Jlicuuie jTciltsrlje (fourant iljiin Staat helpt KLM met garantie lening en Commentaar Boeing in orkaan eist 112 levens B Maximaal 425 miljoen gulden Overbruggingshulp in moeilijke positie Vijfde ramp met Boeino Door besmet drinkwater tyfus in Amsterdam 3 Hagenaars bij botsing omgekomen Para's werden gedropped op de verkeerde plaats Jani opvolger van Nasoetion Msi lil ZATERDAG 23 JIM 1962 KANTOREN: Steensiraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: r 0.20 oer millimeter Familieberichten r 0.18 oer millimeter iBij contract belangrijke korting». POSTREKENING: 58936 ABONNEMENTEN: ƒ8 25 per kwartaal: ƒ2.80 per maand: ƒ0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12510 CHRISTELIJK ATIOISA.4L DAGBLAD „$tantva*titli i« ahcbleucn myn hert ia tryljenspoet" in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nieuwe gracht 8—10 UTRECHT iieuvvs in pslag een 002:0 Het Amsterdamse drink- I water is enige tijd besmet geweest met tyfusbacillen door een fout in de riole ring. Vijf personen zijn ernstig ziek opgenomen. Het leidingwater is nu weer veilig. De kans be staat echter dat nog meer zieken in de hoofdstad tyfus blijken te hebben. De Staat zal tijdelijke ■j financiële steun verlenen aan de KLM. De regering I vindt dat de nationale I luchtvaartmaatschappij een overbruggingshulp no dig heeft, nu de vervoers- inkomsten sterk bij de verwachtingen zijn ach tergebleven. De garantie bedraagt tot 1 januari a.s. ten hoogste 425 miljoen gulden. Bij het verongelukken van een Franse Boeing 707 op het eiland Guade loupe in de Csraïbische Zee. zijn gisteren 102 passagiers en de tien leden van de bemanning omge komen. De wrakstukken liggen her en der in het bos verspreid. Er- zijn geen overlevenden. De ge zagvoerder, Lesieur, was een ervaren piloot, die vele malen het vliegtuig van president De Gaulle heeft bestuurd. De directie van de DAF-autofabriek over weegt een aanklacht in te dienen tegen de Haagse officier van justitie, mr. J. C. Maris, en/of een Rot terdams ochtendblad, in verband met de publikaties in deze krant waarin de DAF en de Demka be schuldigd worden zgn. dubbele facturen te heb- ben gebruikt. De Britse regering heeft fel gereageerd op aanspraken die de Philip- pijnen op Noord-Borneo hebben gedaan. De Philip- pijnen beweren dat Noord- I Borneo in de 19e eeuw j niet van de sultan van Soeloe (thans een Philip- I pijnse eilandengroep) werd gekocht maar ge- I huurd, en dit huurcontract •il men nu opzeggen. (Van onze parlementsredactie) DE regering wil de KLM een lening verstrekken van ten hoogste vijf tig miljoen gulden. Voorts wil zij zich voor ten hoogste f 375 miljoen garant stellen voor het betalen van rente en aflossing van leningen, die de KLM heeft gesloten of nog zal afsluiten. Aan de Tweede Kamer is voorgesteld, deze plannen goed te keuren. In de toelichling op het daartoe strek kende wetsontwerp herinneren de minis ters Korthals van verkeer en waterstaat en Zijlstra van flr-anciën eraan, dat de KLM in 1961 een verlies van ongeveer 76 tnilio n gulden heeft geleden Een finan ciën overbrugging-hulp is nodig, temeer daar 1c handhaving van de positie van de K .i'l als een groot Nederlands be lang moet worden beschouwd. Algemeen neerst het vertrouwen, aldus de bewindslieden dat het achterblijven van de groei vin de vervoersvraag, waardoor de KLM is getroffen, van tijde- 'ijke aard zal zijn Omdat veel buiten- •andse luCht v-artmaatschappijen door hun overheden k aahtig en permanent worden gesteund, zodat deze maatschap pijen zich dank -zij deze overheidssteun kunnen uitbreiden, moot worden ver wacht. dat de KLM zich slechts geleide lijk zal kunnen herstellen. De KLM zal dus de eerstvolgende jaren nog zij het geleidelijk afnemende verliezen lijden De werkingsduur van de voorgestel de steun-maa.regelen zal beperkt blij ven tot 1 januari 1965. De regering is namelijk van mening, dat onder nor male omslandigneden het rendement van de KLM moPt worden opgebracht uit het geïnvesteerde kapitaal Wat betreft tie lening van f50.000.000, deze is in de ee: ste plaats bestemd om de KLM te helpen asn voldoende liquide middelen, ten einde te kunnen voorzien in nieuwe exploitatieverliezen. Het is de bedoeling, dat zowel rente en aflossing op deze lemln-g Hechts door de KLM ver schuldigd zal zijn. wanneer het bedrijf dit naar het oordeel van de ministers kan dragen. (Voor vervolg - Pag- 01 Doordat hij geen voorrang verleende aan een gemeentebus werd bij Caberg- Maastncht de 46-jarige bromfietser J Hovens uit Maastricht zo ernstig gewond, dat hij tijdens het transport naar het zie kenhuis overleed. Neergestort op bergen van Guadeloupe TTET verschrikkelijke ongeluk met de Boeing 707 van de Air France heeft in totaal aan 112 men sen het leven gekost. De bemanning bestond uit tien leden. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het toe stel kwam gisteren in een tornado terecht en stortte neer in de berg wouden van het Westindische eiland Guadeloupe. De gezagvoerder, André Lesieur, was een van de bekendste vliegers van de Franse burgerlucht- r vaart, drager van het Croix de Guer- Dit is Andre Lesieur, piloot van„ff. Franse luchtvaartmaatschappij °**IC,er van het Legion d hon- France, die met een Boeing 707 neur en verschillende malen piloot deze maatschappij, welke tien van het vliegtuig van president De mannmgsleden en 102 passagiers {"„„ïip boord had, is neergestort op eiland Guadeloupe. De heer De Boeing was onderweg van Pa- >ur was een bekwaam vliegerrijs naar Santiago de Chili en zou een tussenlanding maken bij Pointe a Pitre, de hoofdstad van Guadeloupe. Het vliegituig was na de tussenlan ding op de Azoren zes uur onderweg geweest. De piloot had reeds gemeld dat hij de landing ging inzetten Reddingsploegen van de Amerikaanse kustwacht meldden dat niemand de ramp had overleeft. De brokstukken la gen over een groot gebied verspreid, hetgeen doet veronderstellen dat het toestel op de grond uit elkaar is gespron. "rl "«rstorten van een toe- „„k ollfev«r knome. Air France op Guade- ter van de noordkust op 28 kilometer tas het vijfde ongeluk van liet vliegveld. I n„ ®°ein,f 707 straalvlieg- Dc Amenkaanse raad voor de burger_ )n 1- fehnV^luchtvaart zal twee experts naar Guadc- Dp ïd februari 1961 stortte een loupe zenden, dezeifden die een onder- ing »0< n de Sabena bij zoeic instelden naar het ongeluk met de Mei "eer, waarbij <3 mensen Boeing, dat nog maar kort geleden bij net 'even gekomen zijn, on- Parijs plaats vond. namelijk op 3 juni. wie 18 Amerikaanse kunst- en waarbij 130 mensen omkwamen. De ramp gebeurde op een heuvel die '07 400 meter boven de zeespiegel ligt. Een na piloot die korte tijd later over de plaats de van de ramp vloog, verklaarde dat het in- wolkendek zeer laag hing door de on- onweersbul. de De 42-jarige gezagvoerder Lesieur >n- had n>eer dan 14.000 vliegui de had meer dan acht miljoen kilometer ege zijn prestaties ah h(j verschillende maart 1962 stortte een American Airlines kort start van Idlewild neer in maica-baai, waarbij alle 55 lenden gedood werden. Op 25 mei is een 707 van dtincntal Airlines bij Uni de staat Missouri in cht uit elkaar gesprongen, gevlogen, larbi.j alle 45 inzittenden om- oorlogsvliegei komen zijn. len onderscheiden. In 1960 vestigde h(j Op 3 juni 1962 verongelukte een nieuw trans-Atlantisch record. Hij 07 van de Air France bij vloog verscheidene malen liegveld Orly. Van de 132 president De Gaulle dttenden werden alleen de Volgens de maatschappij had dc e* stewardessen gered. Boeing 963 vlieguren en was na terug keer van een vlucht ParijsTokio twee dagen aan de normale controle onder worpen. Alles was toen normaal. Contact met thuis in Nieuw-Guinea Terwijl de voorbereidingen voor het eerste verzoekplatenprogramma voor Ne derlandse militairen in Nederlands Nieuw-Guinea nog in volle ga?*.; zijn. heeft de PTT reeds meer dan duizend aanvragen van ouders, verwanten, ver loofden. vrienden en kennissen bij Ra dio-Nederland Wereldomroep afgele- Gezien deze enorme belangstelling heeft de Wereldomroep besloten het programma niet twee maal in de week maar met ingang van maandag dagelijks uit te zenden onder de titel „Contact met thuis". De programma's worden 's avonds half tien in Nieuw-Guinea ont vangen. „Contact met thuis" zal omdat de uitzendingen speciaal op 't ontvangstge- bied zijn gericht, in Nederland slechts bij uitzondering goed te ontvangen zijn In gezelschap van mevrouw Lopez Mateos, de echtgenote van de Mexi caanse president, en de prinssesen Beatrix en Irene heeft prins Bern- hard vrijdagmiddag op het Amstel- t'eld in Amsterdam de opening ver richt van dc viering van het 66ste lustrum van de universiteit van Am sterdam. Onder gelach van de Prins, mevrouw Lopez en prinses Beatrix, deelt een Amsterdams lieverdje" bloemen uit. Mevrouw Lopez was kort tevoren op Schiphol hartelijk door prinses Irene verwelkomd. De Prins opende het door de studenten opgezette Latijns-Amerikaanse dorp van Don Vasco als een echte „senor" met een Mexicaanse hoed op. Rioolwater in waterleiding Vijf patiënten zijn opgenomen In Amsterdam zijn de afgelopen week enkele gevallen van tyfus ge constateerd. In totaal zijn vijf pa tiënten opgenomen, een man en vier vrouwen. Van twee patiënten staat vast dat zij tyfus hebben, twee pa tiënten lijden vermoedelijk aan de ziekte en een wordt als „verdacht" aangemerkt. Als vermoedelijke oor zaak noemt het gemeentebestuur van de hoofdstad een besmetting van het leidingwater op 21 mei. Door het verrichten van een onjuis te handeling is op die dag gedurende korte ttjd een foutieve verbinding in de rioohvaterzuiverirgs«*istallatie- west tot stand gebracht. Twee uur lang hebben twee kranen in plaats van één opengestaan om een filter door te spoelen, waardoor biologisch gezuiverd rioolwater in het drinkwa ter terecht kwam. Men ontdekte de vervuiling van het water wel, maar aairnvank-eliijik dacht men dat de vervuiling zich beperkte tot een afgesloten terrein. Pas later bleek dat het onzuivere water ook in de drinkwaterleiding was gekomen. Men heeft toen ruim 60.000 kubieke meter water gebruikt om de leidingen in Amsterdam-west weer schoon spoekm. De directeur van de Amsterdamse G.G.D. Leeft inm'ddels een brief doen uitgaan naar alle huisartsen en specia listen in de hoofdstad, waarin op bet Vóórkomen van tyfus wordt gewe De vijf ziekte-gevallen zijn alle ge constateerd na 21 mei in Amsterdam- west. De patiënten zijn overgebracht naar het Wilhelminagasthuis. waar zij in quarantaine zijn geplaatst. Met nadruik deelt het Amsterdamse gemeentebestuur mee dat de zuiverheid in het waterleidingnet reeds enige tijd is hersteld. De procureur-generaal te Amsterdam, mr. H. R. de Zaayer, heeft een justitieel onderzoek gelast naar de besmetting van het drinkwater. Met de leiding van het onderzoek is belast commissaris ÏJ. Ta- oonis. De procureur-generaal heeft er zijn bevreemding over uitgesproken dat gis teren op de gemeentelijke persconferen tie niet is meegedeeld dat het onderzoek ingesteld. Drie Hagenaars zijn gisteren te Apeldoorn omgekomoen bij een bot- vrachtwagen. Op een kruispunt sing tussen hun auto en een militaire (Lange Amerikaweg-Zwanenspreng- weg) gaf de personenauto geen voor rang aan de van rechts komende vrachtwagen. De personenauto, een Volkswagen, vloog tegen de zijkant van de militaire wagen en werd totaal verwoest. De drie inzittenden, monteurs van de N.V. Sie mens te Den Haag, waren op slag dood Het zijn de 46-jarige J. O. Walst(jn van de Melis Stokelaan. de 40-jarige H. Berg huizen van de Landzijde en de 28-jarige J. W. Arts uit de Honthorststraat. zij wa ren allen gehuwd en hadden kinderen. De chauffeur van de vrachtwagen werd nie' gewond. tingen. Natuurlijk is er ook op dit gebied een vaak moeizame uitwiseling van schrif telijke stukken. Maar daarnaast is er de veelvuldige mogelijkheid, dal men elkaar ziet van aangezicht tot aangezicht. En waar onder omstandigheden de schriftelijke stukken kunnen leiden tot een verstarring in politieke posities, daar kunnen de ont moetingen dienen om de sfeer te zuiveren, om onnodige oneffenheden weg te nemen, om verschillen in inzicht te verhelderen, ook wa«neer een zakelijk andere kijk blijft bewaard. Dit laatste, zowel het wegnemen van on nodige oneffenheden als het voortbestaan van het verschil in kijk, zal kennelijk het resultaat worden van de reis die dc Ame rikaanse minister Rusk thans door West- Europa maakt. Niet ontkend kon worden, dat Amerika en Europa de laatste tijd wat uit elkaar waren gegroeid. Een persoonlijk gesprek op hoog niveau leek niet overbo- Wat de problemen zijn. weet ieder. Daar is de politiek van De Gaulle, die de integratie van Europa, op de wijze als ook Amerika deze gaarne ziet, tegenhoudt. Daar is de nositie van Adenauer, waar deze gaarne de toenadering tot De Gaulle blijft betrach ten. maar evenmin de vriendschap met Amerika wenst in de waagschaal te wer- pen. Hij heeft bovendien nog net probleem- Berlijn. waarin hij Amerika niet van zich mag vervreemden. De Amerikaanse minister zal niet dc hoop hebben gehad, dat zijn reis zou uitlopen op een verdwijnen van de meningsver- verschillen. Daarvoor heeft ieder voor zich te duideliik gekozen, daarvoor is ieder te- zeer van de juistheid van eigen standpunt overtuigd. Met de problemen zullen we dus blijven zitten. Het nut van deze ontmoeting is, dat over de standpunten welke men aanhangt in elk geval geen misverstanden blijven bestaan. Ook in de diplomatieke sfeer, waarin im mers, als overal elders mensen werkzaam zijn met menselijke beheptheden, kunnen ervaring leert het gemakkelijk ge voeligheden optreden. Deze zullen voor de toekomst nu min^r kans krijgen. Wat op zichzelf waardev 4 is. Het verdient waardering, dat de Ameri kaanse bewindsman de moeite heeft willen nemen de Europese staatslieden in hun eigen huis te komen opzoeken. Kleinere lan den als het onze zijn er ditmaal niet aan te pas gekomen. Zij leveren hqt mag tot hun eer gezegd niet in gelijke mate als de grote, problemen op. Wij moeten echter vrezen, dat de problemen van dc grote landen niet van die aard zijn,, dat ze ook in een persoonlijke ontmoeting kunnen worden weggenomen. (Advertentie) „OECOWALl" fraai triplex voor wanden „DE HOUTHAL" woerd 99 - Tel. 22536 Vliegers bang voor Nederlanders TN* een le Hollandia uitgegeven com- T muniqué Is vandaag bevestigd dal „uit verhoren van gevangenen is geble ken dat de parachutisten, die bij Teml- naboean z(jn geland, op een verkeerde plaats zijn gedropped". Ais oorzaak wor den genoemd „onwilligheid en angst van de piloten van de Hercules-vliegtuigen in verband met het neerschieten van een Dakota op 17 mei" De zuiverinrgsacties in dit gebied tegen een oorspronkelijk op 120 man geraamde groep parachutisten, zijn zo goed als beëindigd: tha-ns zwerven daar nog en kele paira's rond. Twee piloten van de betrokken vlieg tuigen. majoor-vlieger Pribadi en ma joor-vlieger Abidin, voerden hun op dracht met grote tegenzin uit. daar zij vreesden te zullen worden aangevallen door Nederlandse vliegtuigen. Inplaats van de meegevoerde para's te droppen boven de aangewezen doelen, wierpen zij hen uit direct na het bereiken van de kus: nabij Teminaboean. Bij de verhoren verklaarde sergeant Toegimin van de Indonesische paratroe pen d-at majoor-vlieger Abidin van plan was zich ziek te melden om te voorkomen dat hij verdere vluchten boven Nieuw- Guinea zou moeten uitvoeren. Ben andere gevangen genomen parachutist, korporaal Natidjan. vertelde dat .4e vliegers erg bang waren". TAE JUNIMAAND geeft gemiddeld een nog een graad te lage temperatuur te zien. Het aantal uren zonneschijn ligt tien uren boven normaal, maar de grootste afwijking geeft de regenval te zien. Ook hier in het westen is op de meeste plaatsen nog maar tien tot vijftien milli meter neerslag gevallen, waarmee juni nog tot een van de drogisten in deze eeuw behoort. President Soekarno heeft generaal-ma- joor Ahmad Janl benoemd tot chef van de generale staf van het Indonesische le ger. Jani volgt in deze functie generaal Nasoetion op, die minister van defensie is. Janl was chef van de generale staf van het „leger voor de bevrijding van West- Irian". Hij geniet voornamelijk bekend heid door de succesrijke operaties van de onder zijn commando staande rege ringstroepen tegen het bolwerk van de opstandelingen in Padarig op West-Su matra. in april 1958. Geen verslag van NG-overleg De regering is niet in het bezit vam of bekend met - een gezaghebbend ver slag van de Nederlands-Indische bespre kingen. die onder leiding van de heer Bunker hebben plaats gehad. Dit ant woordt minister-president De Quay aan het Eerste-Kamerlid de heer De Niet isoc.), die inhakend op een bericht in de New-York Times, dat een dergelijk verslag zou bestaan, hierover enkele vragen had gesteld. Philippijnen doen aanspraak op Brits N.-Borneo President Macapagal van de Philip pijnen heeft gisteren verklaard dat zijn regering aanspraken op Brits Noord- Borneo zal laten gelden. De Philippijnse aanspraken zijn Rebaseerd op de ziens wijze van de erfgenamen van de sultan van Soeloe. dat de sultan in 1878 Noord- Borneo aan de Britse Noord-Borneo- maatschappij heeft verpacht, in plaatsl wijzen en bekend te maker., dat woTdt van afgestaan. Dc Britse regering heeft overwogen om Noord-Borneo op te onmiddellijk scherp gerageerd door dc men in een onafhankelijke- federal- Philippijnse aanspraken van de hand te Malausia. 21.04, Het komendf weekeinde zal licht bestendig zijn. Vandaag profiteren wij van een rug van hogedruk, die ook en kele zonnige perioden brengt. Aan de noordflank van een hogedrukgebied, dat zich van de Azoren tot de Alpen uitstrekt, nadert via Engeland weer een zwak storingsfront dat zondag de bewolking weer doet toenemen met in de namid dag of avond plaatselijk weer wat lichte regen. Dit licht onbestendig weertype Rapporti duurt nog voort met gematiigde tem pc- Taturen. die overdag in de buurt i»an 20 graden Celciut liggen. station De Bilt verwacht tot morgenavond: 1 op 1 02. onder 13.12. Laatste kwartier. HOOGWATER fecHEVENINGEN 23 juni: 6 35 v.m.; 19.03 n.m. 24 juni: 7.26 v.m.; 20.01 n.m. 25 juni: 8.29 v.m.; 21.01 n.m. HET WEER IN EUROPA hedenmorgen zeven uur Vpenburg Aanvankelijk nog opklaringen en zwakke tot matige wind tussen west en zuidwest, lateh meer bewolking, met enkele buien Eel-W en tot krachtig of hard toenemende zuid- °c B"1 westelijke wind. Dezelfde of iets lagere e»n^ta temperaturen. fOpgemaakt om 11.15 uur), za -Limb Helsinki ZON EN MAAN Stockb Zqndag 24 juni: zon op 4.20. onder 21.04, maan op 0.37. onder 11.53. Maandag 25 juni: zon op 4.20, onder

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1