Jlieuure lüdJisrfjc (üimrant Ben Bella's aanhang is f de baas in Oran Baldadige jeugd: strop voor Belg Na vuurgevechten van gisteren Niet duidelijk wie de eerste schoten loste Uitzonderingstoestand in Zuid-Nieuw-Guinea Kamerleden krijgen meer vergoeding Voorstel voor liulp aan de KLM komt laat Jtfl# nr sr 2 VRIJDAG 6 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: ü,2ü per millimeter. Familieberichten 1 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang: no. 12521 CIIRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvastirfi is shtblr oea myn bert in legljeospatf Spraakzame mammoet ZIE PAGINA 5 DE aanhangers van de rebellerende vice-premier Ben Bella hebben van de verwarring in Oran gebruik gemaakt om de macht in dat gebied in handen te nemen. Zij namen de prefectuur van de stad in bezit, uiteraard zonder instemming van de voorlopige regering te Algiers, aan het hoofd waarvan Ben Khedda staat. Kapitein Bakhti, commandant van het FLN- leger in Oran, zou de Europese prefect hebben gezegd, dat zijn troepen de akkoorden van Evian zal uitvoeren. Maar dat hij geen ander gezag zal er kennen dan dat van de revolutionaire raad, het parlement van de Algerijn se nationalisten. Dit „parlement" zou in meerderheid achter de rebel Ben Bella staan Bakhti's troepen hebben het postkantoor bezet en zijn tot de arrestatie van Europeanen en mohammedanen overgegaan. Een menigte van naar schatting 100.000 moslims keek gisteren met voldoening toe, hoe een 15 meter hoog monument ter herinnering aan de komst van de Fransen in Algerije, om. De altijd nijvere Duitse indus trie heeft een nieuw handels gebied geopend: kleine kopjes, vervaardigd van plastisch mate riaal, welke een verbluffende gelijkenis vertonen met mevrouw Kennedy, gaan met grote par tijen, keurig beschilderd, de Oce aan over om in de Verenigde Staten als souvernier verkocht te worden. Nieuws in één oogopslag Volgens Franse gege vens bedraagt het aantal doden, dat gisteren bij de vuurgevechten in Oran is gevallen, tenminste 60. Het .aantal zwaargewon den ligt boven de 100. In Oran hebben FLN-een- heden, die achter de re bellerende vice-premier Ben Bella staan, de Pre fectuur bezet. Een monu ment ter herinnering aan de komst van de Fransen in Algerije is omverge haald. Voor zuid Nieuw-Gui- nea is de uitzonderings toestand afgekondigd, om resident Eibrink Jansen de mogelijkheid te geven, maatregelen te nemen in verband met het grote aantal Indonesiërs dat i" Merauke woont. De Aus tralische minister Bar- wick, die Djakarta heeft bezocht, gelooft niet in een grootse Indonesische militaire actie. De regering wil de scha deloosstelling voor Twee de-Kamerleden verhogen van ƒ10.000 tot ƒ15.000 's jaars. Na afloop van de be sprekingen, die president De Gaulle en bondskanse lier Adenauer hebben ge voerd, is officieel mede gedeeld. dat de twee staatslieden het wenselijk achten de besprekingen over de vorming van een Europese politieke unie zo spoedig mogelijk in overleg met hun bondge noten af te ronden. Tussen de directie van Be ij nes en de vakorgani saties van werknemers is overeenstemming bereikt omtrent een regeling voor het ongeveer 450 man tel lende personeel in ver band met de overname van het bedrijf door de V.M.F. Onder zeer grote be langstelling is gisteren de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Noordoostpolder geïnstal- Op een bijeenkomst van de Europese verbonden voor veilig verkeer te Luxemburg heeft mr Hooftman. adjunct-direc- teur van het Nederlandse verbond, gepleit voor de uitrusting van alle Euro pese lesauto's met veilig heidsriemen. IN Zuid-Nieuw-Guinea is de bur gerlijke uitzonderingstoestand af gekondigd als voorzorgsmaatregel om resident mr. F. R. J. Eibrink Jansen in staat te stellén bijzondere maatregelen te treffen met het oog op het grote aantal Indonesische in woners. Hierdoor worden o.a. cen suur, een avondklok en optreden te gen personen, die zich tegen het Ne derlands gezag keren mogelijk. Behalve de intrekking van vergunnin gen voor jachtgeweren zijn er nog geen maatregelen tegen de Indonesische be volkingsgroep genomen. Men vat het besluit dan ook meer op als een voorbereiding voor verdere ge beurlijkheden. Door aanraking met Nederlandse strijdkrachten te vermijden maken de In donesische infiltranten de zuivering tot een werk van lange duur. De ongeveer honderd parachutisten zijn nu veertien dagen daar aanwezig. Dit zou invloed kunnen hebben op de houding vooral van de Keiëzen. Vernomen wordt dat er se dert de luchtlanding een dertigtal van hen wordt vermist. Het Nederlandse be stuur trad reeds in 1960 op tegen een •ering onder de Keiëzen. Men Thans dertig Keiëzen spoorloos De Indonesische premier, dr. Djoe- anda. heeft in het parlement te Dja karta toegegeven dat de strijd om Nieuw-Guinea van Indonesië zeer zware financiële offers vergt. „Onze betalingsbalans vertoont een groot te kort en wij zijn gedwongen een ver- scberingspolitiek te voeren." aldus de premier. Hij kondigde aan dat de belastingen verhoogd zullen worden. „Wij zijn er tot nu toe niet in geslaagd de inflatie tot staan te brengen. De kosten van het levensonderhoud zijn in vergelij king met eind 1960 met ruim 225 pro cent gestegen." Djoeanda dacht overigens niet aan stopzetting van de Nieuw-Guinea-ac- tie. „Wij geven de Nederlanders nu nog een laatste kans om hun houding t.a.v. overdracht volgens het plan- Bunker bekend te maken. Maar onge acht of zij die kans aangrijpen: West- Irian moet dit jaar nog aan ons ko men. door welke middelen dan ook." De Indonesische premier vervolg de: „Wij hebben nu feitelijke be langen op West-Irian die wij moeten verdedigen. Wij dragen de verant woordelijkheid voor de 700.000 In donesische burgers op West-Inan en de regering kan zich evenmin ontdoen van haar verantwoordelijk heid voor de veiligheid van de Indo nesische guerrilla-strijders die nu verspreid zijn over het gehele ge bied. Onze strijdkrachten kunnen niet anders doen dan tussenbeide komen en de de guerrilla's bescher men wanneer blijkt dat zij zelf geen stand kunnen houden tegen de aan vallen van de Nederlandse strijd krachten." aldus Djoenada. Spanning bij Merauke Voor het gebied van Merauke op zuidoost Nieuw-Guinea. daar sinds twee weken ca. 100 Indonesische pa rachutisten opereren, hebben de Ne derlandse autoriteiten dc uitzonde ringstoestand afgekondigd. Dit houdt verband met onrust onder de 2.500 Indonesische inwoners van Merauke. In Nederlandse kringen maakt men zich enigszins ongerust over de hou ding van de Keiëzen - Indonesiërs af komstig van de Kei-eilanden. Sinds ae Indonesische landing worden zeker dertig Keiëzen uit Merauke vermist aangenomen wordt dat zij gemene zaak maken met de infiltranten. de Indone sische bevolkingsgroep in preventieve hechtenis nemen, die zouden opwekken tot steun aan de Indonesische parachutis ten. Alleen in Merauke en omgeving wo- 2500 Indonesiërs van wie 600 Java- en 150 merendeels fel anti-Indonesi sche Ambonese mannen. Het aantal Ne derlanders is niet meer dan 600. verdeeld Merauke. Kepi. Tanah Merah. Min- diptana en Agats. Et is nog niet besloten tot evacuatie van vrouwen en kinderen. Nog geen grote aanval De Australische minister van buiten landse zaken, sir Garfield Barwick, die Indonesië heeft bezocht, verklaarde goede redenen te hebben om te hopen dat er in de naaste toekomst geen grootscheepse militaire actie in westelijk Nieuw-Guinea plaats vinden. Hij had met Sockarno gesproken over een staking van Indone sische agressie tegen de Nederlanders in afwachting van onderhandelingen, doch weigerde Soekamo's antwoord mede te delen. Hy had geprotesteerd tegen de Indonesische landingen. Prinses Margaret van Engeland werd gisteren geïnstalleerd als kanselier van de nieuwe universi teit van Keele in het graafschup Staffordshire. Getooid met baret en toga. tekenen van haar nieuwe waardigheid, verleende zij giste ren reeds de diploma's aan de eerste gegradueerden ver werd getrokken. Er hebben zich nog geen moeilijkheden met de Franse troepen voorgedaan, die nog in en om Oran zijn gelegerd. Gisteren heb ben Franse en Algerijnse militairen samengewerkt by het herstellen van de orde. nadat zich bloedige vuur gevechten hadden voorgedaan »n het centrum van de Jrtad tilt de cijfers van vandaag blykt. dat alleen het aantal zwaar gewonden al de honderd te boven gaat. En volgens of ficiële Franse gegevens bedraagt het aantal doden tenminste zestig. Daartoe zouden dertien Europeanen behoren, van er een werd onthoofd. Gevreesd wordt, dat het aantal doden veel hoger ligt, omdat de mohammedanen hun do- :n en gewonden altüd onmiddellijk ee naar huls nemen. De Algerijnen schrijven de gevechten „>e aan terroristen van het vroegere geheime leger (de OAS). Er werd in derdaad van daken en balcons af ge schoten op de tienduizenden moslims, die vrolijk dansten op het Fochpleln. Maar het is nog steeds niet zeker, dat de Europeanen begonnen zijn met schip ten. De moslims losten namelijk vreugde schoten in de lucht en het moet niet uitgesloten worden geacht, dat Ie Euro peanen, die zich achter de ramen van hun hulzen schuilhielden, daardoor In paniek zijn geraakt. Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de aanhangers van Ben Bella de incidenten hebben uitgelokt om van de grote verwarring en de anti-Europese gevoelens van de mohammedaanse b« volking voor hun el<*en doeleinden ge bruik te kunnen maken. Het is wel opvallend, dat zij dezelfde dag nog de macht in handen hebben genomen. Toen de gevechten eenmaal aan de gang waren, losten de geharde FLN-soldaten salvo na salvo op alles wat achter ramen en deuren bewoog. Franse troepen rukten het centrum bin nen en voegden zich bij hen om te trachten een eind aan de schietpartij te maken. Zij patrouilleerden door do straten naast de FLN-strljders tegen wie zij enige maanden geleden nog moesten vechten. Later werd een uitgaansver bod afgekondigd. Voordat het zover was, waren moslims in de straten ver schenen. die leuzen voor of tegen Ben Bella riepen. Volgens Europeanen riep de ene groep: „Ben Bella aan de macht" en de andere „Ben Bella aan de galg" Toen een geestelijke geknield lag bil een stervende Europese arbeider en midden in het strijdgewoel zat schreeuwden FLN-leiders hun mannen toe. de priester geen kwaad te doen Intussen vierde men in Algiers de eer ste officiële onafhankelijkheidsdag. -Om de herinnering aan de 132ste verjaar dag van de val van Algiers tegen Frans cxpeditieleger uit te wissen. (Voor vervolg zie pag. 111 Juichende Algerijnse nationalisten zwaaien met hun nieuwe vlag om de onafhankelijkheid te vieren. Sommigen zijn (in Algiers) op het standbeeld van Bugeaud, de eerste Franse maarschalk in Algerije, ge klommen om een défilé van F.L.N.-soldaten te kunnen zien. (Telefoto) Een wetsontwerp is ingediend om de schadeloosstelling voor de leden van de Tweede Kamer per 1 juli te verhogen van f 10.00 tot f 15.000 en de jaarlijkse vergoeding voor reis kosten te bepalen op f 2400. Welzijnszorg nog niet in orde? Is het de minister bekend dat er nog steeds klachten bestaan over de wel zijnszorg van de Koninklijke landmacht? Zo heeft het lid van de Tweede Kamer, drs. D. F. van der Mei (c.h.), schriftelijk aan de minister van defensie gevraagd. Wordt het reglement welzijnszorg Ko ninklijke landmacht, op 26 april uitge geven, reeds overal toegepast en voor r.over dit niet het geval is, kan de mi nister daarvan dan de reden meedelen, nldus de heer Van der Mei. Hij wil voorts weten of de indertijd uitgevaar digde ministeriële beschikkingen reeds in overeenstemming zijn gebracht met het reglement welzijnszorg Koninklijke landmacht. En zo niet. waarom dit niet is geschied. Ten slotte vraagt het Kamerlid of de minister kan mededelen of de interne verhoudingen bij de welzijnszorg Ko ninklijke landmacht thans goed geregeld zijn en, zo neen, wat de bewindsman denkt te doen om hierin verbetering te brengen. De regering meent dat de huidige scha. deloosstelling niet meer in een goede verhouding staat tot de inspanning, de tijd cn de verantwoordelijkheid, die de functie meebrengt De thans geldende vergoeding van reis. kosten ls gelijk het bedrag 1.572) van een algemene abonnementskaart eerste klas van de N.S. Dat is voor vele Kamer leden, die van een eigen auto gebruik maken, niet toereikend om de auto kosten te bestrijden; zelfs als men zich beperkt tot het bijwonen van de verga deringen der Kamer. Verder is voorgesteld de jaarlijkse toe lage van de voorzitter van de Tweede Kamer te vergroten van 10.000 tot 15.000 en de eerste en de tweede plaats vervangende voorzitter een jaarlijkse ex tra-toelage toe te kennen van resp 3.000 en 2.000, vanwege de represen tatieve werkzaamheden <n het feit dat zij door het presideren van avondvr- gaderingen minder dan andere Kamer leden andere werkzaamheden kunnen verrichten. JONGE STAAT ALGERIJE wordt, als zovele jonge staten welker geboor teuur wij in deze tijd beleven, de tragiek niet bespaard. Zal wat gisteren is gebeurd nu de afsluiting mogen betekenen, geen welmenend mens, of hij hoopt het vurig. Er was vreugderoes, stellig gedacht als uitlaat voor samengeperste gevoelens. Maar de uitbundig feestelijke stemming over de eindelijk verworven onafhanke lijkheid werd voor het ogenblik wreed verstoord. In de extase waarin men was geraakt, bleek er helaas weinig voor nodig om, toen in die gevoelige sfeer eenmaal de vonk in het kruit was gevallen, een vooralsnog groteske verwarring te doen ontstaan. Tientallen doden en gewonden zijn te betreuren, ook nu men menen mocht dat eindelijk eens een streep onder de dodenlijsten was gezet. Een nieuwe rouw heeft zich gevoegd bij alle rouw die er al was. Afgezien van de treurnis over zovele doden maar het afzien is ook hier. als altijd wanneer doden in het geding zijn, bijzonder moeilijk dit is wel vrijwel 't laatste dat men de jon ge staat had toe te wensen. Na jarenlange strijd was eindelijk de vrede getekend, te moeilijker naarmate dc hartstochten hoger waren opgelaaid geweest. Wat waren er al geen redenen tot grief en verwijt. Nu zijn nauwelijks gesloten wonden opnieuw opengescheurd. En haast zou men willen, dat het incasseringsvermogen, dat reeds zo groot is gebleken, groot genoeg mag blijken om ook dit wrede naspel te kun nen verwerken. Welke zullen de gevolgen zijn voor de machtsstrijd, die zich, ook achter het gor dijn van het vreugdebetoon onder de be volking. heeft voortgezet tussen de lei ders? Moet de oorzaak van de felle schiet partijen worden gezocht bij de Fransen, dan maakt dit de politiek van de ver- zoeningsgezinden onder de Algerijnse lei ders alleen maar moeilijker. Het zou dan wel de laatste, doch tegelijk niet de minste poets zijn, die de weerspannigen onder de Fransen de betrekkingen tussen hun land en Algerije hebben aangedaan. Aan dc andere kant zal het gebeurde onder de Algerijnen het besef kunnen aanscherpen, dat het verleden moet worden afgesloten. Als afsluiting van het verleden was ook de vreugderoes gedacht. Tot het verleden moe» ook het vuurgevecht worden gere kend. Alleen door een benadering van de toe komst kan Algerije op een eigen toekomst hopen. Die toekomst zijn nog jonge his torie heeft het reeds geleerd komt niet vanzelf. De weeën waarmede zij gaat ge paard. mogen de eensgezindheid slechts vergroten. (RITA) Oordeel van Kamercommissie: De vaste commissie voor verkeer en waterstaat uit de Tweede Kamer is vrij algemeen van oordeel, dat het rijk de K.L.M. in de huidige, zeer moeilijke omstandigheden op de een of andere wijze zal moeten bijstaan, aangezien haar voortbestaan voor ons land van grote betekenis moet worden geacht. Dit wordt opgemerkt ln het voorlopig verslag van de vaste commissie over het wetsontwerp tot het verlenen van een tijdelijke financiële steun aan de K.L.M. In dit verslag zegt de commissie o.m. het in hoge mate te betreuren, dat het wetsontwerp niet eerder is ingediend Van verschillende zijden der vaste com missie werden de uiteenzettingen, gege ven in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel, onbevredigend cn on voldoende genoemd. „Meent de regering" zo vroegen vele leden, ,,dat met deze toe lichting de door de Kamer geuite wens naar een substantiëler uiteenzetting over de toekomstmogelijkheden van de K.L.M. in vervulling is gegaan''" Naar het oor deel van deze vele leden zal de rege ring een nadere uiteenzetting over de toe. komstige positie van de KLM. moeten Gevraagd wordt of de regering een conceptbalans per 1 januari 1962 en een voorlopige winst, en verliesrekening over het afgelopen Jaar. zo nodig vertrouwelijk wil overleggen. DU IJsland is een nieuwe depressie verschenen onder invloed de circulatie zich boven West-Europa langzaam wijzigt. De wind neemt verder af met later een tendens tot krimping naar zuidwest. Daarmede komt dc aan voer van koude lucht tot staan, terwijl ook de kans op regen afneemt. In het tcmperatuurverloop komt morgen nog niet veel verandering. Wel kan de tem peratuur overdag een paar graden hoger worden als gevolg van tijdelijke op klaringen. De Bilt verwacht tot morgenavond: Enkele opklaringen en morgen op de meeste plaatsen droog. Dezelfde of iets hogere temperaturen. Matige tot zwakke wind, aanvankelijk tussen noordwest en west, later tussen west en zuidwest. (Opgemaakt te 11.15 uur). STRANDT ERW ACHTING Nu het hogedrukgebied bij Ierland verdwijnt, zal de koude noordwestelijke wind plaats maken voor een wét zach tere westelijke stroming. Hierdoor wordt beter strandweer met enkele opklarin gen en vrijwel geen neerslag verwacht Overdag 15 tot 17 graden, zeewater 15 graden. Vooruitzichten: In de komende dagen een verdere langzame temperatuurstij ging. tendens: stijging HOOGWATER SCHEVENINGEN 6 Juli: 5.40 v.m.; 18.13 n.m. 7 juli: 6 22 v.m.; 18.47 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur 'T'WEE jongetjes van acht jaar hebben een student van dc J -i van Eykakadcmie in Maastricht, de heer Harry Koun uit Ncerharen in Bel gië ernstig gedupeerd door zn eindexamenstukken te ver nielen, die hij volgende week bij hel eindéxamen moet tu- Dc beeldhouw klasse van de academie is tdelijk in een hou ten barak bij het nieuwe aca demiegebouw ondergebracht. Toen de studenten en een do cent dezer dagen het gebouw tje binnenkwamen vonden ze daar eenij ravage van o.m. stukken geslagen beel- verH sh i den en een vernielde kerami- ben bekend, dat zij in de ba- sehe o. en. Ook waren er twee rak hebben ingebroken Ze beelden vermist. Drie van de hadden vier beelden naar bul- vernielde beelden waren ten gesleept en hun krachten werks»' "'ken van de Belgische beproefd, door dc academische eindexaminandus. werkstukken weer door een opengebroken raam naar bin- De Maas' «wse gem—nte- nen te smijten. Ze hadden politie heeft vandaag twee verder twee beelden in het jongens aangehouden, die heb- struikgewas verborgen, waar de politie deze inderdaad heeft gevonden. De jongens hebben een flin- 'te berisping gekre»»n cn de ouders een vermaan beter op innw-n te let»en. Op de academie zit men in tussen met de vraag hoe bet eindexamen van Harry Koun nu moet worden beoordeeld. gesteldh E;«S. nw 4 rn.regen gh. bew. w l ith bew iw bew h. bew regenb zw bew. nw 3 gh bew wnw l zw bew' nw 2 winds tlJ zw'. bew. zw bew! ZW 4 zw bew. zw bew. windstil T bew windstil regen windt I wiodtll n 2 h bew nnw 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1