Commentaar Jlieuuie £riiwrl)e (fTanmnt 'weede Kamer: Spanje :n Portugal niet in EEG fimtoua Grote groep para's geeft zich over hamol*cer „Even geld halen bij mijn zuster" Scherpe reactie op plan-Adenauer ubbele rekeningen bij staaltransacties? Franse parlementariërs verlaten vergaderzaal vandaag'. DONDERDAG 14 JüM 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58938. CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD ,$tantv«*ttc1) is ahfbleoen tngn hert ia UftjeospeeT Drieënveertigste jaargang no. 12o02 internationale autolijndiensten Holland-BelglS dagelijks Holland-Denc- marken 3 x per week Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 (Van onze parlcmentsredactie) T^E MEERDERHEID van de Tweede Kamer heeft grote bezwaren tegen toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Economische Ge meenschap. Zij meent, dat op de Spaanse wens tot associatie en het Por tugese verzoek om een volwaardig lidmaatschap niet mag worden inge gaan, zolang in deze landen een ondemocratisch regime de scepter zwaait. Dit standpunt werd gisteren in de Kamer door woordvoerders van P.v.d.A., V.V.D., A.R.P. en C.H.U. vertolkt tijdens een zeer langdurig debat naar aanleiding van het verslag van de regering over de uitwerking en toepassing van de Europese verdragen in 1961. De eerste ronde van deze discussie werd vannacht om kwart over één afgesloten. Toen was alleen nog maar de Kamer aan het woord geweest. De regering zou vandaag ant woorden. :j)e jongste van de 34 Oostduit- die via een tunnel naar ■yVest-Berlijn vluchtten. Deze aby werd in zijn wiegje door tunnel getrokken en nu nragen zijn ouders hem de vrijheid in. Minister Luns zal dan iets moeten zeggen over de houding van Nederland tegenover de Spaanse en Portugese aan vragen. Hij kan zich niet de weelde veroorloven van de KVP-er Schuijt, die met geen woord over de kwestie repte. Dit in tegenstelling tot bv. de liberaal Van Dijk. die er een belangrijk deel van zijn betoog aan wijdde. Voor hem was toetreding van beide Zuid-Europese landen op dit ogenblik onaanvaardbaar, omdat hun politieke noch hun econo mische structuur voldoet aan de EEG- normen voor toelating. Justitie besig met ondersoek (Van onze sociaal-economische redactie) J5 justitie in Den Haag is een onderzoek begonnen naar de vraag of er van fraude sprake is bij de dubbele facturen, die de N.V. faalfabriek Demka te Utrecht in 1959 heeft ingediend bij de D.af- ibrieken te Eindhoven. Beide fabrieken zouden een dubbele admi- istratie hebben bijgehouden van de miljoenenorders, die de Demka oor rekening van de Daf uitvoerde. iieuws in ).- >•- ).- één oogopslag Tijdens het Europa debat in de Tweede Kamer is gebleken, dat de meer derheid van de Kamer leden gekant is tegen toe lating van Spanje als ge associeerd lid en van Por tugal als volledig lid van de Europese Economische Gemeenschap, zolang het regime in de twee landen het ondemocratisch karak ter blijft houden. Naar het oordeel van president Soekarno zal In donesië nu slechts langs militaire weg de zeggen schap over Nieuw-Guinea kunnen verkrijgen. Vol gens Soekarno toont het zenden van Nederlands» militaire versterkingen naar Nieuw-Guinea aan, dat Nederland niet bereid is de kwestie vreedzaam te regelen. Vannacht heeft een groot aantal parachu tisten op Nieuw-Guinea zich overgegeven. Meer dan de helft van de leden der Franse natio nale vergadering heeft een verklaring ondertekend, waarin de Europese poli tiek van president De Gaulle krachtig van de hand wordt gewezen. Gis teren hebben 280 parle mentsleden de vergader zaal verlaten na een rede van minister Couve dw Murville. Hij had gewei gerd na het debat over de buitenlandse politiek een stemming toe te staan. De Algerijnse regering in ballingschap heeft laten weten, dat zij de mogelijk heid van extra garanties I I voor Europeanen ..cale- bedr gorisch" uitsluit. Daarmee is de hoop op een com- LEI promis der Europese be- gracl volking met de moham- 01710medanen vervlogen. Men verwacht nu een nog mas salere uittocht van Fran sen. Tot heden hebben reeds 120.000 Fransen het land verlaten. In Madrid is verno men, dat nog zes leden van de oppositie in Span je een gedwongen verblijf plaats op de Kanarische eilanden is aangewezen. Ook deze zes namen deel aan het congres van de Europese beweging in München. Volgens Gil Ro bles. die naar Parijs is uit geweken, is een monarchie die met de democratische regels rekening houdt, de beste oplossing voor Span- ploy liend De zaak is aan het licht gekomen, na dat een ontslagen werknemer van de Daffabrieken, die fotocopiën maakte van de dubbele facturen, deze documenten te koop aanbood aan de Haagse schroot- handelaar L. Worms. De heer Worms schakelde de politie in, die de werk nemer in een hotel te Eindhoven op spoorde en de documenten op hem vond. De gefotografeerde dubbele facturen la ten een verschil van dertig proent in afrekening zien, zo meldde vanmorgen het Algemeen Dagblad. (Voor vervolg zie pagina 13) Met andere sprekers wees de heer Van Dijk erop, dat de EEG niet zomaar een economisch-technische. maar vooral ook een politieke gemeenschap is van democratische landen, die zich mede verenigd hebben ter versterking van de waarborgen voor vrede en vrijheid. ..He) valt moeilijk in te zien hoe een asso ciatie van Spanje met de EEG tot ver sterking van die waarborgen kan le) den", zo zei drs. Van der Mei (c.h.). Zeer verontwaardigd toonde de Ka mermeerderheid zich over de maatre gelen. die de Spaanse regering heeft genomen tegen Spaanse afgevaardig den naar het congres van de Europese Beweging in München. De betrokke nen, die zich op die conferentie dui delijk tegen het Franco-regiem uit spraken. zijn óf naar het buitenland verbannen, óf op de Kanarische eilan den geïsoleerd. Het socialistische Ka merlid Goedhart meende, dat Neder land tegen deze behandeling bij Span je protest zou moeten aantekenen. Ook de heer Van Dijk vond, dat de rege ring iets voor de ballingen zal moeten Voor vervolg zie pagina II Portvrijdom voor onze soldaten Te verwachten is, dat met Ingang van 23 juni de militairen in Nieuw-Guinea brieven tot tien gram ongefrankeerd naar Nederland zullen kunnen sturen. vrijetijdsverf kwaliteitsverf 47 kleurstalen 10 ct in de winkel Protest tegen De Gaulles politiek UIT protest tegen „de anti-Euro- pese politiek" van de Franse regering, zijn 280 leden van de Franse Nationale Vergadering uit alle partijen behalve de Gaullisti sche partij (U.N.R.), gisteren wegge lopen tijdens een debat over de bui tenlandse politiek. Dit geschiedde na een korte pauze die volgde op een rede van de Franse minister van buitenlandse zaken, Couve de Mur- Tot de conservatieven die niet weg liepen behoorde oud-premier Paul Reynaud, ook vier leden van de rooms- kathoiieke M.R.P. sloten zich niet bij Advertentie HERNIA PLATEN Beter slapen, beter rusten. H. JANSE heeft ze! HAARLEMMERSTRAAT 129. LEIDEN TEL. 30553 FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rifn 4! VERFHANDEL OEGSTGEES1 KEMPENAERSTR. 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn de weglopers aan- Onder deze vier was de leider van de M.RP., Pierre Pflini- een van de vijf M.R.P.-ministers die vorige maand uit de regering tra- Als reden voor het weglopen is op gegeven de weigering van de regering een stemming toe te staan aan het eind van het debat van twee dagen, dat gis teren is begonnen Voor het weglopen had de voorzitter van de commissie van buitenlandse za ken. Simonet. die secretaris-generaal van de M.RP. is gepleit voor een Verenigd Europa, dat geleidelijk zou moeten ko- Nadat een woordvoerder van de gaul listische fractie had geprotesteerd tegen „de onparlementaire manieren", van de oppositie, werd het debat voortgezet. ■■H Door in Santiago met 42 van Chili te winnen, heeft Brazilië zich in de finale voor het wereld kampioenschap geplaatst. Na de wedstrijd renden de Brazilianen met een Chileense vlag langs de tribunes van het stadion, het geen voor de vele Chilenen een kleine pleister op de grote wonde Negen doden bij ongelukken Ongelukken met treinen en auto's, vergiftigings- en verdrinkingsgevallen hebben gisteren aan negen personen het leven gekost. Bij een frontale bot' sing tussen twee personenauto's oj rijksweg 12 ter hoogte van de gemeen te Linschoten is gisteravond de 76- jarige J. W. Teilers uit Den Haag gekomen. Drie personen liepen ver wondingen op. Het ongeluk was te wij ten aan een inhaalmanoeuvre, waarbij een vrachtwagen plotseling naar links uitweek. Op de spoorbaan tussen Hengelo Almelo is gistermiddag de twaalfjarige J. Bergman uit Hengelo door een snel trein aangereden. Op weg naar het zie kenhuis overleed de jongen. Hij was inei zijn zevenjarig broertje de spoorbaan op gegaan om oud Uzer te zoeken. 0 In de gemeente Mierlo is het zesjarig zoontje van de familie Stiphout uit Mier lo bij het oversteken van de rijksweg WeertHelmond door een vrachtauto aangereden. Het kind overleed ter plaatse. Het was onverwacht de weg overgesto- 0 Bij het spelen aan boord van het schip van haar vader is gistermiddag het vijf jarig meisje Deurwaarder overboord ge vallen en verdronken. Het ongeluk ge beurde in het Twenthekanaal in Lochum. 0 In de gemeente Hceze is het achtjarige jongetje J. van der Velden uit die plaats gistermiddag door een auto van de ge meentereiniging overreden. Het kind was op slag dood. 0 De 49-jarige mevrouw J. Hulleman- Tjeaerdsma uit Almelo is gistermorgen door gasvergiftiging om het leven ge komen. Vermoedelijk doordat een gas slang lek was heeft de keuken van de woning, waar dinsdagavond een was ketel op het gaspitje was gezet, zich in de daaropvolgende nacht met gas ge vuld. Om half zes begaf mevrouw Hulleman zich naar de keuken. Drie kwartier later trof haar man haar daar dood aan. 0 Op de Meppelerweg te Zuid-Wolde is gisteren een ongeluk gebeurd, dat aan de zesjarige KL F. N. Jorna uit Zuid-Wolde het leven heeft gekost. De jongen werd bij het plotseling oversteken van de weg door een zware vrachtwagen getroffen. Hij was op slag dood. 0 In de Staalhaven te Velsen-Noord is de achtjarige Jacob de Waard tijdens het spelen te water geraakt en verdronken. De jongen woonde in een binnenschip, dat in de haven lag afgemeerd. 0 De 67-jarige mevrouw A. W. J. de Roos uit Arnhem is gisteren in het ge meenteziekenhuis overleden aan de ver wondingen die zij onlangs in Arnhem opliep bij een aanrijding met een trolley bus. Zij botste met haar bromfiets tegen deze bus. EUROVISIE Dinsdag 19 juni: Finale wereldkampioenschap. pen voetballen in Chili. Pamfletten regen heeft succes Onder leiding van commandant sche parachutisten heeft zich in de nacht van woensdag op don derdag overgegeven. Dit meldt communiqué uit Hollandia. Dit is de eerste «maal dat een overgave op grote schaal gemeld wordt. Een aan tal wordt niet genoemd en evenmin de plaats waar dit geschied is. Ook militaire woordvoerders weigeren verdere bijzonderheden te geven. Officieel wordt slechts gezegd dat de overgave geschied is in „een van de vier infiltratiegebicden". De para's die zich overgaven, had den de door Nederlandse vliegtui gen uitgestrooide pamfletten bij zich. waarin zij werden aangespoord zich over te geven. Bij de nadering van een Nederlandse militaire post toon den zij witte valschermen als teken van overgave. Uit een voorlopig verhoor is gebleken dat zich onder de gevangenen de commandant.van een parachutistencompagnie, kapi tein Kartawi, bevindt. De para's le verden hun gehele wapenuitrusting in. Dc str(jd tegen de para's werd het laatste etmaal voortgezet. Enkele Indo nesiërs z(jn gesneuveld en een aantal Is gevangen genomen. Aan onze zijde i den geen verliezen geleden Eerst vechten Soekarno is inmiddels tot ae slotsom gekomen, dat het vraagstuk Nieuw- Guinea moeilijk zal zijn op te lossen tenzij Indonesië de Nederlandse militaire macht op dat eiland vernietigt. Dit heeft dc minister van buitenlandse zaken Soe- bandrio. verklaard. Nederland zou. ..naar de voortdurende stroom van versterkin gen aantoont", niet bereid zijn het vraag stuk vreedzaam op te lossen. Soekarno spoorde de bevelvoerders aan paraat te zijn voor het „onvermijdelijke laatste uur". Generaal-majoor Achmed Jani verklaarde dat de Indonesische strijdkrachten ..gereed zijn om ieder ogenblik de sprong te maken". De deur voor de onderhandelingen valt snel toe. .Kr is slechts een kleine opening". Het Indonesische persbureau Pia deelt mede dat Indonesische guerrilla's a bossen bij Fak-Fak twee lijken van met- herkende Nederlandse soldaten hebben gevonden. Een woordvoerder van het ministerie van defensie in Den Haag ver klaart echter dat er geen enkele medede ling is ontvangen over vermissing Nederlandse militairen. Kapitein Kartawi was commandant van de vierde compagnie van het ba taljon Banteng Raidei's 454. Vragen in Kamer Het lid van de Eerste Kamer, mr. M de Niet (soc.) heeft de minister-presi dent en de minister van buitenlandse za ken schriftelijk gevraagd naar het arti kel in The New York Times International edition van 2 juni, waarin onder staat: „Een gezaghebbend verslag de geheime Nederlands-Indonesische be sprekingen tot op heden kwam heden beschikbaar". Zo dit juist is. wil hij ten. waarom dit verslag niet onverwijld ter kennis gebracht is van de Staten Ge- sche Tweede-Kamerfractie dus een nieuwe voorzitter gekregen straks op volger van de heer Burger. Men heeft over de keuze niet lang gedaan, hoewel er ver scheidene capabelen aanwezig leken. Blijk baar heeft men van stonde af aan de indruk willen vermijden, alsof de benoemings handeling moeilijkheden met zich zou mee brengen. Nu, bekwaam is de nieuwe voor zitter zeker. Hoewel nog een veertiger, heeft hij reeds een belangrijke parlemen taire ervaring, bovendien Ls hij minister geweest, zodat hij ook iets afweet van re geringsbeleid. Hij zal, zo wordt ons voor gehouden, wellicht minder emotioneel zijn dan zijn voorganger Burger, maar mogelijk nog vasthoudender. De heer Vondeling komt oorspronkelijk uit de groep der vrijzinnig-democraten, merkwaardigerwijs dezelfde groep dus die in de persoon van de heer Oud ook aan de liberalen een fractievoorzitter heeft bezorgd. Deze politieke komaf van de heer Vondeling herinnert voor het overige aan de opmerkelijke samenstelling van de so cialistische partij, die immers nogal uiteen lopend is. Wat dit laatste betreft, moet worden afge wacht, in hoeverre de nieuwe voorzitter erin slagen gaat, werkelijk heel zijn fractie te vertegenwoordigen en werkelijk namens heel zijn fractie te spreken. De heer Bur ger had het daarmee niet altijd gemak kelijk en ook als men naar buiten dc een heid wist te handhaven, konden interne spanningen niet altijd verborgen blijven. Er is meer, dat van de nieuwe fractievoor-, zitter moet worden afgewacht. Waarop zal in het laatste jaar van het thans zittende kabinet de socialistische politiek zijn ge richt? Wil men de oppositie bestendigen? Of streeft men naar medewerking aan het na de eerstkomende verkiezingen te for meren kabinet? Waarbij dan aan de ene kant overwogen zal worden, dat de ge voerde oppositie de socialistische partij weinig baat heeft geleverd, aan de andere kant echter dat een afscheid van de oppo sitie de druk van linkse groeperingen ook de groep der pacifisten zal doen toe- Enerzijds moet van dc socialisten In dit vierde jaar een tamelijk felle houding wor den verwacht. Er zijn immers verkiezingen op komst. Daartegenover staat, dat straks toetreding tot dc regering moeilijker te verwezenlijken zal zijn naarmate men eers-t feller is geweest. Kortom, welke zal de politiek der so cialisten zijn? Zal de nieuwe voorzitter, die (landbouwkundig) ingenieur is, zich ook een bruggenbouwer betonen? Alle reden is er om de komende ontwikkeling met be langstelling tegemoet te zien. Halve gebr. kip f 1.95 Alléén: PETER LEENEW Gangetje In Cen raai Europa blijft daarentegen de lUcrna.uK uetrekkelijk hoog. Dit heeft tot gevolg, dat in onze omgeving door zuidelijke winden warme lucht wordt aangevoerd. Het koufront van de depressie trekt langzaam over de Britse eilanden naar hel oosten. Waarschijnlijk zal het Nederland niet voor morgenavond kunnen bereiken, zo dat nogmaals een dag met vrij warm weer is te verwachten. De onweets- kansen blijven klein. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Perioden met zonneschijn en later een kleine kans op zwakke tol matl maar aan de ki (Opgemaakt 11.15 Tendens dalend S t randverwachting Advertentie Hang- en legkasten H. JANSE Dc man waar u het beste slagen kan. HAARLEMMERSTRAAT 129 LEIDEN TEL. 30553 volle maan. Hoogwater Schcvenlngcn 15 juni: 1.12 van.; 13.37 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur HOUT - BOARD - TRIPLEX „DE HOUTHAL" yLIEGTUIGEN .treinen, ten in het hotel niet kon vol- het schip eerst Southampton ven van Southampton echter Hijgend meldde hij zich bil taxi's, een oceaanstomer doen. zou aandoen, voordat het in al weer verlaten dc hotelier, die hem vertelde en een sleepboot heeft de Hij wist dat zijn zuster, die Le Havre zou binnenlopen Zijn zuster had de precaire dat hij al deze moeite niet Amerikaan Henry S. Wood- met liet schip France van de Op krediet maakte hij de situatie van Woodward snel had behoeven te doen want ward nodig gehad om zijn Verenigde Staten onderweg vliegtocht naar Londen, door en gaf hem een chèque hij stond daar zeer goéd be hotelrekening te kunnen be- was naar Frankrijk, voldoen- sprong op de trein en nam om zijn gemaakte kosten te kend. „Het Ls mijn principe talen. Bij zijn bezoek aan de geld bij zich had om hem in Southampton een taxi kunnen betalen. Om nu toch dat je voor het vertrek eerst Londen vorige week te kunnen helpen. Nadat hij naar de haven. Hier wist hij aan land te kunnen komen Je schulden betaaltant- was Woodward, een makelaar dit aan de hoteldirecteur had op het schip te komen. Nu vroeg hij de kapitein een woordde Woodward lakoniek in ruste, op een gegeven mo- duidelijk gemaakt, nam hij maar zoeken naar zijn zus- sleepboot ter beschikking te vliegtuig naar Parijs, ter.^Voordat JiijJiaar had ge- stellen, hetgeen deze prompt „Nu ga ik naar Parijs om mijn zuster te ontmoeten i-IH II D. Helder Eelde De Bilt ÜE?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1