te stellen tot 12 september. Op de rijksweg RotterdamDor drecht, ter hoogte van Zwijndrecht, is gisteren een trailer van een via duct gestort. Het ongeluk gebeurde toen de trailer werd ingehaald door een andere trailer, welke een tik kreeg van een busje, dat uit de te genovergestelde richting rich ting Dordrecht kwam. De aan gereden trailer gaf de gepasseerde wagen een tik; deze vloog door de leuning van het viaduct en stortte in zijn geheel omlaag. Een persoon werd bij dit ongeval gewond Het Amerikaanse ministerie van tenlandse zaken heeft aan de Ambassade in Den Haag inlichtingen gevraagd berichten dat de Nederlandse regering wil trachten een aantal Nederlandse patrianten uit Nieuw-Guinea te laten emigreren naar de Verenigde Staten, meldt Ass. Press. Amerikaanse autoriteiten hebben klaard niets te hebben vernomen een dergelijk stap. Woordvoerder de Nederlandse ambassade heeft klaard geen instructies van deze strek king te hebben ontvangen. De mogelijkheid bestaat echter, dat de Nederlandse regering te eniger tijd in de toekomst de Verenigde Staten zal vragen om een speciale wet. waarbij een extra contingent van duizend of meer repa trianten naar de V.S. kan emigreren. Het huidige contingent voorziet in migratie van 3.600 Nederlanders per jaar. In 1958 heeft de Pastore-Walter-wet het mogelijk gemaakt, dat 10.000 repatrian ten uit Indonesië de Verenigde Staten konden binnenkomen. Een groot deel van deze repatrianten heeft zich in Zuid- Californië gevestigd en werkt daar ir land- of tuinbouw. Berichten uit Den Haag. dat wellicht 10000 personen uit Nieuw-Guinea de V.S. zoiiden willen gaan. ziin door Nederlandse functionarissen in Washing- |ton ontkend. "yOLGENDE WEEK komen in alle ge meenten de nleuuwe raden bijeen en een van hun eerste werkzaamheden zal zijn de verkiezing van wethouders. Dit is een bij uitstek belangrijk gebeuren, waar van men zonder meer hopen mag dat het zich voltrekken zal in een sfeer van ge zonde democratie met het oog op het uitsluitend belang van de gemeente. Bij de verkiezing van de wethouders moet altijd worden bedacht, dat de ge meenteraad. behalve dat hij vertegen woordiging is van de burgerij, voor de gemeente het besturend lichaam vormt. Niet zonder reden zegt de wet. dat aan het hoofd van de gemeente staat de raad. De gemeenteraad is dus de gemeentelij ke regering. Wat is nu bij deze regeringsvorm de functie van burgemeester en wethouders? Men mag dat beschouwen als te zijn van de gemeente het dagelijks bestuur. Het college is eigenlijk ben gemeenteraad in verkleinde, in samengetrokken vorm. met dien verstande dus dat het bestuur bij de volle raad blijft berusten. Het col lege zal beschikkingen hebben voor te bereiden, zal zich belast zien met de dagelijkse feitelijke zorg voor de be stuursfunctie van de raad doet dit niet stnudsfunctle van de raad doet dit niet af. Bij de samenstelling van het college zal met deze wettelijke structuur ten volle rekening moeten worden gehouden. Want wat houdt dit in? Dit in het bijzonder, dat het college naar vermogen een af spiegeling dient te zijn van de raad. En dit vereist voor het college een samen- stelling, d'e naar vermogen ln evenredig heid beantwoordt aan de samenstelling, van de raad zelf. Hier ligt een belangrijk verschil met de landsregering. Daar kan het gebeuren, kan het zelfs wenselijk zijn, dat er naast de regering een oppositie is. een groep die zichzelf n'et ln de samenstelling van de regering terugvindt. Dat kan gebeuren, want het parlement heeft weliswaar met de gemeenteraad gemeen, dat het verte genwoordiging is, maar verschilt met de gemeenteraad hierin, dat het geen rege ring is. Een verkiezing van wethouders dus. waarbij naar redelijke evenredigheid in de verhoudingen wordt gestreefd. Gemak kelijk zal dat niet altijd zijn. De samen stelling van een raad kan zo zijn, dat zij een evenredige verdeling nauwelijks toelaat. Met wiskunde alleen komt men er niet. Aan de andere kant kan het zijn, dat een bepaalde groepering zuiver cij fermatig bezien niet voor de verkiezing van een wethouder uit haar kring in aanmerking komt, maar dat zij ook als minderheid dermate karakterestick is. dat veregenwoordlging in het college van wethouders niettemin wenselijk moet heten-. Kortom, de verkiezing van wethouders is een bezigheid die wijsheid vraagt, niet zelden inschikkelijkheid vergt, en in alle gevallen gedragen moet worden, minder door de begeerte om zich te laten gelden dan door een respect voor gezonde demo cratie. Aan de verwerkelijking van het laatste kunnen wij allen en ieder voor zich het onze doen. Over de mate waarin zij ook bij de komende wethoudersverkiezingen zal blijken te bestaan zijn wij, voor wat betreft de algemene lijn, niet somber ge stemd. Uitzonderingen zullen zich wel als zodanig brandmerken. Ontluistering ambt iloet griffier afselieid nemen De vice-president van de rechtbank in Utrecht, mr. D. Rutgers van Rozcndaal en de griffier mr. A. van Laer hebben gisteren tijdens een bijzondere zitting van de rechtbank afscheid genomen uit hun functies. Mr. Rutgers van Rozcndaal legt zijn functie neer om gezondheids redenen. Mr. van Laer. die de pensioen gerechtigde leeftijd eveneens nog niet heeft bereikt, zei in zijn afscheidstoe spraak. dat de ontluistering van het grif fiersambt in de laatste jaren ten gevolge van een landelijke reorganisatie, hem tot een vervroegd heengaan heeft genoopt I-JET centrum van een hogedrukgebied, dat in West-Europa droog oorzaakt. is vanmorgen op de Noordzee aangekomen. Het hogedrukgebied be weegt langzaam en regelmatig verder naar het oosten. Het zwaartepunt komt morgen in Duitsland terecht, zodat de u'ind in Nederland zondag oostelijk zal zijn. De aanvoer van wolkenvelden neemt daardoor af. De komende nacht wordt het daarom koud, maar morgen zal de tem peratuur kunnen oplopen tot dezelfde waarden als vandaag of iets hogere. De Bilt verwacht tot zondagavond: Droog en over het algemeen vr(J zon nig weer. Overwegend zwakke, ooste lijke wind. Koude nacht, morgenmiddag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. (Opgemaakt om 11.15 uur). HOOGWATER SCHEVENINGEN 2 september: 4.59 v.m.; 17.19 n.m. 3 september: 5.27 v.m.; 17.45 n.m 'In n „li maan Voenburfl cn maan VUüs Zondag 2 sept.: Zon op 9.04, onder 20.59; maan op 5.52, onder 19.27. Twente Maandag 3 sept.: Zon op 10.08. onder i'^-Limb 21.19: maan op 5.53, onder 19.25. Helsinki 7 september: eerste kwartier TNHET LAND van William joen gulden bijeen te brengen speare historische gegevens wijzen erop dal er nooit ven zouden zijn door dc Ulo Shakespeare is weer een om volgend jaar de 400ste ge- zal bevatten omdat hel len een manuscript van Shake- soof en essayist Francis actie gaande om het graf van boortedag van Shakespeare tijde van Shakcspeares dood speares werken is gevonden. Bacon, een opvatting die nog de onsterfelijke schrijver te op waardige wijze te kunnen niet ongebruikelijk was dicb hetgeen „uiteraard tot specu- altijd niet hartstocht wordt openen m de hoop definitief vieren. In een brief aan de ters bij voorbeeld manuscrip- latics heeft geleid die (na verdedigd door het Bacon- in in het graf mee te geven, opening van zijn graf) wel genootschap. Een der grond licht uit de wereld kunnen slagen \an hun theorie is dat De drie briefschrijvers worden geholpen". Shakespeare die na zijn Humprey, een veertiende jaar nooit meer Al circa 200 jaar gaan er in enig onderwijs heeft genoten vakkringen stemmen op dat niet voldoende kennis bc- achtcr te komen wie Times stellen drie Shakc- Shakespeares werken heeft speare-kenners voor, deze geschreven Shakespeare of herdenking aan te grijpen als Bacon. geschikte gelegenheid om de Christmas strijd over het auteurschap vooraanstaand jurist, Ronald -Avon is van Shakespeares werken tc Duncan, een toneelschrijver In Slratford-Um Francis Carr, redacteur de toneelstukken en gedich- zat om dc werken te sehrij- van een historisch tijdschrift ten van Shakespeare geschre- ven die op zijn naam staan. N'ice Berlun Frankfurt MQnchen Züricb Genèvc- Wenen Belgrado k\-:l windstil windstil windstil windstil no 3 windstil windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1