Jlicuwo £eihsrt)e Ufouranl Eerste vliegtuig repatrianten Commentaar Maandag vervolg regeringsberaad Eisenhower mocht de kerk niet in Operatie Spectrum begonnen Snelle regeling repatrianten Bella geestdriftig in Algiers ingehaald Jongens vielen politie aan op Texel ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1962 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD Drieënveertigste jaargang no. 12546 it ahfllmn myn btrl ia UgljcaspctT in 'n woelige wereld veilig verzekerd. (Van een onzer verslaggevers) 'TERWIJL DEN HAAG vergadert en Soekarno confereert (subtiel onder scheid tussen werkelijke en schijn-demo- rratie) vliegen evacués uit Nieuw-Gui- nea naar Nederland. Het verband is dui delijk: nu noeh Den Haag noch Djakarta veel bezwaren schijnen te gaan inbrengen tegen het in Washington bereikte voor lopige akkoord, nu komt het tijdstip heel snel naderbij waarop er voor Nederlan ders niet of nauwelijks meer plaats zal zijn op dit omstreden eiland. Men mag dan hopen op vriendschappelijker betrek kingen dan nu het geval is tussen Neder land en Indonesië, maar het zich onder Indonesiës leiding ontwikkelende gebied Nieuw-Guinea (het zijn moeilijk verteer bare woorden) zal voor Nederland toch vreemd grondgebied zijn, dat misschien plaats zal kunnen bieden aan enkele Ne derlandse deskundigen. Liquidatie van het Nederlandse bestuur in een zeer kort tijdsbestek dus en dat is voor de betrokkenen, in sommige geval len mensen die de beste tiid van hun leven aan de opbouw van dit land ge geven hebben, een verdr'etige zaak. Daar om ma" men de bewindslieden in Den Haag d«e snec'aal hiervoor verantwoor- deliii'heid dragen, twee dingen vragen: dat zij op de korist mogeliike termiin en met grote duideli'khe'd aan deze lands dienaren laten we*en waaraan zij toe zijn en dat d'e regeling 'al zijn rovaal en loyaal. Op het ogenblik wordt er geëx perimenteerd met vrnwHlige evacuatie men kan het nauweüiks een gelukkig experiment noemen, want in een stad vol geruchten als Hollandia nu eenmaal is, is he4 bijzonder mneüpk te beslissen in iets dat zozeer het huiselijk leven, hef eigen geluk raakt. Daarom zal men zo spoedig mogelijk dit e":nerimcnt. moeten laten varen en moeten komen met een definitieve regeling. Voor zover het Nederlandse ambtenaren betreft, hetzij in civiele, hetzij in mili taire dienst, is dit al'es eigenlijk vanzelf sprekend maar daarmee is men nog n»et aan het eind. Er verblijven op Nw.- Guinea ook niet-ambtelijke Nederlanders enmen treft er velen aan d'e destijds Indonesië de rug hebben toegekeerd om op dit deel van het Nederlandse grond gebied een nieuw bestaan op te bouwen. Zij zijn in vele gevallen beslist geen vrien den van de Indonesiërs en er zijn er on getwijfeld velen die de komst van de Soekarno-bestuurders met angst in het hart tegemoet zien. En dan zijn er de Papoea's die mogen we het zo noemen op Nederland „ge gokt" hebben. Fel hebben sommigen van hen zich gekeerd tegen alle Indonesische aanspraken en nooit hebben zij onder stoelen of banken gestoken dat zij zich met Nederland verbonden gevoelen. Mat wordt er van hen? Zullen zij straks, als het Indonesische bestuur zijn greep op de bevolking gaat krijgen, de „verraders" zijn. de mensen die met de Nederlanders hebben „geheuld"? Wal gebeurt er als zii zich de komende maanden tot Nederland wenden om steun? Nederlandse regering cn Nederlands volk staan opnieuw voor een krachttoer het zij ons allen duidelijk. Het is allemaal niet onoverkomelijk, maar er is wel vast beradenheid en er is wel eensgezindheid voor nodig. Nu deze, wellicht beslissende week voorbij is. is het goed zich hierop te bezinnen. Twaalf doden bij vliegongeluk Een vliegtuig van de Amerikaans® marine, clat sinds donderdag in de Phi- lippijncn werd vermist, is in het Zum- balesgebergte nabU de Amerikaanse vlootbasis Subic. op 130 km ten noord westen \an Manilla, gevonden waar het blijkt te zijn verongelukt. Van de der tien inzittenden heeft slechts dé boord werktuigkundige Joseph Bernard het ongeluk overleefd. T7X-PRESIDENT Eisenho wer, die op het ogenblik in Keulen is, heeft een be zoek aan de beroemde kathe draal moeten afgelasten, om dat hij eenvoudig zijn hotel niet uit kon. Toen bekend geworden was, dat Eisenhower naar de kathedraal wilde, die tegen- Mevrouw Niggebrugge uit Me- rauke werd evenals de andere repatrianten nog op Schiphol röntgenologisch onderzocht. Nieuws in MET een speciaal lijntoestel van de KLM zijn vannacht 97 repatrianten uit Nieuw-Guinea in Nederland aangekomen. Zij vormen een eerste groep Nederlanders, die op vrijwillige basis, het veel omstreden land heb ben verlaten, om, nu het nog tijd is, veilig in Nederland terug te keren. Deze eerste groep, die bestond uit 24 vrouwen met hun kinderen, zullen binnenkort worden gevolgd door meer transporten per schip en per vlieg tuig. Verwacht wordt dat ongeveer twaalfduizend Nederlanders zullen terugkomen. Met de repatrieëring van het mannelijk overheidspersoneel is nog geen begin gemaakt. De mannen, die uit Nieuw-Guinea in ons land aankomen, zijn particulieren of verlofgangers. Operatie Spectrum is echter begonnen! De wijzers van de klok in de H-kan- tine op Schiphol wezen precies 0.53 uur toen de Super Constellation „Iso toop" landde. Moeheid en spanning stond op de gezichten van de Neder landers, die uit het vliegtuig stapten, te lezen. Voor sommige families was de vlucht uit Nieuw-Guinea zo haastig geweest,"dat de reis wel moeilijk moest worden. Er waren zelfs vrouwen, die niet eens afscheid van hun echtgenoten hadden kunnen nemen. Overhaast met slechts enkele schamele bezittingen waren zij aan boord gegaan, het liefste wat ze bezitten, hun man, in Nieuw- Guinea achterlatend. Ook de reis, die zondag was begonnen, had geen prettig verloop. Oh ja, alles was prima georganiseerd. Maar in Beiroet was nadat het vliegtuig juist was opge stegen voor de laatste etappe, het sein gekomen: „Machine niet in orde. Landen!" Meer dan vierentwintig uur hadden de vrouwen met hun kinderen in Beiroet doorgebracht. Voor vele vrouwen met vijf of zelfs acht kinderen was deze lange rustpauze een welkome onderbreking. Bovendien organiseerde de K.L.M. een prachtige rondrit, die de dag goed vulde. De wetenschap echter dat met een één oogopslag De algemene indruk in Den Haag is, dat het kabi net zich gisteren in grote lijnen heeft geschaard achter het met Indonesië voorlopige akkoord inzake Nieuw-Guinea. Dit wordt opgemaakt uit het feit. dat de Koningin gisteren naar haar vakantieoord is ver trokken en dat de mi nisters Zijlstra en Cals niet zijn teruggeroepen voor het kabinetsberaad, dat maandag zal worden voortgezel. Dinsdag zal de regering de commissies voor Nieuw- Guinea. buitenlandse za ken en defensie van de Tweede Kamer vertrouwe lijk inlichten over de nieu we stand van zaken. Zij hoopt dan ook een indruk te krijgen van de opvattin gen, die in het parlement ten aanzien van het be reikte akkoord er op na worden gehouden. Ver wacht wordt, dat dr. Van Roijen daarna instructies zal krijgen voor het voort te zetten overleg in Was hington 'of New York). Het eerste chartervlieg- tuig met repatriërende vrouwen (32) en kinderen '64) is vannacht uit Nieuw-Guinea op Schiphol aangekomen. De passa giers hadden in totaal ongeveer anderhalve dag vertraging. omdat het vliegtuig, waarmee zij ver trokken waren, in Beix*oet strandde. Het schema van de KLM behoeft als ge volg van deze tegenslag echter niet te worden ver anderd. De ministersconferentie te Brussel over toetreding van Engeland tot de EEG is weer iets opgeschoten. De zes zouden zelfs een formule hebben gevonden, die aan alle moeilijkheden een einde kan maken, als Engeland z^ accepteert. Het struikelblok wordt thans nog slechts gevormd door de regeling voor landbouwprodukten uit Australië. Nieuw-Zeeland en Canada. Vandaag zou den de zes en minister Heath nog proberen, uit de impasse te geraken. Do Westduitse minister van defensie. Strauss, heeft in een gesprek met militaire deskundigen aangedrongen op een na der bezien van de drie Amerikaanse stellingen, die niet met de Westduit se overeenkomen. De mi nister meent, dat grote atoomwapens eerder poli tieke dan militair-bruik bare wapens zijn. De Nederlandse regering zal haar uiterste bestd'oen om de repatriëring zo vlot mogelijk te doen verlopen. Het ministerie van binnenlandse zaken zal waanschijin'dièlijk op korte termijn het advies van het georganiseerd overleg in Hollandia, over d'e regeling van de rechtspositie en de materiële voorwaar den voor de leden van het Bijstandskorps ontvangen. Met de gouveneur is overleg gaande om te komen tot uitzending van één of twee ambtenaren van het ministe rie van maatschappelijk werk naar Nieuw-Guinea, om aldaar bij de repa triëring te assisteren. Het ministerie van binnenlandse zaken zal onmiddelijk als het passagierslijsten heeft ontvangen, deze publiceren. onklare motor was gevlogen, maakte vele prikkelbaar en nerveus. (Voor vervolg zie pagina 7) T^EN grootse ontvangst is de vice- premier van Algerije, Ahmed Ben Bella, gisteravond ten deel ge vallen, toen hij met een DC-3 op het vliegveld van Algiers uit Oran aan kwam. Duizenden enthousiaste Alge rijnen waren op het vliegveld samen gestroomd en begroetten hun leider met luide toejuichingen. Ben Bella was in 1956 voor het laatst in Algiers geweest. Enige tijd' geleden werd hii door de Fransen uit zijn gevangen schap ontslagen, nadat hij vijf en een Half jaar vastgezeten had De Algerijnse vlce-premler werd op het vliegveld begroet door oud-premier Ferhat Abbas. de ministers Mohammed Jazid en Rabat Bitat van de voorlopige Algerijnse regering, zijn vertegenwoor diger en naaste medewerker Mohammed Kbider, de leider van het bestuur In overgangstijd, Abdenrahmane Fares, en enkele andere leden van dit bestuur He: vliegtuig van Ben Bella was nau welijks tot stilstand gekomen of de geestdriftige menigte verbrak de politie- afzetting. Veel autobezitters toetenden luid en voormalige gueimiHos schoten met geweren in de lucht. Toen de vice-pro- rnier voor de geopende deur van he<f vliegtuig verscheen, weerklonk er een donderend geroep van „Jahia Ben Bella" (lang leve Ben Bella). Enkele*"van zijn aanhangers waren er zo opgesteld in diens nabijheid te komen, dat er gevech ten ontstonden toen zij poogden tot hun leider door te dringen. Politic en mili tairen grepen in en sleurden een aantal vechtersbazen weg. VERKLARING Bij het regeringsgebouw In Algiers werd Ben Bella hartelijk verwelkomd door premier Ben Khedda en vlce-pre- mler Belkacem Krlm. In een korte ver klaring. die Ben Bella in hel regerings gebouw aflegde, vroeg hü het Algerijnse volk om steun voor het politieke bureau van het nationale bevrijdingsfront 'FLNI, „opdat dit de doeleinden kan verwezenlijken die de AlgerUnen zich ln In dc nacht van donderdag op vrijdag heeft in De Koog op Texel een bende van ruim 300 jeugdige badgasten, waar bij ook Duitsers, de uit twee man be staande politie van deze plaats aange vallen. Er werd in het dorp met allerlei projectielen geworpen, stenen en stokken volgens reed Ben Bella naar de ln de J vlogen door de lucht en de politieman- Enkele uren voordat Ben Bella in Algiers ankwam, publiceerde premier Ben Khedda een verklaring, waarii onder meer scherpe kritiek leverde op de „machtshongerige" Algerijnse offii ren diie de oorlog' in Tunesië en Marokko hebben doorgebracht. Hij was van nirtg dat deze officieren de „revolutio naire oorlog niet gekend hebben zoals hun broeders in het binnenland heben dikwijls de neiging alleen op hun wapens te rekenen". Hij wees erop dat ..deze gevaarlijke opvartting leidt tot onderschatting van do rol die het volk speelt en het gevaar van het ontstaan een militaire kaste". Ben Khedda riep op tot hervorming van het leger: waardoor het ondergeschikt zal wonden gemaakt aan het staatsgezag. BEGROTING Inmiddels heeft het Algerijnse bestuur hi overgangstijd een begroting opgesteld, die een eindbedrag van f 270 miljoen aanwijst. Voor militaire doeleinden is f 110 miljoen, voor buitenlandse Z3ken f 40 miljoen en voor het tn het leven roepen van nieuwe instellingen f 10 mil joen gulden uitgetrokken. Voorts bevat de begroting een post van f 27 miljoen gulden veer het betalen van vergoeding voor schade, die het geheime leger (OAS.) vóór de datum, waarop Alge rije onafhankelijk werd, aan openbare gebouwen en bezittingen van particu lieren heeft aangericht. die hun leven bedreigd zagen, genoodzaakt zich strategisch terug te trekken naar het gebouw van de stichting „Sociaal toerisme Texel" vanwaar zij ver sterking vroegen. Eer zij zich in dit gebouw konden ver schansen kwamen zij echter in zulk een gevaarlijke positie te verkeren, dat er waarschuwingsschoten gelost moesten worden. De uit zeven man bestaande ver sterking uit Den Burg wist de agressieve jongelui te verspreiden waarbij herhaal delijk van gummistokken gebruik moest worden gemaakt. Een der belhamels werd gewond, maar wist toch in het duister te ontvluchten. De justitiële autoriteiten te Alkmaar zijn van dit gebeuren op de hoogte gesteld. Er was volgens de politie geen aanleiding voor dit optreden jongelui. Volgens inwoners van De Koog gaan de jongelui die hier veelal drie of vier weken logeren, zich op den duur vervelen. En dan gaan ze lastig worden, zo verklaart men deze gebeurtenis. Nieuwe wijk in Utrecht B. en W. van Utrecht hebben de raad voorgesteld een uitbreidingsplan vast te stellen voor de wijk „Lunetten". Het plan voorziet in de bouw van ongeveer 5.50U huizen, bestemd voor circa 19.000 inwo- Het gebied heeft een oppervlakte 260 ha en is gelegen ten oosten van rijksweg 22 cn ton westen van de spoor lijn Utrecht's-Hertogenbosch. Eensgezind achter akkoord IVFA 's morgens enkele kleinere zaken te hebben afgehandeld, heeft de -L N ministerraad zijn vergadering van gistermiddag geheel gewijd aan een bespreking van de voorlopige Nederlands-Indonesische overeenkomst inzake Nieuw-Guinea. Over het besprokene werd na afloop van de zitting (ongeveer half zeven) niets bekendgemaakt. Er verscheen alleen een com muniqué van de rijksvoorlichtingsdienst, waarin stond dat het kabinets beraad a.s. maandag wordt voortgezet en dat de regering a.s. dinsdag de gecombineerde Tweede-Kamer-commissies voor buitenlandse zaken, de fensie en N.-Guinea wil inlichten „omtrent het resultaat van het tot nu toe gevoerde informeel overleg met Indonesië". Bij het verlaten van het Bin nenhof weigerden de bewindslieden gistermiddag elk commentaar. Ambassadeur dr. J. H. van Roijen is van vier tot zes in de ministerraad ge weest om de bereikte overeenstemming toe tc lichten. Hij blijft nog enkele da gen in ons land. In ieder geval moet hij de uitslag van het kabinetsberaad van overmorgen afwachten. Of hij dan weer aan de beraadslagingen zal deelnemen, staat nog niet vast. Maandag zal ook minister De Pous (econ. zaken) van de partij zijn. Gisteren moest hij verstek laten gaan wegens deelname aan de E.E.G.-conferentie in Brussel. Zoals ge meld ontbraken ook minister Cals. die op weg is naar de West. en minister Zijlstra, die (in tegenstelling tot de mi nisters Luns. Visser en Marijnen) zijn vakantie niet had willen uitstellen. Uit de afwezigheid van drie ministers leidden waarnemers gistermorgen reeds af. dat zich in het kabinet geen ernstige meningsverschillen zouden voordoen over de vraag of het voorlopig akkoord met Indonesië voor de regering aan vaardbaar is. De juistheid van deze con clusie wordt nu bevestigd door het feit, dat minister Zijlstra ook niet voor de vergadering van maandag is terugge roepen. Als de regering werkelijk ver deeld zou zijn en nog een spannende be slissing in het kabinet zou zijn te ver wachten, zou niet alleen minister Zijl stra moeten terugkeren, maar zou zelfs minister Cals zijn verre reis moeten on derbreken. Dan zou ook Koningin Julia na gisteren niet naar haar zomerverblijf in Italië zijn gevlogen. De vorstin ver trok gistermorgen na een onderhoud met dr. Van Roijen, die daags tevoren over leg had gepleegd met de ministers De Quay en Luns en die op grond daarvan tot de slotsom moet zijn gekomen dat er geen redenen waren om de konink lijke vakantie nog langer uit te stellen. De algemene indruk ls dan ook, dat de eigenlijke beslissing aan Nederlandse kant reeds ls gevallen. Aangenomen wordt, dat het kabinet zich in grote lij nen akkoord heeft verenigd en dr. Van Roijen zal machtigen om de formele on derhandelingen met Indonesië die tot half augustus onder leiding van Oe Thant zuilen worden gehouden in te. gaan. Het regeringsberaad van a.s. maan dag zou dan voornamelijk gaan over het opstellen van de instructies waar naar de ambassadeur zich bij die on derhandelingen moet richten. Uiteraard heeft het kabinet met betrekking tot de uitwerking van het akkoord nog wel wat wensen. Die zullen de Nederlandse onderhandelaars straks moeten zien te verwezenlijken. Van een en ander zullen dus dinsdag de Kamercommissies op de hoogte wor den gebracht. Het kabinet kan dan tege lijk de meningen in het parlement pei len. Een openbare uiteenzetting omtrent haar standpunt en beslissingen is in dit stadium van dc regering niet te ver wachten. Zij staat nog steeds op het standpunt dat het overleg vertrouwelijk is. Als dr. Van Roijen in Washington is teruggekeerd. wordt natuurlijk gauw genoeg bekend of Nederland het voor lopig akkoord heeft aanvaard en op ba sis daarvan de formele onderhandelin gen wil beginnen, maar opening van zaken in het openbaar zal de regering pas geven als ze midden augustus de definitieve overeenkomst ter goedkeu ring aan de Staten-Generaal kan voor leggen. Of hel zover zal komen hangt op dit ogenblik nog helemaal af van de beslissing die president Soekarno over het voorlopig akkoord zal nemen. Aanvaardt hij het en doen zich ver der geen moeilijkheden meer voor, dan zal op 18 september de Algemene Vergadering der V.N. een door beide partijen geratificeerd akkoord (in de vorm van een gezamenlijke Neder landsIndonesische resolutie) wor den gepresenteerd. Dit betekent, dat in Nederland beide Kamers der Sta ten-Generaal binnen het ongewone krappe tijdsbestek van één maand van half augustus tot half september over de overeenkomst moeten be slissen. (Voor vervolg zie pag. 7, Vannacht vier uur zijn op de rijks weg Amsterdam-Hoevelaken, bij het be gin van het viaduct naar Hoevelaken onder de gemeente Eemnes twee auto's frontaal met elkaar in botsing gekomen Van een der auto's, een Duitse waeen. werden de bestuurder en twee naast hem zittende personen op slag gedood Een vierde inzittende werd zwaar ge wond. over zijn hotel staat, zamelde zich een mer van naar schatting 4.000 tot zamelde zleh een menleie dr°"5 10 dr '°u; d<-" van het gebouw hadden zij de Westduitse president zameiae ziui een menigte Wen op dat Eisenhower Het opgesteld - - - r. - de verwachte Heinrich Lucbke zullen be- 5 000 oersonen voor het hotel *'ete,Vdat he* bezoek niet bezoeker te verwelkomen zoeken, vormde de politie een 5.IHW personen voor het hotel. doorBihf. gine,n trlrursestrld wrrr rtevif cordon om dimmie De politie probeerde met „Ze hebben hier gewoon naar binnen. tegen te houden touwen een pad naar het geen politie genoeg om die Gisteravond 'besloten de kerkgebouw af te bakenen menigte tegen te houden", zei Toen de president en me- Eisenhowers hun tweedaags en vier bereden agenten ver- iemand uit zijn gevolg. vrouw „Mamie" Eisenhower bezoek aan West-Duitsland I1 het ?ad °Pen te De dignitarissen vanjde ka- tenslotte het hotel verlieten Zij gingen om 21.10 met de H> naar Bonn te rijden, waar nachttrein naar Parijs. schenen t Hl houden maar de menigte thedraal, die zich op dc tre- Schotland regenfrontje over ons Dit front wordt nog hedenmiddag door flinke opklaringen gevolgd. De rug van hogedruk die nu van Zuid-Engeland na dert, brengt ook morgen overwegend droog weer met opklaringen. Met de zuidwestelijke stroming nadert ^an de oceaan een volgende storing, die reeds tegen morgenavond de bewolking r doet toenemen. Het algemene weer beeld heeft hiermee een sterk wisselvallig karakter gekregen. De krachtige zuid westenwind gaat morgen weer afnemen, r hoger dan 19 a 20 graden zal de temperatuur, ondanks zonnige perioden, niet komen. De Bilt verwacht tot zondagavond: Aanvankelijk opklaringen, later weer neer bewolking met plaatselijk een bul. Weinig wind, koudere nacht, morgen overdag over het algemeen iets warmer dan vandaag. (Opgemaakt om 11.15 u.) ZON EN MAAN Zondag: zon op 5.06 uur. onder 20.25 uur: maan op 10.10 uur, onder 22.34 uur. Maandag: zon op 5.08 uur, onder 20.22 uur; maan op 11.14 uur, onder 22.54 uur. Op 8 augustus eerste kwartier.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1