Jli eti we £ciitsrl)c GTuurant Soekarno: akkoord is een geschenk van Allah flmtoua Von Braun kondigt enorme raket aan Veel wissels op de toekomst KN Pool ontvluchtte over wilde zee Minister Luns meent: VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12557 F. DIEMER CHRISTELIJK.JSATIOISAAL DAGBLAD „Stantoastith is abfblmn myn hert in tegljenspocf HONDEMANDEN HONDEDIVANS in alle maten VLIELAND SPREKENDE tot een grote menigte heeft president Soekarno, staan- Ide op de trap voor zijn paleis in het cen- jtrum van Djakarta, gewaagd van „een [historische overwinning, die een zegen, leen geschenk van Allah is". De resul- jtaten van de besprekingen met de Ne- Iderlanders over Nienw-Giiinea moeten „met gevoelens van dankbaarheid je gens God"" door het Indonesische volk worden aanvaard en de Indonesiërs moeten nu geen hooghartige houding aannemen, omdat zij gewonnen heb ben, aldus de president, die zijn rede hield ter gelegenheid van de Indonesi sche onafhankelijkheidsdag. üeuws in één oogopslag In een rede tot een me nigte van een half miljoen I Indonesiërs ter gelegen- I heid van de onafhanke- lijksheidsdag heeft presi dent Soekarno het akkoord met Nederland inzake Nieuw-Guinea een histo rische overwinning en een geschenk van God ge noemd. Hij zei, dat zijn vorig jaar gedane aanbod van de uitgestoken hand blijft gelden, als de Ne derlanders het akkoord eerlijk zullen uitvoeren. Van Nederlandse zijde is bevestigd, dat de diplo matieke betrekkingen met Indonesië zullen worden hervat. Reeds begin vol gende week zullen militai re waarnemers van de V.N. in Nieuw-Guinea zijn om toezicht te houden op ie wapenstilstandsovereen komst. Er zouden ook op korte termijn enkele tien tallen burgerlijke V.N.- functionarissen naar Hol- landia vertrekken. De leider van het Ame rikaanse rakettenprogram- ma, dr. Von Braun, heeft medegedeeld, dat er wordt gewerkt aan een enorm ruimteschip, de C5, dat 100 meter hoog zal zijn en dat bii de lancering een ge wicht zal hebben van 25 volledig volgeladen straal vliegtuigen van het type 707. De. raket kan een la ding van 40 ton in de buurt van de maan brengen en heeft voldoende energie om een vliegtuig in een baan van 480 kilometer boven de aarde te schie- Uit medelingen van de P helikopterpiloot, die belast |U was met het opsporen van k de Russische ruimtevaar- Af der Nikolajef, kan worden afgeleid, dat de astronaut niet per parachute, maar met zijn ruimteschip is ge- II land. De twee Russische ruimtevaarders brengen momenteel in een weten schappelijk centrum bij Moskou verslag uit van hun bevindingen. De Kongolese president Kasavoeboe heeft een aan tal wetten afgekondigd, die erin voorzien, dat de vijf provincies, die volledig on der het gezag van de cen trale Kongolese regering staan, worden verdeeld in zestien nieuwe provincies. In New York is gisteravond van gezaghebbende zijde medegedeeld, dat reeds begin volgende week mili taire waarnemers in Nieuw-Guinea zullen zijn gestationeerd, die moe ten toezien op de naleving van het bestand, dat in de komende nacht om precies twaalf uur van kracht wordt. Voorts zal, zo verluidde in New York, in Hollandia een uit ne gen personen samengestelde ver bindingsmissie worden gevestigd, die ervoor zal moeten zorgdragen, dat de overdracht van het bestuur vlot verloopt. In de missie zullen drie Nederlanders, drie Indonesiërs en driej V.N.-functionarissen zitting hebben. In zijn rede verklaarde president Soekarno o.m., dat de Indonesische vijg op 31 -december a.s. officieel in Nieuw-Guinea zal wapperen en dat het „Nederlandse kolonialisme" for meel op 1 oktober a.s. zal eindigen. ..Vanaf dat ogenblik zullen wij ge leidelijk West-Irian binnentrekken en het gehele Indonesische, bestuur zal omstreeks 1 mei 1963 in het ge bied arriveren. Dit is een jaar van triomf en ik dring er bij u allen op aan de overeenkomst met de Neder landers te aanvaarden", aldus Soe karno, die de hoop uitsprak, dat de Nederlanders het akkoord eerlijk ten uitvoer zullen brengen „Er moet nu hoop bestaan op goede Nederlands-Indonesiche betrekkingen. Eeuwenlang zijn wfl met de Hollanders in conflict geweest en eeuwenlang heb ben wjj als bond en kat geleefd. In de laatste zeventien jaar kwamen daarbij nog verliezen aan mensenlevens en ma teriaal, aan beide züden. Maar indien nu het conflict op een voor ons bevredi gende manier en op een voor de Neder landers eervolle wijze kan worden opge lost, dan verklaar ik hier, dat het vorig jaar gedane aanbod van de uitgestoken hand nog steeds geldt", aldus president Soekarno. Later in zijn rede verklaarde Soekarno nog in te stemmen met het houden van een volksstemming in Nieuw-Guinea tegen 1969. De Papoea's zullen vrijelijk kunnen beslissen de republiek Indo nesië te verlaten of daarin te blijven, aldus de president, die daaraan toevoeg de, dat het niet zal gaan om „externe-, maar om interne zelfbeschikking". Wel is Indonesië bereid een voorzichtige hou ding aan te nemen, als Nieuw-Guinea bij Indonesië komt. Hij zei, dat zich daar Indonesische patriotten bevinden derlandse marionetten". Daartussenin bevindt zich een groep r traal staan jegens Indonesië". „Ik ge loof, dat wij hun standpunt moeten waar. deren. Laten zij zelf zien wat de repu bliek is. wat zij inhoudt en wat haar doelstellingen zijn". Het team van militaire namens de Ver. Naties zoi bestaan afkomstig zijn uit zes landen, tot welke secretaris-generaal Oe Thant eet drinaend verzoek heeft gericht hen be schikbaar te stellen. Het zouden primair de landen zijn, die ook troepen onder d< V.N.-vlag voor Gaza en Kongo hebben geleverd. Waarschijnlijk zal een deel var deze waarnemers met Indonesische vlieg tuigen ooven Nieuw-Guinea gaan vliegen om pamfletten uit te werpen, die de wezige Indonesische parachutisten het staakt-het-vuren aankondigen. Gisteren heeft de Indiase brigade-generaal Ricliye, militair adviseur van Oe Thant, over militaire kwesties in New York gespro ken met luitenant-admiraal H. H. L. Pröpper (Voor vervolg zie pag. II) De V.S. gaan normaal door met het eenmaal vastgestelde ruimte vaartprogramma. De eerstvolgendt grote gebeurtenis in de Amerikaan- sp ruimtevaart zal zijn gereedge komen van C5 „een zevenmijlen- stap in de rakettenconstructie" al dus de leider van het Amerikaanse rakettenprogramma, dr Wernher von Braun. Von Braun gaf de volgende sensatio nele gegevens over de C5. Hij zal 100 meter hoog zijn en bü lancering een gewicht hebben gelijk aan dat van 25 volledig geladen straalvliegtuigen van het type 707. De raket zal energie ge noeg hebben om ccn vliegtuig van di' type in een baan 480 kilometer boven de aarde te brengen. Alsof dit nog niet genoeg is; de raket kan een lading van 40 ton in dc buurt van de maan brengen, een twee-motorig vliegtuig van het type DC3 om de zon zenden „of een Che vrolet buiten het zonnestelsel stoten" De heer Von Braun wilde niet zeggen hoever de C5 een Volkswagen kan sturen, hij duizelde kennelijk zelf van de getallen. Von Braun legde er de nadruk op dat de V.S. geen tijd kunnen verliezen, zeker niet na de geslaagde tweelingvlucht van de Russen. „Wat de V.S. nodig heb ben", aldus Von Braun, „is niet eer» overdonderend programma, maar de blU- vende sympathie van het publiek voo» een reeks van jaren." Hij deelde mee. dat schikkingen wor den getroffen voor de derde proefvlucht van de „Kleine Saturnus" C-l stuw kracht. die in staat zal zijn een ruimte schip in een baan om de aarde te bren gen. De raket zal opstijgen met alle acht motoren in werking en in de vlucht zat dan een ervan worden afgeschoten orr te zien wat er gebeurt. Dc C-l is de eerste Amerikaanse raket met een grotere capaciteit dan die welke de Russen hebben gebruikt. Hij zal wor. den gevolgd door een verbeterde Satur. MENSEN DIE HET GOED BEKIJKEN KIEZEN ARIST0NA EUROVISIE EUROPESE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN Komende week elke dag een reportage van het grandioze zwemfestijn te Leipzig nus 5, die drie man naar de maan er. terug zal brengen. Von Braun schatte de kosten voor het Amerikaanse maanprogramma op 20 tot 40 miljard dollar. Gevraagd hoe de V.S er in de wedloop naar de maan voor stonden, antwoordde hy: „Wy zijn on vele gebieden voor. maar een stuk ach ter wat betreft welbeproefde raketten met een groot vermogen tot het vervos- ren van nuttige lading dat is het pro- Het blauw verschijnt In de aide memoires aan Neder land en Indonesië over de wijze van overdracht van westelijk Nieuw-Guinea verklaart Oe Thant, dat de Nederlandse vlag op 31 december zal worden neerge haald en dat dan de Indonesische vlag naast die van de Verenigde Naties zal worden gehesen. De overdracht aan Indonesië zal zo spoedig mogelijk na 1 mei 1963 geschieden. Zodra de bijzondere vertegen woordiger van de V.N. in functie is getreden zal de terugtrekking en thuiskeer van de Nederlandse troepen beginnen onder toezicht van de vertegenwoordiger. Dit moet zo spoedig mogelijk voltooid Op de dag van de bestuursover- dracht aan de V.N. zal de Neder landse vlag naast die van de V.N. worden gehesen en zij zal blijven wapperen tot 31 december. (Van onze parlementsredactie) MINISTER Luns heeft gisteren in een vraaggesprek voor radio en tele visie beaamd, dat de regering „niet gelukkig" is met de woensdag ge tekende overeenkomst inzake Nieuw-Guinea, omdat heel veel wissels op de toekomst worden getrokken en vrijwel alles afhangt van de goede trouw van Indonesië, bij wie de administratie komt te berusten. Als ech ter door Indonesië het akkoord, zoals dat nu op papier staat, naar letter en geest wordt uitgevoerd, dan kan volgens mr. Luns niet van een mis lukking van het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid worden gesproken. „De regering is er volstrekt van overtuigd, dat wat nu is bereikt meer is, dan Indonesië in het verleden ooit heeft willen toestaan. Met andere woor den: ook Indonesië heeft dus water in de wijn moeten doen", aldus de minister. Mr. Luns werd geïntervieuwd door mr. G. B. J. Hilterman. Hij beve.nde. dat hijzelf én enkele van zijn collega's hadden overwogen om af te treden en de overdracht door anderen te latèn uitvoeren. Als echter een minister af treed* doet hij dat op grond van twee erlei overweging, nl. dat de te nemen beslissing tegen zijn geweten ingaat en J_* een betere oplossing mogelijk is. Op de laatste dag van de Rus sische ruimtevlucht werd deze Baltische tweeling geboren. De jongens kregen de namen van de ruirrytdhaarders: Pavel (Popo- vitsj) en Andrian Nikolajef Het een noch het ander was het ge val. Er was geen alternatief; als de re gering dit akkoord niet zou hebben aanvaard, stonden er ook op militair gebied heel bedenkelijke dingen te ge beuren. aldus mr. Luns Een aftreden van de regering zou de situatie alleen maar hebben verergerd. Dit gold ook voor andere mogelijkheden, zoals het doen van een beroep op de Veiligheidsraad of het (in laatste in stantie' zonder meer verdwijnen uit Nieuw-Guinea. De regering heeft zich hierop diepgaand bezonnen, maar ze zag er geen heil in. Daarbij stond het belang van de autochtone bevolking van Nieuw- Guinea centraal. Als alternatieven wer den overwogen, werd steeds weer uit gegaan van dc vraag: wat komt er van het zelfbeschikkingsrecht terecht. Daar op was (en is) onze politiek afgestemd, zonder angst voor gezichtsverlies. De machtiging tot ondertekening van het akkoord is een bijzonder zware beslis sing geweest. Wat de regering het meest bezwaart is volgens mr. Luns dit, dat in de hele gang van zaken de agressie van Indone sië een zeer bepalende factor is geweest Dit moet de V.N. tot nadenken stemmen. Aanvankelijk speelde in het totale com plex van N. Guinea-vraagstukken een mogelijke Indonesische agressie wel een belangrijke, maar geen centrale rol. Dat was in de periode dat de regering mocht aannemen, dat onze politiek van dekolonisatie en zelfbeschikking in de internationale wereld, speciaal jn de V.N.. en ook door de Verenigde Staten gesteund werd. Dê daadwerkelijke In donesische dreigiog dateert eerst van begin dit jaar. Voordien had de Indone sische regering het herhaaldelijk doen voorkomen, dat voor de oplossing van het N. Guinea-conflict niet de toevlucht tot geweld zou worden genomen. Een „genuanceerd antwoord" wilde de minister geven op de vraag of de re gering het wegvallen van de bondge nootschappelijke steun toen de agressie een feit werd. had kunnen voorzien. „Ik kan", zo zei hij, „niet alle gegevens, waarover de regering terzake beschikt, op tafel leggen. Wel kan ik zeggen, dat de regering pas dit jaar tot de overtui ging is gekomen, dat op militaire steun van bondgenoten niet meer viel te re kenen". Voor vervolg zie pagina 11 De Deense piratenzender Radio Mercur, op het schip Lucky Star is gisteren geënterd, tot zwijgen gebracht en in beslag genomen. Luns op receptie Sowjetambassade Minister Luns heeft gisteravond een receptie bijgewoond op dc Russische am bassade, die door de tijdelijke zaakge lastigde van de Sowjetunie, de heer A. Martynof, werd aangeboden ter ge legenheid van het verblijf in ons land de Russische violist B. Gutnikow, Op de receptie waren verder onder aanwezig hoofden van diplomatie ke vertegenwoordigingen, de plaatsver vangend chef van de directie Europa het ministerie van buitenlandse za- mr. F. Simons, en vertegenwoordi gers van culturele organisaties. violist Gutnikow heeft dit jaar in Moskou het tweede internationale Tsjaikowski-concours gewonnen. Tijdens ontvangst speelde hij enige werken m Tsjaikowski. Mozart. Bach en Scott. De Haarlemse rechtbank heeft gisteren e 44-jarige voormalige chef van het huisvestingsbureau te Zaandam C. Z„ die zich te verantwoorden heeft gehad wegens het aannemen van steekpennin gen ten bedrage van 200 tot 300 gulden en verduistering van 1600 gulden ge pleegd in de jaren 1957 tot 1960, veroor deeld tot een gevangenisstraf van vier maanden met aftrek van voorarrest. De werd direct op vrije voeten gesteld. Veertien dagen geleden eiste de officier justitie een straf van een jaar en maanden. IYE Nieuw-Guinea-kwestie is de laatste jaren (helaas) niet sleehts een in ternationaal struikelblok geweest, het was ook in de binnenlandse politiek een veel omstreden zaak. Tijdens de kabinctten- Drees merkte men daar weinig van, want Nieuw-Guinea stond „in de ijskast" binnen de politieke partijen was er wel verschil%van inzicht en met name in dc Partij van de Arbeid waren vooraanstaan de figuren het niet eens inet de Drees- politick, maar het bemoeilijkte niet dc politieke verhoudingen. Dit veranderde toen de Partij van de Ar beid verkoos niet langer de regerings verantwoordelijkheid mede te dragen („Men wilde ons niet meer," zeggen de socialisten!) en de internationale ontwik keling noodzaakte het kabinet-De Quay een nieuwe koers in deze kwestie te gaan inslaan. Een versnelde ontwikkeling van het inschakclingsproces der inheemsen in het bestuur en het plan-Luns waren er het gevolg van. Binnen de P.v.d.A. hadden inmiddels de Drees-critiei de overhand gekregen en ze hadden het te gemakkelijker omdat zij als oppositie de fiolen van hun toorn kon den uitgieten over de hoofden vooral van de heren Dc Quay en Luns als de voor naamste verantwoordelijken voor de Nw.- Guinea-politiek. Fel hebben zij hun op positie gevoerd, vrijwel altijd destructief en ook weinig aanklank vindend bij het Nederlandse volk. Het is ten slotte geëin digd met het mislukte petitionnement Hoe wpinig men in deze socialistische kringen begrijpt van wat er onder het Nederlandse volk leeft, demonstreerde ook gisteren Het Vrije Volk weer toen het schreef dat het Nederlandse volk zich meer opgelucht dan terneergeslagen voelt nu het akkoord is getekend. Troelstra heeft al eens moeten toegeven dat hij zich vergist had in de gevoelens van het Ne derlandse volk Het Vrije Volk hoeft wat ons betreft die schuldbelijdenis niet te herhalen. Al zou het aan de zuiverheid van dc politieke verhoudingen wel ten goede komen. Maar er staan verkiezingen voor de deur. En de P.v.d.A. ziet er geen been in om datgene wat wij als volk eensgezind en met mannenmoed behoren te dragen, te gaan uitbuiten voor het eigen verkiezings succes. In hetzelfde hoofdartikel heet het dan ook: „De behoudzuchtigcn met welke ehtische motieven zij hun politiek ook camoufleren lijken niet de meest- geroepenen om het redelijke te doen, de sfeer van wantrouwen (tussen Nederland cn Indonesië daarover gaat het in deze passage) te verdrijven cn normale betrek kingen tot stand te brengen." Men weet het dus: de Partij van de Ar beid solliciteert gaarne naar dc post van buitenlandse zaken cn zal niets liever doen dan met de hoed (want petten rijn er niet meer) in dc hand naar Soekarno te gaan cn te vragen of we alsjeblieft weer goede vriendjes kunnen worden. En dan moeien we (dat staat verder nog in het artikel te lezen) ook nog ccn „grootmoe dig gebaar" maken en Indonesië (met een flinke som geld misschien?) helpen het begonnen ontwikkelingswerk op Nieuw- Guinea voort te zetten. Wat ons betreft mag men dit „progres sieve politiek" noemen wij hebben toch een ander woord in onze gedachten! renbeek is de 14-jarige Jannetje de Graaf uit Bunschoten om het leven gekomen. Het meisje zat naast haar broer in een bestelwagen, die werd gegrepen door een vrachtauto, welke geen voorrang ver leende. Het meisje was op slag dood. Haar broer is met een hersenschudding opgenomen in het ziekenhuis. afkomstige kleine storing nam in de nacht van donder dag op vrijdag boven Zuidwest-Engeland in omvang en betekenis toe zaakt op verschillende plaatsen zware regenval. Aan de Engelse zuidkust viel plaatselijk omstreeks 20 milimeter. De storing zal in (noordoostelijke richting de Noordzee overtrekken en wordt gevolgd door een rug van hoge luchtdruk, welke nog toeneemt. Deze rug van hoge lucht druk zal in ons land morgen opklaringen c,M brengen, maar er zullen tn hoofdzaal: Str<nulverW(lchtmg in het binnenland ook nog plaatselijk Achter kleine randstoring met regen enkele buien voorkomen. De winden rui- volgt weer een gebied met opklaringen. men tijdelijk naar west tot noordwes'. Morgen overwegend droog met een plaat- De temperaturen blijven daardoor aan de sel'jk buitje. Weer tot matigjifnemendc lage kant. Tendens langzaam stijgend De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Opklaringen, maar ook plaatselijk en kele buien. Krachtige tot matige wind tussen west en noordwest. Weinig ver andering ln temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag: zon op 5.27, onder 20.00 uur. Maan op 21.35 uur, onder 8.40 uur. Dins dag laatste kwartier. zuidwesten wind met in de middag gevccr 18 graden, zeewater 17 graden. Vooruiézichten: weekeinde houdt licht onstabiel karakter met ongeveer dezelfde temperaturen. temper. Station =i is iAU i - i: 7 c a 1 - li £)E POOLSE visser Powel teld hoe hij van de machine- een visum van de Poolse auto- Patrzalek is gisteren her- kamer naar het stuurhuis hol- riteiten gekregen, enigd met zijn vrouw en zijn de en terug terwijl zijn boot gezin na zijn kleine vissers- lag te sidderen onder de zwa, boot 1000 kilometer over de re storm- door storm opgezweepte zee geloost te hebben om aan Zijn vrouw, zijn zoon en het communisme te ontsnap- drie andere familieleden wa- pcn. ren naar Grimsby gekomen i hem daar te verwelkomen. Engeland vertrok stelde hij tèe. op in Grimsby" zei hij tot ser soms het anker vallen om haar- een paar uur te slapen. m j Patrzalek slipte een week Bij aankomst in Engeland Maar omdat hij verdacht geleden de haven van Gdy- smeekte hij: „Laat me hier werd van anti-communistische nia uit Alles zag er naar uit blijven", toen hij door de im- sympathieen kreeg hij geen dat hij gewoon vissen ging. migratie-autoriteiten werd on vergunning de reis te maken Hij ging in zijn 12 meter lan- dervraagd 4 motorvissersboot „Tapel" Patrzalek werd naar het Voordat zijn vrouw naar via de Oostzee naar dc Noord- plaatselijk politicbureau over- De kiuüf. 40-j.rif. Poel ZU waren „p bVzoekTn Èn'. t£fr tan ,«n te Wneh- "lijden* een van de hevi5- ste zomerstormen liet de vis- ten. heeft de Britse politie ver- geland en hadden hiervoor ten op de hoogte. „Wacht M^drkf Mallorca LUtsbcn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1