JUeumc £ciiisrl)c (üimtunl Ben Bella vormt politiek bureau Lege bron gaf olie in overvloed H lgiers wacht rustig ontwikkelingen af Lien Egberts (18 jr) terug in Leiden «uddiNieuvvs in één oo^opsla^ Gestolen goed teruggebracht door dominee Gesprek Soebandrio met Oe Thant „vruchtbaar Vliegramp 32 doden KLM-toestel kreeg brand aan boord MAANDAG 23 JULI 1962 JLI 19 KANTOREN: Steenstraat S?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 a ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand: ƒ0,65 per week CHR1STELIJK-NATIOISAAL DAGBLAD „5tant»aslicl> is aheblmn tngn hert in tegljcaspoet" Vijf tips te jaarpang no. 14028 KERKRADE - een en al muziek Zie pagina 7 Geen woord over vergadering Wilaja s 'N ALGERIJE wordt de strijd om dc macht steeds onverkwikke- Iijker en het lijkt er op dat Ben Bella de beste troeven in handen menoIoeL6^" cen ^om 's S'steravon^ 'n Tlemccn de verklaring van 13). Zo wïoemendsjel, woordvoerder van Ben Bella, ingeslagen dat er een i,politiek bureau is gevormd, dat tot taak heeft het lot van Algerije igé* dra!" handen te nemen". In het politieke bureau hebben zeven Algerijn- lukt, is £e leiders zitting, van wie er vijf in Frankrijk gevangen hebben ge- :eten. Het zal waarschijnlijk vandaag zijn eerste vergadering houden, (n dc proclamatie wordt met geen woord gerept over de Wilaja-ver- gadering die tot taak had de benoeming van een politiek bureau voor rkelijk fe stellen, dat in feite de voorlopige regering zou vervangen tot de htwerk, jiieuwe verkiezingen. I niemai terzin e| torsende 1 athleet, r. andioze Ook E3VPte is zich gaan hoepel, mengen in de „strijd" om ae a, wit ruimte. In de Egyptische komeet, woestijn is met succes de eerste raket van de Vercnig- geesb*- Arabische Republiek ..Al 'roeien-1 kahir" (de overwinnaar) oof van! gelanceerd. Later berichtte u Als; Radio Cairo, dat nog een eurstel-l raket met succes de ruimte niets ioas ingestuurd. Elders in PSesla-{ dit nummer vindt men over deze Egyptische lanceringen en 1 nader bijzonderheden. De bekendmaking in Tlemcen wordt algemeen gezien als een cli max in de ingewikkelde onderhan delingen die tussen Ben Khedda en de vice-premier Ben Bella zijn ge voerd. Het bureau heeft zich be voegd verklaard de leiding van het land te verzekeren, evenals het her stel van het Nationale Bevrijdings- front en het nationale bevrijdingsle ger, de opbouw van het land en de voorbereiding van een congres voor het einde van dit jaar In de bewogen oproep, die door Boe - mendsjel werd voorgelezen met een zwij gende Ben Bella aan zijn zijde, wordt een beroep gedaan op alle burgers, on geacht hun geloof, in elke stad, in elk dorp. in het gehele land en daarbuiten samen te gaan ter wille van de onafhan kelijkheid van het land en de vrijheid van de individuele burger In het politiek bureau hebben vijf oud-gevangenen van Anoy in Frankrijk zitting, te weten Ben Bella, Chider, Bi- tat. Boedjaf en Ait Achmed Bella. He twen andere leden van het bureau zijn de oud-Wilajabevelhebbers Ben Alia en Mohammed Said. Laatstgenoemden wor den algemeen beschouwd als aanhangers van Beu Khedda en de regering in Al giers. Volgens andere waarnemers zou den vier van de zeven leden de ideeën van Ben Khedda zijn toegedaan. Algiers lieert tot nu toe nauwelijks gereageerd op de afkondiging. Men had verwacht dat er een besluit van de Wilaja-vergadering zou volgen, zowel in Tlcmcen als in Algiers. Mo hammed Jazid. de minister van voor lichting van de voorlopige regering, die gisteravond in Algiers door journalis ten met vragen wérd bestormd, haalde ziin schouders op en zei. „Wij zullen moeten afwachten wat dit te betekenen hoeft. Ik kan nu nog niels zeggen". Het door Boemendsjel ontvouwde po litiek bureau is wat structuur betreft golijk aan het door de Algerijnse natio nale raad (parlement) in juni 1961 voor gestelde bureau. Het voorstel was in dertijd door een meerderheid van dc raad aanvaard, maai niet definitief, daal de vergadering van de raad, die in Tripolis werd gehouden, eindigde voor de uiteindelijke stemming. Zaterdag werd bekendgemaakt, dat de hoofden van de Wilaja's zondag opnieuw büeen zou komen om voor dc laatste maal te pogen tot een akkoord te ko men. Maar naar gisteren in Tlemcen werd verklaard, moest de vergadering op het laatste moment worden afgelast omdat de hoofden van de Wilaja's die Ben Bella steunen te elfder ure lieten weten dat zij niet aan de bijeenkomst zouden deelnemen. De vijf in Amsterdam gevestigde PTT- diensten maken bij de personeelwervimg sinds kort gebruik van een grammo foonplaat. Het plastic plaatje is kort geleden in een oplage van 10.000 exem plaren in de examenkJassen van de Am sterdamse middelbare scholen verspreid. Na 166 dagen Australië Chris- ionker Chris- hoeft In de Algerijnse plaats Tlemcen, het bolwerk van Ben Bella, is een politiek bureau gevormd, waarin zeven Algerijnse leiders zitting hebben en dat tot taak heeft de leiding van het land te verzekeren en in feite wordt beschouwd als cen tegenregering. In New York hebben de secretaris-generaal van de V.N., Oe Thant, en de In donesische minister van buitenlandse .zaken Soe bandrio. een onderhoud gehad over d e kwestie Nieuw-Guinea. Minister Luns heeft verklaard, dat hij geen plannen heeft om in verband met de onder handelingen met Indone sië naar Washington te rei zen. Volgens de stafchef van het Indonesische le ger, Jani. zal onmiddellijk een militair bewind het bestuur op zich nemen. De Sowjetunie heeft aangekondigd de proeven met kernwapens te zullen hervatten- Zij zijn nodig geworden door de jongste Amerikaanse proeven, die de Sowjetunie het recht geven te „antwoorden", al dus heeft he tpersbureau Tass bekendgemaakt. Chroesjtsjef is aanwezig geweest bij het afschieten van kernraketten van on der water varende onder zeeboten. President De Gaulle wenst te worden gekend in de benoeming van een opvolger van generaal Nor- stad, die zijn functie van opperbevelhebber der NAVO-strijdkrachten op 1 november zal neerleggen. Het voorstel der Ameri kaanse regering om gene raal Lemnitzer als zodanig aan te wijzen wordt in Pa rijs bestudeerd, aldus is medegedeeld. Egypte heeft vier een- trapsraketten van twee verschillende typen gelan ceerd. Zij kunnen heel Is raël bestrijken en zijn van Duitse makelij. i van de laatst debarkerende passa- die zaterdagmorgen om tien voor twaalf op Schiphol met vlucht KL 844 van de K.L.M. uit Sydney arriveerden was de zeer vermoeide en nerveuze, maar overgelukkige Lien Egberts uit Leiden. Toen ze eindelijk boven aan do vliegtuigtrap zichtbaar werd. brak een kleine vloedgolf van niet minder nerveuze en gelukkige Leidenaars los die op het toestel afvloog. „Eindelijk" ver zuchtten velen. Lien was teruggekeerd bU haar verloofde Ton Ruytcnbeck, van wie ze op 7 februari j.I. zo onvrijwillig werd gescheiden ten ze door vier mare chaussees op het vliegtuig naar Austra lië werd gezet om haar geïmmigreerde ouders te volgen. In een stampvol met bloemen, familie leden, vrienden, buren en kennissen zit tende huiskamer van de familie Ruyten- beek aan de Oranjegracht in Leiden, hebben de belanghebbenden in dit mo derne liefdesdrama zaterdag vele zuch ten geslaakt, van opluchting: eindelijk was er een oplossing gevonden voor de onvrijwillige scheiding: eindelijk was er een eind gekomen aan de maandenlange spanning of het zou gelukken Lien weer in Leiden terug te krijgen. Neen, Ton Ruytenbeek heeft het er na die zevende februari niet bij laten zit ten. Samen met zijn vader, moeder, fa milieleden. buren en kennissen heeft hij een groot bedrag bijeen gekregen om de overtocht van Lien te betalen. Lien, zo bleek na aankomst in het Australi sche Belmont, een voorstadje van Gep- long ongeveer zo groot als Leiden dat op zo'n 70 km van Melbourne ligt mocht van haar ouders wel terugkeren als ze dat Der se wilde. Zand erover Niet alleen het bijeen krügen van de f2525 voor de vliegreis heeft enorm veel moeite gekost, ook de tegenwer king door verschillende instanties. „Maar", zegt de lieer A. Ruytenbeek. „dat is nu achter dc rug en we zuilen deze onplezierige ervaringen maar snel vergeten" Lien had zelfs al eerder terug kunnen zijn. Via haar advocaat had de familie Ruytenbeek tijdig geboekt voor Lirn op de „Willem Ruys", die op 25 juni uit Melbourne vertrok. Op het laatste ogen blik bleef de zaak hangen op een ambte lijk radertje van de immigratiedienst Nogeens moest geld worden gestort om voor een (duurder) vliegtuigticket te Maar nu is ze er dan. Veel steun ont ving Ton cn zijn familie van de vele schriftelijke adhesiebetuigingen uit het hele land. Dit heeft hen over een hele boel moeilijkheden heengeholDen. „En wat zijn jullie plannen vroegen we de gelukkige verloof den zaterdagavond. „Eerst eens met vakantie. Dat heeft ze in ieder ge val nodig", zei Ton, die er zelf na al die maanden spanning nu ook niet zo fit uitziet. „Daarna zien we wel verder. We gaan met z'n allen eerst een poosje hard werken om het ge leende geld af te lossen en dan „Ja", zegt vader Ruytenbeek, „we zul len de jongelui nog verder helpen, dat ben je als ouders verplicht. Ik ben blij dat de zaak nu plezierig is opgelost. De narigheid vergeten we gauw genoeg". De burgemeester van Uitgeest, de heer II. J. JAalders, heeft zaterdagmiddag in zijn gemeen te de eerste skelterbaan in Noordholland, levens dc groot van Nederland, officieel ge opend. De bouwer van de skel terbaan, de heer P. Versluys uit legraven, gaf hierna het •tsein voor de eerste wed strijden. Deze vonden plaats on der auspiciën van de skelterclub „IJsmond". Onder de talrijke deelnemers waren onder meer rijders Van Staalduinen en Dusbaba, alsmede de Amerika nen Scoville en Holt De Gereformeerde predikant ds. H. D. Bruggeman uit Amsterdam heeft vanochtend zes kleine en drie grote te keningen. die de afgelopen week uit het atelier van de kunstenaar Jacques Jutte in de hoofdstad wedden gestolen, teruggebracht bij de bestolene. De dief heeft de tekeningen in handen gespeeld van de geestelijke, die zich tegenover de politie op zijn beroepgeheim beriep. Jutte mist nu nog zeven tekeningen van naakten en een beeldje. Volgens de kunstenaar moet een kenner de diefstal hebben gepleegd, omdat uitgerekend de tekeningen die onlangs bij een expositie de- beste beoordeling kregen, uit een grote stapel werden meegenomen. Eindelijk weer in Leiden. Zit tend ziet u het herenigde stel Lien en Ton. Achter hen, vader en moeder Ruytenbeek. „Ach, laten we de enorme berg moei lijkheden maar gauw vergeten en opgewekt aan de slag gaan", was het commentaar van schoen maker A. Ruytenbeek, in het kort samengevat. Militair bewind na overdracht OIJNA EEN UUR hebben zaterdag op het hoofdkwartier van de Ver Naties in New York de secretaris-ge neraal van dc V.N., Oe Thant, en de Indonesische minister van buitenland zaken, Soebandrio, met elkaar ge sproken over de toekomst van Nieuw- Guinea. Het was een „vruchtbare uit wisseling van meningen over de uit voering van de voorstellen-Bunker", zo verklaarde Soebandrio na het on derhoud. De minister, die aankondigde vandaag naar Washington te zullen te rugkeren, zei ook, dat een eventuele voortzetting van de Nederlands-Indo nesische besprekingen op het V.N.- hoofdkwartier met Oe Thant als be middelaar „nog een eind in de toe komst ligt". Toen zaterdag de besprekingen tussen de heren Malik en Van Roijen werden verdaagd (tot deze week) heerste In Washington de Indruk, dat er aanzien lijke vorderingen waren gemaakt Ove rigens waarschuwde men in Indonesische kringen in de Amerikaanse hoofdstad te gen de veronderstelling, dat het probleem w<(s opgelost. Men was bemoedigd door de besprekingen en verklaarde, dat in Djakarta de hoop bestond, dat in de nabije toekomst een regeling zal worden bereikt De stafchef van het Indonesische leger, ■jeneraal-majoor Janl. heeft ln Semarang erklaard. dat ln NIemv-Gulnea tydelijk ■en militair bewind zal worden Ingesteld. :odra het gebied aan Indonesië Is over gedragen. Dit zal worden gevolgd door i burgeriyk bestuur. Volgens Janl zal binnen een week na de ontruiming van Nieuw-Guinea door de Nederlanders geen bestuursvacuüm meer zyn, aange- in Indonesië verschillende bestuurs- eenheden worden opgeleid. De inspanning voor de „bevrijding" van Nieuw-Guinea zal worden voortgezet, met of-zonder onderhandelingen. En nog dit Jaar zal Nieuw-Guinea bij Indonesië moeten worden gevoegd, aldus Jani. die zijn verklaring besloot met deze woorden: „De Indonesische regering kan degenen, die thans in een dodelijk gevecht zijn gewikkeld om westelijk Nieuw-Guinea onder het bestuur van de republiek te brengen, niet over het hoofd zien en in de steek laten. Ook daarom zal de strijd worden voortgezet". Minister Luns heeft gistermiddag op Schiphol gezegd, dat hij niet van plan is op korte termijn naar Washington ie gaan in verband met de onderhandelingen over de kwestie Nw- Guinea. Wel is eerste helft van september - zoals bruikelijk - naar New York te gaan het bijwonen van de vergadering der V.N. Minister Luns keerde terug officieel bezoek aan Rome, gevolgd door e: n particulier bezoek aan Genève. Hij had daar geen contacten gehad met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Dean Rusk, of met andere politici, aldus de heer Luns. Vanmorgen heeft het gouvernements voorlichtingsbureau In Hollandla mede gedeeld, dat in de actiegebieden Sorong, Kaimana en Fak Fak weer enkele Indo nesische parachutisten zijn gevangen ge nomen. De acties verkeren In een aflo pend stadium. De resterende para's zijn in enkele kleine groepjes uiteengeslagen. Bjj Merauke vorderen de acties langzaam, hetgeen te wijten Is aan het moerassige terrein, waardoor weinig of geen sporen worden achtergelaten. Als gevolg van de voortdurende achtervolging door Neder landse patrouilles krügen de parachutis ten geen rust. In het actiegebied Sausa- por hebben sporen uitgewezen, dat de Indonesiërs na liet eerste vuurgevecht overhaast zün gevlucht. Dc achtervolging wordt voortgezet. Uit documenten die buitgemaakt zün op Indonesische parachutisten in de om geving van Merauke biykt dat HoIIan- dia aangewezen is als doel van de In donesische luchtlandingen, zo heeft het gouvernementsvoorlichtingsbureau mee gedeeld. Het voegt hieraan toe dat in verband hiermee alle mogeiykc militaire voor zorgsmaatregelen getroffen zün. Een toestel van de Canadian Pacific Airlines, met 40 personen aan boord, is vandaag op het vliegveld van Ho- noloeloe neergestirt en uit elkaar ge sprongen, waarbij 32 mensen om het leven zijn gekomen. De prop-jet Britannia was naar het vliegveld te ruggekeerd voor een noodlanding. Volgens nog niet bevestigde berichten zou een brandstoftank ontploft zijn. TT ET BEZIT van een minister-president die hoogleraar in de psychologie is geweest, garandeert helaas nog niet de vereiste zorgvuldigheid in het nemen van regeringsbesluiten en in de motiveringen waarvan zij vergez.eld behoren te gaan. Uit de laatste weken zijn daarvan voor beelden aan te voeren. Om te beginnen met niet het belangrijk ste, doch daarom zeker nog niet onbe langrijke voorbeeld, ware tc denken aan de gemakkelijkheid waarmede nog zeer onlangs omvangrijke internationale pers bureaus uitgesloten zijn geweest van nieuwswerving op defensiegebied in Nw.- Guinca. Is sinds jaar en dag het persbeleid in dat gebied toeh al niet gelukkig geweest, deze uitsluiting moest bepaald ongeluk kig heten. Het is deze ervaring die ons versterkt in dc overtuiging, dat hoge functionarissen, in welke sector ook, zich de nodige kennis behoren te hebben ver worven om4 rent de perswetenschap. Het gem's van deze kennis wreekt zich her haaldelijk. Ernstiger is het besluit van de regering om zelf niet zorg te dragen voor het overbrengen naar Nederland van de licha men der in Nieuw-Guinea omgekomen militairen. Wat hierbij bijzonder pijnlijk is, Is ook weer de motivering. Het schijnt namelijk te gaan om dc kosten. Deze moM vering het moet ons van het hart hoeft ons ontsteld. De defensie van ons rijk, Nieuw-Guinea inbegrepen, kost schatten. Ook wanneer we niet ge heel zeker zi.in dat al dit geld op de juiste wijze wordt besteed, brengen we liet als volk zonder al tc veel morren bijeen. In Nieuw-Guinea heeft de defensie thans ook mensenlevens gekost, waarvan we in eer bied zullen moeten verklaren, dat ze in geen enkel opzicht in geld waardeerbaar zijn. Het zijn verliezen van gelicel andere orde. Maar dan is het in verband met deze offers aan mensenlevens extra stui tend om hier alleen de factor van de^kos ten te zien aangevoerd. Zeker, dc licha men kunnen worden overgebracht, mits men zelf het geld bijeenbrengt. Voor wat een der militairen betreft, heeft zijn sport vereniging daarvoor nu reeds voorzienin gen getroffen. Het ontbreekt in dit regeringsbesluit, zo als het is gemotiveerd, aan de nodige eer bied voor de mens, in aansluiting daar aan ontbreekt het bovendien aan het no dige psychologische inzicht. Van tweeën één: de regering hebbe de moed alsnog op haar besluit terug te ko men of het moge openbaar worden dat haar motivering een andere, een betere is, dan waarvan zij tot dusver heeft laten blijken. (RITA) Een DC 7C van de K.L.M. met be stemming Europa, is vanmorgen vroeg na van het vliegveld Idlewild bij New York'te zijn opgestegen naar de lucht haven teruggekeerd toen het toestel bo ven Nova Scotia, Canada, moeilijkheden kreeg. Over de aard van de moeilijkhe den werd geen mededeling gedaan, doch de verkeerstoren van het vliegveld te Sydney, Nova Scotia ongeveer 1.100 km noord-oost van New York) meldde eerder dat er brand in de DC 7C \£as uitge broken. Het vliegtuig stond op het punt om een noodlanding te maken op het vliegveld, zo voegde men er aan toe, maar de ge zagvoerder besloot ten slotte om terug te keren naar Idlewild. De piloot deelde via de radio mee, dat de moeilijkheden verholpen waren. Een zegsman van de K.L.M, in New York zei, dat er zestien passagiers en negen bemanningsleden aan boord van het toestel waren. De brand ontstond in een der motoren toen het vliegtuig naar zijn kruishoogte klom. Het vuur werd tijdens de vlucht bedwongen. Het toestel had volgens de piloot geen ern stig gevaar gelopen. weekeinde veel wind veroorzaakte vult snel op en verwijdert zich in noordoos telijke richting naar Noord-Zweden. Er treedt in onze omgeving een aan zienlijke drukstijging op. wat hangt met het naderbij komen van een hogedrukgebied dat bij de Golf van Biscaye wordt aangetroffen en een an der hogedrukgebied ten westen van Schotland. In verband hiermee kan een weers- verbetering verwacht worden, waarbit 24 juli: de temperaturen hoger worden en de wind verder afneemt. Verder zijn de regenkansen het komende etmaal t varwaarlozen. Perioden met zonneschyn en op dt HET WEER EN EEROPA meeste plaatsen droog. Matige tot zwak kc wind, in hoofdzaak tussen west er noordwest. Dezelfde of Iets hogere tem peraturen. (Opgemaakt te 11.15 uurj. Tendens: dalend ZON EN MAAN >n op: 04.48, onder 20.44 aan op: onder 13.37. 21 juli: Nieuwe maan. Rapporten hedenmorgen zeven Strandverwachting Hogedrukgebied Britse eilanden f zonnig cnwarme wind tussen zuid ■ersterkt boven West-Europa strandweer. Zwakke zuidwest. In de De Bilt middag 20 a 21 graden, zeewater 16 gra- den. Vooruitzichten: dc komende dagen zdl-Limb stabieler en geleidelijk warmer strand- Helsinki In het hart van Texas is concessies, die hun bronnen tapt. Verschillende andere de oliepiraten een fout gc- ders van concessies beginnen men op het spoor gekomen ondergronds zodanig hebben bronnen, die vroeger olie heb- maakt in de berekening waar Dc federale commissie voor van wat waarschijnlijk dc aangelegd dat zij daardoor ben gehad, maar nu droog hij moest uitkomen. Toen de olie-industrie zal zich om grootste petroleum-piraterü is olie van aangrenzende con- zijn, lieeft men aan de kwamen zijn bedoelingen aan snel een einde te maken'aan de geschiedenis van deze cessies hebben afgetapt. Vaak „Grand Daddy" verbonden, het licht. Dit jaar is de spoor- de misstand, vermoedelijk be staat. Een onderzoek naar on- zelf geen olie bevoegd aftappen van petro- hadden deze concessiehouders een overvloed leurn heeft ertoe geleid, dat van de consessie van de slaat voor meer dan 24 Eén bron, de „Grand Dad- der. miljoen dollar aan boeten dy", is zo geboord dat hij heeft geëist van houders van olie van cen andere bron af- In april 1961 heeft hun gebied. En al die bronnen geven nu wegcommissie van dc staat, roepen op schending van de .«i.En.M.rc maar dje ook tOC3!icht heeft op Connally „Hot-oil-act", die a an- de exploitatie van bodem- transport van olie die door schatten, cen onderzoek be- schending van de staatswet gonnen. De federale regering is gewonnen, in het verkeer i van zal 53 processen tegen hou- tuasen de staten verbiedt. II Ui II

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1