Jlieuwe £eiitstl)e tfoumnt Akkoord in Algerije op losse schroeven I OAS-Oran tegen verzoening „Optimisme is zinloos R Djakarta gaat nieuwe moeilijkheden maken Mansholt loopt boos weg bij EEG-ministers Diefenbaker is de meerderheid kwijt Helft van de para's is buiten gevecht i'wlfa DINSDAG 19 JI NI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 i Drieënveertigste jaargang no. 12506 Het klooster deed niet meer.. christelijk-nationaal dagblad „StanUastich is ghffclmn myn hert ia teatjcnspotl 'N Algiers vraagt men zich af, of het tussen de OAS en het FLN gesloten akkoord nog op losse chroevcn staat. De afdelingen van de OAS in het resten en het oosten van Algerije willen nl. nog iets weten van dat akkoord. In scherpe bewoor- ingen hebben zij zich er tegen gekeerd. Het gevolg geweest, dat Ben Khedda, het hoofd van de Alge- jjnse regering in ballingschap, de verklaring die hij gisteren zou afleggen over de nieuwe situatie, tot vandaag (of nog later) heeft uitgesteld. Hij blijft zoals men weet in Cairo, waar de Ca- sablanca-landen bijeen zijn. Gewelddaden hebben zich gisteren in Algerije overigens niet voorgedaan. Er is wel een bankroof gepleegd, maar de OAS heeft gezegd, dat geen van haar leden zich daaraan heeft schuldig gemaakt. v\ LA' ko In Oran riep de OAS op, de strijd voort te zetten. „Optimisme is nnloos, vooral in Oran". Daar heersen bijzondere omstandigheden p werd gezegd. En in Bone (oostelijk Algerije) hecht men geen raarde aan het akkoord, omdat het gesloten is zonder ex-generaal fcardy (hoofd van de OAS in Algerije en commandant van het hstrict Oran) en de nationale raad van het Franse verzet in Algerije. Maar in een OAS-radiouitzending in Algiers werd gezegd: „Susini zal zich dinsdagavond tot de Algerijnse bevolking richten en in het bijzonder tot de Europese gemeenschap. Allen moeten begrijpen, dat er een belang rijke stap is gezet op de weg naar ver zoening". Het uitgaansverbod in Algiers geldt nu nit langer van half negen 's avonds, maar van middernacht af. In de radi9-uitzending van de OAS in Oran werd ook gezegd, dat deze groep slechts genoegen zal nemen met een over eenkomst. waarbij gebieden worden vastgesteld, die uitsluitend door Euro peanen zullen worden verdedigd. In Bo ne werd beweerd, dat het akkoord van Algiers werd tot stand gebracht door enkele politici, die hun huid willen red den en plotseling vergeten hebben, waar voor zij gestreden hebben. Voor hen tel de Frankrijk noch Algerije, maar alleen het eigen belang, zo zei men. Later werd duidelijk, dat men in Oran als enige ga rantie voor de Europeanen wenst: het toewijzen (of veroveren) van een vrije zone die een autonoom territoriaal ge bied moet zijn, dat wordt bestuurd en verdedigd door de Europeanen zelf. Eerder had de OAS in Oran geëist, dat de Europeanen zich in enclaves zouden vestigen, die door de OAS zou. den worden verdedigd. De bevolking van westelijk Algerije werd bevolen, zich in vijf van de grootste steden te vestigen. (Hetgeen niet is gebeerd Intussen belegeren nog drommen Euro peanen de kantoren van de luchtvaart ondernemingen om een plaats te bespre- fieuws in één oogopslag De OAS-afdelingen in het westen en het oosten van Algerije hebben zich gedistancieerd van het tussen de OAS en het FLN gesloten akkoord. In Oran heeft het ge heime leger opgeroepen de strijd voort te zetten. Men wil daar een vrije zone, geheel te besturen en te verdedigen door de Europeanen. De conservatieve par tij van premier Diefen baker heeft in Canada haar meerderheid verlo ten bij de verkiezingen gisteren. Zij blijft de grootste groep in het par lement, maar zal bij het de macht blijven nu de steun nodig hebben van de kleine partijen. Het verlies van Diefenbakers partij is groter dan men had ver wacht. President Soekarno heeft de Indonesische per manente afgevaardigde bij de Ver. Naties opdracht gegeven met secretaris generaal Oe Thant over leg te plegen over de vraag wat Nederland nu precies heeft aanvaard van de voorstellen van de heer Bunker. Aan de sectorgrens tussen Oost- en West- Berlijn hebben Oostduit- se Vopo's een collega doodgeschoten, toen deze naar men in West-Ber- lijn aanneemt twee [vrouwen en twee kinde ren wilde helpen naai het Westen te ontsnappen via een tunnel onder de Verwacht wordt, dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Dean Rusk, in het onder houd dat hij deze week met bondskanselier Adenauer van West- Duitsland zal hebben, van Adenauer zal vragen, dat deze met alle kracht de toetreding van Engeland tal bevorderen. De NOVIB heeft plan nen om de landen Sierra Leone en Dahomey in West-Afrika met zoge naamde moestuin- en erf- gewassenprojecten te hel pen. De anti-honger-actie en de actie 10 x 10 heb ben in de jaren 1960 en een bedrag van ruim f. 3,5 miljoen opge- De vier verenigingen van leraren bij het voor bereidend hoger en mid delbaar onderwijs hebben in een memorandum aan de Tweede Kamer be toogd, dat zij bij de voor bereidingen van het ont werp mammoetwet niet wezenlijk zijn erkend door minister Cals. ken in een vliegtuig naar Frankrijk. Ei is geen paniek. De meeste vertrekkenden hopen binnenkort weer naar Algerije kunnen gaan. Maar zij vertrouwen situatie daar niet en willen in Frankrijk eerst de kat uit de boom kijken Goese tandarts in „patatoorlog'' gewikkeld (Van onze correspondent) In de loop van de laatste jaren heeft de Goese tandarts E. Klinkert tiendui zenden guldens uitgegeven om te voor komen dat in de buurt van zijn fraaie patriciërswoning aan de Grote Markt in Goes een patates friteszaak zou men. HU voerde daartoe een prlvc-< logje. die hij echter nu dreigt te liezen, want vlak naast zUn woning is nu een sigarenzaak waarin een frites zaak gevestigd zal worden. Toen hij enkele jaren geleden hoorde dat achter zijn woning een friteszaak zou komen, kocht hij onmiddellijk het gehele pand op. Later kocht hij ook nog een pand naast zijn woning, waarin een friteszaak dreigde gevestigd te worden Daarna kwam op deze wijze nog een pand in zijn bezif. Toen hij enige tijd geleden het pand aan de andere kant naast zijn woning kon kopen, besloot hij het toch maar niet te doen. Daar kwam een sigarenzaak in. En uitgerekend in dit pand komt nu een friteszaak. Dn eigenaar, de heer D. Kloosterman, is na melijk van plan niet langer sigaren en sigaretten te verkopen maar over tc schakelen op het bakken en verkopen frites. Inmiddels heeft de tandarts, amen met andere bewoners van de Grote Markt zoals hoteliers en midden standers, op grond van de hinderwet een bezwaarschrift ingediend bij het gemeentebestuur. Een vrij lange lijst van bezwaren hebben zij daartoe opge steld. De Israëlische minister can land bouw, Moshe Dayan, die Neder land bezoekt ten behoeve van de campagne voor de State of Israël Bonds, heeft gisteravond op een vriendschapsmanifestatie Neder landIsraël in Amsterdam ge sproken (Verslag op pagina 2). Wat betekent uw „in principe DE Indonesische regering wil thans weten wat Nederland bedoeld met „in beginsel", Nederland heeft namelijk evenals Indonesië het plan- Bunker in beginsel aanvaard, maar nu wil Indonesië nadere opheldering hebben en de Indonesische minister van buitenlandse zaken Soebandrio heeft verklaard dat hij wil weten wat de Nederlanders hebben aanvaard van het plan-Bunker omdat hij dit moet „kunnen vergelijken met wat In donesië aanvaardde". Daarom heeft de Indonesische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties opdracht gekregen te overleggen met Oe Thant opdat men in staat zal zijn een vergelijking te maken. Bovengenoemde vertegenwoordiger, Soekardjo W'irjopranoto, heeft gisteren te Los Angeles verklaard dat naar zün mening liet geschil door geduldige en waarschUniyk langdurige onderhande lingen kan worden opgelost. „W(| weten dat de Nederlanders en wy voorzichtig zün. Wij hebben bU de oplossing van onze moeilükbeden geduld nodig", zeide hy. Drie leden de Nieuw-Guinea- Dr S.L. Mansholt, de Nederlandse vi- ce-voorzitter van de E.E.G.-commissie, is gisteravond in Brussel woedend wegge lopen uit een bijeenkomst van de E.E.G. -ministerraad. Hy verklaarde, dat by geen genoegen kon nemen met de mi waarop de E.E.G.-ministers een aanvul lende begroting, nodig voor het aantrek- van driehonderd man nieuw perso neel, beknotten. Zonder voldoende personeel kon hij niet de verantwoordelijkheid voor het oeren van het landbouwprogramma de gemeenschap op zich nemen. Dr. Mansholt zou daarom vandaag aan de ministers van landbouw van de zes lan den, als zij in Brussel vergaderen, voor stellen, de uitvoering van nieuwe regle menten uit te stellen. De E.E.G.-commissie had om driehon derd man personeel extra gevraagd, voor de uitvoering van de landbouwreglemen- n de kartetbepalingen van de E.E.G. Daarvan waren er 69 nodig voor dë top functies. Nederland wilde die wel toe staan. maar de anderen, die niet verder dan 55 wilden gaan, overstemden de Ne derlandse vertegenwoordigers. De com missie had voorts om 77 b-functionaris- gevraagd. Nederland wilde er 67 toestaan doch de anderen niet meer dan 52. Toen het er naar uit zag, dat zij by de Grote verrassing in Canada "DIJ de gisteren gehouden verkie- L* zingen voor het Canadese Lager huis heeft de conservatieve partij van premier Diefenbaker haar (gro te) meerderheid verloren. Zij bleef wel de grootste groepering in het parlement, maar Diefenbaker zal als hij aan de macht wil blijven de steun van een der kleine partijen nodig hebben, die de komende vier jaren een belangrijke rol kunnen spelen, omdat zij „op de wip" zullen Uit de uitslagen blijkt dat de re cord-meerderheid van 208 zetels in het Lagerhuis, die in 1958 werd behaald voorlopig tot 117 zetels :s terugge bracht. Bij de avondsluiting van de stembureaus moesten nog twee uitsla- gn binnenkomen. De stand was toen: conservatieven 117, liberalen 96, socia listen 19 en partij van het maatschap pelijk krediet 30. De liberalen kregen bij de laatste verkiezingen 51 zetels, de nieuwe de mocraten 8 en de sociale kredietpar tij geen. In ons blad van zaterdag schreven we aan het slot van een beschouwing over de politieke situatie in Canada„Verkie zingen blijven echter tot het laatst toe een element van verrassing in zich dra gen. En al lijkt het, dat Diefenbaker nog wel veilig boven de rode streep zal ein digen. he? zal ook voor hem goed zijn. geen hoera te roepen voordat hij over de Dit laatste is dan nu het geval. Dat Diefenbaker's partij veel zetels zou ver liezen, werd verwacht. Maar dat hei er zoveel zouden zijn als thans is go schied. heeft iedereen verbaasd. De grote verrassing van gisteren moet men dan ook zoeken in de geweldige opmars van de zgn. Social Credit Party, die in enkele provincies een meerderheid heefi en waarvan overigens alleen maar kan worden gezegd, dat zij een conservatievi- groepering is, die er onorthodoxe geld- Een zeldzame paardesprong maakte de Zweedse Baron Bengt Bennet, toen hij deelpam aan een springwedstrijd voor paar den in Kopenhagen. Bij één van de hindemissen vergat 't paard, arvoor het gekomen was. Na aanloop bleef hij stokstijf in en de baron sprong alleen en op een heel merkwaardige manier. Toen de adellijke ruiter druipend uit het water was ge kropen (de leidsel nog in de hand) besteeg hij zijn ros op nieuw en ging verder met de rit. theorieën op na houdt. Tot dusver had de partij geen enkele zetel in het Lager huis te Ottawa en speelde zij in de na- nionalc politiek in het geheel geen rol. De liberale partij verdubbelde haar zetel-aantal bijna, ten koste van de conservatieven, maar zij moest ook zelf weer zetels afstaan aan de Social Credit Party (die in beide grote par tijen huishield). De nieuwe (soc.de mocratische partij voldeed aan de ver wachtingen: zij deelde in de winst en kreeg er een behoorlijk aantal zetels bij. Diefenbaker kan bij de vorming van een coalitiekabinet steunen op nen van de kl«»'ne mrt::en Maakt de Social Credit Party het hem te lastig dan kan hij altijd nog terugvallen op de nieuwe democratische partij. Een coalitiekabinet, waarin de liberalen de leiding hebben, lijkt moeilijk te ver wezenlijken, omdat beide kleine nar tijen daaraan haar medewerking zou den moeten verlenen. stemming weer in de meerderheid zou den zyn, liep dr. Mansholt woedend weg. De overige leden van de commissie ble- Na zajn vertrek besloot de raad nog het aantal c-functionarissen van 166 tot 136 te verlagen. Ook de overige extra-uitgaven waarom de commissie voor dit jaar had gevraagd zijn beknot. De Eurotom-commiSsie had een aanvullende begroting ingediend met het oog op een personeelsuitbrei ding van dertig man. Dit verzoek is una- (Voor vervolg zie pagina 7) Raad, dr. F. Chr. Kamma, pater dr. L. J. van de Berg en de heer N. Tnagghama hebben gouverneur dr. P. J. Platteel vragen gesteld over de grensregeling met Australisch Nieuw-Guinea, waar door groepen die een natuuriyke eenheid vormen in tweeën gedeeld gaan worden. Zij vragen naar de waarheid van be richten dat de dorpen Jafi en Warls aan Australië zouden zyn overgedragen. Het Australische ministerie van bui tenlandse zaken heeft reeds ontkend, dat er een overeenkomst zou zyn geslo ten omtrent de overdracht van deze twee dorpen. De mogelijkheid bestaat echter, dat wanneer de vaststelling var> de grens is voltooid, een of meer klei ne dorpen, die zich nu aan de ene zyde bevinden, in werkeUjkheid aan de ande re zijde zullen blijken te liggen, aldus de woordvoerder. Persstemmen De New York Herald Tribune schryft dat de aanvaarding van het plan-Bun ker in beginsel door Nederland een oplossing van het geschil dichterby brengt, maar ook de Papoea's naar een door buitenlanders opgelegd slavenjuk. De Straits Times keurt het optreden van Indonesië in Nieuw-Guinea af en schrijft dat Djakarta niet moet klagen als zijn bereidheid om tc onderhande len in twijfel wordt getrokken. Ander zijds hebben de Nederlanders door het zenden van troepen, schepen en vlieg tuigen een voorwendsel gegeven. Voor vervolg zie pagina 9 In een ziekenhuis te Dordrecht is de 20-jarige M. Meulenberg vannacht overleden. Hij bezweek aan de verwon dingen, die hij zondag heeft opgelopen toen hij met zyn bromfiets tegen een lantaarn botste. 100 gesneuveld100 gevangen TTET KOST de heer Oe Thant van do Verenigde Naties geen geringe moeit© om Indonesië en Nederland samen met de Amerikaanse heer Bunker aan de tafel te krijgen. Reeds blijkt de wijze van bereid verklaring moeilijk te formuleren, boe moet het dan straks, wanneer de besprekin gen zelf aanvangen? Er is van beide kanten argwaan. Nederland voelt op zichzelf bitter weinig voor over dracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Het ziet deze overdracht op haar best als een nodeloze omweg naar de zelfbeschik king die de bevolking van Nieuw-Guinea vroeger of later toekomt. Nu Indonesië op de overdracht staat, behoort in elk geval die zelfbeschikking, tot de verlening waar van Nederland zelf volop bereid is. in zo ruim mogelijke mate gegarandeerd te zijn. Dat is de argwaan van Nederlandse kant. Het weet. dat Indonesië Nieuw-Guinea in feite beschouwt als Indonesisch gebied. Wat gaat er ua de overdracht gebeuren? Is er zekerheid dat Indonesië straks Nieuw- Guinea gaat behandelen als ware het nog niet Indonesisch gebied? Ook van Indonesische kant is er wantrou wen. Men beschouwt het daar zo, dat Ne derland. niet het minst met slimme poli tiek, aan Indonesië tracht te onthouden wat het niettemin toekomt. In Indonesische ogen ziet Nederland zich gedwongen tot praten, maar zal het trachten aan een niet welgevallige beslissing te ontkomen. Vol gens vele Indonesiërs wil Nederland In werkelijkheid geen overeenkomst, hoezeer het de bereidheid daartoe met de mond be lijdt. Waar zo van beide kanten de situaties lig gen, zijn de moeilijkheden om tot een gesprek te geraken inderdaad groot. Het is nu overigens wel duidelijk, dat Nederland bereid is, het plan-Bunker in principe te aanvaarden, wat zeggen wil dat het dit plan aanvaardt met een „mits". Mits name lijk in dit plan waartoe het plan trou wens ruimte laat de nodige garanties kunnen worden ingebouwd. Dan, maar dan alleen, is Nederland bereid de op zichzelf niet zo aantrekkelijke overdracht aan Indo nesië te slikken. Helaas is de argwaan aan Indonesische kant nog groter, hoewel men in gemoede van mening kan zijn dat daarvoor minder reden en aanleiding is. De Indonesische re gering moet zo wel de indruk vestigen, alsof zij aan de besprekingen zelf geen be hoefte heeft, alsof zij de besprekingen eigenlijk niet wil. Wenst Soekarno het conflict, dat immers reeds bevordclijk is geweest aan zijn huidiee positie, slepende te houden? Vermoedelijk is dat ook do wens van Rusland. Maar de heer Oe Thant en de regering van Amerika raken allengs geïrriteerd. Hetgeen waarlijk geen wonder heten mag. (RITA) Guinea gesneuveld en een ietg kleiner tntai gevangen genomen. De helft van de para's is nu buiten gevecht gesteld en wen zich steeds meer over Hierbij neemt men aan dat -eeds bU sV landin gen zeker per entage van de para's ls omgekomen Men raamt, dat r tuu tot 500 para's geland waren Men neemt aan Tem na boem vrijw moeten zich nog 2 Sorong. Kaimana JSiemve overgave Nabij Klamono (Vogelkop) waar vori ge weck twee Nederlandse militairen sneuvelden, hebben zich gisteren uit eigen beweging tien para's overgegeven, onder wie een sergeant en twee korpo- .aals. Dit is de tweede overgave van een volledig; eenheid para's na de overga ve op het schiereiland Onin van vorige week. By de ondervraging is gebleken dat zy hebben gehandeld onder druk van de ellende en honger, die zy sedert hun landing in het oerwoud hebben geleden, vooral omdat zij het gevoel hadden, dat het commando parachutisten in de steek was gelaten. Op het schiereiland Onin hebben zich enige para's overgegeven aan de bevol king. Ze zijn aan de Nederlanders uitge leverd. Op Oniri worden de Indonesiërs voortdurend opgejaagd door Nederlandse patrouilles, Niets deugde Volgens het dagboek van luitenant Hiro Sirnodo, dat door onze strijdkrachten werd buitgemaakt luidden diens instruc ties als volgt: A. contact maken met de bevolking, D. organisatie van gu^rilla- benden en c. optrekken naar Kaimana om het Nederlandse gezag daar volko men te liquideren Over zijn ervaringen en moeilijkhe den melat net dagjjek„Er ka., aiet voldoende gezorgd worden voor de ge wonden Onze kaarten zijn onvolledig en onbetrouwbaar. Onze radio werkt niet meer. Het lukt ons niet contact te krygen met andere groepen para's. Het moreel van mijn manschappen is laag. In dit opzicht hadden wij beter gezift moeten zijn voor het begin van de veld tocht. Ik was de enige die een behoor lijke opdracht met instructies had ont vangen voor wij dit avontuur begon nen. Het is vrijwel onmogelijk en nut teloos om een oorlog te voeren met soldaten die zich hiervoor niet vrijwil lig hebben aangesneld en te hooi cn te gras waren aangewezen, hoe goed zy zich ook in Indonesië als soldaat had den getoond". Papoea's vijandig Het dagboek gaat voort: „De Papoea- bevolking Is ons vijandig gezind en «IJ moeten dikwyis uniformen en andere uit rustingsstukken ruilen tegen voedsel, fk ben er nu zeker van dat de bestuurder van ons vliegtuig onvoldoende geïn strueerd was, want het terrein, waarop neergelaten werden, bevond zich te ver van Kaimana en maakt de neerdaling gelijk aan een poging tot zelfmoord. De ons beloofde fouragering uit vliegtuigen is niet geschied, ivy hebben althans niets ontvangen. Onze staf in Indonesië had gezegd dat wü te Kaimana een betrekkelijk kleine militaire bezetting, aangevuld met poli- In de nacht van maandag op dinsdag 1 drong het koufront van een tamelijk diepe depressie bij Schotland ons land binnen. Bij de frontpassage vielen regen en onweersbuien en plaatselijk viel van nacht meer dan 10 mm regen. Een rand storing van de depressie veroorzaakte ook na de frontpassage enkele buien. Er nadert nu over. het Kanaal een zwakke rug van hoge luchtdruk, waardoor het weer kortstondig wat verbetert. Spoedig daarna gaat een nieuwe Oceaanstorivg die vergezeld gaat van regen het weer in zuidwest-Europa beïnvloeden, het weer krijgt hierdoor een wisselvallig ka- Tcndens dalend Strandverwach ti ng Ook morgen nog een matige tot krach tige zuidwestelijke stroming mei nog een De Bilt verwacht tot morgenavond! klei,ne buienkans. maar ook zonnige pe rioden. In de middag 17 18 graden, ze®- AanvankelUk opklaringen, maar ook nier water ruim 14 graden. Vooruiziehtcn: d® en daar een bul, morgen toenemende be- komende dagen blijven wij In een meer wolklng met later kans op regen. Krach- wisselvallige luchtstroom van dc Oceaan. tige tot matige In hoofdzaak zuidweste- lüke wind. Over het algemeen weinig verandering ln temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Woensdag: zon op 4.19, onder 21.03 uur; maan op 22.59, onder 6.49 uur. 25 juni laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 20 juni: 4.29 v.m.: 16.55 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Mr.T.J.den Hartog in CNV-bestuur In de algemene vergadering van het CNV te Utrecht Is vanmorgen tot lid van het verbondsbestuur gekozen mr T J. den Hartog, tot nu toe voorzitter van de Protestants christciyke bond van ver- voerspersoneel. Mr Den Hartog verklaarde zich ter vergadering reeds bereid deze benoe ming te aanvaarden. Van de 150 uitge brachte stemmen vielen cr 114 toe aan mr. Den Hartog cn werden nog 27 uit gebracht op de heer A. Hordijk, secreta ris van de ChristelUke bedrijfsgroepen centrale. Met de benoeming van de heer Den Hartog is voorzien in dc vacatur® die zal ontstaan tengevolge van de pen sionering van de heer K. de Boer, tweed® voorzitter van het CNV. im rzw 3, rw 7 1 regenb. wzw 3 27 14 5 ;7 16 10 1. bew windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1