|licuiuc frihsrtje UToumn t Strijdmacht garandeert veiligheid in Algiers Commentaar Moetiman heeft ook gebroken hart Belkacem Krim wil broederlijk gesprek Wil Moskou nu toch overleg Berlijn? Aardbeving zaait paniek onder tienduizenden Indonesië keurt akkoord Nieuw-Guinea goed WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12567 CHRISTELIJK'NATIONAAL DAGBLAD „Staataaslitfa is ahtbkvta mgn htrl ia Wanneer de winter valt over NEPAL Zie pagina 9 Boumedienne garandeert na overleg: TN de strijd om de macht in Algerije hebben zich gisteren twee woord- voerders laten horen die de laatste tijd buiten de twist zijn gebleven. In Algiers heeft Belkacem Krim, bekend van ,de onderhandelingen in Evian, het machtsspel van vice-premier Ben Bella scherp veroordeeld en opgeroepen tot een nieuwe serie broederlijke besprekingen; in de Oost- algerijnse stad Setif, waar de getrouwen van Ben Bella verenigd zijn, heeft de sterke militaire man Boumedienne de volledige steun van de Algerijnse stad Setif, waar de getrouwen van Ben Bella verenigd zijn, stad van het land te garanderen. In het manifest dat is uitgegeven door de generale staf, wordt gezegd dat de anarchie in Algiers in het leven is ge roepen door een handjevol gewetenloze officieren. Er zal met alle midde len een einde aan worden gemaakt. BEN BELLA i-bie De Sowjetunie heeft te kennen gegevei) interesse te hebben voor •iermogendhedenoverleg inzake Berlijn. Dit ontleent de New York 'imes vandaag aan zegslieden in Washington. Officieel heeft de iowjetunie zich hardneekkig tegen de herhaalde Westelijke voor tellen verklaard voor overleg over maatregelen ter vermindering 'an de spanning en het herstel van de „normale" toestanden in de tad. Maar in particuliere gesprekken geeft de Sowjet-regering belangstelling te ken nen voor een dergelijke bijeenkomst, al dus de zegslieden. De aanwijzingen voor een dergelijke belangstelling hebben de vorm aangenomen van een aanvraag om inlichtingen van het Russische ministerie van buitenlandse zaken over het officiële niveau waarop een gesprek over Berlijn kan plaatsvinden. De Times schrijft dat men in officiële kringen in Washington echter van ning is dat de bijzonderheden vai communistische gedrag in Berlijn zich niet lenen voor ccn bijeenkomst op het hoogste niveau. Wat betreft de kwestie, van de toekomst van Berlijn en Duitsland zouden de inzichten van de Westelijke mogendheden en de Sowjetunie zover uit eenlopen dat hierover geen werkelijke overeenstemming kan worden bereikt op een topconferentie, aldus de New York De Limburg vertrekt thans uit Hollandia Na een verblijf van ongeveer zes maan. den in de Nieuw-Guinese wateren, zou de jager Limburg volgens reeds, eerder opgestelde plannen vandaag uit Hollandia naar Nederland vertrekken. De thuisreis zal via de Grote Oceaan worden gemaakt. De jager zal van 14 tot 18 september een met-officieel bezoek brengen aan Canadese marinebasis Victoria. Van tot 5 oktober is de jager is Willemstad op Curacao. De Limburg wordt op 18 oktober in Den Helder terugverwacht. Het spel is uit.... Gisteren is de 37-jarige P.T.T.-ambte- naar G. A. B. te Enschede van zijn bed gelicht, verdacht van diefstallen in het hoofdpostkantoor, waardoor duizenden guldens zouden zijn verdwenen. Geruime tijd reeds werden de gangen van B.. die op tamelijk grote voet leefde, nagegaan. Onlangs heeft men bankbiljetten in de geldzendingen gemerkt. Deze werden bij B. teruggevonden. Hij opende geregeld zendingen op geraffineerde wijze en sloot ze weer zonder het zegel te verbreken. De door Ben Khedda ontslagen chef-staf van het Algerijnse leger, kolo nel Boumedienne, heeft Ben Bella de volledige steun toegezegd van de Algerijnse strijdkrachten bij het bewaren van orde en veiligheid in Algiers. Gezegd werd. dat de anar chie in deze stad door een handjevol gewetenloze of ficieren is veroorzaakt. Tienduizenden mensen zijn in paniek de straten op gevlucht, toen zich gis teren midden op de dag in Zuid-Italië en in een deel van Griekenland hevige aardschokken voordeden. Er is een dode. Twintig mensen werden gewond. Het epicentrum lag bij Nafplion, een stadje van 10.000 mensen in het oos ten van mensen in het oos- Bondskanselier Ade nauer van West-Duitsland zou premier Macmillan van Engeland kortgeleden schriftelijk hebben laten weten, dat de bondsrepu bliek weinig voelt voor een Brits-Duitse, toenade ring zo vlak voor het be zoek van president De Gaulle aan Duitsland. Voor de televisie ver klaarde Adenauer, dat z.i. het lidmaatschap van En geland van de EEG los moet worden gezien van de politieke unie. Het Russische persbu reau Tass heeft medege deeld, dat de Sowjetunie dit jaar haar scheepszen- dingen naar Cuba meer dan verdubbeld heeft. Er is o.a. een complete mijn installatie geleverd en ook zijn vele Russische auto's naar het eiland verscheept. De 58-jarige Amerik. uitvinder-miljonair Ed win A. Link uit New York is erin geslaagd met een zelfgemaakt aluminium ..huis" gedurende acht uur achttien meter onder de waterspiegel van een baai in Villefranche te blijven. Hij heeft daarmee hoogst waarschijnlijk een wereld record gevestigd. De ministers Beerman ten van de Peloponesos. degedeeld, dat er maatre gelen in voorbereiding zijn om de leeftijd, waarop jongelui bij de politie kunnen worden toegelaten, te verlagen tot 17 jaar. Zij zullen niet direct met de praktische politiedienst worden belast. Belkacem Krim, hoewel theore tisch sympathiserend met de leiding van Wilaja 4, heeft de jonge en on ervaren officieren geen steun toege zegd. In een lange verklaring viel hij echter fel Ben Bella aan wegens zijn dictatoriale neigingen. Telkens weer drong hij aan op het zoeken van eenheid terwille van het land, dat dreigt aan de chaos ten onder te gaan. Verklaringen die elkaar door kruisen en antwoorden-op-ant- woorden scheppen een toestand van verwarring die in een jonge staat fataal kan worden, aldus Belkacem De oud-onderhandelaar van Evian bracht de Algerijnse leiders onder het oog, dat de bevolking, nog steeds ge schokt door de verschrikkingen van de jarenlange strijd, er niets meer van begrijpt. De mensen willen weten waar om de leiders, die gedurende de oorlog schouder aan schouder streden, elkaar nu te vuur en te zwaard bestrijden. Intussen heeft het opperbevel van de strijders in de hoofdstad meegedeeld, dat een samenzwering is ontdekt van volge lingen van Ben Bella, die zich met ge weld van Algiers meester hadden willen maken. Twintig jonge Algerijnen zijn gearresteerd tijdens razia's die in de kasbah zijn gehouden. De jongelui, die weer vrijgelaten zullen worden, waren aanwezig op een persconferentie waar een van de leiders van Wilaja 4 hen aan het publiek toonde. „Wij zijn Algerijnen en willen niemand kwaad doen," was het commentaar van de gevangenen. Zij ga ven te kennen dat zij niets wisten van de machtsstrijd tussen de Wilaja's. (Voor vervolg zie pag. 6) Kracht van vijftig Prinses Beatrix heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Internationale Jeugdfestival '62, in Velp wordt gehouden. Op de foto zien we de Prinses, terwijl zij temidden van de deelnemers aan het festival middags de thee gebruikt. (Verslag op pagina 2). megaton voelbaar in Zuid-Europa EEN aardbeving met de kracht van een 50 megaton bom heeft gisteren de grond in Italië en Grie kenland doen beven en paniek ge zaaid onder tienduizenden mensen. De aardbeving, die zich midden op de dag met twee krachtige schok ken voelbaar maakte, heeft voor zo ver bekend slechts een dode ge ëist. Wel werden in beide landen een twintigtal mensen gewond. De aardbeving was voelbaar in hetzelfde Zuiditaliaanse gebied dat een week geleden ook door een be ving geteisterd werd en welke twin tig doden geëist heeft. De ^chok van gisteren had een veel grotere wer kingsfeer en zijn epicentrum lag ergens in de buurt van de Pelopo nesos, het zuidelijk deel van Grie kenland. een buitengewoon zware schok en op de universiteit van Rome werd de kracht vergeleken met een kernbom van 50 megaton. Het seismologisch instituut van de universiteit van Upipsala, Zweden, heeft verklaard, dat de aardschok 50 maal krachtiger was dan die welke in 1960 12.000 doden in Agadir, Marokko, gecist heeft. Als verklaring voor het feit. dat de schok zo weinig verwoesting heeft aan- Waarnemers van VN benoemd JYE Indonesische regering heeft haar goedkeuring gehecht aan het ak koord met Nederland over Nieuw- Guinea. Soebandrio, die tot Indone sisch vice-premier voor „West-Irian" benoemd werd, heeft tot taak alle In donesische ontwikkelingsplannen voor Nieuw-Guinea in één hand te vereni gen. Soekarno besloot voorts dat alle tijdens de Nieuw-Guinea-campagne ingezamelde gelden in liet ontwikke lingsfonds voor Nieuw-Guinea zullen worden gestort. De Verenigde Naties hebben 21 offi cieren uit zes landen benoemd tot waar nemers van de V.N. in Nieuw-Guinea om toezicht te houden op het bestand. Zij zullen onder bevel staan van de Indiase brigade-generaal Rikhye. Tien van hen hebben voor de V.N. ge werkt in Kongo, acht in het Midden Oosten en één te Jeruzalem. Twee komen uit Ceylon. De groep bestaat behalve uit de twee Ceylonezen. uit zeven Zweden, zes In diërs, twee Ieren, twee Nigerianen en twee Brazilianen. Generaal Rikhye is hedenochtend te Hollandia teruggekeerd na een vierdaags bezoek aan Djakarta. Hij was „hoopvoller dan ooit over een vreedzame en geslaagde uitvoering „van het akkoord. Hij was in gezelschap van drie in burger geklede hoge Indonesische officieren en drie In donesische burgerambtenaren, die- een radioverbinding tussen Hollandia en Dja karta zullen tot stand brengen Rusk ontkent druk op Australië De tekst is bekendgemaakt van de ver klaringen. die de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Dean Rusk, 7 juli heeft afgelegd voor de ondercommis sie voor toewijzingen van het Huis van Th. H. Bot. Op het vliegveld Sen- tani sprak de staatssecretaris de inheemse bevolking toe, die zich daar met spandoeken had opge steld. afgevaardigden. Hij vertelde dat Austra lië in grote trekken had ingestemd met de voorstellen van Bunker. Hierop werd de vraag gesteld of de Verenigde Staten ook druk hadden uitgeoefend op Austra lië. Rusk antwoordde: ..In het geheel Werk overbodig Het comité overbrenging gestorven mi litairen heeft zijn werkzaamheden ge staakt nu de regering heeft bekend ge maakt. dat zij de zorg voor de overbren ging van de in Nieuw-Guinea gestorven militairen op zich heeft genomen. Van vele zijden waren giften en bewijzen van sympathie ontvangen. De ontvangen gel den zullen worden teruggestort. gericht, zeiden Zweedse deskundigen dat aardschokken in dit deel van de wereld zich gewoonlijk dieper in de aarde voor doen dan elders. Puinhopen Het epicentrum lag bij Nafplion, een stadje van 10.000 mensen in het oosten van de Pelopponesos. Een hotelletje daar werd ernstig beschadigd. Verscheidene huizen zijn ingestort. De politie heeft tussen de puinhopen naar slachtoffers gezocht, maar gelukkig niemand gevon- In het naburige Korinthië kwam een 90-jarige man om het leven, doordat zijn huis instortte. Twee mensen, die in Ko rinthië hun siësta hielden, zijn gewond toen het plafond van hun slaapkamer naar beneden kwam. In een flatgebouw in Piraeus, de haven van Athene, ont stond een paniek, waarbij een man onder de voet gelopen werd. Ook in Italië heeft de paniek op ver schillende plaatsen gewonden geëist. In Milaan moesten een zestal mensen in het ziekenhuis worden opgenomen die vol komen overstuur waren geraakt. In het verleden Italianen en Grieken hebben reden ora aardbevingen te duchten. In de a/ge lopen twee eeuwen hebben deze in de twee landen honderdduizenden slachtof fers gemaakt nl. in 1856 in Korinthië 45.000, in 1883 in Calabri 50.000, in 1908 in Messina, Sicilië en Calabric 100.000, in 1915 in Avezzano, Italië, 30.000 en in 1953 op de Ionische eilanden, Griekenland, 500. In de uitlopers van de Apenijnen rond Avellino, waar de aardbeving van de vorige week de meeste schade aangericht heeft, zijn enige gebouwen die vorige week zwaar te lijden hadden gehad, in gestort. Duizenden mensen in Italië en Grie kenland zijn zo bang geworden voor nieuwe aardschokken, dat zij vast van plan waren de nacht jn de open lucht door te brengen. Koningin en Prins week naar Perzië Koningin Juliana en Prins Bernhard zullen op 18 oktober een bezoek van een week brengen aan Perzic, aldus meldt het Britse persbureau Reuter uit Teheran. Een woordvoerder van de rijksvoorlich tingsdienst in Den Haag noemde als datum voor het bezoek eveneens 18 ok tober, doch verwees voor nadere inlich tingen naar het minsterie van buiten landse zaken. Een zegsman van dit ministerie verklaarde over het konink lijk bezoek geen informaties te kunnen verstrekken. Indonesisch visum voor zendeling De zendingspredikant ds. H. Alsmeier, die in oktober naar zijn standplaats Wai Kaboeba kin West-Soemba hoopt te ver trekken, heeft bericht ontvangen, dat de Indonesische regering bereid is hem een visum te verstrekken. Dit is het eerste visum dat Indonesië belooft, na enkele jaren lang geweigerd te hebben zendelingen toe te laten, of zelfs zendelingen die met verlof naar Nederland zijn geweest, terug te laten keren naar hun arbeidsveld. Slechts in enkele zeer bijzondere gevallen werd van deze regel afgeweken. Dit is het eerste visum dat verstrekt wordt sedert het bereiken van het akkoord over Nieuw-Guinea. Het is echter nog niet zeker of dit slechts een incidenteel ge val betreft of dat Indonesië van plan ts een nieuwe politiek te gaan volgen. Meisje verdronken; marineman in arrest De 23-jarige machinist van de Konink lijke marine J. K. uit Huizen (N.H.), die gisteren in Den Helder is gearresteerd naar aanleiding van de vondst van het stoffelijk overschot van de 24-jarige An nie Gouwenberg in de Lange Vliet, heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Een lid van het luchtmacht bewakings korps vond het stoffelijk overschot Uit het verhoor door de koninklijke mare chaussee is gebleken dat K, en een vriend maandagavond naar de kermis in Julianadorp zijn geweest, waar zij Annie en een vriendin hebben ontmoet. Na de kermis hebben de mannen de meisjes thuisgebracht. Terwijl haar vriendin doorliep, is Annie nog even met K. gaan wandelen. Toen zij later in het gras za ten. schijnt K. handtastelijk te hebben willen worden, waarop het tot een wor steling moet zijn gekomen. Zowel het meisje alsK. moet daarbij te water zijn geraakt. Gebleken is namelijk dat hij met een nat pak de mijnendienslkazerne is binnengekomen, terwijl in zijn kastje schoenen lagen waarop eendekroos zat. Het meisje is wellicht verdronken ter wijl K. (gehuwd en vader van twee kin deren) aan de haal ging. H. Hettema overleden In een ziekenhuis in Amersfoort is gisteren overleden de heer Hette Hettes Hettema, die in ons land bekendheid heeft gekregen door de vele historische atlas sen, die hij heeft samengesteld. De heer Hettema is 93 jaar oud geworden. Hij is nooit bij het onderwijs of in an dere functie werkzaam geweest. Hij leid de een teruggetrokken leven, gewijd aan het samenstellen van zijn vele publikaties op historisch gebied. De heer Hettema woonde vele jaren in Voorschoten. T~)E TOELICHTING bij het wetsontwerp, gisteren bij onze Tweede Kamer inge diend, tot goedkeuring van de overeen komst met Indonesië over Nieuw-Guinea, is een waardig en in het stellen van de ver antwoordelijkheden ook een openhartig stuk geworden. Die openhartigheid was geboden. Want wat met Nieuw-Guinea aan de hand is, vormt een complex van ver antwoordelijkheden. In het bijzonder is daar de verantwoordelijkheid van Amerika als de leidinggevende onder de vrije, wes telijke staten. Over de houding van Amerika betoont ook onze regering zich teleurgesteld. Voor haar juiste en rechtvaardige politiek, on baatzuchtig als deze was en geheel inge steld op het welzijn van de bevolking, had onze regering op Amerikaanse steun mogen hopen. In plaats daarvan bleek er aan Amerikaanse zijde onvoldoende van bereidheid om de Indonesische dwingeland in te tomen. Van tweeën één: Amerika heeft dat niet gewild, en dat is reeds ern stig, of het heeft het niet gekund, en dat is nog ernstiger. Welke van deze beide mogelijkheden ook de werkelijke is, het geen zich rondom Nieuw-Guinea afspeelt, moge zich dan voltrekken in een ver en onontwikkeld land, het is niettemin een pijnlijk bewijs van gebrek aan ontwikke ling in het recht tussen de volken. Nederland kwam zodoende te verkeren in een situatie van overmacht, waarbij het bereikte resultaat nog niet eens uitslui tend slecht behoeft te heten. De volharding welke onze regering in haar politiek aan de dag heeft gelegd, heeft in elk geval be reikt, dat de aandacht van heel de wereld naar de eigen bevolking van Nieuw-Guinea is getrokken. Er wordt wel beweerd, dat het beter ware geweest, indien deze bevolking ter stond bij Indonesië ware gekomen. Daar tegenover moet dan worden gesteld, dat zij in dat geval geruisloos achter het gor dijn ware getrokken. Van die geruisloos heid is thans geen sprake. Voor de Indonesische regering is er straks alle aanleiding, aan de bevolking van Nieuw-Guinea volle aandacht te schenken. Bovendien blijft er de verantwoordelijk heid van Verenigde Naties en Verenigde Staten. Dat de Nederlandse regering uitdrukking heeft gegeven aan haar teleurstelling over de Amerikaanse houding, heeft stellig ook de strekking dc Amerikaanse regering te sterker tc bepalen bij de verantwoordelijk heid, die zij zeker behoudt, voor de na leving van wat alsnog kon worden bereikt. Vaststelling van verantwoordelijkheid voor het verleden houdt immers in dit ge val tevens in vaststelling van verantwoor delijkheid voor de toekomst. (R1TA) jfpEN Vlak Storingsgebied trok in de nacht van dinsdag op woensdag over het noorden van ons land naar Duitsland. Het ging vergezeld van nogal wat regen. Inmiddels nam een hogedrukgebied, dat de storing volgt flink in betekenis toe en woensdagmorgen was de luchtdruk in Ierland reeds tot 1025 mb gestegen. Dit hogedrukgebied zal zich verder in oostelijke richting verplaatsen en mor gen het weer in ons land beheersen waardoor er weinig wind zal zijn en flinke opklaringen zullen voorkomen. Strandverwachting Klein hogedrukgebied nadert via En- Tijdens de nacht kan echter bij geland en brengt morgen vrij zonnig t.. tamelijk lage temperaturen plaatselijk droog strandweer. Zwakke westenwind mist voorkomen. De kans op regen is en hogere temperatuur. In de middag 19 a 20 graden, zeewater ruim 16 graden. Vooruitzichten: doordat het Azorenho- gedrukcentrum zich naar Frankrijk ver plaatst is er van enige verbetering de eerste paar dagen gering. Op de o< aan trekken depressies in de richting i IJsland. Droog weer met opklaringen maar in r.mper. Weer*. 1° ii li iim li peraturen. (Opgemaakt te 11.15 uur.) Zon en maan: Twente 30 augustus: zon op: 05.47, onder f|'ndh' 19.34; maan op: 05.50, onder 19.59. 36 Helsinki augustus: Nieuwe maan. stockh. JN Johannesburg, de metro- de moderne „moeti'-mannen toonbank en een etalage vol geneesmiddelen voor minder Bavianehuiden, vleugels pool van Zuid-Afrika, die zoals zij zich bij voorkeur apehuiden. ernstige aandoeningen komt van gieren, beenderen van meer dan een mil.ioen inwo- laten noemen. Niettemin zijn Een van de nieuwste en halen. dieren kruiden slangevet en ners telt, waaronder 400 000 de grondstoffen van de „ge- gcslaagdste moetl-winkels Een van zijn middeltjes is kameleons, 'dit alles be- blanken, doen de toverdokters neesmiddelen dezelfde ge- wordt gedreven door Hanna een mengsel van nijlpaard- hoort tot de ingrediënten van de twintigste eeuw bleven: vleermulsvlcugels. Pillay en lijn assistent. Ross vet en slangevet. leet in waarvan de moetiman lijn bloeiende zaken. Hnn voor- boombast, boomwortels, nijl- Moddlev. trek bii Afrikanen die een -jj vaderen uit de wildernis, die paardvet en struiseieren Ofschoon hij hoofdzakelijk betrekking zoeken,' zij sme *eneesm,ddelen bereidt en in een primitieve lemen hut Maar de zaken worden ge- aan Afrikanen levert, heeft ren dit kwalijk riekende vet h,J zaI u verzekeren, dat hij hun drankjes brouwden, zou- daan achter een van Pillay toch ook een beperkte op hun lichaam en gaan dan aI,es kan genezen, van kies- den hun voorhoofd fronsen om chroom en zilver glanzende blanke cliëntele, die kruiden- vol vertrouwen solliciteren. pijn tot een gebroken hart. Parijs Bacdcaim Grenoble Nice BerHjn Fr.-inKiur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1