|lieuive £dJtscljc GTouranl Nederlands protest tegen twee nieuwe landingen Commentaar Amsterdam magisch A.R. bolwerk ïUöii Drie dagen voor de slotbesprekingen. Oe Thant laat brief aan Y.R. rondgaan Rembrandt nog juist aan auto-ongeluk ontsnapt Jongens slaan helse machine stuk: docle De grote muiterij de Bounty op Soblen nog steeds in Londense gevangenis M 21 ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1%2 KANTOREN: Steenstraat 8?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEN DIENST: bezorging 1810 u. ADVERTENTIES: j 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 oer millimeter (Bi) contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58038 ABONNEMENTEN: ƒ8 25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0.65 per week Drieën veert igate jaargang no. 12552 CHRISTELIJK* ATIONAAL DAGBLAD .Stantaasticfi is ohrblmn myn bert ia tegljeospotf fa 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegracht 810 l'l'KbliHX TAR1E dagen voordat de slotbesprekingen over het Nieuw-Guineaconflict in New York zullen beginnen, heeft de Nederlandse regering zich genoodzaakt gezien, bij de wnd. secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant die de onderhandelingen in feite leidt -te protesteren tegen nieuwe Indonesische landingen. Nederland heeft de zaak onmiddellijk ter kennis gebracht van de Veiligheidsraad. Verklaard is dat Nederland deze zaak ernstig opneemt. De eerste Indonesische landing ge schiedde in de nacht van dinsdag op woensdag per boot op het eiland Was bewesten het schiereiland Onip; daar zijn veertig infiltranten aan land gebracht. In de nacht van don derdag op vrijdag is een nog onbe kend aantal Indonesische mariniers geland bij het plaatsje Wey op W Sieuws in één oogopslag Drie dagen voordat in New York de slotbespre kingen over een vreedza me oplossing voor het conflict over Nieuw-Gui- nea moeten beginnen, heeft de Nederlandse re gering bij de secretaris generaal der V.N.. Oe Thant, geprotesteerd to gen de nieuwe Indonesi sche landingen. De rege ring heeft Oe Thant 0e- vraagd, hierover de Vei ligheidsraad in te lichten. Het kabinet heeft gisteren de nieuwe landingen (op de eilanden Misool en Was) besproken. Buiten landse zaken noemt deze agressie „onder de huidige omstandigheden 'n hoogst ernstig feit". Dr. v. Rouen heeft bij Oe Thant een krachtig protest ingediend. Nog steeds is de in Amerika tot levenslang veroordeelde spion dr Soblen niet uit Engeland weg. De Britse regerina had een ultimatum gesteld aan de Israëflsche Inch-- vaatmaatschappu maar het enige beschikba re toestel, een Boeing 707. kon door „motorstoring niet vliegen. Die storing duurde ook vanmorgen nog voort en het zag zelfs naar uit dat de vluch geheel zou worden afge last. Voorzichtigheid van de Akense politie heeft de schilderijen van jhr. Lou don, die na zoveel speur werk nog maan net we.*r terecht zijn. behoed voor een auto-ongeluk, dat wei eens funest voor dez.e kunstwerken had kunnen aflopen. Men zou de schil derijen per auto naar Ne derland terugbrengen, maar de Akense polttw raadde dit af. Op we» naar huis sloeg de wagen over de kop. Sinds enkele dagen spoelen op onze stranden kleine flesjes aan, die waarschijnlijk een cenees- middcl bevatten dat ge vaarlijk kan zijn voor de gezondheid Vooral in Zeeland worden lientalte" flesjes aan de politie over- handigd. Reeds over oktober krij gen de politieambtenaren de verhoogde salarissen uitbetaald. Zo spoed'» mogelijk worden voorts de herberekende salaris sen over 1 januari-okto- ber uitgekeerd. De premie voor de geneeskumdge verzorging gaat omlaag van 5.6 tot 5.4 pet. Door een onlangs afga* kondigde wijzig; ng varine wettelijke bepalingen om trent het reizen ini auto bussen (lijndiensten) is het voortaan atralrechte lijk verboden, draagbare radiootjes te laten spe£n en patat-frites te eten. Drt laatste was reeds ra vde plaatsen niet toegestaan Rechercheur ging op weg naar huis over de kop TYE voorzichtigheid van de Akense politie heeft de schilderijen van jhr. Loudon, president^directeur van de Koninklijke-Shell-groep, die ten| koste van zoveel moeite en speur werk van de politiekorpsen van deze stad, Vaals, Heerlen, Bloemendaal en Bern nog maar net weer terecht zijn, behoed voor een auto-ongeluk, dat wel eens funest voor deze kostbare kunstwerken had kunnen aflopen Er is sprake van geweest, dat de heer W. van Essen, directeur van het Drie broertjes uit Groesbeek zijn gis teren in een bos aan de Nederlands Duitse grens door scherven van een uit de oorlog achtergebleven projectiel ge troffen, waarbij de oudste jongen, de veertienjarige Hans de Bruin op slag werd gedood. Zijn elfjarig broertje Peter werd levensgevaarlijk gewond Hij is naar een ziekenhuis overgebracht Hij was door een scherf aan het hoofd getroffen. De vijfjarige Theo werd in het onderlijf gewond. Na door doktoren te zijn verbonden kon hij naar huis wor den overgebracht. De jongens hadden 's morgens het projectiel gevonden. Gis termiddag gingen ze terug met hamer en nijptang om de helse machine demonteren. L. Baclen-Powel 1 bezocht internat, kamp in Drente Lady Baden-Powell. de World Chief Guide, heeft gisteren tweemaal een be zoek gebracht aan het internationale padvindsters- en gidsenkamp van de na tionale padvindstersraad, „stop-contact" te Dwingelo in Drente. Met 35 genodigden zaït zij aan een Drentse koffietafel aan, waarbij vrou wen in Drents kostuum bedienden. Ook woonde zij een vlaggcnparade bij. 's Avonds bracht zij nogmaals een be zoek aan het kamp, waaraan omstreeks 500 meisjes van 14 tot 16 jaar deelne men. Van hen komt de helft uit Ne derland en de rest uit België, Canada, Ceylon, Denemarken, Duitsland (met vier Letten). Finland, Frankrijk. Grie kenland, Gr. Britannië. Ierland. Ita lië. Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Noor wegen, de V.S., Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland. Tijdens het kamp, dat tot 13 augustus duurt, zijn cn worden excursies ge maakt, onder andere naar de Zuider zeewerken en het openluchtmuseum, terwijl veel typisch Nederlandse han- denarbeidsmethoden, zoals biezen vlech ten, worden geleerd. De buitenlandse deelneemsters genieten een week gast vrijheid in Nederlandse gezinnen. In de nationale padvindstersraad wer ken samen het Nederlandse padvind- stersgilde (algemeen) en de Nederland se gidsenbeweging (rooms-katholick). traal expertise-bureau in Amsterdam, die gisteren in gezelschap van recher cheur A. de Ligt van de Bloemendaalse politie uit Aken naar huis zou terug keren de schilderijen in zijn wagen meenemen. De Akende politie raadde dit echter ai met het oog op mogelijkheid van eec auto-ongeluk cn het mag een geluk he ten, dat de schilderijen nog in Aken zjjn gebleven, want de auto. waarin de heren Van Essen en De Ligt reisden, is gistermiddag op Rijksweg 26 bij Culem- borg enige malen over de kop geslagen om vervolgens als een volkomen «Tak op de middenberm te blijven liggen. De beide inzittenden kwamen met de schrik vrii- Relletjes tijdens show in Woerden Tijdens de feestelijkheden, die deze week in Woerden plaatsvinden, is het tijdens een amateurshow tot ernstige ongeregeldheden gekomen tussen Am- bonese en Woerdense jongeren, tussen wie al geruime tijd een vete bestaat. De politie wist de twee groepen, die el kaar met allerlei wapens, variërend van fietskettingen, boksbeugels en dol ken tot een pistool, te lijf wilden, tc scheiden, waarbij rake klappen vielen. Op het meest kritieke ogenblik kreeg de politie onverwachts steun van een hevige regenbui. Een Woerdenaar. die. in het bezit was van een pistool, is aan gehouden. Misool, een van de Radja Ampat- eilanden bewesten Sorong. Beide groepen zijn door Nederlandse strijd krachten opgespoord. De landingen zijn uitgevoerd met speciaal voor deze onderneming uitgerustte snel le boten. Volgens een militaire woordvoerder te Hollandia zijn op Misool de eerste schoten gewisseld tussen Nederlandse militairen en in filtranten „Hoogst ernstig" Een communiqué van het ministerie van buitenlandse zaken verklaart dat de regering deze landingen „onder de hui dige omstandigheden een hoogst ernstig feit" acht. De vaste vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties heeft opdracht ontvangen terstond Oc Thant in kennis te stellen van deze agressie met het verrock de leden van de Veiligheidsraad daarover in te lich- De Nederlandse delegatie bij de V.N. te New York werd daarvan vrijdag in kennis gesteld kort voordat de ambassa deurs dr. J. H. van Roijen en mr. C. W. A. Schürmann een reeds afgesproken ont moeting hadden met Oc Thant, waarvoor dr. Van Roijen naar New York was ge vlogen. Mr. Schürmann overhandigde Oe Thant een brief, waarin melding werd gemaakt van de landingen. Dr. Van Roijen zei tegen de verslaggevers: „Wij nemen deze zaak zeer ernstig op. omdat dit gebeurt terwijl er onderhandeling» aan de gang zijn". Beide diplomaten deelden verder mede, dat zij het op 31 juli aan de Indonesische minister van bui tenlandse zaken Soebandrio. overhan digde memorandum ter sprake hebben gebracht Dr Van Roijen vertelde dat bij het vooroverleg steeds is aangenomen, dat de formele onderhandelingen onder leiding van Oe Thant 13 of 14 augustus zouden beginnen, doch hij wilde vrijdagavond nog niet stellig zeggen of men aan dit plan de hand zou kunnen houden. Op de vraag of hij optimistisch was ten aan zien van het begin der onderhandelingen, zeide hij: „Ik ben altijd optimistisch en voegde er ter zijde aan toe: „Dat moeten wi' wel". Op de vraag of er 17 augustus overeenstemming zou bestaan, zeide hij: „Hoe eerder hoe beter". Voor vervolg rif pagina 9 Anderhalf jaar weggeweest een innige begroeting van man. rroui cn kind zo was het honderdvoudig herhaald tafereel gistermiddag i Nieuwediep, waar Hr. Ms. Utrecht uit de wateren van Ned. Nieuw Guinea terugkeerde. Ons nieuwe feuilleton: Geen epos van de zee heeft meer op de ver beelding gewerkt dan het historische verhaal over de Bounty, een gewapend transportschip van Zijne Majesteits oorlogsvloot uit het Enge land van de 18de eeuw. In 1787 voer dit schip onder bevel van de jonge luitenant ter zee Bligh van Engeland met bestemming Tahiti. Op dit Zuidzee-eiland moesten broodboom loten worden gehaald voor West-IndiëDaar zouden die loten worden uitgepoot om de slaven gemakkelijk van voedsel te voorzien. De reis naar Tahiti was moeilijk en de bemanning begon ontevreden te worden. Een lang verblijf op het paradijselijke eiland maakte, dat al gauw na het vertrek de muiterij uitbrak. Fletcher Christian werd de leider van de actie en de kapitein werd met 18 getrouwen van boord oezet. Een nazaat van deze Fletcher Christian, de burgemeester van Pit- cairn Island, bezocht onlangs Nederland, ons blad het nieuwe feuilleton „De grote muiterij gg de auteur Günter Sachse nog eens en op voor- Heden begint op de Bounty", w treffelijke wijze het dramatische verhaal heeft verteld. DE Amerikaanse staatsburger dr Robert Soblen, die wegens spionage voor de Sowjetunie in de Verenigde Staten tot levenslange ge vangenisstraf is veroordeeld bevond zich vanmorgen vroeg nog in de Brit se hoofdstad, waar hij opgesloten zit in de Brixton-gevangenis. Nog gisteravond had de Britse regering medegedeeld dat de eis dat de Isra ëlische luchtvaartmaatschappij Al Soblen voor middernacht uit het land moet brengen nog steeds van kracht was. Het zag er gisteravond naar uit dat Soblen inderdaad door het vliegtuig van de El Al, dat van Tel Aviv vin Londen naar New York zou vliegen, zou worden meegenomen. Enkele uren voor het vertrek deelde een woord, voerder van de Israëlische luchtvaart, maatschappij echter mee. dat het toe stel „om technische redenen" niet zou kunnen vertrekken. Kort na het bekendworden van d»t oponthoud zei men in Tel Aviv van mening te zijn dat dit uitstel nieuwe onderhandelingen mogelijk zou maken over een compromis tussen Engeland en Israël over de zaak-Soblen. waarover he» Israëlische kabinet juist gisteren overeen stemming bereikt zou hebben en dat ter kennis van de Britse regering zou ziin gebracht. Men vermoedt dat er een oplos sing gevonden is, waarbij Israël niet meewerkt aan de terugkeer van Soblen naar de Ver. Staten, zonder de V.S. voo» het hoofd te stoten. Waarnemers menen dat de vluchten van El Al naar New York en Londen geannuleerd zullen blijven om het de Britse autoriteiten onmogelijk te maken Soblen naar de V.S terug te brengen met een Israëlisch vliegtuig Verklaringen De luchtvaartmaatschappij El Al haast, te zich om te verklaren dat het uitstel van de vlucht ..niets te maken had met de huidige omstandigheden". „Van het Britse ministerie van binnenlandse zaken hebben wij geen enkele Instructie betreffende dr. Soblen ontvangen", zo werd daaraan toegevoegd. De verklaringen over cn weer volgdep elkaar gisteravond bliksemsnel op. Zo zei een woordvoerder van eerder genoemd Brits ministerie dat dr. Soblen niet aan de El Al zal worden overgedragen wan neer deze maatschappij niet de verzeke ring geeft dat hij naar de Verenigde Staten zal worden vervoerd Dat de spion ook nog met geweld boord van het Israëlische toestel kan I worden gezet, werd op het Londense I vliegveld voor zeer waarschijnlijk ge houden. Dit zou zelfs kunnen gebeuren zonder dat het Britse ministerie binnenlandse zaken tevoren een plaats voor hem heeft gereserveerd. Ook acht men het nog niet uitgesloten dat het toestel van de lijn Tel Aviv-New York na zijn tussenlanding in Londen met dr. Soblen aan boord alsnog naar Israël zal terugvliegen, hetgeen dan in opdrach» van de Israëlische regering zou geschic- Ontsnapt uit gesticht De 30-jarige W. Bos uit Klazicnaveen. lie was gedetineerd in de strafgcstich- :en te Veenhuizen, is daar gistermiddag ontsnapt. De man werkte in een def tuinen, die bij de gestichten behoren. De man is nog niet gevonden. QP EEN OGENBLIK dat er beslissingen genomen moeten worden heeft het weinig zin zich te verdiepen in de vraag hoe het had kunnen zijn en wie de schuld draagt voor de situatie waarin men is geraakt op dit ogenblik moeten er in zake Nieuw-Guinea beslissingen worden genomen. Men kan immers niet volhouden dat Nederland nu nog in staat is het ideële doel te dienen dat hd zich voor ogen had gesteld: het tot ontwikkeling brengen van land cn volk der Papoea's. Voor zo'n ontwikkeling is voor alles rust nodig en die rust ontbreekt in een land dat dan hier, dan daar ten prooi is aan oorlogshandelingen. Dan ontbreekt die rust bij de inheemsen en ontbreekt die rust bij de voor die ontwikkeling ver antwoordelijke Nederlanders. Toah heeft het zin. juist op dit moment, nu Neder land weer de Veiligheidsraad heeft moe ten inlichten over nieuwe oorlogshande lingen, even de blik om te wenden omdat daaruit een conclusie tc trekken is voor de toekomst. Er zijn in het jongste verleden allerlei motieven aangevoerd om tot een gesprek met Indonesië te komen en daaronder wa ren ook stemmen die dit bepleitten omdat zij meenden dat er in Indonesië een andere wind was gaan waaien. Sommigen van deze pleiters hadden gesprekken gevoerd met meer of minder vooraanstaande In donesiërs, die „toevallig" in Bonn of in Brussel vertoefden cn die gesprekken had den hun de overtuiging bijgebracht, dat de slechte verhoudingen tussen Nederland cn Indonesië ook Djakarta ging verdrie ten. En sommigen achtten het christen plicht nu de broederhand toe te steken nu het leek dat dc medebroeder die hand gaarne wilde drukken. „Vergeet het maar." Het klinkt cru, maar deze volksuitdrukking geeft wel onze mening weer. Ongetwijfeld zijn er in Indonesië goedwillende mensen, maar ze hebben (helaas) niets in te brengen, liet is Soekarno die de dienst uitmaakt en deze Soekarno is een man vol haat. wiens enige doel het op dit ogenblik is de Nederlanders zo diep mogelijk te ver nederen. Want anders is het niet te ver klaren dat hij nieuwe infiltraties heeft bevolen op een ogenblik dat niets meer een akkoord in de weg lijkt te staan. Een akkoord dat men toch moeilijk anders kan uitleggen als een volledige inwilliging van alles wat Soekarno in al die jaren heeft nagestreefd. Wat hij nu nog wil is zich zelf ook tot de militaire triomfator pro moveren, de man die door de kracht van zijn wapenen dc „kolonialen" het veld heeft doen ruimen. Zijn para's zullen straks als de overwinnaars door Nicuw- Guinea moeten trekken. We zullen met deze Soekarno tot een ak koord moeten komen helaas! En dan zal ook het ogenblik gekomen zijn waarop punt 4 van het plan-Bunker tot uitvoe ring moet komen: normalisatie van de be trekkingen tussen Nederland en Indone sië. Wc hebben er geen bezwaar tegen mits men in het oog houdt dat men be trekkingen aanknoopt met een hater van alles wat Nederlands is. Aan „hartelijke betrekkingen" ter wille van de „gocd- willendcn in Indonesië" hebben we voor alsnog geen behoefte. Wat ons betreft mag men Djakarta en Moskou op één lijn stellen: beide door en door onbetrouwbaar! Nieuwe Russische ruimtevaarder De Sowjct-Unic heeft vanmorgen een bemand ruimteschip, dc Wostok III, in een baan om de aarde gebracht. Aan boord bevindt zich de ruimtevaar der Adrian Nikolojev. Deze verkeert volgens de Russische radio in goede welstand. verwachten. Bij Noord-Schotland arri veerde vanmorgen weer een actieve depressie die naar het oosten trekt. Een zwak front drong reeds vanmorgen ons land binnen, gevolgd door veel bewol king maar overwegend droog weer. Het tweede front van deze depressie kan zondagmorgen passeren met hier en daar een bui, gevolgd door opklaringen. Wij blijven de eerste dagen nog in een krachtige westelijke luchtstroming met sterk wisselvallig ueer en middagtern- peraturen die in de buurt van 18 a 19 graden schommelen. De hogedrukgebieden blijven op een grote alstand en bepalen alleen in ge- heel Zuid-Europa het zomerweer gun stig met middagtemperaturen die nog tussen de 30 en 36 graden liggen. Be halve in West-Europa is ook in Scan dinavië de zomer dit jaar uitermate on gunstig. Dc Bilt verwacht tot morgenavond: Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, later enkele plaatselijke opklaringen. Hier ca daar een enkele bul. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Ma tige tot krachtige, langs de kust af ri, toe. harde zuidwestelijke wind. (Opge- Stationair ZON EN MAAN Zondag: zon op 5.18 uur, onder 20.12 uur. maan op 17.46 uur. onder 1.22 uur. Maandag: zon op 5.19 uur. onder 20.10 uur. Maan op 18.41 uur. onder 2.14 uur. Op 15 augu»tus volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 12 augustus: 12.04 v.m.; n.m. 13 augustus: 0.36 v.m.; 13.13 n.m. Station gcMcldh 3-5 4i i'emper. 7 E e hi maakt 1115 uur). I~)E 30-jarige Amsterdamse het water van de Prinsen- tussen de plakkers van dit felle bewoordingen keerde dat de schilders, die het ge- glazenwasser Robert Jas- gracht bij de galerij. Van de bureau en Grootveld met zijn hij zich tegen de •-*- .het schilderij uit zijn lijst moet, en de straat op moet". anti-rook-magier en hoge- was een rode loper voor de chunebiljetten voor sigaret- ken, dat kanker en hartkw priester van de inmiddels af- anti - rook magiër (vreemd tenmerken in de hoofstad len veroorzaakt". gebrande K (kanker) tem- uitgedost en met e«n in ver- werden grote bruine letters Op de meeste doeken zijn pel, heeft gisteravond in de schillende kleuren geverfd K. of het woord „kanker" gc- .„IJ verklaarde voorts tc naast de beschildering roes- L.S.D. galerij aan de Prinsen- gelaat) uitgelegd. In allerijl schilderd, waarna dc plak- l "ere'k?n dat Amstcr- tig ijzer, stofzuigerslangen cn gracht in Amsterdam een werden vlak voor zijn aan- kers weer nieuwe reclame el maKische anti-rook- stukken vermolmd hout aan- expositie van anti-rook-schil komst de te exposeren schil biljetten moesten aanbren- cenl"un van ae wereld gebracht. De K-expositic is derijen geopend. derijen de galerij binnenge- gen. wordt, van waaruit vooral dc twee weken te bezichtigen. Grootveld, die na de brand bracht. Men vreesde namelijk In zijn openingstoespraak aBti-reclame in Amerika ka" in zijn K-tempel werd gear- dat de plakkers van een re- verklaarde Grootveld zijn ac- w geleid. resteerd cn onlangs werd clamebureau de schilderijen tie te beschouwen als een Grootveld wees er tenslotte gasironoom ï\ic Kroese vrijgelaten, arriveerde in een anders voortijdig zonden vet- contra-prestatie voor de rc- op dat dc schilders, die het door de voorzitter van de on groene rubberboot, geroeid nielen. De laatste dagen clame die gemaakt wordt geëxposeerde werk hebben langs opgerichte ARP (anti door twee schildknapen, over heeft een felle strijd gewoed voor sigarettenmerken. In gemaakt, begrepen hebben dat rook partij) Kreuger Tevens werd het woord ge voerd door de Amsterdamse tenslotte gastronoom, Nic. Kroese en D«r Bilt Twente Cindb gh bew m reten m reten wi ndsti I windstil windstil windstil windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1