llieuuie £riitsrl)c ÖTourant HOLS» zich Kamers leggen bij situatie neer Toeristen in storm en regen op huis aan Commentaar Soekarno houdt vol: nog dit jaar MASSALE UITTOCHT OP OCKENBÜRGH Kampeerders Soblen nog in Londen uit tenten gewaaid Trein grijpt auto: drie doden in ught Bier- en wijnverbruik in 7 jaar verdubbeld m WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—1» u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. POSTREKENING: 58036. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week I PHfftivMTtln** I—ruim no. 12549 CBRISTELIfK-NATIONAAL DAGBLAD t, iMInn mfn bert ia tt^enspteT REMBRANDT nog steeds zoek Zie pagina 7 i Storm op de kust: wanhopige I vakantiegangers proheren op het kampeerterrein Sandevoorde (in Zanduoorf) temidden van het water de tent op te houden. DR. J. H. VAN ROIJEN is gisteravond te New York aangekomen en doorgereisd naar Washington. Hij vertelde dat daar ter stede reeds informele besprekingen gaande zijn tussen Adam Malik, Indonesisch am bassadeur te Moskou, en mr. C. W. A. Schürmann, Nederlands vaste ver tegenwoordiger bij de Verenigde Naties, in tegenwoordigheid van Bunker. Deze betreffen technische en financiële bijzonderheden van de overeen komst over Nieuw-Guinea. Bij de weekwisseling wil hij te New York terug keren om maandag besprekingen te beginnen in aanwezigheid van de waarnemend-secretaris-generaal der V.N., Oe Thant. Hij verwacht dat deze twee dagen zullen duren. Bij deze besprekingen wordt uitgegaan van de „voorlopige afspraak" tussen Ne derlandse en Indonesische vertegenwoor digers. Op de vraag of dit het plan- Nieuws in een oogopslag De zuddwesterstorm, die gisteren ook over ons land heeft geraasd, heeft vooral langs de kust danig huis gehouden. Onder de bad gasten moesten vooral de kampeerders het ontgel den. Bij duizenden tege lijk zijn zij uit de kam- peercentra weggetrokken. Verder het land in moes ten bomen, lichtmasten en tv-antennes het ontgelden. Er gebeurden ook enkele ongelukken. De Nederlands-Indone sische besprekingen in Washington zijn gisteren voortgezet. Er werden fi nanciële kwesties bespro ken, die samenhangen met de overdracht van het be stuur over westelijk Nw.- Guinea tegen 1 mei. Men verwacht, dat het overleg gereed zal zijn tegen de tijd, dat volgende week (maandag) het formele gesprek op hoger niveau Het is intussen duidelijk geworden, dat de regering geen tegenstand van de zijde van het parlement behoeft te vrezen, als het voorlopige akkoord straks is omgezet in een defini tieve overeenkomst. Vandaag loopt het „ul timatum" af, dat de Brit se regering heeft gesteld aan de Israëlische lucht vaartmaatschappij El Al om de Amerikaanse Sow- jetspion dr. Soblen naar de Verenigde Staten te vervoeren. Gisteren ver trok het El Al-toestel zonder Soblen uit Londen naar New York. Vrijdag gaat pas het volgende Is raëlische vliegtuig. De daders van de schil derijendiefstal in Aerden- hout hebben nu alle drie tegenover de politie in Bern bekend Het. vermoe den bestaat, dat zij de vier schilderijen ondergebracht hebben bij „relaties" in Aken. De jongedame,, die de Bloemendaalse politie het nummer van de „die- venauto" versterkte, komt wellicht in aanmerking voor de uitgeloofde 25.000 van R. Mees en Zoonen. Gisteren is de grensbe waking in Hoek van Hol land verscherpt geweest naar aanleiding van een bericht, dat de Ameri kaanse nazileider Rock well met de Harwichboot naar ons land zou komen. Bij onderzoek bleek, dat het hier om een loos alarm ging. Intussen gaat Scot land Yard door met zoe ken. De bevolking van een dorp in Gloucestershi re vernietigde een kamp, waar Engelse nazi's bij een waren. Rockwell bleek zich niet in dat kamp te bevinden. TAE zware zuidwesterstorm heeft gisteren ook .in ons land danig huisgehouden. De badgasten werden wreed van de stranden verjaagd. Kampeerders moesten het nog wel het zwaarst ontgelden. Vooral langs de kust had uit talrijke tentenkam pen een ware uittocht plaats.. Bo men, lichtmasten, televisie-antennes, met pannen bedekte daken, houten gebouwtjes en alles, wat niet „muur vast" zat, werd een prooi van de enorme rukwinden. Alleen al uit het Haagse kamp Ockenburg zijn giste ren duizenden vakantiegangers ver trokken. Verwacht werd, dat velen vandaag zouden terugkeren, wanneer het weer zich wat beter zou laten aan- v'"", I NIEUW! Joop Zwart niet langer vervolgd In opdracht van de advocaat-generaal bij het Amsterdamse gerechtshof, mr. W. B. J. Aberson, heeft de substituut officier van justitie mr. H. E. van Re- nesse zijn appel in de zaak Joop Zwart ingetrokken. Eind december van het vorig jaar werd deze Amstelveense druk- ker-publicist door de hoofdstedelijke rechtbank vrijgesproken van de hem ten laste gelegde valsheid in geschrif te, waarvoor de officier van justitie hem bestraft wilde zien met een gevan genisstraf van zes maanden met aftrek. Het ging hierbij om ongeveer 300 nage maakte Franse identiteitskaarten, die in 1958 in de drukkerij van Zwart wer den gedrukt en die bestemd waren voor illegaal in Frankrijk verblijvende Alge rijnen. Hubertus Hompe, kroongetuige in heit vorig jaar in Amsterdam gevoer de valsemuntersproces, kreeg toestem ming deze kaarten in de drukkerij var Zwart te drukken. De advocaat van Joop Zwart heeft in middels bij de rechtbank in Amsterdam een eis tot schadevergoeding ingediend wegens ondergane hechtenis. Het laatste toestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, dat vóór het verstrijken van de door de Britse regering gestelde tijdslimiet op woensdag te middernacht, in de gelegenheid was de in de Verenigde Staten tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde spion dr. Robert Soblen naar New York terug te brengen, is dinsdagmiddag van Londen naar de Verenigde Staten vertrokken met achterlating van Soblen in Engeland. De Britse regering had El Al opgedra gen de nodige regelingen te treffen om Soblen vóór woensdag te middernacht met een van haar vliegtuigen naar New York te transporteren. Dr. Soblen verblijft nog steeds in i Brixon-gevangenis te Londen. Scholen sluiten op Nw.-Guinea Door het vertrek van vrouwen kinderen van Nederlandse ambtenaren uit Nieuw-Guinea zullen in september enige lagere scholen niet worden ge opend. In Merauke, Tanah Merah er Fak-Fak zijn geen Nederlandse kinde ren meer en wellicht zullen oo kin Hol- landia enige lagere scholen gesloten worden. De vrijkomend eonderwijzers kunnen Papoea-kinderen les geven. Op plaatsen aan de zuidkust v Indonesische para's zijn geland, zijn de onderwijzeressen vervangen door derwij zers. zien. De met de zuidwesterstorm ge paard gaande regen leidde ook tot een aantal ongelukken, waarvan enkele met dodelijke afloop. In het kamp op Duinrell in Wasse naar, dat door zijn ligging vlak achter de duinen en tussen de bossen meer beschuf voor de wind ligt, was de toe stand gunstiger, maqr toch is hier gis teren nog ongeveer tien a vijftien pro cent van de gasten vertrokken. Ook de westhoek van Schouwen, waar de storm de tenten de lucht in blies en de slagregens ook al niet tot de pret bij droegen, hebben vele kampeerders haas tig hun biezen gepakt. De uittocht om vatte hier enige duizenden vakantiegan gers en het veer Anna Jacobapolder-Zijpe kon de stroom zelfs niet verwerken. Er moesten twee veerboten worden inge legd, maar ook hierdoor kon stagnatie niet worden voorkomen. Men schat dat n de 70 en 80 procent van de kam- oeerders uit de westhoek van Schouwen- Duiveland is gevlucht. In sommige geval- vas de aan de tenten toegebrachte «chade vrij aanzienlijk, uit andere ten tenkampen, bijvoorbeeld dat in Hoek van Holland, werd gemeld, dat de schade erg meevalt Uit de Zeeuwse kampeerterreinen ver trok gemiddeld naar schatting vijftig pro cent. Gisteravond stonden er op de Wal- cherse campings vrijwel geen tenten meer, tenzij uiterst beschut. Zelfs de ca ts moesten het ontgelden. Er wer- er enkele, onder meer bij Westka- pelle, door de storm omvergeworpen. In Zandvoort vertonen de badgasten geen neiging het veld te ruimen voor het slechte weer. Deze badplaats zit nog vol. Op het kampeerterrein Sandevoorde had en nogal wat wateroverlast Op Texel, waar men gewoonlijk voor langere tijd gaat logeren, hcc-ite even een grotere drukte van vertrek kende gasten dan gewoonlijk. Er was echter geen sprake van een uittocht De loodsdiensten langs de kust w< voor alle schepen gestaakt, maar er pen tussen twee en acht uur toch nog vijf schepen de Nieuwe Waterweg bin nen. Hierbij was de Harwich-boot van de maatschappij Zeeland, de Prinses Beatrix, die zich aan de traditie - boten van de lijn HarwichHoek Holland varen op de klok hield, i toch nog wat moeilijkheden had met het binnenlopen en vlak voor de wal assis tentie van een sleepboot nodig had. On geveer tien schepen, waarbij de Rotter dam van de H.A.L., voeren de Water weg uit 17-8 of 18-9 In antwoord op een vraag over de ratificatie van een akkoord in het Nederlandse parlement zeide hij te 'achten, dat dit ongeveer een maand zou duren. Als streefdatum noemde hij de 18de september, de dag. waarop de Algemene Vergadering van de V.N. bijeenkomt. (De Indonesiërs hebben 17 augustus als streefdatum voor de ondertekening in de formele overeenkomst. - Red.) De huidige besprekingen te Washing ton geschieden door twee groepen des kundigen, waarbij Malik en Schürmann als leiders optreden en dienen om de zich gisteren van kunnen vergewissen, dat het voorlopig akkoord met Indo nesië de steun heeft van het Neder landse parlementHet overleg, dat en kele ministers en staatssecretarissen gisteren met dc betrokken commissies uit de Tweede Kamer en vandaag met die uit de Eerste Kamer hebben ge voerd, was uiteraard vertrouwelijk, maar uit een en ander kan de conclusie' worden getrokken, dat van enige op positie tegen de kabinetsbesluiten geen sprake is geweest. Men realiseerde zich dat, gezien de houding van de Verenigde Staten, een andere regeling niet meer haalbaar was. Ook dc vertegenwoordigers van die parlementaire groeperingen die tot het laatst toe een andere oplossing hebben voorgestaan, erkenden naar verluidt dat het kabinet, staande voor de keuze tussen een bloedig mili tair conflict öf aanvaarding van het uitgeholde plan-Bunker, onder Ame rikaanse druk niets anders kon doen dan liet laatste ..kiezen". Evacuatie onzeker Bestaat er in parlementaire kringen eigenlijk geen onzekerheid meer over de goede afloop van de formele onder handelingen met Indonesië, ongerustheid schijnt daar wèl te heersen over de af- kosten van een V.N.-beheer te begroten te verdelen. Hun rapport zal een aanhangsel worden van de officiële over eenkomst, waarover dr. Van Roüen en de Indonesische minister van buiten landse zaken Soebandrio te New York zullen onderhandelen. Soebandrio heeft verklaard dat hij vrijdag uit Djakarta naar New York zal vertrekken. Hij is dinsdag van Bali Djakarta teruggekeerd nadat hij dag lang bij Soekarno vertoefd heeft Deze is op Bali bezig zijn rede op 17 augustus de Indonesische onafhanke lijkheidsdag voor te bereiden. Soeban drio zeide zijn laatste instructies van Soekarno ontvangen te hebben. Hij wordt zaterdag te New York verwacht De regering in Den Haag heeft i Dr. J. H. van Roijen (r.) vertrok gisteren van Schiphol om in de 'Ver. Staten de formele onderhan delingen met Indonesië te voeren. Hij reisde in gezelschap van zijn militaire adviseur, de luit.-admi- raal H. H. L. Pröpper. van Nederlandse burgers, militai- en andere personen die bij over dracht aan Indonesië niet in N.-Guinea kunnen blijven. Vanuit de Kamercommissies zo» de regering zijn aangedrongen op de grootst mogelijke spoed bij de uitvoe ring van de evacuatiemaatregelen e.d. De regering heeft te dien aanzien concrete plannen die trouwens ten dele al worden toegepast maar de situatie in de hand zal weten te hou den, hangt van allerlei factoren af, die een element van onzekerheid in zich bergen dat zal toenemen naarmate do tijd vordert (Voor vervolg zie pag. 6) TJET AANTAL verkeersongelukken met dodelijke afloop Is de laatste dagen weer ontstellend hoog en men vraagt zich af of men het maar niet bij deze constatering moet laten en moet overgaan tot de orde van de dag. In de geest van: het is ontzettend voor degenen die het treft en voor hun nabestaanden, maar het is nu eenmaal zo. Het Is de tol die dtt gemoderniseerde tijdperk helaas eist. Met dit laatste zou men hoe »eer Het ook tegen het gevoel indruist vrede kunnen hebben als het overgrote deel van de verkeersongevallen inderdaad een „mechanische" oorzaak had: plotselinge materiaalbreuk, klapband of dergelijke. Men zou dan kunnen gaan streven naar een zo groot mogelijke perfectie van het materiaal (waarnaar men toch wel streeft) en aldus het gevoel hebben dat men er iets aan doet en doen kan. Maar helaas Is dit niet zo: de oorzaak moet In vele gevallen gezocht worden bij de mens zelf, hij menselijke fouten. En soms (hoeveel procent?) bij menselijke onvoorzichtigheid en roekeloosheid. Dat is immers het meest ontstellende van alles: dat dat hoge dodencijfer klaarblij kelijk geen enkele indruk maakt op tal van lieden die het stuur van hun snel heidsmonster in handen nemen maar gees telijk daarvoor bij lange na niet rijp zijn. De lieden die vinden dat ze na een flinke borrelpartij heus nog wel In staat zijn naar huis (of naar de volgende kroeg) te rijden; de lieden die geen geduld hebben om op drukke dagen in een file te rijden en altijd en altijd maar weer willen pas seren: de lieden die vinden dat je je niet aan de verkeersregels behoeft te honden als er geen politie in de buurt is en die maling hebben aan maximum-snelheid of aan voorrangskruispunten; de lieden die ervan overtuigd zijn dat ze „op hun rech ten moeten staan" in het verkeer. Dat zijn dan de ergsten. Want eigenlijk zijn ook de mensen die met een kopvol zorgen rondrijden dikwijls niet in staat behoorlijk aan het verkeer deel te nemen, en ook niet de mensen die de halve nacht over hun werk gebogen hebben gezeten en 's ochtends toch weer vroeg op pad moeten. Jawel, in negentig van de hon derd keer loopt het goed af en komen ze zonder narigheid waar ze wezen moeten. Maar waar is hun reactievermogen als ze zich gesteld zien voor een onverwachte situatie? Ach, dit alles ls al tientallen malen neer geschreven en we zijn er allemaal van overtuigd dat het anders moet. En alle maal samen zijn we best bereid onze handtekening te zetten onder een drin gende oproep om het ook werkelijk te veranderen. Maar individueel? De man met zijn hoofd vol zorgen die na een halve riacht piekeren 's ochtends weer naar een nieuwe vergadering moet hij zou lachen als je hem zou zeggen dat hij zijn auto maar beter kon thuislaten. Hij rijdt im mers al zovele jaren en: „nog nooit wat ernstigs". Verkeersveiligheid is een illusie als niet iedereen bij zichzelf begint. Met als extra moeilijkheid dat we onszelf niet eens goed Straaljager stort neer bij Biak Vannacht is nabij Biak een Hunter- Straaljager van de luchtmacht neerge stort. De vlieger heeft zich met zijn val scherm gered. De dienstplichtige soldaat C. Mindar- man is licht gewond in een gevecht met Indonesiërs. Een echtpaar en een gehuwde vrouw uit Gorinchem zijn gisteren om het leven gekomen nadat op een niet beveiligde overweg in de Molenstraat te Vught de bestel auto, waarin zij redan, in botsing was gekomen met de sneltrein Maastricht-Amsterdam. De slachtoffers zijn de 43-jarige heer A. E S. en zijn 34-jarige vrouw, die later in een ziekenhuis is overleden, en de 24-jarige mevrouw D. M. van E.-P. Twee kinderen van mevrouw Van E.-P., een jongen en een meisje, werden gewond maar hun toestand is redelijk. Tweemaal Een locomotief heeft gisteren binnen enkele uren op de goederenlijn Amers- foort-Rhenen, waarop slechts tweemaal per dag een trein passeert, tweemaal een botsing met een auto gehad. In totaal waren er vijf gewonden. Eerst werd bij Amersfoort een auto gegrepen op een niet beveiligde o oerwee. De bestuurder, de 37-jarige Q. U. Mayer u/it Maarn en een mede-inzittende werden zwaar gewond. De locomotief kan na een uur zijn tocht vervolgen. Op de Slaperdijk bij Veenendaal is dezelfde locomotief enkele uren later in botsing gekomen met dc auto van de 56-jarige brandstoffenhandelaar J. Has selaar uit Veenendaal. Hoewel de machi nist fluitsignalen heeft gegeven, heeft de heer Hasselaar, waarschijnlijk ten gevolge van de zware regen, de locomo tief niet gezien. De automobilist kreeg een shock, een hersenschudding en inwendige kneuzin gen, zijn zoontje een hersenschudding en snijwonden Mevrouw Hasselaar kwam er met enkele schaafwonden af. De storm wierp gisteren op de Graaf se weg in Nijmegen een zware lindeboom op een rijden de autoDe bestuurder, een 24- jarige Nijmegenaar, kwam op slag om het leven. Zijn vrouw, die naast hem zat, kon nog bij tijds uit de wagen springen. 0 De stand van het schatkistpapier was 6 augustus (30 juli) in miljoenen guldens: Promessen 874,4 (868,4), bil jetten 2511,2 (2567), TV ADAT DE DEPRESSIE die dinsdag de zomerstorm veroorzaakte, Denemarken trok, heeft het stormveld ons land verlaten en is de wind afge nomen. Er stroomt nu koude polaire lucht van Engeland naar het Europese vasteland. Door de onstabiliteit ontwik kelen zich hierin buien, waarvan er met onweer gepaard kunnen gaan. Door het naderbijkomen van een rug van hoge luchtdruk wordt de buiigheid wat on derdrukt. Op de oceaan ongeveer 1000 km ten westen van Ierland is een nieuwe depressie naar de Britse eilanden onder weg. Op de nadering ervan kan morgen, later op de dag, de bewolking in de hogere niveaus toenemen. Tendens langzaam stijgend Strandvertvachting Achter de stormdepressie van giste- zuidwest tot zuid. In de middag De Bilt verwacht tot morgenavond: temperatuur van 18 19 graden, zeewater 17 graden. Nu en dan opklaringen, maar ook en- Vooruitzichten: tijdelijke verbetering kele verspreid voorkomende buien, met wat aangenamer temperaturen. sommige met onweer. Matige tot zwakke westelijke wind. Dezelfde temperaturen ZON EN MAAN Donderdag: zon op 5.13, onder 20.17; vil», maan op 14.31, onder Op 15 aug. {^>^n volle maan. Twente HOOGWATER SCHEVENINGEN Zd -Llr 9 augustus: 8.31 v.m.; 21.01 n.m. stockh ATET EEN consumptie van ruim vijf U liter wijn. bier en gedistilleerd per man in 1961 (herleid tot 50Tc alc. gehalte) neemt Nederland de 29ste plaats op de wereldranglijst van 45 landen in. Uit een boekje van het Produktschap voor gedis tilleerde dranken blijkt dat de gemiddel de Nederlander 2.38 liter gedistilleerd dronk tNederland landen). 26 liter bier (nummer 21 van 49 landen) en 2 liter wjjn (nummer 34 van 44). Nederland drinkt thans tweemaal zoveel bier en wjjn als in 1954. Nummer één op de wereldranglijsten zijn de Ned. Antillen (7,4 liter gedistil leerd. voor een groot deel voor de toe risten), België <140 liter bier) en Frank rijk (140 liter wijn). Beclyn MUnchen n AJacdo Madrid Ma Hor ca Lissabon gesteldh 1 bcw h tx-w l. bcw l.bew.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1