Jlicuiue £ciïisd(c (üimranl mMÈ N.-Guinea voorbereid op nieuwe acties Commentaar Stichting trekt tegen de hondenhandelaars op Luchtverdediging is versterkt Twee para's gevangen Twee steden twee rijen O.A.S. richt zich 1111 op handel en industrie lil WOENSDAG 13 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRIST ELI JK-N AT ION AAL DAGBLAD „5taat«asticl| is ahebleveo myn bert ia Icgtjeospoet" Drieënveertieste jaargang no. 12501 Voor 800 mensen dringt de tijd Zie pagina 7 Laatste luchtlanding een maand geleden luchtlanding zullen trachten uit te voeren. Het is nu bijna een maand geleden, dat de laatste landing is geschied en de opkomende maan, die men nodig heeft voor oriëntatie uit de lucht, zou nieuwe landingen kunnen inleiden. Er zijn nieuwe voorzorgsmaatregelen langs de kust genomen en de luchtverdediging is versterkt. Overi gens beschikt men niet over aanwijzingen voor een nieuw optreden. i Nieuws in oogopslag De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot verhoging van de huren (per 1 september) aan vaard met 72 tegen 46 stemmen. De P.v.dvA., de C.P.N. en drie leden van de K.V.P. stemden tegen. Tijdens het pinkster- weekeinde hebben elf Oostduitsers kans gezien naar West-Berlijn te ont snappen via een tunnel onder de muur. Deze was vanuit een kelder in West- Berlijn gegraven. Tot van morgen had de Oostduitse Volkspolitie de tunnel nog niet ontdekt. Bij de Pots- damer PLatz hebben West- Berlijiners imet behulp van springstof een gat in de muur gemaakt. Brokken beton en staal werden tientallen meters Oost- Berlijn ingeslingerd. Op het schiereiland Onin heeft zich een Indonesisch sergeant-parachutist aan een Nederlandse patrouille over gegeven. Hy had een oproep tot over gave in de hand. Deze is in pamfletten uitgestrooid boven de streken, waar zich para's ophouden. HU was uitgeput door de ontberingen van het oerwoud en uit gehongerd. By Teminaboean is wederom een para gewond en gevangen. H. J. de Koster tot voorzitter van UNICE benoemd De raad van voorzitters van de unie van industrie-federaties van de Europe se gemeenschap (union des industries de la communauté Européenne) heeft op zUn dezer dagen te Brussel gehou den vergadering de heer H. J. de Kos ter te Leiden, voorzitter van de raad van Nederlandse werkgeversverbonden, tot voorzitter gekozen. De heer De Kos- I ter is benoemd in de vacature ontstaan door het overly den in december jl. vau de heer Léon A. Bekaert. De heer Be- •j kaert is voorzitter geweest van de Uni- ce van de oprichting van deze unie af In februari 1958. De Unice trad op 1 maart 1958 in werking, zy werd opgericht door de centrale werkgeversorganisaties van de landen die de Europese Economische Gemeenschap vormen. Het doel is tot vruchtbare samenwerking te komen. Haar taakstelling is o.m. de centrale Industrieverbonden van de landen van de E.E.G. samen te brengen en de voorbereiding van een industriepolitiek ln F.uroDese geest te bevorderen. In Algiers staan de Europeanen in de rij om naar het rustiger Frankrijk tc worden overge vlogen (bovenste foto). In Parijs staan de mensen ook in de rij, maar hier om geregis treerd te worden voor het ko mende referendum. FLN lijkt niet te zwichten voor de terreur Terwijl Franse en Mohammedaan se autoriteiten spraken over maat regelen voor de overdracht van het bestuur over Algerije aan de mos lims, hebben Europese terroristen ook gisteren de vernietiging van openbare en particuliere gebouwen voortgezet. Een technische school en zeven bedrijven in Algiers werden door brand en bomexplosies ernstig beschadigd. Twee moslims werden doodgeschoten. Het geheime leger heeft bekend ge maakt dat het zijn aanvallen nu vooral zal richten op de handel en industrie. Er zijn tot dusverre echter nog geen aanwijzingen dat de F.L.N. zal zwich ten voor de druk van het geheime le ger en concessies zal doen aan het Eu ropese bevolkingsdeel. Van militaire zijde in Algiers is giste ren vernomen dat maandag ter hoogte van Algiers elf mannen uit een bootje in zee zijn gesprongen nadat een Frans ma rinevaartuig waarschuwingsschoten in de richting van het bootje had afgevuurd. Op het bevel tot stoppen had de bemanning van het bootje handgranaten naar het vaar tuig geworpen, waarop de schoten werden De mannen zijn door een motorboot op gepikt en ontsnapt. Vermoed wordt dat de ontsnapten deserteurs van het vreem delingenlegioen of O.AB.-ers zyn ge- Massagraf In Tunis heeft het Algerijnse officiële persbureau gisteren melding gemaakt van de ontdekking van een massagraaf met ruim 400 lijken in het gebied van .Constantine. In een bericht uit Biskra (Algerije) zegt het persbureau dat ver scheidene Algerijnse kinderen in een ziekenhuis zijn opgenomen na het eten van snoepgoed dat zy op straat hadden gekregen. De plaatselijke bevolking vreesde dat het snoepgoed vergiftigd is en verdenkt de O.A.S. ervan het uitgedeeld te hebben. Adenauer: politiek Europa van drie? Voor het bestuur van de Westduitse christen-democratische parlementsfractle heeft bondskanselier Adenauer gisteren voor het eerst op de mogelykheid gezin speeld van de vorming van een „politiek Europa van de drie" dat wordt gevormd door Frankrijk, Italië en West-Duitsland. als een eerste stap naar een Europese De bondskanselier legde de nadruk op de betékenis van zijn aanstaande bespre kingen met president De Gaulle van Frankrijk (Adenauer brengt begin juli een officieel bezoek aan Frankrijk). Politie bewaart stilzwijgen Elf man ontsnapten door tunnel uit Oost-Berlijn Elf Oostduitsers, onder kinderen en een baby van vier maanden, zijn tijdens het Pinkster- weekeinde door een tunnel naar West-Berlijn gevlucht. Dit is mee gedeeld door zegslieden, die een ver- Klap gaf de stoot..... Minister Van Aartsen en (op de voorgrond) minister Veldkamp beantwoordden gisteren in de Tweede Kamer de opmerkingen oprichting van een stichting, die met een opstopper wordt DE De OAS heeft laten we ten, dat zij haar acties nu vooral zal richten tegen handels- en industriële ob jecten. Zeven bedrijven en een technische school in Algiers zijn gisteren door bomexplosies zwaar be schadigd. Volgens het Al gerijnse persbureau zijn in een massagraf in het ge bied van Constantine de lijken gevonden van meer dan 400 Algerijnen. Op een persconferentie in Parijs heeft de 52-jarige Spanjaard Angel Alcazar- de Velasco gezegd, dat hij in mei 1946 Hitiers plaats vervanger, Martin Bor- mann, heeft helpen ont snappen naar het zuiden van Argentinië. Dit ge schiedde met een onder zeeboot. Hij had de nazi- leider voor het laatst in 1958 in Ecuador gezien. Tijdens een onderhoud, dat prins Bernhard giste ren op paleis Soestdijk heeft gehad met de heer Lunshof, hoofdredacteur van Elseviers Weekblad, is het gerezen misverstand over een bepaalde publi- katie in genoemd blad uit de weg geruimd. De bonden van kappers bedienden hebben een be roep gedaan op de Stich ting van de arbeid te be middelen bij de totstand koming van een nieuwe cao. De besprekingen daar over tussen de werkgevers en de bedienden zijn na melijk in een impasse ge raakt. ingeleid, kan een unicum genoemd worden. Toch zal dat binnenkort gaan gebeuren, nadat mevr. Polak- Moor op 21 maart de inleidende klap aan een Duitse dierenkoopman uitgedeeld heeft. De stichting, die leden in Nederland en Duitsland zal hebben, gaat de „criminele en ille gale handel in huisdieren" bestrij den. Daartoe hebben de initiatiefnemers, mevr. Polak en haar echtgenoot, het plan opgevat om zich per petitionne ment tot het ministerie van justitie te wenden, waar om de bijstand van de centrale recherche zal worden ver zocht. Deze instantie zou dan met de Duitse politie moeten samenwerken, zodat er een uitvoerverbod van huis dieren zou kunnen worden afgekon digd. De op te richten DuitsNederlandse stichting wordt aan deze kant vai grens voornamelijk gesteund door groot aantal particulieren. Onder hen r VAKANTIE-AANBIEDING bevinden zich plaatselijke vertegen woordigers van de dierenbescherming, zodat van een opmerkelijk verschil van inzicht tussen het hoofdbestuur dat koel staat tegenover de actie van Polak en de plaatselyke afde lingen zou kunnen worden gesproken Er bestaat goede verwachting dat - behoudens de goedkeuring door do le den vergaderingen voorts mede- 'erking zal worden verleend door rit raad van beheer op kynologisch gebied de afdeling kleine huisdieren van dr maatschappij voor diergeneeskunde. Aan Duitse .zijde doen dc Hamburgse die renbescherming. de dierenbescherming Noordrijnland-Westfalen en het ver bond voor het Duitse hondenwezen mee Prof. dr. F. L Polak die één en ander gisteren meedeelde, liet er weinig twil- iver bestaan, dat de gevolgen van de klap aan Heinz Vieten ziin echtge note ruimschoots boven het hoofd zijn gegroeid. Niet alleen is er een «troom van publikaties in geheel Europa los gebroken. maar vele persoonlijke en zakelijke relaties van het echtpaar PolakMoor hebben zich van hen ge distantieerd. Onder hen zou zich be vinden de voorzitter van de Neder landse Vereniging tot Bescherming var Dieren, prof. dr. F. Hofstra. een vak genoot van prof. Polak. Volgens de Twentse industrieel zoi prof. Hofstra zelfs zijn kandidatuur voor president van dc wereld federate voor de dierenbescherming, welke juist dezer dagen in Wenen bijeenkomt, heb ben ingetrokken. omdat de Duitsers hem wegens zijn volgens hun lakse houding jegens de dierenhandel wensen te steunen. Volgens prof. Polak heeft men te doen met een goed geleide interna tionaal vertakte bende de hoog leraar gebruikte bij herhaling de term ..gangsters" die zich niet alleen be zig houdt met diefstal, roof en heling van huisdieren, maar ook stambomen vervalst, ambtenaren omkoopt, ren mishandelt en de dieren behalve oor vivisectie verkoopt ten bate van e kosmetische industrie, honden slachterijen, Chinese restaurants en dergelijke. De betaling zou vaak in vals geld of met gestolen sierraden geschieden, terwijl er verder vei- bindingen zouden bestaan met de il legale handel in medicamenten, ver dovende middelen en preservatieven Gezien de weinige activiteiten van de politie zou deze bende Nederland als internationaal handels- en door gangscentrum hebben gekozen met Tilburg als hoofdmarkt. Nijverdal is sinds de actie van mevr. Polak ver lopen, maar Utrecht fungeert als overladingscenlrum. ie drie slaS van de ontsnapping hebben ge kregen van- een van de vluchtelin gen. De Westberlijnse politie wilde geen bijzonderheden over de vlucht geven, omdat de tunnel nog open en door Oostduitse grenswachten niet is ontdekt De tunnel is gegraven door West- Berlijners. Samen met vijf vrienden had de 20-jarige mecanicien Peter Scholz gewerkt aan de negen meter lange onderaardse gang, die begint in een kelder in West-Berlijn. De tunnel lag ruim twee meter onder de grond en was ongeveer een meter hoog. Toen de tunnel klaar was waarschuw den de zes jongens via een contactman hun vrienden in Oost-Beriyn. Onder de vuuchtelingen was ook de verloofde van de initiatiefnemer, die vorig Jaar augustus bij de bouw van de Berlynse muur van haar werd gescheiden. Ook was er een baby van vier maanden by. Voor vervolg zie pagina 9 In het plaatsje Brley in de omgeving van Parys zyn gisteren ruim twintig moslims gewond bij gevechten met de op roerpolitie. Een grote menigte moslims had het politiebureau omsingeld uit pro test tegen dc arrestatie van een moham medaan, die maandag werd ingerekend omdat hy een mes by zich droeg. By dc gevechten raakte een politicman gewond. Chroesjtsjef blij met coalitie van Laotische prinsen Premier Chroesjtsjef van de Sowjet- unie heeft gisteravond in qen telegram aan president Kennedy van de V.S. ge zegd, dat het tot stand komen van een coalitieregering in Laos een keerpunt zou kunnen worden in het leven van het volk van Laos. Het zou ook de vrede in Zuidoost-Azië versterken. Ook in een boodschap aan premier Macmillan van Engeland heeft Chroesj tsjef zijn voldoening erover geuit, dat de samenwerking van de Sowjetunie en Engeland als voorzitters van de Ge- neefse conferentie over Laos een nut tige rol heeft gespeeld bij het effe nen van de weg naar een vreedzame regeling. De bereikte resultaten by het oplos sen van het Laotiaanse vraagstuk zou ook het vertrouwen versterken, dat de ze manier van samenwerken ook suc cesvol zal blijken by het oplossen van andere internationale kwesties. die spanningen veroorzaken. Gistermiddag hebben de drie Laoti aanse prinsen in de vlakte der Kruiken formeel de overeenkomst over de vor ming van een coalitieregering onder tekend. Bij de plechtigheid waren ver tegenwoordigers van de landen die de Laotische controlecommissie aanwezig. Opzet in het spel bij brand landhuis koning Boude wijn De Belgische politie maakt jactot op een bende die het afgelopen week einde heeft gepoogd een landhuis van Koning Boudewijn in brand te steken Dit landhuis heeft de Koning zyn ge malin. Koningin Fabiola, als huwelyks- eeschenk gegeven. Het werd zaterdag door een bosbrand bedreigd maar op het laatste nippertje gered doordat d» wind draaide. Het landhuis, dat gelegen is in een dicht bebost gebied te Wanders, is on langs gereed gekomen en het vorstelU- ke paar was van plan er spoedig zijn intrek in te nemen. De bosbrand, die bestreden werd door militairen en burgervrywilligers. heefi minstens 200 ha in de as gelegd. Het politie-onderzoek heeft uitgewe zen, dat de brand op twee verschillen de plaatsen is uitgebroken en dat opzei in het spel is geweest. Zaterdag heeft Koning Boudewijn zeil in een militair vliegtuig boven hel brandende bos gevlogen. IN HET naoorlogse bestel van Nederland zijn van dc aanvang af huren en wo ningbouw ernstige problemen geweest. Op dit terrein zuchten wij nog onder de ont wrichtende werking die de oorlogsomstan digheden hebben uitgeoefend. Heel lang zaam en niet dan stap voor stap naderen wij hier een situatie die althans enigszins normaal mag heten. Wij zijn er overigens nog niet, want ook de huurverhoging, waaraan dan gisteren de Tweede Kamer haar goedkeuring heeft gehecht, is gedacht als een in 'n, zij het nu aflopende, serie. Is het huur- cn woonbeleid van het begin af fout geweest? We zouden het niet willen zeggen. Maar er zaten wel risico's in van eer bestendiging der bestaande situatie ge durende vele jaren. Wie in dc loop van de tijd met de verantwoordelijkheid voor het beleid belast zijn geweest, hebben kritiek moeten verduren. We zeggen niet dat daar voor nimmer aanleiding is geweest. Maar dan moet tegelijk erkend worden dat hun taak een onnoemelijk zware was. In belangrijke meerderheid heeft dc Kamer ook aan dit regeringsvoorstel haar steun gegeven. De aanvankelijk gedachte datum van invoering echter als hoedanig 1 juli was bedoeld was inmiddels reeds te dicht genaderd, zodat er een opschuiving is gekomen tot 1 september. Nu behoeft al thans de Eerste Kamer die immers het ontwerp ook moet behandelen niet het gevoel te hebben, onder druk te zijn gezet, iets wat zij terecht ongaarne pleegt te ne men en wat, naar onze indruk, op de be paling van haar standpunt ook wel eens van invloed is geweest. Van dc thans gedachte huurverhoging be hoeven de huurders geen nadelige invloed te ondergaan. Er is een afdoende compen satie in het uitzicht gesteld, die komen zal uit de winsten van het bedrijfsleven. Helaas vertonen de bouwkosten nog steeds een neiging tot stijgen. Niemand kan het ontgaan, dat het nuttig effect van huurver hogingen door stijging in de bouwkosten pleegt te worden bedreigd. Het heeft iets van een wedloop, die niet zonder zorg moet worden gevolgd. Niet het onbelangrijkste deel van het be leid zal erop gericht moeten zijn, dat de bouwkosten in de hand worden gehouden. In zijn streven hiernaar mag dc bewinds man zich van de sympathie van heel ons volk verzekerd weten. Want ook hier ligt een voorwaarde om tot meer normale toe standen op het terrein van wonen en huren te geraken. BEDPLANKEN VOOR RUGPATIËNTEN „DE HOUTHAL" HOEGEWOERD 99 TEL. 23536 (RITA) De drie Laotische prinsen schud den elkaar dan eindelijk ele hand. Gisteren ondertekenden zij in dc Vlakte der Kruiken een akkoord voor de vorming van coalitie regering. V.l.n.r. is Boen Oem, dc rechtse lei der, prins Soevanna Phoema. de neutralist en prins Soevano<*- vong, de leider van de linkse groep. /~kNDER invloed van oceaanstoringen stroomt vrij vochtige lucht met veel bewolking naar West-Europa. De regen uit deze bewolking is over het algemeen gering. Alleen in midden Engeland, Noord Denemarken en Zuid Noorwegen t'tel de afgelopen nacht neerslag van betekenis. Intussen komen de oceaanstoringen langzaam naderbij en als gevolg daar van wordt ook in onze streken het weer onbestendiger met geleidelijk grotere kans op regenDe temperaturen zullen morgen gelijk zijn aan die van vandaag of iets hoger. De Bil1 verwacht tof donderdagavond: Verandeiyke bewolking met plaatselUk enkele buien. Tendens dalend Strandt erivacliting Ook morgen rustig Zwakke tot matige wind tussen zuidoost dro°8 strandweer met enkele opkla- en zuidwest. ringen en een zwakke wind tussen zuid Dezelfde temperaturen als vandaag of en zu'dwest. li dc middag 18 tot 20 iets hogere. (Opgemaakt 11.15 uur) frade" Cclcius, zeewater 12 graden. Vooruitzichten: zwakke oceaanfrontcn brengen af en toe enig bewolking, maar overigens blyft het redelyk strandweer. Donderdag zon op 4.20. onder 21.01 t naan op 16.51. onder 2.46 uur. 18 junivoile maan Hoogwater Schevenlngen 14 juni: 0.18 v.m.; 12.45 nm. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Station Weer*. it i£ Si D. Heltin VC6U„ Eelde Dc Bilt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1