Jlietuue £eihsrf)c GTourant w gooid Weer stenen ge; naar Russische bus Commentaar Krachtig optreden van het stadsbestuur Rikhye nu in Nieuw-Guinea V.N. weet niets van twee duikboten Algerijnse verkiezingen zonder oppositie (rita) DINSDAG AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12560 CHR1STELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD „$tantvasticf| is ohfblmu myn hert ia trqt)cnspoci'' internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per ?AV/*HfX.y Holland-Zweden 3 x per week Bettowcg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 Nieuwe relletjes in West-Berlijn t^"OOR de tweede maal deze week hebben inwoners I tot hevige relletjes in het centrum van het westelijke van West-Berlijn een Russische legerbus met stadsdeel, dit keer echter niet in de Friedrichstrasse Militairen, bestemd voor de aflossing van de ere- maar in de Stresemannstrasse. De politie deelde la- racht bij het Russische oorlogsmonument, met ste- ter mee dat niet minder dan 27 personen gewond en bekogeld. Dit incident was opnieuw aanleiding werden, onder wie twaalf politiemannen. •Keuws in één oogopslag De Verenigde Naties hebben laten weten nog niet over inlichtingen te beschikken omtrent de twee Indonesische onder zeeërs van Russische ma kelij die in de buurt van HoEandia zijn gesigna leerd. Gezegd werd, daï Nederland en Indonesië zich houden aan de bepa lingen van de bestands overeenkomst, die zater dagnacht van kracht is geworden. 94 H. WOMSIWOR naar Djakarta? Oe Thant heeft Pakistan verzocht ongeveer duizend militairen te leverep voor het verrichten van politie diensten in Nieuw-Guinea tijdens de periode van V.N.-bestuur. Het lid van de Nieuw-Guinea Raad H. Womsiwor heeft ver klaard. graag naar Dja karta te willen gaan om de situatie in Nw.-Guinea te bespreken. Zevenentwintig perso nen onder wie twaalf politiemannen zijn gis teravond gewond, toen zich in de Stresemann strasse bij de grens van Oo9t- en West-Berlijn nieuwe w ongeregeldheden voordeden. Een grote me nigte protesteerde tegen de aanwezigheid van de muur en het optreden van de Vopo's. Opnieuw werd een bus met Russische mi litairen. die de erewacht bij het Russische oorlogs monument in West-Berlijn i moesten aflossen, met I stenen, bekogeld. De enige politieke partij I in Algerije, het Nationale "KJ P Bevrijdingsfront (F.L.N.), lx Ir heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de op 1 2 september te houden parlementsverkiezingen. Er zijn geen tegenkandi daten gesteld, zodat naar verwachting een verkie- jaingscampagne achterwe ge zal blijven. Op de ontwapenings conferentie in Genève jheef* de Indische afge vaardigde voorgesteld, dat de Ver. Staten en de Sow- jetunie afzonderlijk bij eenkomen om te trachten I overeenstemming te be- I reiken over een verbod jvan proeven met kernwa pens. Waarschijnlijk zal de conferentie van 1 sepr Itember tot 12 november, als de Algemene Vergade ring der V.N. in New York bijeen is, worden on- J derbroken. eerst °P het begin september it de 1 te houden jaarlijkse con- atuur- j gres van de Britse vak verenigingen zal getracht worden een gemeenschap pelijk standpunt te bepa len ten opzichte van En- gelands toetreding tot de Europese economische ge meenschap. Momenteel lo pen de standpunten nogal uiteen. L Zeven uur na haar binnenkomst kon de bus ongehinderd naar Oost-Ber- lijn terugkeren. Zij werd tot de controlepost geëscorteerd door zeven po litiewagens en een Volkswagen van het Britse leger. Met drie waterka nonnen kon men de demonstranten uiteenjagen. Functionarissen van het Westberlijnse stadsbestuur verklaarden vastbesloten te zijn maatregelen te nemen om nieuwe demonstraties te voorkomen. Zij noemden de actie van de politie van gisteravond zeer doeltreffend. zender. Een van de inzittenden sprak door de microfoon toen een kleine groep Westberlijners de eerste stenen gooide. Binnen zeer korte tijd groeide de me nigte aan tot zeker vijftienhonderd per sonen, die de bus met boe-geroep be groetten. Aanvankelijk gebeurde er niets, daar de politie uitgebreide voor zorgsmaatregelen had getroffen. Even later bleken die echter onvoldoende te zijn en de stenen vlogen door de lucht. Tenslotte ging de bus. begeleid door acht politiewagens ,toch naar het mo nument. In de Wilhelmstrasse werden er weer stenen gegooid, maar deze bereikten hun doel niet. Wel werd de politie er door getroffen. Er werden drie arrestaties verricht onder de ongeveer achthonderd jongeren, die hier tekeer gingen. Er wer den borden rondgedragen met leuzen als „De politie beschermt de Russen Schande en Hoeveel slachtoffers nog?" „Vrijheid voor Oost-Duitsland" en „Moor denaars, denk aan de dag dat gij ter verantwoording wordt geroepen." De burgemeester van West-Berlijn, Willy Brandt, heeft gisteren opnieuw een beroep op zijn stadgenoten gedaan om zich rustig te houden. Hij kondigde krachtige maatregelen aan en merkte op: „De vijanden van het Westen wach ten er slechts op. dat wij het hoofd zul len verliezen .Zij willen de wereld wijs maken, dat Berlijn een haard van onrust is, die verwijderd moet worden". De drie grote westelijke mogendheden hebben de kwestie-Berlijn besproken. In Britse regeringskringen was te horen, dat alle incidenten rechtstreeks door de vier stadscommandanten behandeld dienen te worden, maar de Russen hebben dit van de hand gewezen. Een desbetreffende Amerikaanse nota kwam terug met de mededeling dat de Russische plaatsver- vangend-commandant de inhoud niet wenste te bespreken. Misdaden De Westduitse regering heeft een ver klaring uitgegeven, waarin wordt aan gekondigd. dat iedereen, die als die naar van het Oostduitse regime misdaden begaat, zal worden aangeklaagd. In de verklaring roept de regering in Bonn alle Duitsers op zich in te span nen voor het opsporen van de moorde naar van jle vluchteling Peter Fechter, die vrjjdag aan de muur doodbloedde, terwijl Oostduitse politiemannen ston- Het Westduitse Rode Kruis heeft „pas sende stappen" gedaan om trachten te voorkomen, dat vluchtelingen bij de muur, als gevolg van het ontbreken van medische verzorging sterven. Men wilde niet mededelen waaruit de maat regelen zullen bestaan. De vrouw van burgemeester Brandt heeft gisteren, in gezelschap van haar echtgenoot, bloemen neergelegd bij het gedenkteken voor Peter Fechter. Hierbij klonken uit de menigte kreten als .Willy, we moeten wapens hebben". De voorzitter van het Westduitse vak verbond. Richter, heeft een brief naar Surinaams minister afgetreden De Surinaamse minister van justitie en politie schriemisier heeft gisteren zijn portefeuille ter beschikking gesteld als gevolg van zijn optreden in de rüst- affaire-Carlos Thomas. In een waarne mend schrijven aan de wnd. gouverneur van Suriname deelde de aftredende be windsman mee, dat hij wil voorkomen dat rond zijn persoon een conflictsituatie zou ontstaan. De portefeuille van justi tie en politie zal voorlopig worden be heerd door de Surinaamse premier Erna- nuels. Gezien de nog maar korte zittings duur van het kabinet wordt niet ver wacht dat alsnog een opvolger voor de heer Schriemisier zal worden benoemd Schriemisier zou ten behoeve van een bevriende relatie een telegram naar Ca racas hebben gezonden met de medede ling, dat tegen de rijstexporteur Carlos Thomas een strafzaak aanhangig gemaakt. Als gevolg hiervan vond de rijstleverantie van Thomas aan Caracas geen doorgang. Het seismologisch instituut van Upp sala nabij Stockholm meldt dat de Sow- jetunie gisteren in het gebied van Nova Zembla een nieuwe kernproef in de atmosfeer .heeft genomen, de derde se dert de hervatting der proeven. Men schat de kracht op ongeveer twaalf megaton. De twee vorige ontploffingen werden teweeg gebracht op 5 augustus (veertig megaton) en 10 augustus (drie megaton) geven het schieten van Duitsers op Duit- ïrs te doen ophouden. De Socialistische partij heeft er bij de regering in Bonn op aangedrongen alle bedenkingen tegen behandeling van de voorvallen aan de zone- en sectorgren- door de V.N.-commissie voor de men senrechten te laten varen en de zaak aan de V.N. voor te leggen. Gewonden Gisteravond om half elf kwam het tot :n botsing tussen de Westberlijnse politie en circa achthonderd betogers op de Moritzplatz. Hier werden zeven politiemannen gewond. Ook bij de beto gers vielen zeven gewonden. Er werden enkele arrestaties verricht. In totaa' werden vijftien politiemannen getroffen, m wie vier ernstig. Bij 'de doorlaatpost Charlie vielen ook gewonden. Hier werd veertig minuten gevochten. De inzittenden van een Rus sische auto, die door Westberlijners wer den achtervolgd, kregen desgevraagd een Amerikaans escorte. Tekst overeenkomst bij Tweede Kamer (Van onze parlementsredactie) Minister Luns heeft nu aan de Tweede Kamer toegezonden de tekst van de Ne derlands-Indonesische overeenkomst, zo als die per telex uit New York op het ministerie van buitenlandse zaken is vangen. De tekst in definitieve von de Kemerleden worden voorgelegd bij de indiening (eind deze week of be gin volgende week) van het wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst. Behalve de telextekst (in het Engels ge steld) hebben de kamerleden ook een aantal andere stukken ontvangen, zoals de Nederlandse protesten van 10 en H augustus naar aanleiding van Indone. sische infiltraties. Pokken ontdekt in VS en Engeland De gezondheidsdienst van New York heeft zondag het eerste geval van ken in de V.S. sedert 1947 gemeld. Het slachtoffer, een vijftienjarige Canadees, kwam ep 11 augustus per vliegtuig uit Brazilië en bracht het grootste deel vai de dag op een groot New Yorks spoor wegstation door alvorens naar Toronti door te reizen. HU verbluft thans in eex ziekenhuis in Toronto. Het Britse ministerie van volksgezond heid heelt meegedeeld dat het driejarige Indische jongetje, dat donderdag werd omdat men vreesde dat het pokken had, die ziekte inderdaad blijkt te heben, HU was woensdag met het pas sagiersschip Oronsay in Engeland aange komen. De politie en de dienst voor de volks gezondheid zoeken naar de ruim duizend andere passagiers die contact met het jongetje gehad kunnen hebben. In het begin van dit jaar hebben zich Groot-Brittannië driemaal pokken voorgedaan waardoor in totaal vijfen twintig mensen zUn overleden. Ongeveer zeshonderd passagiers en bemanningsleden van de kanaalstomer Londres zUn gisteren gedurende meer dan twee uur na de aankomst in Ncw- haven (Engeland) aan boord vastgehou den, omdat een passagier tUdens de over tocht vanuit Dieppe zeeziek was gewor- In Newhaven hebben vier artsen de zieke onderzocht en tenslotte vastgesteld lan waterpokken had. Daarna mochten alle opvarenden het schip ver- TAE Indische brigade-generaal In- dar Jit Rikhye is vandaag het vliegveld Sentani op Nieuw- Guinea aangekomen. Voor de komst werd een rondvlucht gemaakt boven de baai waar gisteren twee Indonesische onderzeeboten van Rus sische makelij werden waargenomen- In Biak was generaal Brouwer boord van het vliegtuig gekomen om Rikhye naar Hollandia te verge- Op het vliegveld werd Rikhye ver welkomd door de garnizoenscomman dant van Hollandia en enige tientallen Papoea's, die spandoeken met zich mee droegen met opschriften zoals: „We don't like India's UNO", „New Guinea belongs to Papuans", .UNO don't sell us like animals." Generaal Rikhye hoopt spoedig voor bereidingen te voltooien voor de aan komst van de troepen van de Ver Naties Rikhye verklaarde dat hij zo spoedig mogelijk ontmoetingen wilde hebben met gouverneur Platteel en schout-bü-nacht Reeser. De generaal heeft een rapport over het verblUf van de Indonesische duikboten doorgegeven aan secr.-gene- raailThan-t. Volgens Rikhye zal alles in het werk worden gestold om het team van 25 V.N.-waarnemers nog voor het einde van deze week naar Nieuw-Guinea to laten komen. De V.N. zullen proberen eigen vlieg tuigen te sturen en volgens Rikhye zul len daar stellig helikopters bij zijn, zo dat de waarnemers in staat zullen zijn de infiltranten zelf in te lichten over do ieuwe situatie. Wanneer de Indonesische vliegtuigen met waarnemers van de V.N. aan boord boven Nieuw-Guinea zullen verschijnen om daar pamfletten uit te werpen voor de infiltranten, kon de generaal nog niet zeggen. Het wachten is op de pamfletten, die in New York door de V.N. worden gedrukt. n van Rikhye's plannen is de in stelling nog deze week van een uit de ->ie partijen bestaande militaire com- issie in Hollandia. Wat de evacuatie van de Nederlanders Militairen domineren Het viel president John F. Ken. nedy niet mee. Hij had rustig wil len gaan zwemmen in de buurt van zijn logeeradres: het huis. aan-zee van z(/n zwager, de acteur Peter Lawford in Santa Monica. Californië. Maar de andere bad gasten ontdekten hem al gauw, juichten hem toe en volgden hem zelfs geheel gekleed in zee. ZEEWEZEN terroristen, guerrilla's. kantoorbedienden, studenten, vakbondsleiders en een handvol Europeanen die de Algerijnse rebel lie hebben gesteund, zullen de eerste nationale vergadering van Algerije gaan vormen. De FLN heeft gisteren de lijst met 196 kandidaten voor de verkiezingen van 2 september vol tooid. Die verkiezingen zullen feite niet meer dan een formaliteit zijn, want er is in de 15 Algerijnse districten geen oppositie. In tegenstelling tot vorige berichten is geen van de kandidaten lid vai Algerijn se communistische partij. Het grootste blok in de nieuwbakken volks vertegenwoordiging zal worden gevormd door de militairen die door de wilayas van het guerilla-leger zijn aangewezen Hun sten zal de doorslag geven bij de beslissing over de hervorming van militaire apparaat. De nieuwe regering zal geheel uit par lementsleden worden gevormd. De mees te ministers van de voormalige regering in ballingschap zullen een zetel in d< nationale vergadering kragen. Oud-ml nister van buitenlandse zaken Saad Dahlad ontbreekt echter op de kandida tenlijst. Vorige maand trad hy af uit pro test tegen de politieke twisten. Dahlad was een van de onderhandelaars ln Evian. Anderen die op eigen verzoek politieke of persoonlijke redenen niet kandidaat zijn gesteld zijn Hocinc Ait Ahmed, Rabah Bitat. Lakhdar Ben Tobbal en Mohammed Khier. Zij zijn alle bekende leiders van de revolutie. Ook kolonel Houari Boumedienne ont breekt. Hij zou cr de voorkeur aan geven stafihcf van de strijdkrachten te blijven. Onder de 16 Europese kandidaten be vinden zich alle drie de Europese leden van het voorlopig Algerijnse bewind in Rocher Noir. Een van de Europeanen is een r.k. priester, die met de guerillas tijdens de onafhankelijkheidsoorlog door de heuvels in het binnenland heeft rond gezworven. Dc autoriteiten van de tweede wilaya in Algerije, het gebied van Constatine, hebben de soldaten gisteren verboden wapens bij zich te dragen als zij geen dienst hebben. Alle andere personen die wapens bezitten, moeten deze binnen drie dagen by de autoriteiten inleveren. Inbeslagneming van eigendommen burgers is verboden. Op autodiefstallen zyn de zwaarste straffen gesteld. Een Amerikaans en een Russisch schip zyn gisteren te Bone en Algiers aange komen met hulpgoederen voor de Alge- rynse bevolking. De Amerikaan ve: de o.m. duizend tenten, de Rus 3500 ton tarwe. 1300 ton suiker, on 750.000 blikjes gecondenseerde melk. Tien dagen gele den voerde een ander Russisch schip ai 6500 ton tarwe aan. DC-8 brandend in baai gestort Een viermotorig Braziliaans DC-8- sbraalvliegtuig met 101 personen aan boord is gisteravond bij het opstijgen van het vliegveld Galeao by Rio de Janeiro brandend in de Guanabara-baai gestort. Daarbij zyn tenminste 13 mensen om het leven gekomen. Het toestel was op weg naar London en Parijs. Onder de passagiens bevonden zich Sovjet-ge- leerden, d'ie aan een medisch congres in Rio hadden deelgenomen. Eén Rus vond de dood. alsmede een stewardess en een kleinkind van de Braziliaanse ambassadeur in Genève. De ambassadeur zelf en zijn echtgenote konden onge deerd uit het water worden gehaald Volgens ooggetuigen is de DC-8 niet van de grond gekomen. Toen bij de start al een aanzienlijke 9nelheid was bereikt klapte plotseling een band. De piloot trachtte nog te remmen, maar toen was het einde veji de rolbaan al bereüct Het toestel raakte een benzine pomp. verloor daarbij een motor, raasde vervolgens door een muur heen en stort te in zee. Het bleef lang genoeg dry ven om de meeste inzittenden gelegen heid te geven op de vleugels te klim men. Zy werden door redd'ingsvaartui- gen gered. Vele op het vliegveld gela gerde militairen en burgers zwom: zonder aarzelen naar het vliegtuig dc helpende hand te bieden. De Indische brigade-generaal Indar Rikhye, die vandaag in Nieuw-Guinea is aangekomen. betreft wordt gehoopt, dat door het ver strekken van waarborgen voor veiligheid en rust door de troepen van de Ver. Na- bies dc Nederlanders zullen blyven om het werk voort te zetten. Duikboten Op nog geen veertig kilometer van Hollandia zijn gisteren zoals in een deel van onze edities reeds gemeld twee Indonesische onderzeeboten gesigna leerd, maar tot vanmorgen beschikten, aldus VN-zegslieden, de Ver. Naties nog niet over officiële inlichtingen. Volgens hem hadden de Nederlanders geen for mele klacht ingediend. Wel verklaarde een VN-woordvoerder, dat Indonesië en Nederland zich houden aan de bepalin gen van de bestandsovereenkomst. Zy hebben secretaris-generaal Oe Thant laten weten, dat de vijandelijkheden volgens het schema zijn beëindigd in dc nacht van vrijdag op zaterdag. Oe Thant zou de Indonesische permanente verte genwoordiger bij de VN. Soekardjo Wirjipranoto, tijdens een gesprek hebben gewezen op de persberichten over de aanwezigheid van twee Indonesische onderzeeërs. Jagers van de Koninklijke Marine hadden reeds sinds zondag de twee on derzeeboten gevolgd. Toen om half ne gen plaatselyke tijd maandagavond de onderzeeërs de Tanah Merah-baai op 30 km waren genaderd, werden zy nie aangevallen. Wel werden beide schepei met fakkels en zoeklichten hel verlicht. Onmiddellijk nadat de Nederlandse ja gers fakkels hadden afgeschoten, werden de militairen in Hollandia geconsigneerd Eenheden van de Nederlandse strijd krachten vertrokken uit Hollandia naar de Tanah Merahbaai. u-circulatie ingesteld, die net gelijk maakt dot oceaanstoringen gemak kelijk tot West-Europa kunnen doordrin. gen. Een van deze storingen zal morgei tijdelijk aanleiding geven tot veel be wolking met enige regen en c ming van de westelijke wind. De weste- telyke ivind zal daarbij koele lucht aan. bij kopie luel t aanvoeren. De warme lucht die zich maandag nog boven onze omgeving bevond, en waarin dc temperatuur in het zuiden van ons land lot ongeveer 25 graden steeg werd in de nacht van maandag op dinsdag uit ons land verdreven, hetgeen met regen en onweer gepaard ging. De Bilt verwacht tot morgenavond: Opklaringen, maar tijdelijk ook veel bewolking met enige regen. Matige tot krachtige zuldwestelüke tot westelijke wind. Koel weer. (Opgemaakt te 11.15 u.) ZON EN MAAN Woensdag: zon 05.3419.51; maan op 23.27. onder 13.58. Op 30 aug. N.M. Strandverivachling QOK IN DEZE zomerweken gaan ten onzent liberalen en socialisten voort, elkander verwijten te maken over de houding die men heeft aangenomen bij de mammoetwet van minister Cals. Zoals bekend hebben de liberalen tegen het wetsontwerp gestemd, de socialisten daarentegen voor. De laatsten krijgen nu de liberale beschuldiging te horen, dat zij verraad hebben gepleegd jegens bet open baar onderwijs. Deze beschuldiging geeft een aanwijzing, hoe de liberalen straks hun propaganda voor de verkiezingen zullen gaan inrich ten. Behalve voor Radio Veronica zullen ze zich opwerpen als de ware beschermers van het openbaar onderwijs. Voor de christelijke partijgroeperingen bestaat er dus ten aanzien van de liberalen weinig reden tot beduchtheid, hetgeen trouwens reeds vermoed mocht worden. De socialisten van hun kant beijveren zich om zich tegenover dc liberale verwijten op te stellen. Ze merken op. dat de mam moetwet is aangenomen onder een kabi net waarin ook liberalen zitten. Wanneer er dus iets verraden is, hebben de libe ralen er deel aan. Bovendien, dat de so cialisten voor hebben ges'emd komt door de gelijkstelling van openbaar en bijzon der onderwijs, die destijds, in 1917. onder een liberaal kabinet is tot stand gekomen. Intussen en het lijkt een tegemoetko ming aan het liberale standpunt zijn eveneens de socialisten van mening, dat het openbare onderwijs in de mammoet wet niet geheel gelijkwaardig aan het bijzonder onderwijs is behandeld. Ook de socialisten hebben hun bedenkingen tegen de wet. Maar die bedenkingen, menen ze. kunnen nog altijd worden weggenomen als de wet er eenmaal is. Hetgeen van liberale kant wordt betwijfeld. Het twistgesprek tussen liberalen ai so cialisten is ook voor anderen leerzaam. Het bewijst, dat ook voor dc christelijke partijgroeperingen de plichtblijft tot waakzaamheid. Het onderwijs is een uiter mate belangrijk volksgocd. In Amerika is onlangs opnieuw het bewijs geleveixl, hoe staatsonderwijs altijd weer dreigt godsdienstig te worden gedraineerd; daar moest immers het gebed uit de openbare school worden gebannen. Wij mogen ons ten onzent in een grote mate van vrijheid verheugen. Dit roept altijd weer tot tweeërlei op. Tot bescher ming van de vrijheid. En tot het geven van inhoud aan die vrijheid. Welke die inhoud behoort te zijn is voor het christelijk onderwijs geen vraag. i.in c.-if jes roepen. Ze is met haar hobby bezig." Tendens langzaam dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 22 augustus: 7.34 van.; 20.02 n.m. Vllss Eel de Opklarngen, maar morgen weer toe- Eindh'0 nemode bewolking by de nadering van Zd.-Limb een volgend oceaanfront. Matige en te koele zuidwesten wind. In de middag 17 a 18 graden, zeewater 17 graden. Kopcnh Vooruil zichten: zuidwesteiyke lucht- stroom tiyrt koele lucht nieuw gevolgd door enige regen. Stockh. Churchill naar huis Sir Winston Churchill is vandaag na een verblijf van 54 dogen in het zieken huis naar huis teruggekeerd. HU betrok zün woning in de Loncicnse Hyde Park waar onlangs op de begane grond een apartoment is ingericht, zodart de 87- jarige staatsman geen trappen meer be hoeft te lopen. Voor hot ziekenhuis had zich een grote menigte verzameld, die de oud-premier hartelijk uitgeleide deed. Parijrb' CMteldb tl 5 8 !H ffl' -SI zzw 9 5 22 15 5 21 15 10 23 ;5 2 zw' bcw' zw. bcw. 'l. bew zw. bcw windsUi 23 14 4 23 15 3 24 14 8 25 13 5 21 7 0 2' 10 0 h. bcw 1. bew 1 bew. h'. bcw h bcw 1. bcw. w 3 wnw 2 17 9 4 23 12 0.4 21 14 6 24 13 14 13 0 29 -.3 0J 23 15 2 32 10 0 ?h. bew1 dstu :8 13 0 25 13 0 23 12 0 windstil imm 2 16 8 30 16 0 22 9 0 26 10 0 ono 3 windstil 21 25 0 23 16 0 windstil windstil n 7 37 :5 0 :;i V, 0 30 16

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1