llicttme £ditsrlK Gfounml Ver. Naties blijven tot 1969 in Nieuw-Guinea Prinsessen: grote ervaring rijker Tristanen kunnen het niet houden Diplomatieke zegslieden in Washington: Berlijn: Russen zijn weer iets van plan Sergeant komt om leven bij auto-ongeluk In Nederland ongeveer 20 misvormde baby's DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—1» a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter <Bl] contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58930 ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2.80 per maand: ƒ0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12544 Dr. E. D1EMER CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD „Stantkostlcfc If gfttbltvea mgn bert ia Ufljeaspftr PANTALONS steeds zotter Zie pagina DE Verenigde Naties zullen tot J969 in Nieuw- Guinea blijven als het voorlopige akkoord tus sen Neder!# nd en Indonesië wordt bekrachtigd. Dit is volgens diplomatieke zegslieden in Washington een onderdeel van een plan, dat op 18 september aan de algemene vergadering van de V.N. zal wor den voorgelegd. Dit moet als volgt uitgevoerd wor den: 1. de Ver. Naties zullen enige bestuurders zen den om het gebied (waarschijnlijk te beginnen op 1 oktober) van Nederland over te nemen. 2. De Ne derlanders zullen geleidelijk teruggetrokken worden en Indonesische bestuurders zullen hun plaatsen i: nemen. 3. Op 1 mei zal Idonesië het bestuur volledig overnemen. 4. De Ver. Naties zullen echter tot 1969 in het gebied „aanwezig zijn". 5. In dat jaar zal In donesië met hulp van de Ver. Naties een volksstem ming houden over de vraag, of de Papoea's onder Indonesisch bestuur wensen te blijven of onafhanke lijk willen worden. Nieuws in één oogopslag De Verenigde Naties zullen tot 1969 in Nieuw- Guinea blijven, als het voorlopig akkoord tussen Nederland en Indonesië wordt bekrachtigd. In dat jaar zou de volksstemming moeten worden gehouden over de vraag, of de Pa poea's onder Indonesisch bestuur wensen te blijven onafhankelijk willen wor den. Het plan, waarin deze punten voorkomen, zal op 18 september aan de Alge mene Vergadering van de VN worden voorgelegd. Verwacht wordt dat op 1 oktober met de uitvoe ring er van kan worden begonnen. De heer Nicolaas Jouwe vice-voorzitter van de Nieuw-Guinearaad, heeft op Schiphol voor zijn ver trek naar de Ver. Staten het fabeltje uit de wereld geholpen, dat hij van plan zou zijn een regering in ballingschap te vormen, als Nieuw-Guinea aan In donesië zou worden over gedragen. Dit laatste was beweerd door de oud voorzitter van de Parna, Wajoi, die sinds een be zoek aan Indonesië als een spreekbuis van Soekarno moet worden gezien. Vanochtend is dr. Van Roijen, de Nederlandse ambassadeur in Washing ton, op Schiphol gearri veerd. Hij heeft met de Indonesiërs onderhandeld over Nieuw-Guinea en gaat nu de regering te Den Haag verslag uitbren gen. De ambassadeur ver klaarde. dat met name voor het zelfbeschikkings recht van de Papoea's een uitvoerige regeling is ge troffen in het voorlopige akkoord. Terwijl de onderhande lingen in Brussel nog steeds gestagneerd worden door het onderling gekra keel van de zes (Frankrijk aan de ene en de overige vijf landen aan de andere kant, die wel bereid zyn tot een compromis met Engeland te komen) ver dedigt de Britse regering in beide huizen van het parlement met gloed en verve haar besluit tot toe treding van Engeland tot de Europese economische gemeenschap. Maandag begint het overleg militaire en financiële details var akkoord. Volgens genoemde zegslie den wordt in de voorlopige overeen komst niet verklaard, wat er moet gebeuren met de Indonesische para chutisten. die sinds april naar Nieuw- Guinea zijn gegaan en met de Neder landse troepen, die met succes jacht op deze para's hebben gemaakt. Ook zal worden besproken, hoe de V.N. een strijdmacht moet vormen voor het handhaven van de orde in het gebied tijdens het V.N.-overgangsbe- wind. Nederland en Indonesië zullen de kosten van het V.N.-bewind delen. Ook^ de Amerikaanse diplomaat Bun ker. die al genoemd wordt als leider van de V.X.-operaties op Nieuw-Gui nea, zal bij de besprekingen aanwezig Oe Thant (secr.-generaal ❖an de V.N.) heeft Bunker gisteren een lunch aan geboden. Nadien heeft mr. Schürmann (de Nederlandse permanente vertegen woordiger bij de Ver. Naties) een be zoek aan Oe Thant gebracht. Beide man nen hebben ongeveer 50 minuten gecon fereerd over technische punten, die nog bsproken moeten worden en over de rol van de Ver. Naties in het gehele plan. Malik (de Indonesische ambassadeur in Moskou, die de Indonesische delegatie leidt) gaat enkele dagen naar Düssel- rtorf, waar zijn gezin verblijft. Ambas sadeur Van Roijen arriveerde vanoch tend op Schiphol om het voorlopige ak koord aan de Nederlandse regering vc te leggen. Hii wordt vervangen door r Schürmann In Djakarta onthoudt men zich van commentaar over het bereikte akkoord AFP meent, dat er een gevoel van ont moediging bestaat in de hogere kringen ten aanzien van het tijdstip van dracht (1 mei). Daar staat tegenover dat de Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, Howard (Merdeka) Jones gis teren na een onderhoud met Soekarno mededeelde: „De ben dankbaar te kunnen zeggen, dat een vreedzame oplossing het geschil nu op handen is." Hii zeide „gelukkig te zijn met het akkoord" voegde er aan toe: „We zijn allen I heugd over het rerulstaat." Wie hij met allen bedoelde, vertelde hij er niet bit. TELEURGESTELD Verheugd is men bepaald niet op Nw.- Guinea. Marcus Kaislepo, vlce-voorzitter de Nieuw-Guinea-raad was erg boos pleitte voor een „avondklok" voor alle Indonesische inwoners van het land en het concentreren van duizenden Papoca- Tuwilligers in de bedreigde gebieden Vandaag zou Kaisiepo zjjn voorstellen •erder toelichten. Hjj zei: „Als het gou- -ernement dit niet accepteert, z(jn we gedwongen het recht in eigen hand to in". Ook andere leden van de toonden zich teleurgesteld over het feit. dat Nieuw-Guinea nu toch nog vrü snel Ulbricht plotseling naar Moskou Reis voorspelt weinig goeds (Van onze correspondent in Bonn) J ANGZAAM maar zeker neemt de spanning in en om Berlijn weer toe. De leider van het communis- lische regime in de oostzone van Duitsland, Walter Ulbricht. is met zijn vice-premier, Willi Stoph, on verwacht naar Moskou gereisd. Naar de ervaring van het vorige jaar heeft Moppentapper Max Tailleur ver trok gistermiddag van Schiphol naar Australië, waar hij een toer- nee gaat maken. Later zal Max overwippen naar Nieuw-Guinea om voor de Nederlandse militairen op te treden. Gevraagd welk genre moppen hij op Nw-Guinea zal vertellenzei Max. „Indone sische moppen natuurlijk!" geleerd toen Ulbricht om deze tijd ook in Moskou was en twee weken later, op 13 augustus, de muur dooi Berlijn werd getrokken voor spelt een dergelijke reis waarschijn lijk niet veel goeds. Zij past in ieder geval in wat de plaatsvervangende burgemeester van Berlijn. Franz Amrehn. gisteren de ..collisie-koers der Sowjets en van het regime in Oost-Berlijn" noemde. Od een persconferentie in Berlijn verklaar de de burgemeester dat West-Berlijn op het ogenblik weer het mikpunt is van een massale Sowjetrussische intimida tie. hoewel Moskou toch moet weten dat het de westelijke mogendheden nio; uit Berlijn kan verdrijven. De Oostduitse onderminister van bui tenlandse zaken, Winzer. heeft ver klaard dat het Westen niet als ver overaar naar Berlijn is gekomen en dat de stad geheel alleen door rode soldaten is ingenomen. Op giond van deze argumentatie", aldus burgemees ter Amrehn. „zou het Westen de helft van de Sowjetzone kunnen terugvra gen,die zij de Sowjets in ruil voor de drie bezettingszones in Berlijn heeft ge geven". DREIGING Wat de intimidatie van het Westen In Berlijn betreft: Er is een grote activi teit van Sowjetrussische Mlg-jagci de luchtcorridors naar Berlijn neembaar. De Russen hebben gedreigd dat zij Amerikaanse hefschroefvliegtui- gen die boven Oost-Berljjn vliegen „des noods" zullen neerschieten en de Ame rikanen hebben aangekondigd dat 7.U gewoon zullen doorgaan met vluchten boven het oostelijk deel van de stad. Dit alles schijnt er op te wijzen, da er in en om Berlijn weer iets op til is. Het is gebruikelijk dat dit wordt inge leid met een nieuwe zenuwenoorlog. Ulbricht en Stoph /.uilen, zo vermoedt men in Bonn en in Berlijn, ook een on derhoud hebben met premier Chroesjt- sjef die zijn vakantie doorbrengt aan de Zwarte Zee. weinig twijfel, dat behalve de kritieke verzorgingstoestand in de Oostzone, het separate vredesver drag tussen Moskou en Oost-Berlijn dat al jaren in de lucht hangt, het voornaamste onderwerp van het ge- aan Indonesië zal worden overgedragen. De Nederlanders zün over het algemeen biy, dat er nu een eind aan de onzeker heid komt. (Voor vervolg zie pagina 7) O In de nacht van dinsdag op woensdag is in West-Duitsland een Nederlandse militaire vrachtauto van de weg geraakt, langs een boom geschampt en omge slagen. Als gevolg van dit ongeluk is dc dienstplichtige sergeant C. Bongenaar uit Gilze om het leven gekomen. Hij was 22 jaar en ongehuwd. Twee andere militairen liepen ern stige verwondingen op. Het zijn dc 23 jarige ongehuwde dienstplichtige ser geant J. Y. Wielinga uit Alkmaar en d( 20-jarige gehuwde dienstplichtig soldaat A. J. Tissen uit Den Haag. Het ongeluk gebeurde tussen Solingen en Nienburg bij de plaats Borstel. De heer Bongenaar liep zeer ernstige wonden op en is v morgen aan de g.volgen overleden. Elk jaar wordt op de eerste woensdag in augustus in Brabant de Acht van Chaam verreden, waaraan door vele prominente renners wordt deelgenomen. Gis teren won de Belg Willi/ Vannit- sen bij de professionals de sprint van een groep van vijf en vijftig renners, die gezamenlijk op de streep afstormden. Ruim 50.000 toeschouwers waren getuige van deze overwinning. (Zie voor verslag pag. 4). Terug van reis naar tie West V}RINSES Irene en prinses Mar griet zijn gisteravond van hun naar de West op Schiphol te ruggekeerd. Niet alleen de bevolking van Suriname en de Nederlandse Antillen gaf spontaan blijk van enthousiasme. Dat bleek gisteravond toen het vliegtuig met de beide prinsessen op het platform arriv de. Op de ballustrade stond een grote meniote die zwaaide en luid applau disseerde. Velen waren op deze mooie zomeravond ter begroeting naar de luchthaven gekomen. Samen daalden de Prinsessen de trap van het vliegtuig af. Beneden ge komen werden zij hartelijk omhelsd door hun moeder. Na enkele woorden tot de Koningin te hebben gericht, schudden dc Prinsessen vele handen an onderaan dc trap wachtenden. Prinses Irene legde in de perskamer de volgende verklaring af: „Ik ben blij dat ik op deze wijze, mede namens Mar griet, de regering en het volk van Suri- en dc Nederlandse Antillen nog maals hartelijk dank kan zeggen voi ergetelijke ontvangst die ons beider te beurt viel. Door de vele ontmoetingen hebben wü kennis kuruxen nemen 'hetgeen gedaan wordt ten behoeve dc bevolking en de ontwikkeling. Het tact aal wu voelden tijdens deze heeft voor ons veel betekend en wti zvn ?n orofe en bltjde ervaring rijker ue- orden". Behalve de Koningin waren onder eer ter begroeting aanwezig de gevol machtigde ministers van Suriname de Nederlandse Antillen, de heren Pos :n Lampc. De Koningin was gekleed In sprek zal zijn. "IfERWACHT wordt, dat het totaal aantal gevallen van aangeboren misvormingen na het gebruik thalidomide-preparaten in Neder land tot een 20-tal beperkt zal blijven. Dit is de voorlopige conclusie, die getrokken kan worden uit de tot toe bekende resultaten van een derzoek, dat de Nederlandse vereni ging voor kindergeneeskunde en geneeskundige hoofdinspectie hebben ingesteld. Aan alle kinderartsen en huisartsen is verzocht bijzonderheden te willen op geven over aangeboren afwijkingen der extremiteiten. voorgekomen in praktijk na 1 januari 1959. Tevens werd verzocht melding te willen maken var het eventuele gebruik van geneesmidde len in de zwangerschap, waarbij in het bijzonder de aandacht werd gevestigd op de thalidomide-preparaten. die in Nederland onder de namen Softenon. Noclosediv en Enterosediv in de handel De afsluiting van dit onderzoek kan eerst over enige maanden tegemoet worden gezien. De thans bekende gege vens zullen naar alle waarschijnlijkheid bij de completering der enquêtes nog enige wijziging ondergaan. De beantwoording van de enquête zeer bevredigend. Begin juli had r dan 87 procent van de aangeschreven artsen dc gestelde vragen beantwoord. Het aantal gevallen, waarbij door de arts het gebruik van een der thalidomid- de-preparaten werd vermeld en waar bij aangeboren afwijkingen der extre miteiten van het door de Duitse onder zoekers beschreven type waren opge treden. bedroeg 12. In 6 andere gevallen werd wel door de artsen vermeld dat een thalidomide- preparaat was gebruikt, maar bij deze kinderen werden afwijkingen vastge steld, die niet overeenkwamen met het meest aangetroffen beeld. Zoals bekend wordt in Duitsland het aantal kinderen met deze afwijkingen op enkele duizenden geschat. De rela tief gunstige Nederlandse cijfers kunnen worden toegeschreven aan het zeer veel geringere gebruik van thalidomideprc- paraten in Nederland. Dit geringere ge bruik Is enerzijds te danken aan de om standigheid, dat thalidomide-prepara ten niet zonder meer voor fondsreke ning kunnen worden voorgeschreven, anderzijds aan de terughoudendheid van de Nederlandse artsen bij het voor schrijven van geneesmiddelen indien geen duidelijke Indicatie aanwezig Is. Met name geldt dit voor het voorschrij ven van geneesmiddelen tijdens de :wangerschap. een lila mantel met een iets donkerder lila strohoed. Prinses Irene droeg een beige jas met een toque en pripses Mar griet een witte mantel en een witte hoed afgezet met donkerblauwe bies. Zo als bekend konden prins Bernhard en de oudste en jongste prinses niet op Schip hol aanwezig zijn, omdat zij zich reeds in het vakantieverblijf van de koninklij ke familie in Porto Ercole bevinden. Nkroemah bleef ongedeerd bij bomaanslag In een dorp in het noorden van Ghana is gisteravond een bom geworpen naar de auto van president Kwamc Nkroemah. De president bleef ongedeerd, maar vol gens een officiële mededeling is een kind om het leven gekomen en werden 56 mensen gewond, van wie velen ernstig. De aanslag werd gepleegd toen de 52-jarige president in liet dorp Koelon- goegoe uit zijn auto stapte om een grote groep schoolkinderen cn anderen te be groeten. Hij kwam uit Opper Volta, waar hii een bespreking heeft gehad met pre sident Maurice Jamcogo. Na het gebeurde werd de president )or een medisch onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De politie deed een dringend beroep op artsen uit steden in de nabijheid voor de meer dan vijftig gewonden in. Koelongoegoe. Een politieman is later aan zijn verwondingen bezweken. De politie heeft de wegen in het noorden het land afgezet. Vijfentwintig per- n zijn voor ondervraging aangehou- T\E EERSTE berichten wijzen er op: hel voorlopige akkoord Van Roijen-Soe- bandrio is bij de mecsten der leidende Papoea's bepaald niet mot enthousiasme ontvangen. De oorspronkelijke versie van het plan-Bunker had al niet de onver deelde instemming. Nu de overdrachts- termijncn van dit plan aanzienlijk zijn ingekort ten gunste van Indonesië, terwijl de datum waarop het recht of zelfbeschik king kan worden geëffectueerd door een volksstemming pas in 1969 schijnt te zul len vallen, nu kan het niet anders of de teleurstelling moet de overhand krijgen Zonder enige twijfel voelen velen in Ne derland wat dit betreft warm mee met deze Papoea-leiders. Gisteren hebben wc het op deze plaats al gesteld: de band tussen Nederland en Nieuw-Guinea is de laatste jaren aanzienlijk hechter gewor den, zoals nu eenmaal altijd het geval is als men zich geplaatst ziet tegenover een gemeenschappelijk gevaar. Die we derzijdse gevoelens berusten niet steeds op verstandelijke overwegingen we weten het. Ze zijn er desondanks. Want het is niet moeilijk om er wat nuchtere feiten tegenover te stellen die even zovele pleidooien zijn ten gunste van het thans bereikte voorlopige akkoord. De Papoea-bevolking is op dit moment niet rijp voor zelfbeschikking, laat staan voor zelfbestuur cn liet is zelfs zeer de vraag of dat in 1969 al het geval zal zijn. liet is volkomen reëel dat, na Nederland, ook Indonesië de kans krijgt aan de Pa poea-bevolking te tonen welke de voor delen zijn van het met Indonesië verbon den zijn, voordelen die er onmiskenbaar zijn cn die pleiten voor het samengaan van deze beide landen. De Verenigde Naties vormen inderdaad het aangewezen lichaam om het recht op zelfbeschikking van een nog tot ontwik keling komend volk als het Nieuw-Gui- nese te garanderen cn daaraan te zijner tijd ook uitvoering te geven. Als de Ver enigde Naties inderdaad hun plicht doen en als de ambtenaren van deze organisa tie. die er zullen blijven tot het ogenblik dat het Nieuw-Guinese volk zich over het eigen lot heeft uitgesproken, hun taak serieus verrichten cn zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van een der voornaamste rechtsregels van de Verenigde Naties, namelijk het reeht op zelfbeschikking, dan kan men niet anders zeggen dan dat het bereikte ak koord een rechtvaardig cn goed akkoord is. Maar nogmaals zulke redeneringen zijn wel juist maar het blijven verstan delijke overwegingen die dc pijn om de onherroepelijke scheiding maar nauwe lijks kunnen verzachten. Die pijn is er. het heeft geen zin dat te verbloemen. 7,c mag ons er echter niet tot brengen en onder ons verstaan we het Nederlandse en dc Nederlands-gezinde Papoea-bevol king om dingen te gaan doen die alleen maar schadelijk zijn. Zoals het vormen van „regeringcn-in-ballingschap" cn der gelijke. Ook bij pijnlijke operatics moet het gezonde verstand blijven overheersen. Juist dan'. >an de grenslijn tussen met gematigde temperalu- lucht in Zuid-Frankrijk, ontwikkelde zich een storing, die nu boven Midden- Frankrijk is gelegen en langzaam verder in noordoostelijke richting koerst. Ten noorden van deze storing ontstond gis termiddag aan dc ingang van het En- gele Kanaal een klein regengebied, dat de afgelopen nacht ons land bereikte. Ten Westen van Ierland ontwikkelt zich een nieuwe depress ie. die zich langzaam over de Britse eilanden uitbreidt. Ons land komt morgen tijdelijk in de zone tussen de naar Duitsland koersende sto ring en het depressiegebicd bij Ierland. In verband daarmede zijn nu en dan Op 8 'augustus: perioden met zonneschijn waarschijnlijk, maar ook zal er hier en daar nog regen- of onweersbui voorkomen. Tendens langzaam stijgend Vrijdag: zon op 05.03 uur. onder 20.26 op 08.01 uur. onder 21.54 uur. Hoogwater Schevenlngcn Dc Bilt verwacht tot vrijdagavond: Af en toe perioden met zonneschijn maar hier cn daar ook een regenbni of onweer. Over het algemeen weinig andering van temperatuur. Matige tot Rapporten hedenmorgen zeven HET WEER EV EUROPA Strandvenvachting ttïït; Een sterke zuidwestelijke luchtstroom in de hogere luchtlagen voert vochtige Vltsa. lucht aan met af en toe wolkenvelden. Ook morgen overwegend rustig en droog rwente strandweer met een wisselende bewol- Eindh king. In de middag ongeveer 20 graden, ^d.-LImb zeewater 17 graden. JJET ministerie van koloniën uitbarsting was getroffen, zijn naar hun eiland zouden wor- groep in Londen heeft gisteren ae 264 bewoners naar Enge- den teruggebracht. In het schip Sterlin Castlë erin toegestemd, dat de aan 'Jf* Seevat'ueerd- voorjaar heeft een weten- eiland zal Dc meesten van hen kunnen -schappelijke expeditie gemeld besloten zo nodig op eigen landingsplaats delegatie van zes man naae omstandigheden. Na langdurig overleg lussen renden' als vrKrrbéréidtng'la'n <"D'Jïnï'n,'hn ie kijken of man met het De groep wordt legen Kerst- het mis in Kaapstad terugver- heimwee lijdende eilandbewo- Zl^ niet^aanVassen1 hii"'^?'! ®xpedjtie Sc,weld De Tristanen hadden reeds Hun eerste laak zal zijn de ners van Tristan da Cunha een SrteTlimaïï^nTe a'rïeiïv ",and onb—nba" '-dingsplaats voor scheen omstandigheden. roegere eiland zenden za1u® d"* onïer^wi? honf^* ec"?Igemcne repatriëring. Nu de aardappelvelden weer üi of het nog bewoon- hebben hun tol geëist onder Repetto en de staatssecretaris rerTarnhfenaa5 d°°r ecbrulk kunn«n worden ge- de Tristanen. Zij'drongen er n0men twht*n de baar is. Nadat het eiland vee te vangen. Brussel Luxemb Parijs Madrid Mallorca Lissabon Temper. h|«i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1