Ilicutue £eiJtsrl)c (Courant Algerije wordt vanavond J| onafhankelijke staat Soblen verwondt zich met mes Tweejarig meisje een nacht zoek Afscheid van oud Algerije Nieuwe spanningen door machtsstrijd Israël wijst spion uit Soekarno stelt gesprek nog maar even uit Nieuw gevecht met para's De West wacht Prinsessen Twee mannen en een kind verongelukt MAANDAG 2 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 31. TELEFOON: alle afdelingen 3144!. KLACHTEND1ENST: bezorging 18—1» a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. POSTREKENING: 58»36. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2.80 per maand; ƒ0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12517 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvasticfi is ghebleoen tnyn hert in Irgljcnspott" BEN BELLA ....nieuwe zorgen Nieuws in één oogopslag Het referendum over de toekomst van Algerije is gisteren zonder enig inci dent verlopen. De opkomst was bijzonder groot. De al gemene verwachting is, dat de kiezers zich zo goed als unaniem voor de on afhankelijkheid van het land hebben uitgesproken. Vanavond zal de officiële uitslag worden bekend ge maakt, waarna de procla matie van de onafhanke lijkheid zal volgen. Grote meningsverschil len zijn thans openbaar geworden in de kring van de Algerijnse nationalisten, waar een felle strijd om de macht gaande is tussen vice-premier Ben Bella, die zich scherp verzet tegen het besluit van premier Ben Khedda, een aantal le den van de generale staf van het ..bevrijdingsleger" te ontslaan. Ben Bella is uitgeweken naar Tripoli, naar wordt gezegd om te ontkomen aan arrestatie door Ben Khedda. Naar het oordeel van president Soekarno komt de inhoud van de jongste boodschap van secretaris generaal Oe Thant dichter bij hetgeen Indonesië stelt als voorwaarde voor her vatting der besprekingen met Nederland. Soekarno zal in de kortst mogelijke tijd besluiten of voortzet ting der onderhandelingen al dan niet wenselijk is Israël heeft de Ameri kaan dr. Robert Soblen. die wegens spionage voor de Sowjetunie tot levens lang was veroordeeld, uit gewezen en hem op een vliegtuig naar de Ver. Sta ten gezet. Onderweg heeft hij getracht zich van het leven te beroven. Soblen verblijft thans in een Lon- dens ziekenhuis. Er zijn tussen vertegen woordigers van West- en Oost-Duitsland besprekin gen gevoerd over het kre diet van 3.5 miljard mark. dat Ulbricht van Bonn wil hebben om de interzo nale handel op gang te houden. De Economische en so ciale raad van de Ver. Na ties heeft in een overzicht medegedeeld, dat de toe neming van vraag en pro- duktie in de economisch ontwikkelde landen zich tot in de eerste maanden van dit jaar heeft voortge zet. maar dat het tempo van de groei in de loop van dit jaar langzamer zal worden. Verwacht wordt, dat minder zal worden ge ïnvesteerd in kapitaalgoe- In het jaarverslag over 1961 heeft de VPRO op nieuw de klacht geuit, dat deze omroep over te wei nig zendtijd de beschikking heeft. Gezegd wordt, dat de houding van de andere vier omroepverenigingen weer wat scherper is ge worden ten opzichte van de VPRO. ALS vanavond de uitslag van het Algerijnse referendum officieel wordt bekendgemaakt en waarschijnlijk enkele uren daarna de onafhanke lijkheid van Algerije door president De Gaulle zal worden geproclameerd, betekent dat helaas niet, dat er nu een eind aan alle moeilijkheden in dat deel van Noord-Afrika is gekomen. Want terwijl de Mohammedaanse be volking opgelucht feest vier en de Europeanen, die er de voorkeur aan geven in Algerije te blijven, schuchtere pogingen aanwenden, zich bij de omstandigheden neer te leggen, enn zich zoveel mogelijk aan te passen, is er onder de leiders van het FLN (Nationale bevrijdingsfront) een scheuring ontstaan, die voor Algerije nieuwe grote spanningen voorspelt. hand heeft. Maar daar kan al heel spoedig verandering in komen, als de onafhankelijkheid een feit is, de troe pen van het F.L.N. uit Tunesië en Marokko naar Algerije kunnen terug keren en de machtsstrijd tussen Ben Khedda en de rebellerende vice-pre mier Ben Belle en diens aanhang pas goed gaat beginnen. Het gaat er hierbij niet slechts om, wie het straks in Algerije voor het zeggen zal hebben. Maar ook en vooral om het al of niet naleven van het met Frankrijk gesloten akkoord van Evian les Baius. Ben Khedda's regering degradeerde za terdag kolonel Boe Madian, stafchef van het leger van het F.L.N. en twee andere officieren, omdat zij het leger voor hun „eigen kwade en vergeefse ondernemin genwilden gebruiken. Bevelen der offi cieren mogen niet meer worden opge volgd. Ben Bella gaf zondag in Libye (waarheen hij na het uitbreken van het conflict met Ben Khedda is vertrokken) een verklaring uit. waarin hij de maat regel „zeer gevaarlijk" noemde. Politieke waarnemrs in Algiers zijn van oordeel, dat door de maatregel van Ben Khedda Totdusver is gebleken, dat premier Ben Khedda de situaitde in het kamp van de nationalisten nog stevig in de 1AR. Robert Soblen voor wie de V.S. om uitlevering hadden ge- vraagd en die inderdaad per vliegtuig naar Amerika is terug gezonden, heeft op het traject Athene-Londen geprobeerd zich van het leven te beroven. Hij stak zich met een eetmes in de buik en sneed zijn beide polsen door. Hij is in ernstige toestand in een Lon- dens ziekenhuis opgenomen. Soblen was indertijd in de V.S. tot levenslange gevangenisstraf veroor deeld wegens spionage voor de Sow jetunie. Vorige week vluchtte hij naar Israel, vlalk voordat hij zich moest melden om zijn straf te ondergaan. In Tel Aviv werd gistermorgen echter officieel meegedeeld, dat hij niet moch blijven. De 62-jarige psychiater was naar Israel gevlucht waar hij zich, op grond van het recht dat elke Jood heeft om zich in Israel te vestigen, aan zijn straf wilde onttrekken. De Israëlische wet sluit ech ter misdadigers van dit voorrecht uit. De Israëlische minister van binnen landse zaken had een uitwijzingsbevel tegen Soblen uitgevaardigd. Een laatste poging van diens advocaat om liet bevel ingetrokken te krijgen had geen resultaat. Soblen werd onder strikte geheimhouding on het vliegtuig voor New York gezet. Aan boord van dit toestel bevonden zich 3 Amerikaanse politiemannen. Omadt er geen uitleveringsverdrag be staat tussen Israel en de V.S. is Soblen uitgewezen en niet uitgeleverd. Volgens het communiqué is de spion uitgewezen, omdat hij op een paspoort dat aan zijn overleden broer behoorde, het land was binnengekomen. Theoretisch was Soblen gerechtigd om bijvoorbeeld in Griekenland uit te stap pen. Griekenland heeft echter wel een uitleveringsverdrag met de V.S. De advocaat van Soblen heeft gezegd zeer geschokt te zijn door de manier waarop zijn cliënt uit Israel is uitgewe zen. Hü werd zelfs niet in de gelegenheid gesteld het land te kiezen waar hij naar toe wilde. Bovendien werd de advocaat pas op de hoogte gesteld van de uitwij zing toen Soblen zich reeds in het vlieg tuig bevond. Nederlandse dames twee dagen zoek De 47-jarige kinderjuffrouw mej. A Greeven uit Soesterberg en de 39-Jarige maatschappelijk werkster mej. N. Weyma uit Assen, die sinds donderdagmorgen tn de omgeving van Klagenfurt in Oosten rijk werden vermist, zijn zaterdagmiddag omstreeks vijf uur terecht gekomen. De dames waren te voet naar Gnoppitz ver trokken voor een tocht door het Kreuz- eck-gebergte Zij zijn daar donderdag middag nog gezien. Vrijdagochtend werd een grote opsporingsactie op touw gezet, door noodbrigades, alpenjagers, vlieg tuigen. soldaten van het garnizoen Kla genfurt en vrijwilligers. Zaterdagmiddag werden de beide vrouwen gezien vanuit een politie-helicopter Het bleek, dat in de bossen waren verdwaald. Na enige dagen te hebben rondgezworven, zijn zü volkomen gezond, doch uitgehongerd weer naar Klagenfurt gebracht. „Butterfahrten* afgeschaft De zogenaamde „Butterfahrten" i Nederland van vele bewoners van grensgebied in Nedersaksen zullen spoedig tot het verleden behoren. Van 1 augustus af mogen de bewoners van het grensgebied niet meer met een speciale vergunning een kilo Nederlandse boter tolvrij invoeren. Evenals voor alle andere reizigers geldt dan een maximum van 375 gram. Aan het begin van dit jaar verviel voor de grensbewoners in Nedersaksen reeds de tolvrije beperkte invoer van koffie en thee. een poging om met steun van de troepen van het F.L.N. buiten Algerije reeds een militaire dictatuur onder leiding van Ben Bella te vestigen, de kop is ingedrukt. Een aantal bevelhebbers heeft evenwel verklaard, dat zij slechts de bevelen van Boe Madian zuilen opvolgen en dat alleen de nationale raad van de revolu tie (een soort parlement) kan beslissen over de ontbinding van een orgaan, dat door deze raad zelf is geschapen. Alge rijnse nationalistische functionarissen In Algiers geven uiting aan hun vertrou wen. dat Ben Khedda's regering de toe stand het hoofd zal kunnen bieden. Voor vervolg zie pagina 3) Nieuwe rechter Salan slaat hand aan zichzelf Generaal René de Larminat, de 66-ja- rige president van het onlangs ingestelde Franse militaire hooggerechtshof, heeft de hand aan zichzelf geslagen. Vrijdag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Hü werd 2 juni benoemd tot president van het gerechtshof, dat de zaak tegen ex-ge neraal Salan binnenkort opnieuw in be handeling zou nemen. Duitse mijnwerkers staken niet De Westduitse mijnwerkers hebben net een geringe meerderheid een loon- overeenkomst aanvaard, die hun loons- •erhoging van ong. 8 procent waar borgt. In verband hiermede is de drei gende staking in de mijnen van het Ruhrgebied en het Akense district af gelast. Was de staking doorgegaan, dan zou den daardoor ongeveer 400.000 arbeiders, werkloos zijn geworden. SOEKARNO meent, dat de laatste boodschap van Oe Thant betref fende de Nederlandse verklaring over het plan-Bunker dichter komt bij datgene wat Indonesië als voor waarde stelt voor het beginnen van onderhandelingen. Indonesië zal zo spoedig mogelijk besluiten of voort zetting van de onderhandelingen wel of niet wenselijk is, doch de uitvoe ring van het bevel tot „bevrijding" van Nieuw-Guinea dient voort te gaan. Als het vraagstuk West-Irlan niet dit jaar zal worden opgelost, zal Indonesië zich geplaatst zien voor vele voortduren de moellUkheden, meende Soekarno. Deze kwestie betekent op dit ogenblik het grootste gevaar in de stryd voor de voltooiing van dc Indonesische revolutie. „Contra-revolutionaire machten onder ons" moeten worden uitgeroeid. Zaterdag had Soebamdirao een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Ho ward Jones. Deze verklaarde na afloop: „Ik heb moed gevait en ik ben erg tevre den met de laatste gebeurtenissen" Het lid van de Nieuw-Guirea-Raad. de heer Abdullah Arflam uit die Radja Ampat, heeft bekendigemaakt, dat een deel van de Papoea -bevolking een beroep op Soekarno heeft gedaan om zijn mili tair optreden tegen Nederlands Nieuw- Guinea te staken. Dit was geschied voor de laatste landingen van para's. BIJ Merauke ls een vuurcontact ge weest tussen een Nederlandse patrouille en Indonesische parachutisten. De Ne derlanders maakten uitrustingsstukken buit cn vonden het lijk van een para. De bij Merauke neergelaten para's onder vinden veel last van het moerassige ter rein en kunnen zich moeilük verplaat- Elders wordt de strijd tegen de para's door sterke Nederlandse patrouilles voortgezet, mede dank zij amfibielan dingen van mariniers. Met klem zijn dc berichten tegengesproken dat er para's neergelaten zouden zün in andere stre ken dan de officieel genoemde. In Hol- landia liepen gisteren nl. geruchten over nieuwe landingen bij Genjem, Sarml en Wasior op de noordkust. Daar is echter niets van waar. Men heeft de militaire toestand volledig in handen, over de nieuwste dropping bü Kalmana zwijgt het communiqué. Djakarta weet niets van Dakota Autoriteiten van leger en luchtmacht te Djakarta hebben zondag verklaard mets te weten van het bericht van radio- Makassar dat de in Nieuw-Guinea miste Nederlandse Dakota te Makassar geland zou zijn. Een beeld van het referendum, dat i Algerije is gehouden over de vraag of het land al of niet onafhankelijk zal worden. Hier zien we een Euro pese vrouw haar stem uitbrengen, ter wijl twee gesluierde Algerijnse vrou wen met kinderen op de arm haar beurt afwachten. Om half elf zün vanmorgen de prinsessen Irene en Margriet van Schiphol naar de West vertrokken. Uitgeleide gedaan door de Koningin en prinses Beatrix, begaven zü zich aan boord van de DC-8 PH—DCB Daniel Beroulli met be stemming New York. Daar zullen zoverstap pen naar Paramaribo. Morgen worden zy op het vliegveld Zanderij in Suriname verwacht. Het is het eerste bezoek dat deze beide Prinses sen aan Suriname en daarna aan de Antillen zullen brengen. Weliswaar leidt het bezoek van de Prinsessen eerst naar Suriname, waar zü twee weken zul len doorbrengen en dan naar de Nederlandse Antillen, waar ze op 17 juli worden verwacht maar toch zal het Curagao zijn, dat hen het eerst zal kunnen begroeten. Op doorreis naar Suriname zullen zü daar nl. vanavond a en in Willemstad de nacht doorbrengen. (RITA) „Niet waar, ik luister helemaal niet." Verkeerde manoeuvre in auto ALS gevolg van een autobotsing op de rijksweg 63 (Tilburg-Eind- hoven) onder de gemeente Moerges tel zijn zondagmorgen drie personen, namelijk de beide bestuurders en een zoontje van een hunner, om het leven gekomen. Bovendien werd een groot aantal personen gewond. De botsing vond plaats om half elf Op dat tijdstip reed vanuit de richting Eindhoven een auto, bestuurd door de 36-jarige vertegenwoordiger M. Muys uit Eindhoven, die juist op het moment, dat een tegenligger naderde, van achter een vrachtauto vandaan kwam met do bedoeling deze te passeren. Een botsing was onvermijdelijk. De heer Muys was op slag dood. evenals zijn anderhalf jaar oude naast hem gezeten zoontje Hans. dat uit de auto werd geslingerd. In dp wagen bevonden zich nog een aantal kinderen namelijk de dochtertjes Jo hanna (8) en Joke <6) cn een ander zoontje Josje (6). alsmede een vriendin netje van de oudste dochter Elle Korte- knie. eveneens uit Eindhoven. Deze kin deren werden allen gewond en overge bracht naar het ziekenhuis te Tilburg. Enige hiervan konden in de loop van de dag naar huis worden vervoerd. De bestuurder van de andere auto. de 56- jarige J. Verbaak uit Breda, kwam bij de botsing eveneens om het leven. Hü moest uit de wrakstukken van zün auto worden gezaagd. Zijn echtgenote en hun beide dochters. Tineke en Lena, werden met verwondingen naar het ziekenhuis te Tilburg overgebracht. In deze auto zat ook nog een broer van de bestuur der uit Roosendaal met zijn dochtertje Ineke. De man kwam met de schrik vrü, doch zyn dochtertje werd in zorg wekkende toestand opgenomen in hel Tilburgse ziekenhuis. De auto's werden totaal vernield. In de nacht van zaterdag op zondag is te Turnhout een personenwagen met vijf Nederlandse inzittenden allen af komstig uit Tilburg, tegen een boom te pletter gereden. De 25-jarige bestuur der. Petrus Jonkers, was op slag dood. De vier andere inzittenden, het echtpaar Laarmaekers-Vos en het echtpaar Vos- van Geloven werden allen in het zieken- Een groep tegen de kernbewape ning demonstrerende jongelui heeft zaterdag de Haagse politie weer eens druk werk gegeven. Voor de betoging was geen ver gunning aangevraagd. Op het Bui tenhof werden 123 zittend of lig gend protesterende jongeren in ar restantenwagens geladen, om op het hoofdbureau een proces-ver- baal in ontvangst te nemen. Min stens zo spectaculair ging het toe om het eilandje in de Hofvijver dat bij allerlei demonstranten steeds meer in trek blijkt te ko men. Enkele leden van de jonge renorganisatie Jong Nederland" altijd present om de ..Ban-de- bommers" te bestrijden zwom men erheen om de door pacifisten geplaatste spandoeken weg te ha len. De politie moest er toen weer in een rubberbootje achtereen. huis te Turnhout opgenomen. De toe stand van de heer Laarmaekers is ern stig. terwijl de overige gekwetsten bul ten gevaar zijn. Gisteren is in een ziekenhuis te Zwolle overleden de 23-jarige motorrijder A. Colijn uit Bant (Noordoostpolder) die zaterdagavond op dc hoek Zuiderzee straatweg Eperweg tegen een auto bot ste. waardoor hij zwaar werd gewond. De 82-jarige heer C. Schortten uit Bergen aan Zee is gistermiddag, toen hü de Hoflaan aldaar overstak, door een auto gegrepen en zo ernstig gewond, dat hij kort nadien im het ziekenhuis ls overleden ÏÏN de algemene luchtdrukverdeling komt maar weinig verandering. Ten westen van Ierland blijft de luchtdruk voortdurend hoog, terwijl zich boren Rusland een lagedrukgebied handhaaft Dit lagedrukgebied ondergaat een «er- sterking van een depressie die via IJs land in de richting van Skandinaviè trekt. Tussen deze nieuwe depressie en het Ierse hogedrukgebied zal morgen met matige tot krachtige noordwestelijke winden koude lucht naar Nederland strandweer. Matige wind tussen west stromen. De onstabiliteit van de luch» noordwest. In de middag 16 k 17 grad wordt daarbij weer grotr, zodat er zeewater 15 graden. plaatselijk enkele buien zullen voorko- Stationair De Bilt verwacht tot morgenavond: Half tot zwaar bewolkt met plaatselük enkele buien. Matige tot krachtige noord- westelyke wind. Koud weer. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN 3 juli: zon op: 04 25. onder 21 op: 05.56. onder 22.01. 10 juli: Eerste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 2 juli: 3.09 v.m.; 15.57 n.m. 3 juli: 3.50 vjn.; 16.21 n.m. Strand verwachting Achter zwak frontje mot een cnkël - - buitje zün morgen enkele opklaringen mogelijk. Het blijft echter nog te koel Aberx Vooruitzichten: zeer matig strandweer met later wat meer kans op opkianngen. Aansluiten agenda Leiden HET WEER CS EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur TERWIJL haar dodelijk on- *,s. rolkei en een groot a 1 tal burgers, koortsachtig r a" met nog twee andere kinde- bij het zoeken het terrein cn ceruste oud,,, e,ho.p,n EX, KT ESLT££SS door manschappen \an de jarige Karin Peters uit üden, Beek en Donk. bij het bungalowpark Bcdof ken die avond vruchteloos rijkspolitie onder leiding van d,e sedert zaterdagavond zes jn uden. De drie speurhon- bleef, een plan opgesteld om districtscommandant majoor n"lik°rusUrS'sUnrïd' icfn dcu°'"f. k°" A" avond bii ™nbrckcn van dc da, nIel.IJ!t rust,S slapend op een dc» politiemannen cn bur- niet meer op het spoor krij- een grootscheepse en geor- G. de Bekker. drie speurhon- plekje tussen een korenveld gers gezocht naar het meis- gen doordat zo velen alle ganiseerde speurtocht te be den van de rijkspolitic, veer- e" dc ™ntLvan cen ^.os door," ic' da* vrijwel onmiddelijk vijftig bungalowbewoncrs, de ginnen. Daartoe werd assis- tig militairen van de vlicgba- E?™»iU vl 12 Ff* *1™ dW2Ien' P0"»* vrijwilligere, van de tentie gevraagd en gekregen thans gistermorgen om vijf was vermist door haar ouders, nabij gelegen boerderijen van de vliegbasis Volkel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1