Jlieuiue £riltórfje (ütmraitl Oostduitse generaal nu stadseommandant Menigte bestormt regeringsgebouw Nog meer lintjes voor astronauten Pi5 Spanning om Berlijn neemt toe Opnieuw vluchteling aan grens gedood Para s versameien zich op Ned. aanwijzing Rikhye: ontzaglijk veel goede wil Politie slaat aanval af AUGUSTUS 1962 I KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12563 CHRISTELIJK'NATIONAA L DAGBLA D .SlanUastictj if ^fctbitvta tngn hert in tcg^cospoct" Voor 18 miljoen op ANTIEKBEURS DE toestand in Berlijn is gisteren door verschillende gebeurtenissen nog meer gespannen geworden dan zij al was. Het Oostduitsc regime ver raste met de benoeming van een jonge generaal-majoor van het Volks leger tot commandant van Oost-Berlijn. De westelijke geallieerden gaven een verklaring uit, waarin zij de Russen op hun verantwoordelijkheid 1 jegens de viermogendhedenstatus van Berlijn wijzen. Voorts hielden de j I Amerikanen geruime tijd een Russisch konvooi vast en schoten Oostduitse n grenswachten weer een vluchteling dood. De Oostduitse minister van defen sie, generaal Heinz Hoffman, be noemde gisteren, overeenkomstig een beslissing van de ministerraad en uiteraard naar Russische wens, de 35-jarige generaal-majoor Hel mut Poppe tot commandant van Oost-Berlijn. Poppe zal zijn hoofd kwartier hebben in Karlshorst, waar tot voor enkele dagen de Rus sische commandant van Berlijn was gehuisvest. Poppe werd benoemd rWERAL in Nieuw-Guinea zoeken Indonesische infiltranten con- tact met de Nederlandse autoriteiten. In Merauke, waar zich linsdag het eerste groepje meldde, verwacht men voor het week- :inde een veel grotere groep. Ook bij Sorong, Sausapor en Kaimana. lebben rondzwervende infiltranten hun komst aangekondigd. 3®'- Nieuws in leid één oogopslag In overleg met de Rus sen heeft het Oostduitse regime thans een Oost duitse generaal-majoor van het „Volksleger" be noemd tot commandant van Oost-Berlijn. Hij zal ook bevel voeren over de Vopo's. De westelijke Gro te Drie hebben laten we ten, dat zij de Sowjetunie verantwoordelijk blijven houden voor nakoming van haar verplichtingen in de stad. Voor- en tegenstanders van Ben Bella hebben gis teravond op het Forum in Algiers een poging gedaan het regeringsgebouw te bestormen. Met waterstra len dreef de politie de duizenden betogers uit een. Tussen de twee groe pen demonstranten hebben zich geen ongeregeldhe den voorgedaan. De Indische VN-gene- raal Rikhye heeft in Syd ney (op doorreis naar Djakarta) o.m. verklaard, dat de vierhonderd in Nieuw-Guinea verblijven de Indonesische krijgsge vangenen spoedig naar In donesië zullen worden te ruggezonden. Qe Thant heeft de Algemene Ver gadering der VN verzocht aan de behandeling van het Nederlands-Indone sisch akkoord de hoogste voorrang te geven. 9 De daders van de jong ste aanslag op het leven van president De Gaulle zijn nog niet gevonden. De politie heeft medegedeeld, dat de plegers van de aanslag reeds op 8 augus tus een ..generale repeti tie" hebben gehouden. Toen gebruikte De Gaulle dezelfde route als eergis- 9 De Nederlandse zwem- successen in Leipzig rij gen zich aaneen. Volko men onverwacht is Bon tekoe gisteren Europees zwemkampioen op de 400 meter vrije slag heren ge worden. Het was voor het eerst sinds 1938 en voor de tweede maal in de ge schiedenis, dat een Neder lander Europees zwem kampioen werd. De da mes-estafetteploeg ver overde een zilveren me daille door als tweede te eindigen achter Oost- Duitsland. Op de Verolmewerf op Rozenburg is gisteren het grootste schip, ooit in Europa gebouwd, gedoopt en overgedragen. Het was de 90.000 tons supertanker Esso Libya, die de vloot van de Standard Oil Com pany (New Jersey) gaat versterken. De commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Sisir heeft contact ge had met de Indonesische luitenant Ad- maw, die met 56 parachutisten in de bossen in de omgeving van Sisir ver blijft Deze groep heeft een verzamel gebied aangewezen gekregen bij Kaima na. Een Indonesische militair, die een beenbreuk had, is in het hospitaal te Kaimana opgenomen. (Voor vervolg zie pag. 11) „ter waarborging van de veiligheid van de hoofdstad van de Duitse de mocratische republiek, Berlijn, en voor de oplossing van de daarmee verband houdende vraagstukken". De nieuwe commandant zal het bevel voeren over de grenswachten, die tevo ren onder bevel van het ministerie van binnenlandse zaken stond, alsmede over andere „eenheden en installaties van het Volksleger". Volgens het Oostduitse pers bureau A.D.N. is Poppe „het type van de nieuwe socialistische commandant". Hij diende van 1944 af in het Duitse leger en keerde in 1948 uit Russische krijgsgevan genschap in Duitsland terug, waar hü dienst nam by de Oostduitse volkspolitic en later bij het Volksleger, waarbij „hem steeds verantwoordelijker werkzaamhe den werden toevertrouwd", aldus het persbureau. Volgens een Westduitse zegsman neemt Poppe in.de communistische hiërarchie van Oost-Duitsland een belangrijke plaats in. Een Amerikaanse woordvoer der verklaarde, dat men niet voorne mens is het Oostduitse regime te erken nen „en dat omvat alle bestuursorgani saties van dat regime", waarmee hij op de benoeming van Poppe doelde. In Lon den werd eenzelfde geluid vernomen. Namens de Westduitse regering werd verklaard, dat de benoeming een nieuwe schending van de viermogendhedenstatus van Berlijn betekent. De westelijke „grote drie" hebben ln hun gemeenschappelijke verklaring laten weten, dat zij de Sowjetunie verantwoor delijk blijven houden voor de nakoming van haar verplichtingen in Berlijn. De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk zullen alle stappen nemen, die zij nood zakelijk achten voor de bescherming van de westelijke rechten en vitale belangen in deze stad, aldus de verklaring. Voor vervolg zie pagina 9 Generaal Rikhye, de V.N.-vertegen- woordiger in Nieuw-Guinea, heeft bij zijn aankomst in Sydney gezegd dat de Verenigde Naties een aantal helikop ters en amfibie-vaartuigen zullen zen den om te helpen bij de uitvoering van het bestand tussen Nederland en Indonesië. Géneraal Rikhye maakte een tussenlanding in Sydney op ziin reis naar Djakarta. De generaal zei dat vierhonderd Indo nesische krijgsgevangenen „spoedig" naar Indonesië zullen worden teruggestuurd. In de woeste jungle van Nieuw-Guinea zijn nog Indonesische troepen die van het bestand niets af weten. Met vlieg tuigen zullen speciale pamfletten worden uitgeworpen om deze soldaten op de hoogte te brengen. Zestien V.N.-functionarissen zijn eer der op de dag per vliegtuig in Biak aan gekomen onder bevel van de Zweedse marine-officier Olaf Nelim. „In totaal zullen er 25 waarnemers komen, en w« verwachten de rest op zondag". Rikhye zei dat de Nederlanders voor bereidingen maken om Nieuw-Guinea op 1 oktober te verlaten. Tezelfdertijd zullen duizend V.N.-soldaten aankomen „om te helpen bij het opleggen van de vrede" en de plaatselijke politie te helpen bij het handhaven van wet en orde. De soldaten komen uit Zweden, Ierland. Nigerië. Brazilië, India en Ceylon, al dus Rikhye. Oe Thant vraagt hoogste voorrang Oe Thant heeft in zijn formele ver zoek om plaatsing van de overeenkomst tussen Nederland en Indonesië op de agenda van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties gevraagd dit punt de hoogste voorrang te verlenen. Verwacht wordt dat de overeenkomst rechtstreeks door de plenaire vergade ring zal worden besproken en niet eerst naar een commissie zal worden verwezen. Voorts meent men dat het jaarlijkse al-| gemene debat zal worden uitgesteld of zal worden onderbroken voor dit agenda Als bijlage, toegovoegd aan de inge diende documenten, is er een nog gepubliceerde brief van Oe Thant beide regeringen over de financiële geling. Hierin wordt bepaald, dat Oe Thant in overleg met beide regeringen, een begroting zal opstellen voor de in totaal te verwachten kosten van het be stuur van Nieuw-Guinea. Hij kan aan Nederland en Indonesië om voorschotten op de te maken kosten verzoeken. De gelden zullen worden beheerd als „trust-fondsen", volgens de geldende be palingen der V.N. „Er schijnt aan beide kanten ontzaglijk veel goede wil te zijn. Beiden schijnen zeer goed te willen meewerken en willen de huidige plannen graag ten uitvoer ge bracht zien. De Nederlanders gedragen zich buitengewoon goed'', zo zei hij. Algerije kiest voor socialisme Een opgewonden menigte Alge rijnen heeft gisteravond op het Fo rum in Algiers een poging gedaan het regeringsgebouw te bestormen. De politie moest gebruik maken waterstralen om de betogers terug te drijven. De ruiten van de hoofdin gang werden verbrijzeld. Een Euro pese aanval op dit gebouw leidde ruim vier jaar geleden tot de val van de vierde republiek. De menigte betogers zwol later op de avond aan tot bijna 30.000 me Er werden spandoeken meegevoerd waarop macht voor het leger werd ge- eist, maar in andere leuzen werd gedrongen op een „terug naar de ba rakken De betogers waren naar het Forui roepen door het politieke bui eau Ben Bella en door diens rivalen, d ders van Wilaya IV (het district Algiers) die een demonstratie tegen Ben Bella wilden ontketenen. De twee groepen be togers voegden zich echter by elkaar als een reusachtige massa juichten zy de leden van het politieke bureau toe die op het balkon verschenen. De eerste die zich vanaf het balkon tot Johan Bontekoc behaalde gisteren in Leipzig voor het eerst na 24 jaar weer een Europese heren-zwemtitel voor ons land. Hij werd eerste op de 400 meter vrtfe slag, veroverde daar mede goud en werd na de huldiging op de schouders weggedragen. Voor verslag zie pagina 9. de menigte richtte was Ben Bella. In z(jn rede merkte hij op, dat Algerije zich in moeilijke economische situatie bevindt .Over enkele dagen zullen de werven echter worden geopend", zo zei hij. „Er en tijdslimiet worden vastgesteld de op het ogenblik in Frankrijk vertoevenede leiders van ondernemingen terug te keren en hun fabrieken te heropenen. Als zij echter na het ver strijken van de termijn niet terug zijn, zullen de fabrieken door de Algerijnse overheid worden heropend". Ben Bella voorts, dat Algerije de weg van het socialisme heeft gekozen. Het politieke bureau bereidde een plan voor agrari sche hervormin voor, dat in het bijzon der voorziet in een verdelinfi van gron- Ook zei Ben Bella nog, dat er nu ge werkt diende te worden. Maar Algerije heeft ook een sterk leger nodig om zijn grenzen te bewaken. Ben Bella's rede werd herhaaldelijk door langdurige ova ties onderbroken. De poging het regeringsgebouw te be stormen werd gedaan in het eerste sta dium van de betoging, toen groepen jongeren leuzen tegen Ben Bella riepen. De aanval werd afgeslagen door enkele honderden politieagenten. Spoedig daar na stroomden duizenden aanhangers var Ben Bella het plein op. Beide groepen vermengden zich met elkaar zonder dat zich ongeregeldheden voordeden. Mohammed Khider. secretaris-gene raal van het politieke bureau, verklaar de vanaf het balkon: „Wij zullen niet toestaan dat het volk slachtoffer wordt van een dictatuur". Verolme heeft gisteren op zün werf tc Roozenburg de grootste tanker, die ooit in Europa is ge bouwd. overgedragen aan de Stan dard Oil Companv. De doopplech tigheid van de 90.000 ton metende supertanker Esso Libya werd van af het daartoe speciaal gecharter de Noorse opleidingsschip Sorlan- det verricht door mevr. M. J. Ratli- bonc, echtgenote van de president- directeur van de Standard. Met de Esso Libya leverde Verolme het tweede schip af van de order van 150 miljoen gulden, die de Esso al jaren geleden plaatste. Dat was in een tüd, toen de werf op Rozen burg alleen nog maar op papier stond. Het was bovendien precies 10 jaar geleden dat Verolme zijn eerste schip afleverde: een vracht vaarder van 1500 ton. De Esso Li bya is zestig keer zo groot. De doopplechtigheid werd bijgewoond door veie hoge gasten uit diverse landen (waaronder Libië) die 's avonds in hotel Wittebrug ln Den Haag getuige waren van een tclexgesprek met president-direc teur Rathbone, dat via de Telstar werd gevoerd. Het was de eerste keer dat een particuliere onder neming in ons land de satelliet ge bruikte als communicatiemiddel. Miljoen schade bij brand in Rhenen In Rhenen is vannacht de AGF-kno- penfabriek in de as gelegd. De schade wordt geschat op een miljoen gulden Tachtig personeelsleden zijn voorlopig zonder emplooi. Het bedrijf is verzekerd. AM BERLIJN blijft onrust bestaan. Dat is stellig naar communistische bedoe ling. De Westelijken weigeren het Oost duitse bewind te erkennen. De commu nistische tactiek is erop gericht, dit dc Westelijken betaald te zetten. Aan dc Russische diplomatic in deze kan behen digheid niet worden ontzegd. De Russen hebben nu geen speciaal militair bevel meer in dc oostelijke sector van de stad. zij hebben dit verenigd met hun bevel over heel Oost-Duitsland. Op zichzelf be hoefde dit niet veel te betekenen. Maar prompt is erop gevolgd de benoeming van 'n Oostduits militair tot commandant over het oostelijk stadsdeel. En dat maakt voor de Westelijken dc situatie weer ingewik kelder. Van hun standpunt uit kunnen zij niet anders doen dan de man negeren. Zij hebben alleen te maken met het Rus sische opperbevel. Dat de Russen erop uit zijn. dc schroef telkens een nieuwe draai tc geven, is dui delijk. De vraag is intussen, in welke mate de onrust, die steeds weer oplaait, ook hun nog welkom is. Want hun voor man Chroesjtsjef pleegt in zijn schijnbaar grillige politiek wel ver te gaan, maar op de beslissende momenten heeft hij toch altijd weer een zekere terughoudendheid aan de dag gelegd. Ook wanneer hij^ de grens van het duidbare benauwend dichl naderde, bleek hij huiverig haar te over schrijden. De jongsfe ervaringen te Berlijn moeten hem indachtig hebben gemaakt, dat be paalde sentimenten zich niet straffeloos voor de verwekker zelf laten oproepen. Het schandelijke gedrag jegens de vluch teling, die zijn Oostduitse zetbazen zon der meer hebben laten doodbloeden ten aanschouwen van de westelijke wereld, heeft een beroering veroorzaakt die nog gelukkig, maar ten onrechte ten dele een uitlaat heeft gezocht naar dc westelijke machten. Daarbij zijn de Rus sen echter ook niet onverlet gelaten. Zij zijn met stenen bekogeld en hun is nieer aangedaan dan aanvaardbaar moest lij ken. Echter, zij hebben getoond om, als het hun onvermijdelijk voorkomt, een behoorlijk incasseringsvermogen te heb ben. Zij hadden zichzelf duidelijk een grens gesteld. Maar zal een opgehitste be volking, van het Oosten of van het Wes ten of wat het waarschijnlijkste lijkt van beide kanten niet zelf eens de grens overschrijden? Dat zou onvoorstelbare consequenties hebben, die noch het Oos ten noch het Westen kunnen wensen. Daarom, ook in hun begeren om de be staande pijnlijke situatie in Berlijn ver der onmogelijk te maken kunnen de Rus sen wel ver. doch niet te ver gaan. Zij roepen daarmee gevaren op, ook voor zichzelf. In deze omstandigheden, ook bij elk nieuw aandraaien van de schroef, past het Westen zowel waakzaamheid als vast beradenheid. Er zijn geen tekenen, dat het daarin tekort schiet. Verzet Later deelde Khider op een pers conferentie nog mee, dat soldaten var de Wilaya 4 woensdagavond Radio- Algiers hebben bezet. „Indien deze Wilaya de zender niet ontruimt, zul len wij het volk bevelen de zender te nemen", aldus Khider. Verder zei hij dat de Wilaya 4 heeft bekendgemaakt haar kandidaten van de voor de aanstaande parlementsver kiezingen te schrappen. „Indien nodig, zullen wij de verkiezingen toch houden het zonder de Wilaya 4", zo zei Khider voorts. „De andere vijf Wilaya's houden zich in de besluiten van het politieke bu- :au wat betreft de omvorming van hun eenheden in een geregeld leger. Het politieke bureau zal zijn gezag volledig handhaven om te voorkomen dat het land tot een anarchie wordt", zei hij. Ook gisteravond laat scheen de Wilaya 4 nog steeds in verzet te zijn. Geen voedseltekort op Nw.-Guinea De dienst econ. zaken in Hollandia heeft verklaard, dat de voorziening van Nieuw-Guinea met alle noodzakelijke levensbehoeften voor de komende maan den verzekerd is. De rijstvoorraden zijn oldoende om de gehele bevolking tot bet einde van hot jaar te voeden, ter- voor de andere noodzakelijke le vensbehoeften mag worden aangenomen, ie voorraden van particulieren en het gouvernement de consumptie minstens tot eind november in stand I kunnen houden. Tonder haard te koud O Met haard te warm Een unieke oplossing met uw eigen haard OE NIE S VERWARMINGSSHOW in Den Burcht, 28 t/m 31 augustus 2—10 u. EVn randstoring van een depressie bij Schotland heeft de afgelopen nacht in onze omgeving tijdelijk stormachtige winden gebracht. Deze voerden daarbij bijzonder zachte lucht aanzodat dc tem peratuur in ons land zich vannacht ge- ruime tijd tussen 17 en 19 graden bevond. Vooral in het noorden en midden van het land viel veel regen. Op verschillen de plaatsen viel 10 tot 15 mm regen. Ondertussen beweegt de depressie bij Schotland regelmatig in oostelijke rich- ting verder. De depressie zal in Neder land morgen westelijke wind brengen, waarmee lucht zal worden aangevoerd, waarin naast opklaringen enkele buien voorkomen. Het koele weer duurt voort. De Bilt verwacht tot morgenavond: Enkele opklaringen en plaatselijk een bui. Aanvankelijk harde tot vrij krachtige, later krachtige tot matige westelijke wind. Ongeveer dezelfde middaftempe- raturen. (Opgemaakt om 11.15 uur). Strand verwachting Tendens dalend ZON EN MAAN Zaterdag: zon op 5.39, onder 19.45; ma op 0.49. onder 17.10 uur. Op 30 aug. nieuwe maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 24 augustus: 9.49 v.m.; 22.30 n.m. droog weer. De krachtige tot harde wind zal ook afnemen. Het blijft echter koel, gelde bij een westenwind. In de middag 17 k 18 De Bilt graden, zeewater bijna 17 graden. Twente Vooruitzichten tijdens weekeinde |'ndTh. geen nieuwe ^depressies, maar nog wel Heisiiiki Stockh- koele Occaanstroming. AAN DE eerste Amerikaan se astronaut. Alan B. Shepard en aan de Sowjet- kosmonautcn Yoeri Gagarin gevestigd G. Robinsi die den aangeboden op haar cord voor vliegtuigen in i i twee Russische Glierman Titof zullen op recordbrekers met straal- 28 september medailles wor- vliegtuigen krijgen zij de den uitgereikt wegens het Delavaux-medaille „voor het vestigen van de eerste vlieg- vestigen van volstrekte wc- records in de ruimte. Dit is reldrecords" in 1961. medegedeeld door dc Natio nal aeronautic association. Tezamen met de Ameri- len door de Fédération kaanse marine-luitenant-ko- nautique internationale wereldsnclheidsrecord jaarvergadering te Athene, straalvliegtuigen heeft - - - De records van Shepard betreffen zijn vlucht van 5 mei wegens het bereiken van een hoogte van 615.300 voet zonder baan cn de zwaarste zonder baan omhoog ge brachte massa 1818 kg. gesloten traject 1.606.5 vestigde in april 1961 de medewerker voor lucht en ruimtevaart van The As- G. M. Mossolof sociated Press. Vern Haug- land, die dc eerste jotirna- Dc onderscheidingen zul- Robinson vestigde op 22 Fedotof een snelheidsrecord de federatie hoogterecord voor vliegtui- list zal zijn, aan wie het zijn landgenoot A. Paul-Tissandier-diploma van Luxemb Par(Js Bordeaux Grenoble Nice Beriyn Frankfurt MOnchen ZUrlcb Geneve Locarno

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1