Jlicume £rilisrt)e ÖTmimitl Krachtmeting in Algerije toch onvermijdelijk? HOLS Juli-winter: vakantie kachel Ben Bella weigert compromis Algiers verwelkomde premier Ben Khedda Soekarno bevestigt komst van een speciale gezant POM Enthousiast welkom voor verraste Prinsessen C.M.B. verontwaardigd over liquidatie Beijnes WOENSDAG 4 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand: ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12519 CHR1STEL1JK.NATIONAAL DAGBLAD „Stantkflsticlj li «hebltetn m§n bert ia tegijeospttt" Minister waakt over groene hart A AN de niet geheel onbewolkte onafhankelijkheidshemel van Algerije verscheen gisteren een nieuwe onweerswolk in de vorm van het be richt dat de rebellerende Algerijnse vice-premier Ben Bella er niet aan dacht, een compromis te sluiten inzake de voorlopige Algerijnse regering van premier Ben Khedda. Ook andere berichten wijzen er op, dat het jonge Algerije voor een krachtmeting staat, waarvan het met de dag moeilijker wordt, haar te vermijden. Steeds meer FLN-eenheden scharen zich achter de politiek van Ben Bella, de grenzen van Algerije met Tunesië en Ma rokko zijn opengesteld, zodat nog enkele tienduizenden FLN-strijders naar hun land kunnen terugkeren om zich in de strijd te mengen. Moppentapper Max Tailleur gaat (aldus uitgerust?) in september de militairen in Nieuw-Guinea amuseren, helemaal op eigen kosten. Hij zal vijftien voorstel lingen geven en hij stelt zich er veel van voor. „Zal Soekarno schrikken als hij hoort, dat ik aan kom. En Ben Bella zelf. die naar Kaïro is doorgereisd, heeft laten weten, dat hij morgen via Marokko naar zijn geboor teplaats Marnia zal vertrekken, die op slechts twaalf kilometer van de Ma rokkaanse grens is verwijderd. Ver wacht wordt, dat hij van daar uit de strijd tegen Ben Khedda en diens mi nisters zal leidea en misschien wel tot de vorrhing van een tegenregering zal overgaan Bij zijn aankomst in Kaïro verklaar de Ben Bella, dat president Nasser had verzocht, zich bij Ben Khedda c.s. aan te sluiten en naar Algiers te vlie gen. Hij weigerde dit evenwel te doen omdat naar hij verklaarde - een groep in de voorlopige regering een besluit had genomen tegen leden van het opperbevel van het F.L.N.-leger Dit besluit zou de doelstellingen van de SOEKARNO heeft de wnd. secretaris-generaal van de Verenigde Naties Oe Thant telegrafisch op de hoogte gesteld van zijn een afgezant naar Washington te zenden om „van de Ne derlandse gevolmachtigde de definitieve opheldering te krijgen over de Nederlandse uitlegging van het plan-Bunker". „Overeen stemming op dit punt zal de weg effenen naar verdere besprekin gen", aldus Soekarno. (Vervolg op pag. 9J Vieuws in één oogopslag Het ziet er naar uit. dat de rebellerende Al gerijnse vice-premier Ben Bella he>t op een kracht meting zal laten aanko men. Steeds meer een heden van het FLN scha ren zich achter hem. Nu Frankrijk de grenzen van Algerije met Tunesië en Marokko heeft openge steld. kunnen nog enkele tienduizenden FLN-strij ders het land binnenko men om zich in de even tuele sürijd te mengen. Ben Khedda is bij zijn aankomst in Algiers op zeer geestdriftige wijze ontvangen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant. heeft medege deeld, dat president Soe karno hem inderdaad een telegram heeft gezonden, waarin hij meedeelt een afgezant (hoogstwaar schijnlijk de ambassadeur in Moskou. Adam Malik) naar Washington te zul len zenden om van de Ne derlandse ambassadeur de definitieve ophelde ring te krijgen omtrent de Nederlandse interpre tatie van het plan-Bun ker. Daarna kunnen de onderhandelingen begin- In een communiqué heeft de C.M.B.. de Chr. bedrijfsbond voor de me taalnijverheid. gezegd met grote verbazing kennis te hebben genomen van de mededeling, dat de Kon. fabriek van rijtuigen en spoorwagens J. J. Beijnes te Beverwijk zal worden opgeheven. Over dit be sluit is geen enkel over leg gepleegd met de werk nemersbonden noch met de ondernemingsraad. Het AVRO-actiecomi- té heeft de justitie in de arm genomen om een on derzoek te laten instellen naar de gang van zaken bij de verkiezingen van de gewestelijke besturen van de AVRO. Het comi té heeft het vermoeden, dat er valsheid in ge- schrifte zou zijn gepleegd. revolutie aantasten en een ernstige in vloed op de toekomst van Algerije hebben. De prinsessen Irene en Mar griet zullen a.szaterdag op Stoelmanseiland het Surinaamse feestgerecht bij uitstek eten pom. De bereidingswijze en de ingrediënten: Met neme zout vleeskip, tajerwortel, kookt de kip, schilt en schaaft de tajer wortel, mengt en kruidt en braadt in een zwarte pan en de dampende en geurende pom ver schijnt. Freule Röell en de heer Sesmk, die tot het gevolg van de Prin sessen behoren, hebben al eens pom geproefd. De pom zal worden gegeten met rijst en aardappelen, zuur en gekookte bananen, snijbonen en kousebandjes een Surinaam se groenten). Pom is zwaar, daarom wordt er 's avonds voor de Prinsessen alleen een broodmaaltijd geser- Zondag, de dag na de pom, zorgt de beheerder van het hotel, dc heer Ph. Lazeire, voor een Europese maaltijd met Duitse biefstuk met doperwten, een kip en compote, bekroond door een roompudding met marasquin- T?EN kwartier later dan was voor- zien zijn de prinsessen Irene en Margriet gisteren met een toestel van de KLM op het vliegveld Zan derij bij Paramaribo geland. Aan de vliegtuigtrap werden zij opgewacht door de waarnemend gouverneur van Suriname, de heer A. Currie. Dut zenden enthousiaste Surinamers die zich hadden verzameld op de terras sen van het stationsgebouw, juichten de Prinsessen hartelijk toe. Prinses Irene en prinses Margriet waren zichtbaar onder de indruk van deze overweldigende begroeting. Prinses Irene was gekleed tn een lichtgroene jurk en droeg een witte hoed met groene batnlden. Prinses Margriet was gekleed in een blauwe jurk en had een witte hoed met blauwe banden op. Nadat de militaire kapel, diie compleet met hoornblazers, tamboers en vaandel- wacht op het platform stond opgesteld', achtereenvolgens het Surinaamse en Ne derlandse voflkdlied had gespeeld, stelde de heer Currie de overige leden van de commissie van ontvangst aan de prin sessen voor. Hiervan maakte onder meer deel uit: mir. S. D. Emanuels. minister president van Suriname. Oranje Hierna werd de uit honderd man be staand militaire erewacht onder com mando van kapitein Kruse geïnspec teerd. De officiële ontvangst was hier mee wel afgelopen, want de Prinsessen maakten vervolgens een rondgang door het stationsgebouw. De samengestroom de Surlnamres juichten hen uitbundig toe Duizenden waren met oranje ge tooid en zwaaiden met vlaggen. De menigte die naar het vliegveld Zanderij was gekomen om de Prin sessen te verwelkomen, had dat vooral gedaan om „hun" prinses Margriet te zien. De liefde voor haar dateert nog uit de oorlogsjaren, toen slechts Suriname en de Nederlandse Antillen in staat waren de geboorte van dit oranjekind vrij en uitbun dig te vieren Onze Prinses Vandaar dan ook dat de Surinamers prinses Margriet beschouwden als „on ze" Prinses, zonder overigens de ande re Prinsessen ook maar iets tekort te wnMen doen. In vele woningen hangt nog steeds het porseleinen herinnerings- bord'je van de geboorte van prinses Margriet Francisca. dat destijds werd uitgegeven door de Netherlands Aid So- In Algiers, waar hem een overweldi gende ontvangst werd bereid, (zie elders in dit nummer), hield Ben Khedda een rede, waarin hij zei dat de volkswil de betrouwbaarste afweer is tegen het ,,mi. litaire dictatorschap", waarvan sommigen dromen. Hiermede richtte hij een duide- lijke waarschuwing aan het adres van Ben Bella en de militairen die hem steu nen. „Algerije is thans onafhankelijk, maar de strijd is nog lang niet voorbij'*, aldus Ben Khedda, die beloofde, dat zijn regering loyaal de akkoorden van Evian zal uitvoeren. Tot de Europeanen zei hii. „Ofschoon het bloed rijkelijk heeft ge vloeid, kunnen wij samen leven en wer ken voor het welzijn van dit edelmoedige land Algerije. Hij deed een beroep op alle Algerijnen, zich achter hun regering te scharen om orde in het nieuwe land te brengen voor de taak van de verzoe- ning. Staande in de stralende zonneschijn en omringd door zijn ministers, drong Ben Khedda aan op eenheid tegen per soonlijke macht, tegen de mennen me' ambitie, tegen militaire avonturiers, de magogen en fascisten van allerlei soort" Vervolg op pagina 9) Amerikaan door trein overreden Bij het station Deventer is vanmorgen de 23-jarige Amerikaan W. L. Wheat door een trein overreden en spoedig daarna aan de opgelopen verwondingen bezwe ken. De jongeman die uit Kopenhagen kwam en op weg was naar Amsterdam is om nog onopgehelderde reden, zonder dat iemand het bemerkte, uit de Nord- West-expres gestapt en daarbij overre den door een erachter komende trein, op weg van Zutphen naar Zwolle. In de Nord-West-Expres is van het ongeluk niets gemerkt. De andere trein kreeg een half uur vertraging KATTEBROOD SUPERIEUR fijner, voedzamer en lekkerder. Per zakje van 275 gr. f 0.40. De renbaan bij Kopenhagen was dezer dagen het toneel van dc uit voering van een vreemde weddenschap: de acteur Preben Mahrt en de sportcommentator Gunnar Nu Hansen hadden gewed hoeveel speelgoedballonnetjes er nodig zouden zijn om Mahrt in de lucht te krijgen. Het bleken er ongeveer 4000 te zijn. Maar toen Mahrt een halve meter ..opgestegen" was, vond hij het raadzamer om luidkeels om assistentie te vragenOp de foto: de „redding". „Enkelen - directie V.M.F. - beslissen over zeer velen" „Meneer, het is toch een schan daal dat de verwarming niet brandt", aldus een dame gister ochtend bij het ontbijt in het Katwijks hotel. Even later ging zij met de bontjas aan ontbij ten. Zo triest ziet het er in de badplaatsen uit. De harde wind laat nog een meter strand vrij voor de fervente wandelaars Foto Kruijt. - bedrijfsbond voor de metaalnij verheid en elektrotechnische indus trie (C.M.B.) heeft gisteren in een communiqué verklaard, dat het met grote verbazing kennis heeft geno men van de mededeling van de di rectie van het V.M.F.-concern, dat de Koninklijke fabriek van rijtuigen en spoorwagens J. J. Beijnes N.V. te Beverwijk zal worden opgeheven. De directie van Beijnes N.V. heeft namelijk nog slechts een half jaar ge leden ten overstaan van het personeel vertrouwen uitgesproken in de toekomst /an het bedrijf Het bestuur van de CMB stelt met verontwaardiging vast. dat slechts en kelen de leden van de VMF-dircctie hebben beslist over de werkgelegen heid van velen. Noch de ondernemings raad, noch de werknemersorganisaties hebben hierop enige invloed kunnen uitoefenen, aldus het communiqué. Het bestuur van de CMB herinnert eraan, dat de vakorganisaties in de af gelopen jaren op verzoek van de directie van Beijnes hun volle medewerking hebben verleend aan een reorganisatie van het bedrijf in hert; belang van een goede gang van zaken en tot welzijn van de gehele bedrijfsgemeenschap. Bij de thans genomen beslissing, die, volgens de CMB. die ingrijpt in het leven van de werknemers en hun gezinnen, heeft de directie van het VMF-concern geen overleg gepleegd met de vertegenwoor digers van de werknemers. De bond zegt, dat daardoor het vertrouwen in het overleg tussen werkgevers en werk nemers ernstig is geschokt. Voor vervolg zie pagina 9 J^e installatie van een burgemeester pleegt voor een gemeente een feeste lijke gebeurtenis te zijn. Zij zal dat ook zijn voor de nieuwe gemeente Noordoost- polder, die reeds een gemeenteraad heeft gekregen en waarvoor nu ook een burge meestersbenoeming is afgekomen. Helaas zal dc vreugde niet onvermengd zijn. Hoewel in de gemeenteraad de pro testantse fractie duidelijk dc grootste is, de liberale daarentegen verreweg de kleinste, heeft de minister, zelf een libe raal, bij de voordracht zijn keus laten vallen op een liberale kandidaat. De verwondering, die hierover is gere zen, wordt door ons gedeeld. Bij een bur gemeestersbenoeming komt het op twee zaken aan: op de kwaliteit van de man en op de samenstelling van de bevolking. Deze laatste zouden wij willen zeggen is altijd des te meer in het geding, aan gezien benoemingen van burgemeesters zich bij ons nu eenmaal voltrekken bui ten rechtstreekse bemoeiingen van ge meentebestuur en burgerij om. Dit maakt de verantwoordelijkheid van de minister bij de grotere gemeenten het kabinet alleen groter. Wordt onvoldoende acht gegeven op dc samenstelling van de be volking, dan betekent dit voedsel voor de pleidooien om ook bij ons in den vervolge de benoemingen te doen plaats hebben door gemeentebestuur of burgerij. Wat de kwaliteit betreft, de tijd is toch wel lang voorbij dat, naar men meende, deze in de eerste plaats onder dc liberalen mocht worden gezocht. Deze bewering, werd zij ook nu nog gewaagd, zou zelf niet van kwaliteit getuigen. Het liberalis me is in onze democratie evenzeer een politieke overtuiging als de andere, niet minder en niet meer. Er is geen reden, het als zodanig bij benoemingen enige voorkeur te geven. Hetgeen nochtans, naar alle schijn, de minister bij deze bur gemeestersbenoeming voor de Noordoost polder heeft gedaan. Zulk een benoeming maakt het ook voor dc betrokkenen minder gemakkelijk. Voor de benoemde zelf niet en ook voor het gemeentebestuur niet. Onwillekeurig acht men zich nu verplicht, in de samen stelling van het dagelijks bestuur te gaan zoeken naar mogelijkheden tot „correctie". Wat ook in de Noordoostpolder reeds schijnt te worden overwogen. Ten slotte is een benoeming die vragen oproept ook niet bevorderlijk aan het gezag. Mogelijk heeft de minister voor juist deze benoeming zijn redenen gehad. Aan de gevoelens van twijfel, die zij heeft gewekt, is hij echter niet kunnen ontko men. (RITA) „Nee, pap, bij u kraakte er niets. Het was mijn boog. T\E DEPRESSIE, die gisteren boven Zuid-Skandinavlé was gelegen, trok naar Noord-Duitsland en begint nu op te vullen. De winden nemen daardoor in onze streken in kracht af aanvoer van koude lucht waarin nog en kele buien voorkomen houdt evenwel nog aan. De koude lucht dringt in Euro pa steeds verder naar het zuiden door. In Zuid-Frankrijk, waar gisteren nog temperaturen tot 30 graden voorkwa men. ij de temperatuur nu ook gedaald. In het Alpengebied viel bij de nadering van de koudere lucht overvloedige regen. In het noorden van de Balkan viel eveneens zware regen, in Hongarije in 12 uur t\jds plaatselijk 50 tot 60 mm. Zware buien werden ook gemeld uit Noord-Duitsland waar de afgelopen nacht 20 tot 40 mm. regen werd afgetapt. enkele buien. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige, af en toe vrij krachtige wind tussen noordwest en noord. (Opgemaakt te 11.15 uur). Strandvericachting Tendens dalend lijk. Ook morgen waait er nog een krachtige noordwesten wind, al zal de buienactiviteit afnemen. Vooruitzichten: wel een langzame ver betering. maar nog te koel strandweer. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur zenden huizen heeft d© «T..UO. uu.K,. U.CI. u„- .«al de produkten zUn over het kopers wier verschijning u,c. kachels weer geplaatst ais algemeen niet slecht, al gaai op menige camping normaal I» aangesjouwd krUgcn. Ook zU sommige Detiru- -|to hebben personeel met vakantie ven voldoen eraan, andere hou- In deze tUd van het den vol dat het er „geen weer" De kolen- en ollelevi clers hebben gouden dagen, bedoeld kunnen het bUna al weg geweest zün ze branden weer naar harte lust. Toch is het vandaag, woensdag 4 Juli. De langste dag is al weer lang voorbij, maar het goede weer moet nog ko- - .oor- D, w[rk„, konn,n a. .1 dc k,mp..rd,r, ,n d, mwle ,™n ™vu. d« verw *Un hei ming gpnletcn. als tenrolnsU Jaar e ennormaal verschijnsel zou moeten zijn zodat de on- verwachte stroom van bestel lingen. wat dit betreft. bU- Vi!h f"?de 5to*«r* nlet met vakantie zonder ongelegen komt. op om tnuls bg de kachel hun zyn voor is. Intnssen blijft de to«- rlstenstroom aanhouden Men vindt echter meer buitenlan ders In de musea dan aan het In het restaurantbedrgf ls ds strand. 1 I - e

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1