Jlieutue £dJtsdjc GTouranl esprek met Djakarta 'nu in kritiek stadium Met volle maan brieven schrijven Soebandrio bij Kennedy, Van Roijen bij Rusk !?!LDen Haas; houdt vast aan het plan-Bunker to Bella maakt zich op Algiers te veroveren Hoofdstad zou omsingeld zijn Vliegramp nog net voorkomen Nederlander vloog op Boeing 707 af Groot aantal gewonden VRIJDAG 27 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEN DIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: Ü.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (BU contract belangryke korting). POSTREKEN IN G58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 por kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week CHRIST ELI JfL'N ATION AAL DAGBLAD „5tflnt»ast»cl) f« aljeble»en tnyn bert in legljensptref Vijftigste jaargang no. 14032 (Advertentie) TUINKABOUTERS OPRUIMING VLIELAND, NIEUWE RIJN 50 mforlobela C? istoffeerd! >5. A LLES wijst er op, dat momenteel een zeer kritieke fase is bereikt jn Je Nederlands-Indonesische besprekingen in de buurt van irnoamvari Washington. Na een onderhoud van een half uur, dat de Nederlandse I. Bekleed imbassadeur in de V.S., dr. J. H. van Roijen, gisteren had met de jeUe. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, heeft de qWê lieer Van Roijen volgens Associated Press verklaard, dat Nederland (vasthoudt aan het plan-Bunker zoals dit een overdracht van het <be- |tuur over Nicuw-Guinea in fasen bevat. Dr. Van Roijen zei dit in antwoord op de vraag, of Nederland zou zwichten voor de Indonesi- O fche eis Nieuw-Guinea nog voor 1 januari a.s. aan Indonesië over te Iragen. Gisteravond heeft voorts de Indone sische minister van buitenlandse za ken, dr. Soebandrio, een in allerijl ge arrangeerd bezoek gebracht aan presi dent Kennedy op ht Witte Huis. Toen Soebandrio daarna werd gevraagd, of de onderhandelingen met Nederland op het punt stonden te worden afge broken, antwoordde hij: „Nee, voor zover ik weet niet". Voordat de mini ster naar Kennedy ging, had hij een - derde - gesprek gehad met dir. Van Roijen, in aanwezigheid van de „der de partij", de Amerikaanse diplomaat Bunker. Na het bezoek aan liet Witte Huis verklaarde Soebandrio ook, dat hij van plan is morgen,' zaterdag, naar Djakarta terug te keren. Vijfendertig minuten lang hebben Kennedy en Soebandrio met elkaar ge sproken. Het gesprek ging „over de ma nier, waarop een vreedzame oplossing gevonden kan worden voor het geschil over westelijk Nieuw-Guinea". zoals Soebandrio verklaarde. Hij voegde daar aan toedat er nog altijd contact is tus sen de twee partijen. Op de vraag, of het overleg na zijn vertrek zal worden voortgezet, antwoordde Soebandrio: 'Ja, in zekere zin. Er zijn nog een paar klei ne dingen". Er zouden geen plannen be staan voor een vertrek van Adam Malik (die de besprekingen met dr. Van Ro-| ven voert) tegelijk met Soebandrio. Gezagvoerder James Magenis vertelt op Schiphol hoe liet l kwam dat zijn Boeing bijna jn botsing kwam met een ander foestel. Nieuws in één oogopslag Als gevolg van de on verzwakte Indonesische eis tot b estuu rsoverdracht voor 1 januari van Nw.- Guinea aan Indonesië is een zeer kritieke fase ont staan in de Nederlands- Indonesische besprekin gen. Dr. Van Roijen (die zowel met minister Rusk als met minister Soeban drio heeft gesproken) heeft gezegd, dat Neder land aan het plan-Bunker vasthoudt. Soebandrio (die morgen naar Djakarta te rugkeert) heeft gisteren een half uur gesproken met president Kennedy. Troepen van Ben Klied- da hebben alle toegangs wegen tot de stad Algiers bezet om te voorkomen dat militaire eenheden van Ben Bella de stad binnen rukken teneinde daar het politieke bureau te vesti gen. Een - lid van dit bu reau heeft tegengesproken, dat zich in Constantino Moedige botsingen hebben voorgedaan. De politie - prefect in Algiers heeft 23 Europeanen, die gevangen werden gehouden, op vrije voeten gesteld. Er is volledige overeen stemming bereikt over cl* te nemen salarismaatrege len voor het politieperso neel tot en met de rang van adjudant. In politie kringen is het resultaat ..niet ongunstig" genoemd De salarisverhogingen hebben terugwerkende kracht tot 1 januari. De onweersbuien, die gisteren gepaard gingen met een enorme regenval, hebben op vele plaatsen in het land veel ongemak en schade veroorzaakt. In IJmuiden is een man door de bliksem dodelijk ge troffen. De treinen op ver schillende lijnen onder vonden veel hinder van het noodweer. De ministersconferentie te Brussel over de toetre ding van Engeland tot de E.E.G. heeft de eerste concrete resultaten opge leverd. Het ging om een belangrijk aspect van de afzetgaranties voor land- bouwprodukten uit de ..blanke" landen van het Britse gemenebest. Het is wel zeker, dat de heer Van Ro ijen eerder op de dag in zijn gesprek met minister Rusk de moeilijkheden ter SDrake heeft gebracht, die zijn ontstaan als gevolg van de Indonesische eis tot bestuursoverdracht voor 1 januari a.s. Het onderhoud ging vooraf aan de be- SDreking, die dr. Van Roijen met mini ster Soebandrio had. De Nederlandse ambassadeur zei na afloop van het ge sprek met minister Rusk slechts, dat „hij een interessant gesprek had gehad over de besprekingen, die met de Indonesiërs zün gevoerd". En op de vraag, of de be sprekingen met de heer Malik zullen worden voortgezet, luidde het antwoord: ..Wij zullen zien". Van gezaghebbende V.N.-zijde in New York is een bericht in een Nederlands daablad tegengesproken, volgens het welk er een nieuw denkbeeld aan de hand zou zijn gedaan om de overdracht van de soevereiniteit over westelijk Nieuw-Guinea aan Indonesië te bespoe digen. Dit denkbeeld zou onder meer in houden. dat de Indonesische vlag op 1 januari boven Nieuw-Guinea wordt ge hesen als bewijs van een symbolische overdracht. Daarna zou dan formeel h.et bestuur aan de V.N. worden overgedra gen. maar dit bestuur als zodanig zou in wezen ook niet meer dan symbolisch zijn. In ieder geval zou Nederland op 1 januari 1963 moeten beginnen met het terugtrekken van zijn strijdkrachten. De Indonesische para's - volgens Djakarta duizend tot tweeduizend man. volgens schout-bij-nacht Reeser niet meer dan 150 „met militaire waarde" - zouden voorlopig worde ingeschakeld voor be wakingsdiensten en het bewaren van de ord en veiligheid. Deze „amendementen" zouden door de heer Bunker op zijn ei gen oorspronkelijke plan zijn ingediend. Maar zoals gezegd zijn zij in kringen van de V.N. tegengesproken. Scholier (14) had clandestine zender In samenwerking met de gemeente politie te Dordrecht hebben opsporings ambtenaren van de PTT woensdag de clandestiene zender „ON 4 bkz", opge spoord en in beslag genomen. Daarby werd proces-verbaal opgemaakt tegen de 14-jarige scholier E. V. te Dordrecht. T)EN BELLA'S volgelingen maken zich op, de hoofdstad Algiers over te nemen om er hun politieke bureau te vestigen, dat voortaan in Algerije de lakens zal uitdelen. Khi- der, de rechterhand van de rebelle rende vice-premier, zou zich daartoe reeds vandaag naar de stad willen begeven. Militairen van Willaya (zone) 4, die rondom de stad liggen, zouden op het punt staan, Algiers binnen te rukken. Alle toegangswe gen zijn echter bezet door troepen, die premier Ben Ivhedda trouw zijn gebleven, zodat bloedvergieten wel licht niet kan uitblijven. Intussen heeft Rs-bah Bit ah, minister van staat en lid van heit door Ben Bella opgerichte politieke bureau, tegenge sproken. dat zich in Constentine bloe dige botsingen hebben voorgedaan. -Hij kondigde aan, tezamen met Ben Tobbal. de minister van staat, die korte tijd door aanhangers van. Ben Bella in Con- sfcantine gevangen werd gehouden, naar Algiers te zullen terugkeren. Tobbal zou intussen reeds in Algiers zijn aan gekomen. In deze stad hebben premier Ben Khedda en zijn minis ter van defensie Boussouf hun vertrouwen uitgesproken, dat „alias nog geregeld zou worden". Zoals men weet. heeft Ben Khedda verklaard, hst politieke bureau van Ben Bella te zullen erkennen, ails het „par lement" de instelling er van goedkeurt Dit laatste zou met een meerderheid van tweederde moeten gebeuren en Ben Khedda verwacht, dait Ben Bella die niet bij elkaar zal kunnen krijgen. Bel- kacem Rnim. die het Kabylie-gebied afreist om de bevolking tot de strijd op te roepen, wenst echter helemaal niets met het bureau van Ben Bella te maken te hebben. Vermelden we nog, dat de politie- prefeot van Algiers 23 Europeanen due zich in gevangenschap bevonden, op vrije voeten heeft gesteld. Tevoren had de OAS-ïeid t Susini gewaarschuwd, dat alle Europeanen wellicht Algerije voor goed zullen verlaten, als er geen eind komt aan <fs huidige ongeregeld heden, moordpartijen, ontvoeringen en de Europeanen Ter hoogte van Winterswijk kwam gisteren een Boeing bijna in botsing met een toestel van de luchtmacht. Op de foto: een van de ge wonde passagiers ivordt uit de Boeing gedragen. Dertienjarig meisje redde jongen (8) Gistermiddag omstreeks half vier heeft de dertienjarige Loes Verharen uit Hoek van Holland, de achtjarige Andries Stuif zand uit Vlaardingen van een wisse dood gered. Het meisje zag het jongetje met zijn hoofd voorover in zee drijven, vlak by de noorderpier. Zij zwom er snel heen, trok Andries op de wal en waai schuwde een E.H.B.O.'er. Met kunstrnatl ge ademhaling bracht deze de jongen bij. Hy is ter observatie in een ziekenhuis in Schiedam opgenomen, maar maakt het Koningin bekocht Rijksmuseum Koningin Juliana heeft gistermiddag een niet-officieel bezoek gebracht aan de nieuwe zalen van liet Ryksmuseum in Amsterdam. De Koningin, die zich tussen het publiek door de 60 nieuwe zalen bewoog, bleef precies twee uur in het museum. Ze kreeg een volledig beeld van de kunstnijverheid van de elfde tot de negentiende eeuw. waaraan deze 60 nieuwe zalen zijn gewijd. De di recteur van deze afdeling, de heer Th Lunsingh Scheurleer, begeleidde de vorstin tydens haar rondgang. De on verwachte hoge bezoekster bleef voor het publiek vrijwel onopgemerkt. De Koningin toonde vooral veel belangstel ling voor de wandtapijten en Delftse ta- pyten. Ook zag ze een deel van haar eigen servies, dat het Nederlandse volk het vorstenpaar by zijn zilveren huwe lijksfeest aanbood plaatsen brons land had men last van het water. Zo le m men het in Den Haag nogal vrolijk op. Zowel de clief van de luchtmacht staf als de directeur-generaal van de rijksluchtvaartdienst hebben een on derzoek gelast naar de situatie, waar voor de piloot van de Amerikaanse Boeing 707 zich gisteren boven Win terswijk geplaatst zag, toen hij een Havilland Beaver van de Koninklijke Luchtmacht op zich af zag stormen en maar ternauwernood een ver schrikkelijk ongeluk kon voorkomen. Zoals gisteren reeds in een deel onzer edities werd gemeld, landde de Boeing van de Pan American World Airways met zijn 79 passagiers vei lig op Schiphol. Vrijwel alle passa-; giers en vooral zij die in de staart van het toestel zaten liepen ver wondingen op. Vier van hen moes ten in het Wilhelmmagasthuis wor den opgenomen. Het ergst is de ste wardess er aan toe. die een zware hersenschudding opliep. Ravage ondanks builen en schrammen naar de wachtkamer lopen, maar een veertien tal werd op brancards de trap af ge dragen en met nog twaalf anderen later naar het Wilhelmina-gasthuis te Am sterdam gebracht. De meesten konden na verbonden te zyn huns weegs gaan, maar een achttal bleef in het ziekenhuis achter, van wie vier ter observatie. Onder de passagiers bevond zich een beroemdheid: de tweevoudige Wimble don tenniskampioen Rod Laver, die echter met dc schrik vrij kwam en zich terstond na dc landing op Schiphol naar Hilversum begaf waar hij deelnam aan het open Nederlands tenniskampioen- De minister van binnenlandse zaken heeft aan de gemeentebesturen medege deeld, dat liet voorlopig uitkeringsper centage voor 1963 is vastgesteld op 103\k- Dit percentage wordt toegepast op het totaal der algemene uitkering 1963. De minister zal op korte termijn berichten omtrent de wyze van compensatie van de salarismaatregelen 1962. In het vliegtuig was het een enorme ravage. De verwondingen werden opge lopen toen de gezagvoerder van de Boeing in een geslaagde poging de kleine Beaver te ontwijken, zijn zware viermotorige straalmachme scherp om hoog trok en de koers daarna nog scher per tot een horizontale corrigeerde om de machine in zijn macht te houden. Bij die laatste manoeuvre zwiepten al le passagiers plotseling uit hun stoelen tegen het plafond en vielen daarna weer even onzacht in. op en over hun stoelen terug. Naar de luchtmachtvoorlichtingsdienst later mededeelde was de kleine Beaver op weg van Ypenburg naar het vlieg veld Twenthe. Vermoedelijk maakte het een visuele vlucht. Volgens het ministerie van verkeer behoeven vliegtuigen die met goed zicht vliegen geen melding van een vlucht aan de verkeersleiding te doen. Zeker is dat de Boeing in radiotelefonisch con tact stond met de verkeerstoren oo Schiphol van waaruit men instructies kreeg over de te volgen route. Die in structies hielden in dat het toestel aan een langzame daling naar Schiphol kon beginnen en dat het van 5000 tot 4000 voet moest zakken. Daar was de gezagvoerder mee bezig toen hij plot seling de Beaver voor zich zag od- Spijt me" In het tumult na het incident ging zlin kalme slem bijna geheel verloren, toen hij over de boordmicrofoon de he vig geschrokken passagiers enigszins poogde gerust te stellen. „Het spijt me dat dit gebeurd is, dames en heren," zo sprak hij. „ik moest een ander vlieg tuig ontwüken." Later vertelde de gezagvoerder, de 53-jarige James Magenis uit Manhas- set. Long Island. New York. dat hy met de Boeing over de recht op hem aan komende Beaver, heen was gewipt en dat hij naar zijn schatting het toestel op 90 meter had gemist. Twintig minuten na het incident land de de Boeing op Schiphol en wel om De meeste passagiers konden LAATSTE WEEK OPRUIMING KOOPJES IN KARPETTEN, LINOLEUM, jyjEN K :\N er moeilijk Nederland een verwijt van maken, dat de bespre kingen over N'euw-Guinea weer eens in een impasse zijn geraakt. Indonesië had de verzekering verlangd, dat Nederland het Dlan-Bunkcr zou aanvaarden. Welnu, het heeft d:e verzekering gekregen. Daar op is het Indone«:;c zelf, dat aan het af knabbelen ga.at. Hoe er onder zulke om standigheden met vrucht onderhandeld moet worden, is allerminst duidelijk. Wat er nu gebeur», wijst op twee uiteen lopende denksystemen. Indonesië. dat eerst ook van Nederland aanvaard'ng van het Bunker-plan heeft geë'st. beticht Ne derland 'hans van een legalistische in- stell'ng. H'eronder verslaat het blijkbaar, dat Nederland zich al te sterk gebonden acht aan hcfgecn 't nu nota bene met Indonesië zelf is overeengekomen. Wij Tndones'ërs daarentegen zijn praktisch, heet het, en Nederland zou verstandig doen, zün legalistische instelling te laten varen en eveneens praktisch te worden. Dit is het verschil van denkwijze, dat achter de onderhandelingen van thans schuilgaat. Het is begrijpelijk, dat Neder land tegenover deze Indonesische wijze van denken nogal gereserveerd, indien niet argwanend staaf. Er zou nvnder bezwaar tegen bestaan, dc Indonesiërs hun eigen wijze van denken te gunnen, indien er geen wezenliike belangen van derden, en wel dc bevolking van Nieuw-Guinea. In het geding waren. Moet ook de behartiging van doze belangen aan dc nogal wissel vallige denkw«ï"c der Indones'ërs worden toevertrouwd? Dan heeft Nederland de garanties toch maar Bever zwart op wit cn met inschakeling van Amerika cu de Verenigde Naties. De Indonesische betoogtrant vertoont ook verder eigenaardigheden, waaraan we ove rigens al wat gewend zijn geraakt. Soc- kamo heeft door zijn optreden a's presi dent hd communisme in Indonesië bevor derd. Dit eenmaal zo zijnde, laat hij de waarschuwing doorsijpelen, dat hij inzake Nieuw-Guinea zijn zin moet krijgen, om dat anders het communisme in Indonesië de baas dreigt te worden. Zo ook de aanwezigheid van de Indone sische parachutisten in Nieuw-Guinea. Het is in feite een onbezonnen afwerping geworden, maar kennelijk toch niet zo ondoordacht, of Soekarno betoogt thans, dat hij deze mensen niet in de steek kan laten en hij ontleent er een nieuw motief aan voor vervroegde overdracht. Het klinkt alles nogal vermoeiend. Intussen draait in en om Washington het diplomatiek overleg nu wel op volle toe ren. Er zijn weer besprekingen geweest tussen Van Roijen cn Soebandrio en er is blijkbaar een volop actieve belangstel ling van Amerikaanse zijde. Van Roijen is bij Rusk geweest en Soebandrio zelfs bij president Kennedy. Dat dit laatste tot dusver niet met dc heer Van Roijen liet geval is geweest, kan erop wijzen, dat Amerika thans vooral op de Indonesische regering druk uitoefent. Voor dit laatste werd het wel tijd. Al te lang is Indonesië in zijn onredelijkheid ontzien en Amerika kan de sympathie van Nedreland, nog altijd zijn trouwe bond genoot. niet helemaal afstoten. Er ligt ook voor de Nederlandse inschikkelijkheid eeit grens. Geen reden is er voor de laat dunkende commentaren, als waaraan ook op dit moment de pers van de oppositie zich overgeeft. Tegenover dc verdrietige en vernederen de plagerijen van de Indonesische presi dent past ons volk ernstige eensgezind heid. En gelukkig is er in het geloof nog een andere weg begaanbaar dan die tus sen mensen die onmachtig zijn uit eigen kracht elkaar te vinden. T\E onweersdepressie die gistermorgen vroeg bij de Belgische kust lag, pas seerde in de namiddag het westen van ons land, vergezeld van plaatselijk zwaar onweer en ook zware regenval. Dit onweer trok naar het noordoosten en passeerde in de avonduren de Ne derlandsDuitse grens. In Rotterdam werd 45 mm regen gemeten. Nog erger was het in Renesse waar binnen 12 uur 65 mm werd opgevangen. Scheveningen kreeg 32, Gouda 40, Hazerswoude 42 mm regen. Op de Waddeneilanden kreeg Texel de meeste regen, nl. 43 mm. Deze depressie wordt snel gevolgd door een klein hogcérukgebied dat ons van Schol- land nadert en morgen zonnige perioden brengt. Hierdoor is er tijdens het week einde van een verbeteripg sprake, waar bij de frisse noordenwind gaat afnemen en later weer naar zuidwest tot zuid Strandverivachting Morgen perioden met zonniger strand weer cn droog weer. Tot zwak afne mende wind uit noordelijke richting. Later krimpend naar zuidwest. In de middag 17 lot 20 graden, zeewater ruim 16 graden. Vooruitzichten; tijdens het weekeinde perioden van vrij goed strandweer ver wacht tendens: stijging De Bilt verwacht lot morgenavond: Morgen droog weer met opklaringen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige tot zwakke wind uit noordelijke richtingen. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN 28 juli: zon op 04.54, onder 20.38; maan op 02.05. onder 18.19. 31 juli: nieuwe JgIJ DE C'.B.S. zitten ze ii i van mense die denken Een ander vraagt: Wilt het archief „Verval der dat zij het veel beter kun- geen gongs beschaving", bij A.B.C. „Volle maan" cn bij N.B.C. gewoon in ordner 8G. dat zijn de briev rond toe ingegaan op dc suggestie deurbel Er is een vrouw die iedere de deur dag schrijft. Ze heeft geen king te komen dat Het geluid lijkt op mijn ker hebben dan anders. De ik ga steeds naar praktijk van dc maatschap- tot de ontdek- pijen Ls om alle brieve van mensen, die hoognodie klachten, vraagt niets. Zij mand is. hun nood eens moeten kla- vertelt alleen hoe fijn hel Het archief „Volle met Stevi verschillende Amerikaanse televisiemaat- Allen schappijen. Dat zijn de brie- treden. genoemd, omdat iemand de t.v. op te tot de ontdekking kwam, dat tweemaal dood is geweest. ïes te beantwoorden, hoe wel dat dikwijls lastig is, „Ik zoals in het geval van de die schrijft, dat hij aan deze plaag een einde te maken door dc brieven aan de afzender terug te sturen met de aantekening: dat u als achtens waardig burger dient tt we- dat de een of andere de politie, de brandweer en Niemand is echter tot nu idioot uw naam misbruikt." Wenen InnebrucK Belgrado 23 14 26 23 13 10 23 15 15 23 14 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1