Jlictuue £cihsrlje (foumiil Nederland mist niets S van memorandum Weer bosbranden aan de Rivièra Een auto vond men te riskant 1 Inhoud komt nog 1 aan de orde Staatsmijn Beatrix gaat nu definitief dicht P.Z. betreurt prijsmaatregel In Aken geen Rembrandt DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 87. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—18 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58838. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12550 CHR1STELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StantvasUcft it afcfUtaen mfn hert ia t*§teaspati Arts alarmsysteem Zie pagina 5 Soekarno verbrak stilzwijgen )AS WOENSDAG is de Nederlandse regering gebleken, dat de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe rhant, op 31 juli een memorandum aan de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, heeft overhandigd. Dit heeft de ^oordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken gisteren medegedeeld. Noch van het bestaan noch van de inhoud was iets Jekend. Volgens de woordvoerder zal de inhoud van dit memoran dum waarschijnlijk in het kader van de onderhandelingen met Indo- isië nog aan de orde worden gesteld. Nieuwe Migs Radio Djakarta verspreidt het be richt.dat de Indonesische commandan ten te Makassar zich zorgen maken over de-mogelijkheid dat de Nederlan ders alvorens Nieuw-Guinea te ver. laten, daar de tactiek van de ver schroeide aarde zullen toepassen en Merauke, Fak-Fak, Kaimana en Sorong zouden verwoesten. Radio Djakarta vertelt verder dat deze plaatsen door de Indonesische guerrillatroepen wor. den „beheerst'', ofschoon zij die plaat sen niet zelf hebben bezet. Volgens een militaire woordvoerder te Makas sar is het de tactiek van guerrillatroe pen een bezette plaats weer te ontrui men als dat noodzakelijk blijkt, „maar dat betekent niet, 'dat zij uit die plaat sen zouden zijn verdreven". Antara weet nog te vertellen, dat de bewoners van deze steden de bergen in vluchten. OE THANT -....geheime stap ■nafietiws in één oogopslag De regering zou pas gis teren officieel te weten zijn gekomen, dat de heer Oe Thant, secretaris-ge neraal van de Verenigde Naties, op 31 juli aan Soe bandrio, de Indonesische minister van buitenlandse zaken, een memorandum heeft overhandigd. Vol gens een regeringswoord voerder zal de inhoud van dit „memo" waarover in Den Haag niets bekend zou zijn waarschijnlijk in het kader van de on- derhandelingen met Indo nesië, die maandag onder leiding van Oe Thant te New York moeten begin nen, aan de orde worden gesteld. De Franse Riviera wordt geteisterd door bos branden. In de omgeving van Draguignan breidde de brand zich door de fel le wind uit tot nabijgele gen kampeerterreinen Het i vuur bereikte zelfs een fabriek voor springstoffen, I die prompt in de lucht vloog. Persoonlijke onge- I lukken hebben zich niet j voorgedaan. I DRS. A. C. J. ROTTIER ..top Staatsmijnen.... Drs. A. C. J. Rottier is benoemd tot opvolger van de heer H. H. Wemmers president-directeur j van de Staatsmijnen in Limburg. De heer Wem- j mers gaat 1 november met pensioen. Er blijkt een misver stand te bestaan (althans 1 volgens Franse woord- voerders) tussen de Britse j opvatting over het te Brussel bereikte resultaat (bij de onderhandelingen r de toetreding van Engeland tot de EEG) en van de zes EEG-lan- den. Dit zou blijken uit het rapport, dat de Britse minister Heath aan zijn regering heeft uitge bracht. Nieuwe wijs Gisteren zijn drie squadrons Russische supersonische vliegtuigen, Mig-19 ge vechtsvliegtuigen en Toe-16 bommenwer pers aan de Indonesische luchtmacht toe. gevoegd. Utrecht vaart thuis De onderzeebootjager Utrecht, die 25 .juni uit Nieuw-Guinea is vertrokken, en de thuisreis via het Panamakanaal heeft gemaakt, wordt morgen in Den Helder verwacht en zal 14 uur in de haven van Nieuwe Diep afmeren. Het schip ver trok midden januari 1961. Schout-bij-nacht L. H. Reeser heeft hedenochtend op zijn persconferentie te Hollandia verklaard dat de laagste we ken „een enkele maal" in de wateren rondom Nederlands Nieuw-Guinea on derzeeboten van onbekende nationali teit zijn opgemerkt. Een der laatste be richten hierover kwam binnen van de commandant der politie te ManokwarL Nasporingen met schepen en vliegtuigen hebben evenwel geen resultaat opgele verd. De heer Reeser was van mening, dat „indien er inderdaad onderzeeboten zijn geweest maar daarvan ben ik niet overtuigd deze thans in elk geval zijn verdwenen". Hij sprak geruchten tegen, die van daag in Hollandia de ronde deden, als zouden in de nacht van woensdag op donderdag nabij Fak-Fak opnieuw In donesische parachutisten zijn neerge laten. Bij de jongste landing te Kaimana zijn ongeveer 50 para's neergelaten, Dit ge schiedde bij de aanvoer van voorraden. Nabij andere plaatsen, die in dezelfde nacht voorraden ontvingen, zijn geen nieuwe landingen waargenomen. Het militaire beeld heeft de laatste weken geen opzienbarende verande ringen ondergaan. Het Nederlands beleid blijft gericht op het opjagen en onschadelijk maken van de Indo nesische para's en dit zal niet ver anderen totdat van de regering be richt zal zijn ontvangen over een of ficieel akkoord met de Indonesiërs. Ruim de helft der vrouwen en kinde ren van militairen is thans opgegeven voor vertrek naar Nederland. De gezin nen vertrekken in gestage stroom. De financiële maatregelen voor de mili tairen lopen parallel met die voor bur gerambtenaren. Liquidatie Tussen de chefs van staven in Neder land en het commando van de strijd krachten in Nieuw-Guinea is nauw over leg gaande over de toekomstige afwik keling van het militair apparaat in Nieuw-Guinea. Het tempo hangt af van- Vliegtuigwrak bij Wisselmeren Od ongeveer 100 km ten noordoosten van de Wisselmeren zou de bevolking een uitgebrand vliegtuigwrak hebben gevonden. Men veronderstelt dat dit het wrak is van de sinds eind juni vermiste Da kota. Een patrouille is op zoek gegaan. Drie doodvonnissen in Indonesië Een buitengewone krijgsraad heeft te Djakarta woensdag drie Indonesiërs ter dood veroordeeld wegens medeplichtig heid aan de aanslag op Soekarno van 14 mei. In verband met deze vijfde aan slag op Soekarno waren reeds eerder twee doodvonnissen geveld. Alle ver oordeelden waren aanhangers van do Dar-oel-Islam. de wens der andere partij. Hij verwach te niet dat de Nederlandse troepen zich slechts zo snel mogelijk dienen terug te trekken, doch meent dat de aflossing ordelijk in haar werk zal gaan. Papoea-betoging Morgen zal in Hollandia een beto ging worden gehouden van het comi té front nationaal Papoea, waarin ver schillende politieke partijen zijn ver tegenwoordigd. Men zal handhaving van het zelfbeschikkingsrecht en een volksstemming gedurende het be stuur door dc Verenigde Naties eisen. Tevens wensen de betogers Papoea adviseurs bij de onderhandelingen in de V.N., nl. de heren Jouwe, Tang- gahma en Womsiwor. Vele Papoea ambtenaren hebben aangekondigd, dat zij in verband met de betoging niet op hun werk zullen verschijnen. Men is van plan tegelijkertijd ook in andere plaatsen, o.a. te Merauke, der gelijke betogingen te houden Een moeder trouwde haar dochter: in Nederland, mevrouw Smulders- in Middelbeers (N.B.) het huwelijk mejuffrouw I. Smulders met de enige vrouwelijke burgemeester ■Belien, heeft op het gemeentehuis voltrokken van haar oudste dochter drs. Nijkamp uit Glanerbrug. Rendabele exploitatie onmogelijk TAE Staatsmijn Beatrix zal worden ■L/ gesloten. Dit heeft minister De Pous op voorstel van de hoofddirectie der staatsmijnen cn na overleg met het kabinet beslist nadat gebleken was, dat een rendabele exploitatie van de (nog betrekkelijk nieuwe) mijn binnen afzienbare tijd niet mo gelijk zal zijn. Reeds in' 1960 werd besloten de ac tiviteiten aan de Beatrix-mijn te be perken tot een nadere verkenning van het kolenvoorkomen ter plaatse. Deze exploratiewerkzaamheden zullen nu ook worden gestaakt. Ze hebben aan het licht gebracht, dat niet mag worden ge rekend op een gunstiger situatie onder gronds dan waarvan in 1960 werd uit gegaan. Dit deelt minister De Pous mee in een brief aan de Tweede Kamer De hoofddirectie van de Staatsmijnen heeft hem erop gewezen, dat de arbeidskrach ten. die thans aan de Beatrix-mijn wer ken, op korte termun kunnen worden overgeplaatst naar de bestaande mijn- zetels in uid-Limburg. Aanvankelijk leek het nog van belang de Beatrixmiin beschikbaar te houden voor het geval zich in de toekomst moeilijkheden zouden voordoen bij de nationale energievoorziening. Minister De Pous en d* Mijnraad hebben echter vastgesteld, djt het in Groningen ge vonden aardgas makkelijk in een even tuele energieschaarste kan voorzien. Een moeilijk punt is nog de positie van de gemeenten in het gebied rond de Beatrix-mijn, die in verband met de vestiging van de mijn projecten ter hand hebben genomen. De hiermee gemoeide uitgaven zouden gedeeltelijk ten laste van het rijk worden gebracht. Een inter departementale commissie berekent thans het financiële nadeel, dat de be trokken gemeenten als gevolg van de sluiting van de mijn ondervinden. De ministerraad vertrouwt, aldus minister De Pous, dat het na ontvangst van het eindrapport der commissie mogelijk zal zijn voor deze gemeenten een defini tieve regeling te treffen De polyetheenbereiding te Beek zal nogmaals belangrijk worden uitgebreid tot ongeveer 60.000 ton per jaar tegen thans 25.000, waardoor de Staatsmijnen de grootste producenten worden. Twee gisteren uit de strafgevan genis van Leeuwarden ontsanpte gedetineerden waren ook vandaag nog zoek. Eén van hen is gisteren wel in Zwolle gesignaleerd: een oud-gevangenbewaarder herken de hem. Maar toen de politie arri veerde, was de vogel gevlogen. Dc mannen namen de hoge muur die op de foto staat, met behulp van een ladder die op het gevangenis terrein lag. Dit zijn dc vluchte lingen: dc 31-jarige W. v. d. Werff uit Vught (linksen de 36- jarige E. J. Verdurmen uit Ave- reest, beiden veroordeeld tot vier en een half jaar in verband met vermogensdelicten. V. d W. was gekleed in een gele overall en een geel gestreepte bakkersbroek; hij heeft blond haar. V. heeft zwart haar en droeg o.m- een bruine man chester broek en zwarte schoenen. Het bestuur van het Produktschap voor Zuivel zal in een brief aan de mi nisters van economische zaken en van landbouw en visserij en aan de staats secretaris van algemene zaken uiting geven aan zijn teleurstelling over de door de beide ministers uitgevaardigde prijzenbeschikking voor consumptie- melkprodukten. Het produktschap be treurt het, dat de minister van econo mische zaken het niet heeft willen laten komen tot een gesprek tussen de prij- zendeskundigen van ministerie en pro duktschap over de aan weerszijden ge maakte calculaties. De gestolen schilderijen van de pre sident-directeur van de Koninklijke- Shell, jhr. mr, Loudon, zijn nog niet teruggevonden, aldus is uit Bern ver nomen. De daders van de diefstal zouden de sehiiderijen, waaronder een zelfportret van Rembrandt, heb ben achtergelaten bij een raféhouder tc Aken. Vandaar zijn de werken waarschijnlijk naar een andere Duit se stad overgebracht. De caféhouder te Aken is gearresteerd. Hij was de man die met de maatschappij waarbij de schilderijen verzekerd zijn, had moeten onderhandelen. Een huiszoe. king te zijnen huize leverde dinsdag geen enkel resultaat op. Twee anderen die zich reeds in verbinding met de maat schappij hadden gesteld, worden gezocht aldus de berichten uit Bern. De Duitsers Sigmar G. en Herbert S. die men ervan verdenkt de hoofddaders te zijn, hebben te Bern nog geen beken tenis afgelegd. Zoals gemeld, heeft eer. derde Duitser, Fritz Honst N., bekend ais chauffeur van de hoofddaders de diefstal te Aerdenhout te zijn op getreden. Het verhoor van de drie in Zwitser land gearresteerde Duitsers heeft uitge wezen dat in totaal zeven personen op enigerlei wijze betrokken zijn bij de schilderijendiefstal. België verlaagt disconto Mei ingang van 9 augustus is het officiële bankdisconto van België, be halve voor uitvoerdoeleinden van 4 tot r verlaagd, de vierde verlaging sedert 28 december. De Australische regering heeft don derdag de invoer van het kalmerings middel Thalidomide (Softenon) verbo den. Het verbod is uitgevaardigd, omdat het mltfdel een definitieve bedreiging van de volksgezondheid vormt. Dr. L. M. J. U. van Straaten noemd tot b.g. hoogleraar in de geologie en petrologie te Groningen. "DOSBRANDEN aan de Rivièra -®-* hadden vanmiddag reeds meer dan 10.000 hectare bos verwoest en tal van vakantiegangers op de vlucht gejaagd. De brand was nabij Draguignan uitgebroken. Een aan tal kampeerders liep verwondingen op toen een fabriek van springstof fen aldaar de lucht invloog. Vanmorgen vroeg waren ongeveer 250Q brandweerlieden, politie, soldaten en vrijwilligers bezig met de bestrijding van de branden. De wind, die de vlam men aanwakkerde, werd gedurende de vroege morgenuren zwabker, maar men vreesde dal hij later weer in hevigheid zou toenemen. Te Issambres bij Saint-Tropez zijn een dozijn woningen door brand bescha digd en vele anderen in de omgeving zijn ontruimd, evenals een kinderte- De kampeerterreinen in de omgeving werd snel verlaten en de kampeerders sliepen in hun wagens of op de stran den. Honderden strekten zich uit op de 32 km lange strook strand tussen Saint- Raphael en Saint Tropez. Gisteren laat was het dorp Roquebru- su-Argens door vlammen omringd en een klooster en een bejaardentehuis werden ontruimd. Bij La Gaillarde wer den 600 kampeerders weggestuurr. Zij kregen tijdelijk onderdak in scholen te Fréjus. Verschillende huizen, een kerk je en enige auto's zijn door het vuur verwoest. Op enkele plaatsen bereikten de vlammen de kust. zodat het verkeer moest worden stilgelegd. SFEERVOL DINEREN in Het Oude Koningshuys van 1628 Hongaarse Shaslick - 6 soorten 6.50 FEN MEMORANDUM dat de heer Oe Thant in zijn functie van secretaris generaal der Verenigde Naties op 31 juli aan president Soekarno heeft doen toe komen. schijnt plotseling belangrijk te zijn geworden en naar het waarom kan men slechts gissen. Want dat dit memo randum er was. wist men al sinds zater dag toen Soekarno er bij het motiveren van zijn beslissing in zake de formele onderhandelingen over Nieuw-Guinea melding van maakte. Tot dusverre heeft Oe Thant in het Nw.- Guinea-conflict steeds een rol achter de schermen gespeeld. Een belangrijke rol daar niet van. want het is niet onwaar schijnlijk dat het plan dat de naam van dc Amerikaan Bunker draagt, met even veel recht de naam van Oe Thant of van een van zijn naaste medewerkers zou kun nen dragen. En zijn rol heeft verder be staan in het voeren van vele gesprekken inet de direct betrokkenen. Zoals men zich zal herinneren zat op die 31e juli dc zaak tamelijk in de knoop. Het leek er op dat de geheime, voorlo pige onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië zouden worden opgeschort en minister Soebandrio stond op het punt naar Djakarta te vertrekken. Hij vertrok niet. voerde in plaats daarvan zeer on verwacht gesprekken met president Ken nedy en secretaris-generaal Oe Thant en enkele dagen later was er het „akkoord op alle essentiële punten". Vraag: wat heeft president Kennedy aan Soebandrio meegedeeld? Tweede vraag: wat heeft Oe Thant gedaan om de impasse te doorbreken en welke boodschap heeft hij op schrift gezet om aan president Soe karno te laten overhandigen? Op geen van beide vragen weten we het precieze antwoord het zijn allemaal gissingen. Sommige kranaen hebben met zekerheid vermeld dat Kennedy gedreigd heeft met de Zevende Vloot en dat Oe Thant ge dreigd heeft zijn handen van de onder handelingen af te trekken en Indonesië's president in zijn sop te laten gaar kóken. Dit tezamen zou dan de ommekeer Re- bracht hebben in Soekarno's houding. Nu heet het dan weer dat Oe Thant in het geheim toezeggingen aan Soekarno heeft gedaan, die voor Nederland nogal pijn lijk zouden zijn cn d'e daarom niet ter kennis zouden zijn gebracht van de Ne derlandse regering. Eerlijk gezegd lijkt deze laatste lezing ons bijzonder onwaarschijnlijk. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat ambassadeur Van Roijen niet on de hoogte zou zijn van de inhoud van dit memorandum en het lijkt ons nog onwaarschijnlijker dat deze zijn kennis aan de Nederlandse regering zou hebben onthouden. Wat alles dan nog niet in strijd Is met de door een woordvoerder van buitenland se zaken afgelegde verklaring over deze raak die in hoge mate uitmunt door vaar- heid' Dit is wel duidelijk: zo lang de formele onderhandelingen nog niet zijn afgeslo ten. zo lang zullen er geruchten in omloop komen en vage formuleringen worden ge bruikt. waaruit men alles en niets kan lezen. Slechts weinigen weten het fijne van de zaak men zal op hun integriteit en hun bekwaamheid moeten vertrouw-en tot het geheel wordt voorgelegd aan het Nederlandse parlement en daarmee aan het Nederlandse volk. Dan is de tijd van beoordeling gekomen. Prof. Jansen van Deltawerken gaat heen Prof. ir. P. Ph. Jansen, hoofd van de Deltadienst van de Rijkswaterstaat, heeft om gezondheidsredenen per 1 november van dit jaar eervol ontslag gevraagd. Prof. Jansen werd in 1902 te Dordrecht geboren. Hij studeerde aan de technische hogeschool te Delft, waar hij in maart 1926 het diploma van civiel-ingenieur verwierf. Hij was werkzaam bij de bouw van diverse objecten waarna hij werd belast met de leiding van de droogmaking van het in het jaar 1944 overstroomde eiland Walcheren. In 1946 volgde zijn benoeming tot ge woon hoogleraar in de waterbouwkunde aan de technische hogeschool te Delft, waarbij hij echter als adviseur aan dé rijkswaterstaat verbonden bleef.. Vanaf 1956 is hij hoofd van de Delta dienst en buitengewoon hoogleraar aan de technische hogeschool. Prof. Jansen is drager van diverse ridderorden: hij is voorts ereburger van Middelburg. Prof. Jansen zal verbonden blijven als buitengewoon hoogleraar aan de tech nische hogeschool te Delft, terwijl hij voorts incidenteel beschikbaar zal blij ven voor het internationaal uitbrengen van adviezen op waterbouwkundig ge- niJ Ierland en Engeland zijn de baro- meters gaan dalen op de nadering van een nieuwe oceaandepressie,i van het hoofdcentrum ten zuiden van IJsland naar het oosten koerst De frontale storing bereikte donder dagochtend vergezeld van regen de Ierse kust. Verwacht wordt dat het front de ko mende nacht ons land bereikt. Voor de frontpassage neemt de wind toe, uit rich- tingen tussen zuid en zuidwest, aan de kust wellicht tot krachtig of hard. Na de frontpassage draait de wind naar zuidwest en stroomt tamelijk vochtige maritieme lucht ons land binnen. Ot'er het algemeen houdt het weer de komende paar dagen een onbestendig karakter. De Bilt verwacht tot vrijdagavond Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen. Matige tot krachtige en aan de kust later mogelijk af en toe harde zuid westelijke wind en over het algemeen verandering In temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Vrijdag: zon op 5.14. onder 20.15 uur; maan op 15.33, onder 0-06 uur. Op 15 aug. volle maan. Strandverwachting Klein hogedrukgebied dat vandaag passeert, wordt morgen gevolgd door een storingsfront met meer bewolking en kans op een weinig regen. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en Tendens langzaam stijgend zuidwest. In de namiddag 17 k 18 graden, zeewater 17 graden. Vooruitzichten: westcirculatie met wis selvallig weertype. HOOGWATER SCHEVENINGEN 10 augustus 9.32 v.m. 22.03 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur TAE 70-jarige mevrouw Ma rion Hart, een groot moeder uit New York. is na een vlucht van elf uur op het Ierse vliegveld Shannon aangekomen. Na haar aan komst heeft ze 24 uur gesla pen. oversteek van het vliegveld Gander op Newfoundland ge maakt in een eenmotorig Bonanza-vliegtuig. Zij zei dat de vliegleiding op Gan der ongerust was, omdat men daar dacht dat de twee dames vermist werden, ter wijl alleen het radiocontact daar was verbroken. Mevrouw Hart zei dat het waarschijnlijk de laatste oversteek van de Oceaan in een eenmotorig vliegtuig is geweest. De autoriteiten van Canada en Newfoundland vinden het te gevaarlijk en willen er een eind aan ma ken. De twee dames hadden hun gegevens over het weer en andere inlichtingen van pi loten van luchtlijnen gekre gen. De vliegleiding op Gan der weigerde ze hun te ver strekken. Toen mevrouw Hart op het vliegveld een auto wilde hu ren voor een reisje door Ier land, stuitte ze op moeilijk heden. De verhuurders von den het te riskant om een auto af te staan aan een ze ventigjarige. Verslaggevers namen haar mee naar Li merick, waar «ij hoopte een verhuurder te vinden die meer op haar vliegprestaties dan op haar leeftijd let. MUncben ZUrich Genèva Madrid Ltusabon s£ 5Ê

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1