Jlieuiue £ciftsrl)e Courant Formeel gesprek is nu vrijwel zeker Vrouw is moediger dan een man Zelfs Soekamo leek opgelucht RUSSEN HERVATTEN HUN KERNPROEVEN Chloorgas ontsnapte uit zeef gebouw in Utrecht Nieuw korps artillerie: Gele Rijders Brood cent duurder ïiatVi°^ weer MAANDAG 6 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: Bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: (1,20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (BIJ contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58930. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week i Drieën veert ijtate jaargang no. 12547 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticl) is ahtblroen myn bert in leyljenspfltl" Nederlanders wikken en wegen Zie pagina 5 HET Nederlandse kabinet vergaderde vandaag in de wetenschap, dat Soekamo besloten heeft, Soebandrio naar de Verenigde Staten te zen den om formele onderhandelingen te openen (met Nederland), gebaseerd op de voorlopige overeenkomst, die in de buurt van Washington werd be reikt en gebaseerd op een aide memoire van Oe Thant, secretaris-generaal van de Ver. Naties, van 31 juli Hoewel Soekamo dit (zaterdagavond) niet met zoveel woorden zei. bleek uil zijn korte verklaring, dat hij bedoeld akkoord heeft aanvaard, waarin de overdracht van westelijk Nieuw- >Guinca aan Indonesië is geregeld. Soekamo verscheen voor het af-, door de rekening van de communisten [wee Nederlandse zee-officieren lijsen hun vlag op het nieuwe NAVO-( marine )hoofdkwartier in Portsmouth (Engeland). Nieuws in één oogopslag Vanmiddag om twaalf uur heeft de regering het beraad voortgezet over het in de buurt van Wash ington bereikte voorlopige akkoord over Nieuw-Gui- nea. Men acht het in Den Haag niet uitgesloten, dat vanavond na afloop van de kabinetszitting in een communiqué zal worden medegedeeld, dat ambas sadeur Van Roijen is ge machtigd, formele onder handelingen met Indone sië te beginnen op basis van bedoeld akkoord. Het kabinet vergaderde in de wetenschap, dat Soekamo reeds besloten heeft, minister van buiten landse zaken Soebandrio (op 9 augustus) naar de Verenigde Staten te laten terugkeren om formele onderhandelingen met Ne derland te openen, niet alleen op basis van ge noemd akkoord, maar ook op die van een op 31 juli door V.N.-secretaris-gene raal Oe Thant uitgegeven memorandum. De Sowjetunie heeft gisterochtend weer op grote hoogte een kernwa pen beproefd in de klasse van 20 tot 40 megaton. De explosie valt samen met grootscheepse Russisch^ manoeuvres in het gebied van de Barentsz- en de Kazazee. De kernlading (waarschijnlijk een wa terstofbom) werd met een raket gelanceerd. Hel ge- .beurde boven Nova Zem- bla. Tien mensen werden in een ziekenhuis te Utrecht opgenomen, nadat cister- avond grote hoeveelheden kwalijk riekend en zeer giftig chloorgas waren ontsnapt uit het ..zeefge- bouw" van het Provinciaal en gemeentelijk Utrechts slroomleveringsbedrijf. Er bleek een lek te ziin ont staan in een van de lei- dineen van de waterkoel- installatie- Talrijke mensen hebben in het afgelopen weekein de het leven verloren, het zij bij verkeersongeluk ken. hetzij door verdrin king. leggen van zijn verklaring op de trappen van zijn zomerpaleis te Bo- gor, na een bijeenkomst van drie uur met zijn kabinet en de nationale de fensieraad. Minister Soebandrio zei- de tot de journalisten, dat hij op 9 augustus naar de Ver. Staten zal vertrekken H(j wilde daarover geen nadere me dedelingen doen. Waarnemers in Dja karta nemen aan. dat de kwestie wat Indonesië betreft nu spoedig zal zijn ge regeld. Op 17 augustus wordt de Indo nesische onafhankelijkheid gevierd en Soekarno zou vandaag al naar Bali ver trekken om de redevoering op te stel len. die h(j dan wil houden. Reuter meldt voorts, dat de volgende stap. die Indonesië genomen wenst te zien is: het zenden van Indonesische militairen naar Westelijk Nieuw-Gulnea onder de vlag van de Verenigde Naties. Men zei in Djakarta te verwachten, dat dit vóór december nog zal gebeuren. Regeringskringen in Den Haag wens ten geen commentaar op de verklaring van Soekarno te geven. Officiële woord voerders wezen er op. dat een reactie van Nederlandse kant niet kan worden verwacht, zolang het kabinetsberaad niet is afgesloten. Dit beraad is van middag om twaalf uur voortgezet. Ook minister De Pous. die vrijdag in Brus sel was en een zeer vermoeiend week einde achter de rug heeft, was nu weer present. De ministers Cals en Van Aart- sen ontbraken, de laatste is met vakantie gegaan en vervangen door minister Zijl stra. die uit Italië is teruggekeerd. Men acht het niet uitgeslo ten, dat vanavond na afloop de kabinetfeitting per communiqué zal worden medegedeeld, dat ambassa deur Van Roijen is gemachtigd, forme le onderhandelingen met Indonesië te beginnen op basis van het voorlopige akkoord. Over een aide memoire van Oe Thant. waar Soekarno op doelde kon men in Den Haag niets mededelen Het besluit van Soekarno heeft in Dja karta grote opluchting veroorzaakt. 'Het kwam als een anti-climax op de koorts achtige diplomatieke en militaire cam pagne van Indonesië, teneinde het ge bied aan de Nederlanders te ontrukken Zelfs Soekarno leek voldaan. Alleen communisten en sommige extreme na tionalisten zijn niet gelukkig met het compromis. Zij hebben steeds verklaard dat de Nederlanders alleen de taal der wapens verstaan. Het akkoord met Ne- die gehoopt hadden op een bloedige strijd, waarin Indonesië nog verder de rand van de afgrond zou af drijven. Zaterdag arriveerde op Schiphol de heer Womsiwor. lid van de Nieuw-Gul- Raad Ook hij zal aan de Neder landse VN-delegatie te New York wor den toegevoegd als adviseur. Hij ver klaarde het voorlopige akkoord te zien als tegen de wil van alle Papoea's. HIJ acht het een aantasting van het mense lijke recht. „We behoren de toekomst van ons land in eigen handen te hebben. Ik vind dit maar een slappe houding van de Verenigde Naties", aldus de heer Womsiwor die zich niet wilde uitlaten de vraag, of h(j deel zou gaan uit maken van een eventuele regering in ballingschap. Over de houding van Ne derland verklaarde h(j: „Uw land heeft gedaan wat het kon voor de Papoea's. U heeft zich perfect van uw taak ge- vakantie in Zeeland is de 35- jarige Italiaan E. Torrieri bij de West- Kapelse zeedijk verdronken. De heer Torrieri die gehuwd was en vier kin had. maakte deel uit van een ge zelschap verpleegden uit een inrichting voor geesteszieken te 'Manage in Bel gië, die een vakantiereisje naar Zee land maakten. Hij is door onbekende oorzaak te water geraakt. DE Russen hebben gistermorgen hun kernproeven op grote hoog te hervat. Om vijf minuten voor half elf registeerde het seismologisch in stituut van Uppsala in Zweden een kernontploffing boven Nova Zembla, op 2100 kilometer van Uppsala, waarvan de kracht lag tussen de 20 en 40 megaton. Gelijktijdig met het begrip van deze serie nieuwe kernontploffingen waarvan premier Chroesjtsjef al enige tijd geleden melding maakte, zijn de manoeuvres van de Russische strijdkrachten in de Barentszee- en Karazee begonnën. Lek gedicht met levensgevaar Grote hoeveelheden kwalijk rie kend en zeer giftig chloorgas zijn gisteravond ontsnapt uit het zeefge- bouwbouw van het Provinciaal en gemeentelijk Utrechts stroomleve- ringsbedrijf aan de Lage Weide in Utrecht. Er schijnt een lek gespron gen te zijn in een van de leidingen van de waterkoelinstallatie. Direct na de melding om tien uur ruk ten politiemannen en leden van het brandweerkorps uit naar het PEGUS- terrein. Het gas bleek gelukkig geen slachtoffers te hebbcu gemaakt onder bet personeel. Een gezin van vier per sonen aan boord van een schip in de Insteekhaven naast de PEGUS was ter al half bedwelmd. Man. vrouw twee kinderen zijn voor alle zekerheid naar het Academisch ziekenhuis gebracht voor een behandeling in het beademings- centrum. Een deskundige, uitgerust met een oersluchtmasker, is het zeefgebouw bin- nengegaam om het lek te localiseren. Het scheen hier te gaan om een hoeveelheid van tenminste 30000 liter gas. De wind verspreidde het gas over groot deel van Utrecht. De politie reed met surveillancewagens naar Zuilen de bevolking te waarschuwen en en te zorgen, dat alle ramen werden geslo ten. De doordringende chloorstank had overigens al vele Utrechters gealarmeerd Een ingenieur van de PEGUS-centrale •s er om half twaalf, geassisteerd door de brandweer, in geslaagd om het weg stromende gas te stoppen. Het lek were ontdekt bij een afsluiter. Over de hoe veelheid gas die nachtelijk Utrecht bin nen is gestroomd, kon men ons bij de PEGUS niet nader inlichten. De bewoners van enkele straten Zuilen waar de wind het meeste been heeft geblazen, werden daarop per megafoon gewaarschuwd. Degenen die rich duizelig voelden werd verzocht, zich in verbinding te stellen met de Utrecht se GGD. In totaal zijn tien personen voor een behandeling in het beademingscentrnm van het Academisch ziekenhuis in Utrecht opgenomen. Het zijn de vtff le den van het gezin Bakker, die wonen aan boord van een schip dat ligt in de insteekhaven. ld. D. van Enthoven, ver bonden aan de PEGUS-centrale en de brandwacht Merkelstein. Deze laatste twee hebben, zo heeft de politie mee gedeeld, hun leven gewaagd bij het dich ten van de lekkende kraan. Men droeg wel persluchtmaskers, maar desondanks hebben ook zij vergiftigd gas ingeademd. Voors zijn nog drie personeelsleden van de PEGUS, die in de buurt verbleven, opgenomen. Ook het Japanse instituut maakte melding van deze ontploffing in de dampkring, de op een na hevigste ont ploffing die de Russen tot dusver te. weeggebracht hebben Op 30 oktober verleden jur brachten de Russen een bom van ongeveer 50 megaton tot ont ploffing. De explosie van gisteren vond plaats op grotere hoogte dan de proeven van verleden, jaar. Hot Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken verklaarde gisteren, dait de Russische hervaititimg van de proeven een „droevige zaak" is. Woordvoerders voegden hieraan toe, dat de V.S. in Genève zullen blijven streven naar de totstandkoming van een doelmatige overeenkomst tot het verbieden van dergelijke proeven. De Amerikaanse onderhandelaar Dean is inmiddels in Genève teruggekeerd met nieuwe Amerikaanse compromis voorstellen over de controle op de na leving van een verdrag op kernproeven. Verwacht wordit dot dit nieuwe voorstel een minimale in-spectne zal inhouden, maar Dean bereidde de Sowjetunie vast voor op het vasthouden van de V.S. aan de els, dot een verdrag moet voorzien in een aantal inspecties ter plaatse onder internat iona al toezicht. In de Noordelijke IJszee zijn grote stukken afgezet voor de nieuwe reeks proeven. De manoeuvres die gelijktijdig zijn begonnen, zullen elf weken duren en worden gehouden door raket- en luchtmachteenheden, die .diverse typen moderne wapens zullen beproeven". Waarnemers menen dait de Russen mo gelijk anti-raket-raketten, met in de kop een waterstofbom, zullen proberen. Chriesjtsjef heeft er op gezinspeeld dat de Russen thans over een anti-raket raket beschikken, d-ie een „vlieg im de ruimte" kan naken. Mogelijk zullen ook tijdens deze oefeningen kernwapens voor taktisch gebruik op het slagveld worden beproefd. (Van onze correspondent» De minister van defensie heeft beslo ten een nieuw korps der rUde-ij" 1- lerie Gele Rijders in te stellen. Het wordt een nieuw keurkorps van de Nederlandse luchtmacht zoals er talrijke keurkorpsen bij het leger zijn i Garde Jagers. Garcj^ Grenadiers, enz Het nieuwe korps der Gele Rijders zal worden poleeerd in Arn hem. Oificieel is dit niet bevestigd maar onder Arnhemse militairen is het geen geheim meer dat de Arnhemse kolonel Gunning al is benoemd tot commandant van de nieuwe Gele Rijders. Het ministe rie heelt Arnhem voor de legerplaats uitgekoien nadat in de Gelderse hoofd stad een comité was opgericht dat elk jaar, eenmaal in juni. de oude Gele Rij ders weer wilde laten n -< (raven lo iter om de evenementenagenda van de toe ristenstad Arnhem te vullen. Het is vrij zeker dat de nieuwe groep begin volgend jaar al in dienst zal ko men. Voorlopig moeten de Gele nk-rs het nog zonder paarden doen. maar uit de voor het nieuwe keurkorps ontwor pen kledij valt af te leiden dat die nog zullen volgen. Een rijbroek staat name lijk op de kledingiyst. De Koninklijke familie op va kantie in Porto Ercole. Geholpen door haar man en oudste dochter klautert de Koningin over de rotsblokken van de Italiaanse villa. Vimm: vn heeft d"e minister vaai eco nomische, zaken. drs. J. W. de Pous met vertegenwoordigers van de Neder- landse Bakkerij Stichting gesproken over de broodprijs. Bij deze bespreking waren eveneens vertegenwoordigers van de centraile middenstandsongemisatiies aanwezig. Aanleiding voor deze bespre king was de recente verhoging van de bloemprijs als gevolg van de heffing, welke in verband met het in werking treden van de graaraverordening in die EEG is opgetreden. Van het ministerie van economische zaken vernemen wij, dat de minister ca zich mee kan verenigen, d»t thans op grond van de ge-stegen bloemprijs de prijs van het brood #met één cent per achthonderd gram zal worden verhoogd. Deze verhoging geldt vanzelfsprekend niet voor die gevallen, waarin reeds op de bloemprijsstijging met een brood- orijsverhoging werd vooruitgelopen (Advertentie) TNE BESPREKINGEN die in de afgelopen veertien dagen in Brussel zijn ge voerd tussen ministers van de zes landen van de Europese economische gemeenschap en hun Britse collega lleath over de aan sluiting van Engeland bij de E.E.G., zijn door de vele technische facetten voor de niet direct hierbij betrokken krantelezer nauwelijks spectaculair. Het spreekt wel tot de verbeelding dat er zo taai wordt vastgehouden en dat de excellenties na 22 uur onafgebroken vergaderen met stop pelbaarden het zonlicht van de nieuwe dag tegemoet treden. Maar waarin ze zich nu zo taai hebben vastgebeten en waaromHet is een vraag waarop maar weinigen een gede tailleerd antwoord zouden kunnen geven. Toch. het mag dan nauwelijks interessant lijken hoeveel jute er uit Pakistan naar Europa mag worden uitgevoerd en hoe het nu moei met do zalm uit Canada en de boter uit Nieuw-Zcclaiid men moet toch wel beseffen dat wat nu in Brussel gebeurt een aparte bladzijde zal zijn in het bock der wereldgeschiedenis. Van dat hoofdstuk is al een belangrijk deel geschreven:- de gemeenschappelijke markt van de zes Europese landen is op zichzelf al ecu stuk wereldhistorie. Wie zich in de dertiger jaren herinnert hoe de starre bescherming van de eigen eco nomie als de hoogste wijsheid gold en we de ellende die hieruit is voortgevloeid nog helder voor de geest staat en dat zijn er velen! die kan niet anders dan dankbaar zijn dat Europa dit standpunt verlaten heeft. Maar die zal ook begrij pen dat dit hoofdstuk niet compleet is zo lang Engeland daarbuiten staat. Want ook Engeland is een deel van Europa. Voor de Britten is dat een heel moeilijk te verteren brok. Engeland een deel van Europa? Neen: Engeland was een apart deel van de wereld! Lag en ligt het Ge menebest niet over de gehele wereld ver spreid en is dat Gemenebest niet een eigen werelddeel waarvan Londen de hoofdstad is? En is deze situatie niet èn politiek èn economisch voor dit eilanden rijk verreweg de beste gebleken? Inderdaad, die situatie mag voor Enge land de beste geweest zijn zc..is dat nu niet meer. loonden is nog altijd een wereldstad maar niet de politieke en economische hoofdstad van een eigen we relddeel. Dat te hebben ingezien cn be reidheid te hebben getoond om de bakens te willen verzetten nu het nog kan. dat mag men de Engelse regering als een ver dienste aanrekenen. En dan mag men er ook alle begrip voor opbrengen dat de uiterst bekwame en uiterst deskundige minister Heath in Brussel probeert het uiterste eruit te halen om de economie van het Gemenebest niet te verstoren. Het uiterste voor de Pakistaanse jute en het uiterste voor de Nieuwzeelandse boter. Men kan er meer begrip voor opbrengen dan voor de Franse houding die vooral op landbouwgebied toch nog altijd wordt ingegeven door de gedachte aan bescher ming van het eigene, waarbij het eigene wordt afgepaald door de landsgrenzen. De ministers zijn uiteengegaan tot oktober het hoofdstuk is nog niet klaargeschre- ven. Nog altijd mag men hoop koesteren dat er een ..happy end" komt want inderdaad staat hierbij veel levensgeluk op het spel. S^EDURENDE het weekeinde vulde een diepe depressie bij Schotland, welke daar zeer veel regen bracht bij lage temperaturen, langzaam op. Langs da begrenzing van polaire lucht en de ver der naar het zuiden aanwezige veel warmere en vochtiger lucht trokken en kele storingen van Bretagne over Frank rijk en Midden-Duitsland naar de rand stalen. Deze gingen vergezeld van regen en onweer, waarbij de regengebieden zich tijdelijk ook tot over Limburg uit strekken. Een nieuwe wat diepere oeeaandepressie naderde maandagmor gen Bretagne waar plaatselijk zeer veel regen oiel nl. 30 tot 60 mm. Deze de pressie zal vergezeld van regen dicht langs of over ons land trekken. Na het passeren van de kern, hetgeen in de nanacht verwacht mag dorden, draait de wind naar u-est tot noord en kan tijdelijk tot krachtig of har toenemen. Later op de dag zullen van het westen uit weer enkele opklaringen voorkomen. De temperaturen blüuen aan de lage kant De Bilt verwacht tot dinsdagavond Aanvankelijk zwaarbewolkt met tijdelijk regen, later verspreide opklaringen. Aanvankelijk overwegend matige wind tussen zuidoost en zuidwest, later draaiend naar west tot noord en tij- del ijk aanwakkerend tot krachtig of hard. Lagere niiddagtemperaturen. (Op gemaakt oin 11.15 uur). ZON EN MAAN Zon op 5.10. ander 20.21maan op 12.19. on dor 23.15 uur. Woensdag ee-rsie kwartier. Tendens dalend Strandverwachting Depressie bij Noordwest-Frankrijk pas seert komende 24 uur ons land met regen. Morgen nog kans op een bui aan ons strand, maar ook enkele opkla ringen. Matige wind ruimend naar noordwest tot noord. In de middag 17 tot 19 graden, zeewater 17 graden. Vooruitzichten: achter wegtrekkende depressie enige verbetering met opkla- ringen, maar koel door zeewind. iz Zz Efhs z! Nee, dit is geen plaatje van het overigens fraaie bloemencorso van Rijnsburg dat zaterdag ge houden werd. Deze Hollandse ivagen was Ie zien in het corso dat op het eiland Jerseg (in het Kanaal) werd gehouden. Mr. dr. R. H. Pos, gevolmachtigd minis ter van Suriname in Nederland, is zondagmorgen met de K.L.M. van Schip hol naar Paramaribo vertrokken voor een jaarlijks bezoek van drie weken om zich op de hoogte te stellen en bespre kingen te voeren over administratieve en financieel-economische zaken, o.a. de band van Suriname met de Euromarkt Trinidad en Suriname zijn te Paramaribo besprekingen begonnen over de slechting vari de handelsbelemmeringen. Deze werden ingeleid door de premiers van beide landen. LJET negende wercldvrijge- J zellencongres is zaterdag middag in Diisseldorf geopend in tegenwoordigheid van on geveer duizend deelnemers en -neemsters, afkomstig uit een tiental landen, doch voorna melijk uit Duitsland, Neder land en België. Bij de opening van het con gres waren de verhoudingen tussen de mannelijke en vrou welijke deelnemers wel bij zonder slecht, althans wat de evenredige vertegenwoordi ging betreft Tegenover iedere man stonden ongeveer vijf a zeven vrouwen cn het was dan ook geen wonder dat de mannelijke congresleden zich als pascha's door de congres zaal bewogen. Deze opkomst gaf de orga nisator en stichter van het congres, de heer Ger Greijn uit Grevenbicht, waar de vo rige congressen tot dusver werden gehouden, aanleiding tot de opmerking in zijn ope ningsrede. dat vrouwen moe diger zijn dan mannen. „De heren der schepping hebben het blijkbaar niet nodig naar ons toe te komen". Ondanks deze lof trachtten vele leden van het moedige vrouwelijke geslacht zich blozend te ont trekken aan de vele pers- en televisiecamera's die het oog op haar gericht hielden. Als tweede oorzaak voor dc ongelijke verhouding zag de heer Greijn het feit dat het aantal ongehuwde vrouwen in Duitsland op het ogenblik drie miljoen bedraagt, tegen over een miljoen alleenstaan de mannen. In zijn openingswoord schetste de congresorganisa tor de bijeenkomst als een „oase in de duisternis van het alleen-zijn". Prof G. II. van Asperen uit Lunteren hield een voor dracht over de vraag: „Waarom blijft de mens al leen". Hij gaf daar zelf min stens tien antwoorden op en noemde daarbij bet vrijheids- streven. financiële onafhan- hankclijkheid, gebondenheid door het beroep, gebrek aan contacten, vrees voor de ver antwoordelijkheid en voor „onderdrukking" in het hu welijk Alle deelnemers en deel neemsters aan het congres moesten een authentiek be wijs overleggen dat zij niet gehuwd zijn en ook nooit zijn geweest. De enige uitzonde ring: Ger Greijn, die enige jaren geleden in het huwe lijksbootje is gestapt en zijn vrouw naar Dusseldorf mee bracht. windstil windstil nw i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1