Jlicume gtihsctfe (fTmirant Ook Den Haag akkoord met formeel gesprek Commentaar Oostduits meisje in Helsinki ontvoerd Hoe kwam Kostrof aan zijn geld? Duitser bekent aandeel in schilderijenroof Engelse woordvoerder: Gesprek in Brussel niet vastgelopen Teruggebracht naar DDR /VV DINSDAG 7 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936 ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand: ƒ0,65 per week Drieënveertigste^jaargang no. 12548 F. OlEMER CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvastfch aireblmn mtjn hrrt ia kgtjeospocf internationale autolijndiensten Holland-BelgiS dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 (Van onze parlementsredactie) TVflETS staat de formele onderhandelingen tussen Nederland en Indo- A nesië meer in de weg nu ook de Nederlandse regering het voorlopig akkoord Van Roijen-Soebandrio heeft aanvaard als grondslag voor verder overleg. De regeringsbcslissing werd gisteravond officieel bekendgemaakt in een communiqué van de volgende inhoud: „Het kabinet heeft na uit voerige gedachtenwisseling besloten dr. Van Roijen te machtigen tot het deelnemen aan de formele onderhandelingen onder leiding van de waar nemend secretaris-generaal der Verenigde Naties op basis van het voor lopig akkoord, dat op 31 juli onder leiding van de heer Bunker werd be reikt". Deze sobere mededeling vertoont veel overeenkomst met de zeer beknopte en voorzichtig geformuleerde verklaring, die president Soe- karno zaterdag aflegde. Beide partijen spreken niet met zoveel woorden van aanvaarding of goedkeuring van dc voorlopige overeenkomst, maar verklaren zich bereid te gaan onderhandelen „op basis van" het bereikte akkoord. Door deze formulering wordt nog eens onderstreept, dat de overeen- Ook daders juwelendiefstal EEN van de drie gearresteerde Duitsers,- die ervan worden ver dacht betrokken te zijn geweest bij de schilderijendiefstal in Aerdenhout, heeft in Bern tegenover Nederlandse politie-functiona- rissen een bekentenis afgelegd. De drie gearresteerde Duitsers zijn de 31-jarige Siegmann G., de 35-jarige H. N. en de 41-jarige Her- bert S. Ook worden zij verdacht van een juwelenroof in Heerlen, waarbij voor een waarde van ongeveer f 40.000.aan met diaman ten bezette gouden ringen werd ontvreemd. De Duitser, die aanvankelijk bleef ontkennen, heeft dc politie ook mededelingen verstrekt over de plaats waar de schilderijen zyn verborgen. Het drietal Duit sers is in dc nacht van vrijdag op zaterdag in Interlaken aangehou den. Het verhoor heeft in Bern plaats gevonden. Naar gemeld ls bij jhr. Loudon in Aerdenhout onder meer een zelfportret van Rembrandt ontvreemd. De politic te Heerlen is or van overtuigd dat er verband bestaat tussen de schilderijendiefstal in Aerdenhout en de juwelenroof in Heerlen. Daar werd in de «acht van 8 op 9 juli ingebroken in de Juwelierszaak van de edelsmid N. Huisman in de Geleenstraat. Er werden, nadat een etalageruit was ingeslagen, 58 ringen met een gezamenlijke waarde van ƒ40.000 ontvreemd. Het vermoeden is ontstaan nadat enige dagen geleden de Duitse politie twee ringen in beslag heeft genomen, die te koop werden aan geboden. Zij waren van de Heerlense inbraak afkomstig. stemming van 31 juli inderdaad al leen „voorlopig" is en dat het uit eindelijk welslagen van het overleg voor een belangrijk deel afhangt van wat er bij de formele onderhandelin gen uit de bus komt. Het is nog niet bekend wanneer die onderhandelingen kunnen worden ge houden. In Den Haag verwacht men. dat ze rond het weekeinde zullen beginnen. Het tijdstip van aanvang wordt door Oe Thant bepaald. De secretaris-gene raal is gisteren voor een driedaags be zoek naar Brazilië vertrokken. Hij wordt donderdagavond in New York terugver wacht. Vóór zijn vertrok had hij nog een ontmoeting met de Indonesische afge vaardigde bij de V.N. Soekardjo Wir- jopramoto. Zij zouden enkele technische kwesties hebben besproken die uit het voorlopig akkoord voortvloeien. Volgens de plannen zouden gisteren in hei land huis nabij Washington ook de Neder- landse permanente V.N.-vertegenwoor diger mr. Schürmamn en de Indonesische onderhandelaar Malik hebben moeten confereren ter uitwerking van de details van het akkoord. Voorzien van de instructies, die de regering met het oog op het komend overleg voor hem heeft opgesteld, is ambassadeur Van Ro(jcn vanmiddag van Schiphol naar Washington vertrokken. Zijn vrouw blijft in ons land. Als vol gende week definitieve overeenstemming met Indonesië zou zyn bereikt, zal dr. Nieuws in één oogopslag In verband met de al gemene huurverhoging van 1 september zullen de bestaande subsidiere gelingen voor de woning bouw met ingang van die datum wijzigingen onder gaan. In de laatste vijftien jaren is de personeels voorziening aan de Chris telijke lagere scholen een probleem geweest, dat me nig schoolhoofd grijze haren heeft bezorgd. Zelfs de meest verleidelijke ad vertenties vermochten geen sollicitanten te trek ken. Nu lijkt het er ech ter op, dat er een zekere verlichting komt.- Hoewel de Egyptische president Nasser in ver schillende opzichten var» mening verschilt met zijn Russische vrienden heeft het Russische partijorgaan Prawda een uiteenzetting gepubliceerd van de op vattingen, welke Nasser er op na houdt ten op zichte van het politiek be stel in zijn land. Hieruit blijkt, dat hem de Sowjet- unie toch wel als voor beeld voor ogen staat, al zitten er Egyptische com munisten in dc gevange nis wegens illegale poli tieke activiteiten. In Moskou. Helsinki en Tokio hebben (niet- Russische) jongeren ge demonstreerd tegen dc hervatting van de Russi sche kernproeven. In de Russische hoofdstad wer den ook pamfletten uit gedeeld (bij het mauso leum van Lenin), waarin felle kritiek werd gele verd op de nieuwe kern proef op grote hoogte. De nieuwe westelijke compromisvoorstellen, die de Verenigde Staten heb ben bedoeld om de im passe in de ontwapenings- Ibesprekingen te Genève te doorbreken, zijn eigen lijk al verworpen, voor dat zij zijn ingediend. De Russische afgevaardigde Zorm verwerpt alles al voordat hij er kennis van heeft kunnen nemen. 17EN BRITSE woordvoerder heeft ontkend dat de onderhandelingen over het Britse lidmaatschap van de Luromarkt vastgelopen zijn. Hij zei. dat de besprekingen in Brussel ge- \orderd zijn tot een punt waarop de aanstaande conferentie van premiers van Gemenebestlanden een kans krijgt een groot aantal Euromarkt- vraagstukken ter hand te nemen. Dit onderstreept de vastbeslotenheid van de regering van premier Macmillan de conferentie van premiers die op 10 september zou beginnen door te zetten De leider van de Britse delegatie bij de onderhandelingen, Edward Heath, heeft in een televisierede verklaard, dat het niet juist is dat de Fransen het over leg in Brussel in een impasse hebben gebracht. Zelfs al zou voor de hervat ting van de besprekingen vorige week overeenstemming zijn bereikt over alle kwesties, dan zouden er toch nog bii- zoifderhedan moeten worden geregeld, zo meende Heath Uit Bonn is meegedeeld, dat de West- duitse regering optimistisch gestemd is met betrekking tot bet lidmaatschap van Engeland van de Euromarkt op basis van de onderhandelingen die tot dusver in Brussel gevoerd zijn. Woordvoerders zeiden, dat driekwart van de doelstellingen van de onderhan delingen reeds voltooid zijn en dat geen onoverkomeiyke vraagstukken over blijven. Washington bericht dat het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken een voorzichtig optimisme te ken nen gegeven heeft. George Brown, adjunct-leider van dr Britse Labourpartü. heeft in Louth (Lin colnshire) ten aanzien van de toekom stige houding van Groot-Brilannië wat betreft eventuele aansluiting bü de Europese economische gemeenschap vier aanbevelingen laten horen: j Groot-Britannië moet weigeren tc onderhandelen onder de beperking met een bepaalde termijn, omdat de tc nemen beslissing daarvoor van te groot historisch belang is. 2 Het akkoord dat aan het Britse parlement en volk zal worden voor gelegd, moet niet alleen de algemene beginselverklaringen inhouden over de belangen van dc Britse landbouw, de E.V.A. en het Gemenebest maar ook mededelingen omtrent dc manier waarop die belangen zullen worden gewaar- De Britse regering moet ofwel de conferentie van premiers verdagen of later een andere uitschrijven om de premiers het resultaat van de in okto ber in Brussel tc hervatten besprekingen ter globale goedkeuring te kunnen voorleggen. De regering moet zo spoedig moge- lyk met de deelgenoten van het Gemenebest en de Europese vrijhan delsassociatie, evenals met de Verenigde Staten, de gevolgen van een eventueel mislukken der onderhandelingen met de zes onderzoeken. Van Roijen naar Den Haag terugkeren om verslag uit te brengen. Daarna hoopt hij enige tüd vakantie te houden. Aan de Nederlandse ondedhaindeluigs- delegatóe zyn behailve een Nieuw- Guinea-expert en drie financiële des kundigen, düe zondag roeds naar de V.S. vertrokken ook vier militaire advi seurs toegevoegd1, die allen terdege van de militaire situatie in Nieuw-Guineo op die hoogte zyn. Het zyn die vice-admiraal bd. H. H. L. PröppeT, tot voor kort voorzitter van het comité van chefs van staven en thans speciaal adviseur van minister Viseer, kapitein-luitenant tar zee E. H. van Rees, hoofd van het bureau operaties Koninklijke Marine, kolonel C. Koster, hoofd sectie G IV Generale Staf, en kolonel J. E. Harders, hoofd sectie G IV Kominklyke Luchtmacht. Ook zy zijn vanmiddag van Schiphol vertrokken. De adviseurs zullen dn V3n Royen en mr. Schünmaon terzijde staan by het overleg over de ingewikkelde bestirurlyke, financiële en militaire pro blemen. die door de bestuursoverdnaebt de afvoer van de Nederlandse militairen, de komst van de VJ4.-functionarissen enz. zullen ontstaan- (Voor vervolg zie pagina 7) Vriendjes gooien jongetje in vuur Het negenjarige jongetje Jan van Vliet uit Schagen is gistermiddag het slachoffer geworden van baldadigheid en hgt thans zwaar gewond in het zieken- Het jongetje werd door twee andere jongens, die een vuurtje stookten, rug gelings in het hoog oplaaiende vuur ge trokken. Zijn kleren vatten onmiddellijk vlam. Twee jongere broertjes slaagden er ten slotte in hem van de „brandsta pel" af te krygen. Met brandende kle ren rende de knaap de winkelstraat in, waar het vuur door twee passerende Duitsers werd gedoofd. De jongen heeft een verbranding in de tweede graad op gelopen. Ckloorgaspatiëiiten uit ziekenhuis ontslagen Vyf i i de z mensen die zondag het inademen van chloorgas ter ob servatie en behandeling in het Acade misch ziekenhuis in Utrecht werden op- genomene. zijn ontslagen. Men verwacht dat de andere twee, de brandwacht C. Merkesteijn en de ketelmachinist van de PEGUS, L. A. van Hasselt, spoedig naar huis zullen mogen. Prof M. G. Levenbach, heeft eervol ontslag gevraagd als lid van het college van Rijksbemiddelaars om zich beter te kunnen wijden aan wetenschappelijk werk op het gebied van het arbeids- Zeshonderd Vietnamese meisjes in blauwe uniformen leggen in Saigon knielend dc eed af als vrijivilligsters in de strijd tegen de communistische opstandelin gen. Zij hebben een maanden lange militaire training achter De Nederlandse ambassadeur in Australië, dr. J. G. de Bens, heeft voor het eerst weer gesproken met zijn Indonesische collega, brigadegeneraal Suadi Suromihardjo. Een karakteristieke ontmoeting op de Zwitserse ambassade in Canberra. VAN de zijde der politie is i sinki vernomen, dat een i Hel- Oost- duits meisje, dat verleden week door de strenge communistische bewa king geen kans kreeg zich bij haar Westduitse verloofde te voegen, Oost-Duitsland is terugge bracht zonder dat de Finse autori teiten in staat waren te intervenie ren. Het meisje wier naam niet be kendgemaakt is. wordt thans met drie tot vier jaar gevangenisstraf bedreigd, omdat zij gepoogd heeft de D.D.R. te verlaten. De Westduitse consul-generaal te Helsinki, Heinrich Boex heeft verle den week een formeel protest bij het Finse ministerie van buitenlandse za ken ingediend toen het meisje en haar Westduitse verloofde geen kans kregen elkaar te ontmoeten tijdens het wereld, jeugdfestival. Na een zangavond in het huis der cul tuur te Helsinki ontmoetten de jongeman en het meisje elkaar in een der gangen van het gebouw. De jongeman nam het meisje bij de hand cn rende met haar het gebouw uit. achtervolgd door agen ten van de Oostduitse veiligheidsdienst. Zij sprongen in een taxi maar de Oost- Duitse agenten hielden de wagen aan en sleurden haar met geweld naar buiten. Zij werd naar het passagiersschip „Völkerfreundschaft" waaroD de 500 leden .tellende Oostduitse delegatie i* gehuisvest overgebracht. Na het protest heeft de Finse politie een diepgaand onderzoek ingesteld. Nie mand is getuige geweest van het incident in de taxi, maar door het onderzoek is komen vast tc staan, dat het meisje naar de Oostfinse haven Kotka werd overge bracht. Op 31 juli heeft zij Finland ver laten aan boord van een Oostduits schip, aldus dc woordvoerder van de politie. Een Oostduitse jongon is door Oost- Duitse grenswachten doodgeschoten toen hy samen met twee andere jongens over de Lebe naar West-Duitsland wilde zwemmen, zo heeft de Westduitse politie bekendgemaakt. De politie deelt mee dat een van de jongens veilig aan de weste- lyke oever is aangekomen. Over het lot van de derde jongen is niets bekend. Tegen negen -Oost-Berlynse jongelui tussen de 16 en 21 jaar z(jn voorts strenge straffen geëist als waarschuwing voor anderen om niet te proberen te ontsnap pen naar het westen. Tegen twee jongens werd 10 jaar elk geëist, tegen een meisje 6 jaar en tegen het andere meisje 5 jaar. Tegen de ove rige vyf jongens werden straffen van drie en zeven jaar geëist. Woensdag zul len dc uitspraken bekend worden ge- Veroorzaker van dodelijk ongeluk gearresteerd Met behulp van tips is de Maas trichtse politie erin geslaagd de iden titeit vast tc stellen van de bestuurder van de auto. die in de nacht van zater dag op zondag de 20-jarige soldaat F. Kluts heeft doodgereden. Het was de 20-jarige grondwerker G. D.. die gister middag thuis door Ge politie werd aan gehouden De man verklaarde met en kele vrienden zaterdagavond verschei- <k?ne café's in Maastricht te hebben be zocht. Tegen half twee had hij besloten naar het Belgische Vroenhoven te gaan om daar nog enkele café's te bezoeken. Hij herinnerde zich alleen onderweg een stoot of bons te hebben opgemerkt, maar schreef dit toe aan een paaltje of auto. waartegen hij zou zijn geschampt. Van een aanrijding verklaarde hy niets te hebben gemerkt. J^EN MINISTER leeft in een glazen huis en uit zij" (menselijke) reacties na bepaalde moeilijke besprekingen worden soms conclusies getrokken die hun invloed doen gelden in het politieke vlak. Minister Luns heeft dat nu in korte tijd tweemaal ervaren. Na het laatste damer- debat over Nieuw-Guinea zijn er allerlei politieke speculaties ontstaan omdat hij onmiddellijk na de laatste hamerklop met een niet al te vriendelijk gezicht en met grote passen uit de zittingszaal wegbeen- de. En gisteren viel het de op het einde van het kabinetsberaad wachtende jour nalisten op, dat deze om zijn geestige en slagvaardige antwoorden bekende en ge vierde minister nu geen enkel commen taar wenste te geven en alleen maar liet weten dat er voor hem aan vakantie nog niet te denken viel. Bovendien valt het op dat bij de komende officiële onderhandelingen tussen Neder land cn Indonesië de andere partij wel zal zijn vertegenwoordigd door zijn mi nister van buitenlandse zaken, maar dat de heer Luns zulks niet van plan is. Nood zakelijk is dit ook niet. want ambassadeur Van Roijen heeft de rang van „gevolmach tigd minister' en is dus een volwaardige onderhandelingspartner voor de beer Soc- bandrio (de invloed van laatstgenoemde in een dictatoriaal staatsbestel kan men trouwens toch niet te hoog aanslaan!) Het lijkt namelijk wel duidelijk te zijn dat de heer uuns niet bijster enthousiast is over de gang van zaken. Hij deelt dat gevoelen waarschijnlijk met de meerder heid van het Nederlandse volk! Velen zul len de berichten wel met een zeker gevoel van opluchting volgen en dit zal in dc eerste plaats gelden voor de vaders cn moeders wier zonen in Nieuw-Guinea dienst doen. Maar haast ieder proeft van de vrucht van onderhandelingen toch wel dc bittere bijsmaak. Want Nederland moei een volk dat liet tot zelfstandigheid had willen opvoeren, loslaten cn die taak aan anderen overlaten. Aan anderen die hier toe welhaast zeker minder bekwaam zijn dan wij. Speciaal aan minister Luns komt dc ccr toe dat hij zijn grote bekwaamheid tot het uiterste heeft ingezet ter wille van het Papoea-volk. Voor hun zelfbeschik kingsrecht heeft hij op de bres gestaan, waarschijnlijk ook meermalen tegen zijn ambtgenoten in. Hij heeft niet kunnen be reiken wat hij waarschijnlijk het liefst had gewild: dat Nederland dit volk tot het zelfbeschikkingsrecht zou brengen. Weliswaar schijnt dat zelfbeschikkings recht nu wel vast te liggen, in zoverre dat dc Verenigde Naties hiervoor de ver antwoordelijkheid gaan dragen maar dat uitgerekend Indonesië die „opvoe ding" verder moet voltooien moet voor een man als Luns een bittere pil zijn. Minister Luns is een geboren politicus die weet waar hij nemen kan maar ook weet waar hij geven moet. Dat dit laatste voor een.man met eergevoel wel eens moeilijk kan zijn het kan alleen het respect voor zo n man maar vergroten. Het kabinet heeft beslist als er voor wat betreft dc bezetting van de post van minister van buitenlandse zaken politieke consequenties uit voortkomen, dan zal dat vermoedelijk pas volgend jaar blijken. Maar desondanks verdient deze minister T^EN DEPRESSIE. die maandag het Kanaal bereikte is vannacht dieper geworden en aan zijn zuidelijke flank ontwikkelde zich een betrekkelijk klein stormveld, dat zich dinsdagochtend naar de Nederlandse kust voortzette. Het front van de depressie passeerde met veel regen en onweer ons land. Er viel op tal van plaatsen in de kustprovincies meer dan 22 mm regen. In Zuid-Engeland wel nog meer. De regenzone boven Engeland zal zich waarschijnlijk in de komende nacht over ons land uitbreiden. Daarna zal met een tot matig afgenomen wind koele lucht blyven binnenstromen uit Schotland, waarin later enkele opklarin gen mogelijk zijn. De Bilt verwacht tot morgenavond: Overwegend zwaar bewolkt met ty- delijk regen, later enkele verspreide op klaringen. Tot matig afnemende wind tussen west en noordwest, aan de kust aanvankelijk nog stormahtig tot krach tig. Koud weer (Opgemaakt 0m 11.15 Woensdag: zon op 5.11 uur. onder 20.19 uur; maan op 13.25 uur, onder 23.38 uur. Eerste kwartier. Strand verwachting Dc stormdepressie trekit naar het Noordoosten weg. Morgen afnemende wind mot nog een enkel buitje, maar Tendens dalend ook flinke opklaringen. Nog aanvoer van te koele zeelucht. In de middag 16 tot 18 graden. Zeewater 17 graden. Vooruitzichten: wisselvallig weertype met opklaringen, maar koel weer. Hoogwater Schevenfngen 8 aug.: 7.39 van.; 20.03 n.m. 1 Temper A i" IG (citeldb J 5e H*i 1! £EN RECHTBANK in Mos- breide goederen werd voor diensten over de afgelopen „Ik moei bekennen, dal het raak laten duidelijk door kou heelt korl geleden hel gerecht gedaagd krach- tien jaar 14.200 roebels be- moeilijk was- antwoordde schemeren dat hij ervan Kan Kostrof veroordeeld tot lens een nieuwe bepaling die droegen (ruim 56.000 gulden), hij. dacht wordt van aiin wérk vut jaar dwangarbeid omdat in de afgelopen maanden van kocht korl geleden een huis J „vel Jn ""k hij niet kon verklaren hoe hij kracht geworden is. voor 25.000 roebel (ongeveer oen de rechtcr °P verdere ac siaai ïes,oltn geld kwam waarmee 4 100.000 gulden) In die tiid °PheldennK aandrong, zei huis kocht. deC,T*t machtlgt P,aat' had hij ongeveer 66 000 roebel K°strof: -Toen ik van mijn K f selijke autoriteiten een on- J on8eveer bb.uuu roebel tweedc vrouw -af Kostrof werd veroordeeld De Moskouse dagbladen derzoek in te stellen naar de u,t«^ven yoor een auto, - ne_entje g nardon "t<>t verbanning uit de stad iven gisteren veel publiciteit oorsprong van gelden die ge- en^uS" nrgen duizend roebel. Alleen *!oskou naar een speciale n de zaak. bruikt worden om een huis Da" 'evenswijze. «.- a r .te koDcn De rechter vroeg de be- Kostrof. voormalig werk- ,c K"Ptn klaagde hoe hij dat voor el- am in de industrie van ge- Kostrof. wiens totale ver- kaar gebracht had. hü haar met 'rust te P1***8» waa' hiJ v«' iaar "I moeten werken en tot confis catie van eigendom verkre- De persberichten over deze gen zonder werken." laten 18 12 01

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1