Jlieume £dltsrJ)e (tfourcuü Stadhuis vliegt de lucht in na OAS-aanslag Commentaar TV-omroepster: meest begeerde job mm Algerije prooi van vlammen Nieuw onderzoek naar daden van gen. Salan W-ïs Ontploffing in Goudse fabriek: twee gewonden Weer vijf grenswachten naar Westen gevlucht 5SS5 ZATERDAG 16 JUM 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12504 in 'n woelige wereld veilig verzekerd CHRISTEL! JK'ISATION A AL DAGBLAD „Stantaasttcli Is ahtHtttn m§n bert ia Uf|easp9tt" Nlcuwegracht 8—10 UTRECHT TVE OJA.S. lijkt zijn aangekondigde tactiek der verschroeide aarde tot een diep tragische werkelijkheid te maken. Direct nadat het geheime leger zijn verbijsterende plannen voor een massale vernietiging van Al gerije had bekendgemaakt, werd Algiers gisteren opgeschrikt door een tweetal zware explosies, die het stadhuis geheel en het fraaie en moderne Mustaphaziekenhuis ten dele verwoestte. Bij de ontploffing in het stadhuis werden vier soldaten gedood en 35 gewond; in het ziekenhuis vielen omdat de bom in een zaal waar geen patiënten lagen tot ontploffing kwam, geen doden. De schade was echter groot. door kneedbommen getrof- )i stadhuis van Algiers is ge- •l links op deze foto te zien. i foto die ons bereikte kort ndat het stadhuis door de [A.S. werd verwoest en er en- op wacht staande Franse \litairen het leven lieten. Een misdaad op de zwarte jaar in het geheime legei ir- e, e- n, n. .75 .95 .95 >75 .50 .50 .50 .75 ,N euws in [één oogopslag IN 'N OOGOPSLAG Het 'geheime leger in Algerije heeft gisteren zijn I bedreiging, het land te l zullen verwoesten, kracht bijgezet met reusachtige ■kneedbam- ontploffingen 1 in het grootste ziekenhuis van Algiers, in het stad- huis van de hoofdstad en in kantoorgebouwen en scholen elders, In het zie kenhuis werd wonder bo ven wonder niemand ge dood of gewond, maar in het stadhuis zijn vier do- den en 35 gewonden. In Parijs is een nieuw proces gelast tegen ex- generaal Salan, de tot le- i venslang veroordeelde O.A.S.-Qeider. Het motief is, dat de generaal na zijn arrestatie is blijven door gaan met leiding te geven aan het geheime leger en dus verantwoordelijk kan worden gesteld voor de I nieuwe reeks wandaden i van de O.A.S. in Algerije. Een ontploffing in de kaarsenfabriek Gouda I Apollo te Gouda veroor zaakte gisteravond brand. Twee arbeiders werden ge wond. Met een bijeenkomst in de Haarlemse Bavokerk is gisteravond het Holland Festival plechtig geopend. Mr. A. B. Roosjen, de voorzitter der NCRV. is van mening dat verzor ging van een derde radio programma gerust aain de omroeporganisaties kan worden toevertrouwd. De verenigingen streven ech ter geen monopoliepositie Het Spaanse staats hoofd, generaal Franco, zal dit weekeinde vermoe delijk een belangrijke toe spraak houden over de politieke situatie in zijn land, o.m. over de kritiek die oppositieleiders in München op zijn regime hebben geoefend. De Eu ropese Beweging in Ne derland heeft gisteren in middels in een telegram aan Franco fel geprotes teerd tegen de maatrege len welke zijn getroffen jegens de deelnemers aan het congres in München. Canada gaat maandag weer ter stembus voor het Lagerhuis. Vermoedelijk zullen de liberalen heel wat zetels op de conserva tieven (die aa-n de rege ring zijn) winnen. Een on zer redacteuren wijdt van daag een beschouwing aan deze verkiezingen. De Wereldomroep zal in een van zijn Nederland se uitzendingen een spe ciaal verzoekplat enpro- gramma opnemen. be stemd voor de militairen in Ned. Nieuw-Guinea. Alfred Cortot (84) overleden Alfred Cortot Is op de leeftijd van 84 ar in een ziekenhuis in Lausanne overleden. Hiermee is een van de groot ste pianisten van Frankrijk heengegaan. Alfred Cortot heeft de pianotechniek door zijn studies en door zijn onder richt zeer bevorderd, maar ook heeft zijn interpretatie van Schumann, Liszt en Chopin tot voorbeeld gestrekt voor de generatie na hem. Hij speelde ook een grote rol bij het introduceren van Wagner in Frankrijk. Zijn pianoreci tals waren onvergetelijke belevenissen en de concerten, die hij gaf met de violist Jacques Thibaud en de cellist Pablo Casals, zijn terecht wereldbe roemd geworden. Gelukkig liggen zij op de plaat vast. Toen hij zich in 1953 van het podium terugtrok, had hij ongeveer 60.000 con certen achter de rug. Jammer genoeg werd hij tijdens de 2e wereldoorlog een omstreden figuur, omdat hij met de Vichy-regering samenwerkte. Van zijn generatie kunstenaars is dus nu alleen Pablo Casals overgeble- Aangenomen wordt dat de plegers van de aanslag op het stadhuis het ge munt hadden op de verkiezingsregis- ters. De bom ontplofte in een van de kelders ondanks het feit dat het ge bouw sinds enkele dagen zwaar werd bewaakt De slachtoffers zijn dan ook vrijwel alle militairen. Velen van hen raakten onder het puin bedolven en konden eerst na uren worden bevrijd. Eerder op de dag was het Mustapha ziekenhuis doel van een misdadige aan slag geweest. In totaal delen zich hier zeven ontploffingen voor. waarbij drie paviljoens zwaar werden beschadigd evenals het centrale laboratorium. Vier ploegen van het geheime leger waren 's morgens het ziekenhuis binnen gedrongen en hadden het personeel op dracht gegeven zich terug te trekken. Tien minuten hadden zij nodig om hun bommen te plaatsen. Toen vertrokken zij in gereed staande auto's. Even later gingen de zeven zware plastiekladin- Het is een wonder dat niemand werd gewond. Op het moment van de aanslag bevonden zich duizend patiënten in het ziekenhuis, onder wie 300 Europeanen, en twintig moslim-poliopatiëntjes. Gewapende moslims zijn urenlang be zig geweest met de evacuatie van de patiënten. Het Franse leger rukte uit met pantser-wagens om plunderingen te voorkomen. Branden De beide aanslagen behoren tot de meest spectaculaire terreurdaden het geheime leger tot nu toe. In heel Algiers heerste een chaotische toe stand. In verscheidene delen van de stad waren branden uitgebroken, voor al in de Europese arbeiderswijk Bab el Oued, waar marktkramen en een gebouw van de arbeidersverzekering in lichterlaaie stonden. Elders ston den winkels en auto's in brand. Nieuwe aanslagen worden gevreesd. Gisteravond heeft zich in Gouda een ontploffing voorgedaan in de kaarsen fabriek Gouda-Apollo. De explosie ontstond in de ozonisatieafdeling door een te snel verlopen chemische reactie en ging gepaard met ccn geweldige steekvlam. Twee in de buurt werkende arbei ders, J. Blind (33) en G. P. de Bruyn (35) liepen verwondingen op. De heer De Bruyn brak een been, de heer Blind werd ernstig gewond. Aanvankelijk vreesde men verdere exploisies, om het terrein voor ieder werd afge sloten en van alle zijden brandweer auto's. ziekenwagens en politieauto's naar de fabriek werden gedirigeerd en Int, Gerechtshof: Cambodja krijgt tempel-ruïnes Het internationale gerechtshof in Den Haag heeft gisteren bepaald dat Cambodja de soevereiniteit over de ruïnes van het tempelcomplex Preah Cihear in het Dong-Rekgebergte heeft. Cambodja had het hof verzocht te verklaren dat Thailand zijn troepen uit de Preah Vihear moet terugtrekken en dat Cambodja de soevereiniteit over de tempel heeft De uitspraak van het hof kwam met negen tegen drie stemmen tot stand. Met gelijke stemverdeling bepaalde het hof dat Thailand verplicht is zijn strijd krachten uit het betrokken gebied ta nig te trekken. Met zeven tegen vijf stemmen be paalde het hof dat Thailand verplicht is aan Cambodja alle eventuele uit de tempel weggehaalde voorwerpen terug te geven Brocades-Stheeman en Pharmacia stelt 15 (vorig jaar 14) dividend oude en 1Vi% op nieuwe aandelen; de winst bedroeg 4,91 (4,44) miljoen, dank zij bevredigende verhoging van de totale omzetten en belangrijk gestegen licentie baten; bij de eigen fabrikaten heeft voor al de stijgende omvang van de uitvoer het bedrijfsresultaat begunstigd; de Ne derlandse dochters werkten met voor treffelijk resultaat; de bruto-gocderen- winst bedroeg 15,35 (14,22j min.; zelfs medische hulp enige tijd afgewezen. Later bleek dat deze ook inderdaad niet noodzakelijk was. De schade valt nogal mee en de afdeling zal slechts korte tyd niet kunnen wer- ken. Vooral op gebouwen. Gebleken is dat de explosieven voor de aanslag op het stadhuis al geruime tijd in de kelder hebben gelegen. Men vreest nu dat ook in andere gebouwen al een dergelijke lading is aangebracht om deze later te laten exploderen. Ook buiten Algiers hebben OAS-com- mando's zware schade aangebracht. In Sidi bel Abbes zijn gisteren negen scho len platgebrand, waaronder een modern lyceum van zes verdiepingen. Er zijn thans do laatste weken 195 schoolge bouwen en openbare bouwwerken be schadigd of vernield. Funclionarlssen van de Algerijnse gas- n elektriciteitsmaatschappij verklaar den gisteravond dat ten oosten van Al giers de bedieningsinstallaties van de Draguina-dam is opfgeblazen door leden van het geheime leger. De elektriciteits voorziening van Algiers wordt voor een groot gedeelte verzorgd uit Darguina. Het herstel van de installatie zal zeker acht 5 tien maanden vergen In een clandestiene radio-uitzen ding heeft de OAS gisteravond ver klaard te zijn teruggekomen op haar bevel aan de Europeanen Algerije te verlaten. Volgens de OAS-uitzending is er een glimp van hoop, dat de waarborgen, die de OAS van de mo hammedanen wil loskrijgen, zullen worden gegeven. In dezelfde uitzen ding wees de OAS de verantwoorde lijkheid voor een aanslag van de hand. waarbij een Frans elegerarts werd ge dood en een generaal ernstig werd gewond. Gisteren is Hr. Ms. lorpedobootjager Overijssel uit Den Helder met 280 man naar de wateren rond Nederlands Nieuw-Guinea vertrokken. Het uitvaren leverde als altijd een imposante aanblik. De reis maakt deel uit van het normale aflossingsschema. Salan In Parijs is gisteren bekend gewor den dat een nieuw gerechtelijk onder zoek is geopend tegen de voormalige leider van de OAS, ex-generaal Salan, die vorige maand tot levenslange ge vangenisstraf werd veroordeeld. Het nieuwe onderzoek zou worden inge steld naar aanleiding van hetgeen Salan heeft gedaan buiten de feiten, waarvan het militaire tribunaal (dat, zoals bekend, door De Gaulle naar buis werd gestuurd kennis droeg toen Salan werd berecht. De regering heeft eerder meegedeeld dat in het archief van een gevangen ge nomen leider van de OAS documenten zijn gevonden, waaruit blijkt dat Salan uit zijn cel richtlijn enheeft ge geven voor de strijd in Algerije. In Parijs is voorts bekendgemaakt dat het openbaar ministerie heeft verzocht dat Bidault van zijn parlementaire on schendbaarheid zal worden ontheven. Dit is de eerste maal dat op hoog niveau de naam van Bidault in verband wordt gebracht met de organisatie van het ge, hcime leger. Jeugd wil morgen demonstreren WF 'ESTDUITSE douane-autoritei ten hebben bekendgemaakt, dat vijf grenswachten uit Oost- Duitsland gisteren naar West-Ber- lijn zijn gevlucht. Zij waren in uni form en hadden hun wapens bij zich. De vluchtelingen waren 18 en 20 jaar oud. Voor het eerst hebben de Oostduitsers nu op enkel plaatsen lichte machinege weren in permanente stelling gebracht. Het grensgebied wordt al sinds lang on begaanbaar gemaakt door landmijnen en prikkeldraad. De Franse president Charles de Gaulle wuift in een open auto ir de juichende menigte die hem in Luxeuil in het oosten i Frankrijk begroet. Strenge veiligheidsmaatregelen zijn ge troffen om pogingen van de O.A.S., De Gaulle te vermoor den, te verijdelen. West-Berlijn de mislukte opstand Oost-Duitsland op 17 juni 1953 worclt herdacht) massale sitdowndem onstra- ties te houden om te voorkomen dat de Westberlijnere die dag per tram of bus naar de Wamnsee gaan om te zwemt men. De organisaties zijn van mening dat die dag als gedenkdag moet wor den gevierd. Er is een beroep op de jeugd gedaan om vooral de vertrekpun ten voor openbare vervoengelegenheden naar het meer te blokkeren. Oost-Du itsland heeft Inmiddels bij de drie westelijke mogendheden geprote steerd tegen het voorgenomen bezoek van kanselier Adenauer aan West-Ber- lijn. morgen, waar hij zal spreken op een massa-bijeenkomst. De protestnota werden in Praag overhandigd en waren bestemd voor Amerika. Engeland en Frankrijk. De komst van Adenauer wordt in het protest als een provocatie be stempeld. Door het ontbreken van de diploma tieke betrekkingen met Oost-Duitsland zail aan de nota echter vermoedelijk geen aandacht worden geschonken. J-iE- met het zomerweer dit week- TP einde best vol te houden zijn, want \l de temperatuur wordt niet hoger maar wel iets lager. In de warme lucht kwam in de afge lopen nacht een onweersstorng voor die m Oost-Nederland plaatselijk flink wat regen bracht in, Apeldoorn 32 mm. Uit het westen nadert langzaam een Oceaan-frontje dat zondag kan passeren met tijdelijk meer bewolkingop enkele plaatsen een hui en een windruiming naar west tot noordwest. Daarna zal het weer zich maandag weer vrij snel herstellenmaar de tem peraturen komen overdag op een iets T7DLGENDE WEEK, naar het zich laat aanzien, zal bij ons de Tweede Kamer uitspreken, dat Spanje niet kan toetreden tot de E.E.G., de Europese Economische Gemeenschap, zolang het ook voor zichzelf niet duidelijk gekozen heeft voor de demo cratie. Wij hebben dezer dagen uiteengezet, hoe van westelijk Europa de vrijheid een be langrijk element uitmaakt. Zij behoort tot de goederen zonder welke Europa wezen lijk aan waarde zou inboeten. Nauwere aaneensluiting van de Westeuropese landen heeft mede de bescherming van de vrijheid ten doei. Met de vrijheid is het in Spanje nog altijd niet best gesteld. Wel wordt onder het Spaanse volk de hunkering naar de vrij heid steeds groter. Maar er zijn helaas geen aanwijzingen, dat de regering aan die hunkering tegemoet komt Integendeel, toen zeer onlangs Spanjaarden buiten de grenzen van hun land enkele opmerkingen maakten, die op zichzelf niet schokkend mochten heten, maar waartoe ze in eigen land niettemin de vrijheid niet hadden, kregen ze bij thuiskomst de keus tussen verbanning of internering. Ook is ons be kend, onder welke zorgelijke omstandig heden de protestantse christenen nog altijd in dat land hebben te leven. Neen, zoals de situatie er titans Is, kan aan Spanje de aansluiting bij West-Europa, waarom het heeft verzocht, niet worden toegestaan. Het is welkom, zodra zijn re gering de voorwaarden schept die toena dering mogelijk maken. In de Tweede Kamer zijn twee moties In gediend, waarover dinsdag zal worden ge stemd. De ene, afkomstig van de K.V.P., ls nogal in het vage gehouden; Spanje, hoe wel dat het land is dat om de toelating heeft gevraagd, wordt er evenmin in ge noemd als welk ander land ook. De andere motie, die ondertekend is vanuit alle an dere grotere democratische partijen, noemt Spanje wel met zoveel woorden. Dit laatste heeft trouwens zijn redenen. Om Spanje gaat het. Spanje is het, dat de toenadering zoekt. Over Spanje zal de be slissing moeten vallen. Welnu, waarom dan niet man en paard genoemd, het is ook niet duidelijk, waarom de minister van buiten landse zaken deze duidelijke motie heeft ontraden. Juist een duidelijke uitspraak kan haar nut hebben. In Spanje mag men weten, waaraan het schort. Men mag weten, in welke opzichten men zich heeft te herzien, wil men de aansluiting bij West-Europa verwerven. De vraag van Spanje had recht op duidelijk antwoord. Daarmee is het Spaanse volk gebaat. Daarmede zijn in liet bijzonder gebaat die Spanjaarden, in en buiten de grenzen van hun vaderland, die naar een betere toekomst uitzien en daarnaar ook streven. LEIDEN KAT WIJ |C Breestraat Voorstradf lager niveau. Ongunstig zijn de vooruitzichten niet ook al zal het iels minder warm zijn. De Bilt verwacht tot zondagavond: Morgen op de meeste plaatsen droog en HOOGWATER SCHEVENINGEN 16 juni: 1.53 vjn.; 14.17 n.m.; 17 jund: zonnig, portoden. HET WEER EV EUROPA binnenland lagere temperaturen Zwakke p tot matige w ind, aanvankelijk tuscen tiaPPorten hedenmorgen zeven uur zuidwest en noordwest Later üft uiteen lopende richtingen. (Opgemaakt 11.15 o.>. ZON EN MAAN Zondag: zon op 4.19, onder 21.02 uur- maandag zon op 4.19. onder 21.03 uurj TTET BEROEP van televisie- iesl r.»n a,, *°1"c't*nt.n gspirant-omro.pst.rs «as ate- Isrh.r Rundfunk. Monlou. A- hoofl d. nuddrutschrr Rund nolypiatc van b.rocp. r.nd. „ttefdoohter «an stewardess, dat tnkul. Jarrn gr- funk g.li..l bevredigd. M.t ..n De Sudd.uts.h.r Rundfunk Herbert von Karaten), U ev." i Interessante documen- eens een actrice. Z(j gaat nu j a a. wijd aan het selectie- Schlager-zangeres worden TTr- dames was. wel definitief ver- repte IIifrnnrlinienn In hal 1.r1 drongen. Süddeutscher Rundfunk von Manescul van de Süd- leden nog het populairst cn aantal asplrant-omroepsters heeft meestbegeerd onder dc jonge worden nadere proeven ln di- taire gewijd s, wel definitief ver- recte uitzendingen ln het re- proces. Daarbü bleek dat H. gionale programma genomen, meeste aspirant t.v.-omroepstera westfunk in Baden-Baden ts advertenties, die de De sollicitanten waren dames de hoop koesteren om via het eveneens een ervaren actrice -T—van *Wer'el teeftijden en uit de beeldscherm op het filmdoek Het is derhalve in de meeste kïïiïn nï^tfi? 1® n"' u,tfn,0Pende beroepen, terecht te komen, zoals bijv. het gevallen omgekeerd: een jonge kranten plaatste cn waarin De jongste was een 13-jarig geval is geweest met Ingrid actrice krijgt als t.v.-omroep- "oorC tv'Lmp^r'on'S 7e veronde^dBn^'lllS^. d" 'word" ^5 d^VMslr Set Th "F™ "#d,« Van ben zijn ee 31 opgeroe. vrouw, een teenwentemstee. ZS^k v,tïbe"m e.^ ^^v Z^ter dte de sottt- pen voor een stem- en beeld- maar het overgrote deel der Dc omroepster van de Bayer- aantal o.a. die naar Udelheld. In West- Duitsland, met zUn negen tele visiestations .kan de omroep ster een soort herkennlngs-„da- me" van een stad worden. Naar een Amerikaanse defi nitie moet een t.v.-omroepster er zó uitzien, dat een man voor het televisiescherm niet voor over- en een vrouw niet achter over leunt. De eigenschappen station geiteldb ft Ijl *3|s« Hsilii D. Helder *penburg Eelde De Bilt Twente Eindh. Zd-Limb h. bew. zw. bew. gh bew. zw. bew zw. bew L bew. zw 8 zw .3 zw 3 wzw 2 w 2 zw t :8 14 0 ZJ 13 0 20 14 0 24 14 0 24 13 0.6 X 14 3 28 15 0 1 26 :5 0.8 Stockh Oslo 1. bew. 1. bew. zoW 3 :s ïo i 31 8 0 Kopenh Aberdeen Londen Brussel Parijs Bordeaux h. bew. h bew. h bew. zw. bew. zw. bew. 1 bew zw. bew. on bew. ozo 1 wzw 2 windstil 25 14 0 16 8 0 24 23 13 0.1 25 13 0 28 .5 3 23 16 0 24 13 0 Vice Berlijn Frankfurt I. bew. onweer nnw 6 19 15 10 München Zürich Locar" zw. bew. mist zw. bew. onbew. zzo 2 wzw 2 windstil zo 7 28 ld 4 25 C6 4 Zt 2 10 2; :3 11 2' 16 0 Belgrado Athene Rome onbew regen no 6 windstil X 20 0 30 ;4 0 Madrid Mallorca T1 aantoon h. bew. mist h. bew. nnw 3 windstil nnw 4 23 15 0 37 35 0 25 16 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1