Jlieuure £eüisdjf ÖTouranl Commentaar hamoWe** Djakarta: alleen praten over uitvoering plan OAS wil verdeling Algerijns gebied vandaag'- PINKSTEREN yblJ Z ATERDAG 9 J I'M 1962 CIIRISTELIJK-ISATIOISAAL DAGBLAD Drieënveertigste jaargang no. 12499 „Slantwaslich is ahrbltvta myn hert ia Icgljeospott" in 'n woelige wereld veilig verzekerd MAANDAG Tweede Pinksterdag zal ons blad niet verschijnen en zijn onze kantoren gesloten. Het is het laatste der christelijke fees ten. Het is de afsluiting. Christus kwam en ging. Maar Zijn Geest, waarmee hij m ons wonen wil, blijft. Morgen vieren wij de uit storting van de Geest. Dat de Geest er is daarvan behoeft ook de krant niet te zwijgen. Zij mag het zelfs niet. Het is zelfs de voornaamste informatie die ook zij te verstrekken heeft. Zij behoeft niet stil te staan bij het verslag van alle verdriet en van alle ellende. Zij behoeft ook niet te volstaan met melding te maken, telkens weer. van menselijke tekortkomin gen en gebreken, niet het minst in het vin den van elkaar en in het luisteren naar elkaar. Hoezeer ook onze tijd er een is van mense lijk tekort, de krant schijnt niet moe te worden, ervan te berichten. Daar zijn de problemen van oost en west. Daar is het moeizaam pogen om een vergelijk te be reiken tussen Frankrijk en Algerije. Daar is de onmacht van Nederland en Indonesië om samen zelfs maar aan de tafel te gaan zitten. Zo is het in het groot, niet anders is het in het klein. En ook daarvan bericht de krant; van botsingen, letterlijk en figuur lijk, van verwijdering cn onenigheid, tot in de kerk. van menselijke verdrietigheden en zorgen. Het lijkt alles een schrale wereld. Niettemin, het is de wereld waarin heeft plaats gehad de uitstorting van de Geest. En het is de Geest van wie gezegd is. dat hij bij ons blijven zou. Maar dan is de schraalheid ook iets wat er niet behoeft te zijn. Dan heeft de onmacht geen bestaansrecht. Mits wij ons In het geloof de aanwezigheid van de Geest be wust worden. Mits wij ons voor Hem openstellen. Mits wij Hem. die er reeds lang is. nu ook de gelegenheid geven in ons te werken. En mits wij ons stellen in Zijn dienst en in die van Christus die Hem ge zonden heeft. Pinksteren leert ons, dat het alles anders zijn mag en kan dan het is, dat alle on macht. die nu nog zo oppermachtig lijkt, niet dan heel betrekkelijk is. en dat er uitwegen zijn uit de impasse. Ook dit mag de krant berichten. Wij mogen het allen berichten. Want Pink steren wekt op tot werkzaamheid. Het is het zendingsfeest. Het is het feest voor de wereld, waarin het laatste woord niet be hoeft te ziin aan het menselijk tekort. Als wij afzien van ons zelf, ontdekken we, dat er ook on deze wereld nog iets anders mogelijk is dan doodlopende wegen. Fraai TRIPLEX voor WANDEN „DE HOUTHAL" HOGEWOERD 99 TELEFOON 22536. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart ge troffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: „Wat moeten wij doen, mannen broeders?" En Petrus antwoordde hun: „Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de be lofte en voor uw kinderen én voor allen die verre zijn, zovele als de Here onze God er toe roepen zal Uit: Handelingen 2 Burgemeester weigert zwembad te openen Burgemeester Koot van Uit hoorn zal vandaag het nieuwe zwembad in zijn gemeente, dat naar hem is genoemd, mie openen. Hij wil de zwemmers die in deze warme d'agen het zwembad in zeer grote getale bezoeken niet dupe ren. De officiële opening zou na- j tnelijk met zich meebrengen dat het zwembad gesloten zou zijn. Het zwembad trekt op het ogcu- blik 2 a 3000 bezoekers per da*. Reeds 3000 mensen hebben een «bon-nement genomen. De burge meester wil ter wille van een offi ciële opening niet duizenden mensen een verfrissend bad ont houden. Waarschijnlijk zal het bad nu in het najaar pas officieel open gaan. Dan zal inmiddels ook een nieuw sporttenrein naast het zwembad gereed zijn. Kort daarna zal dan het zwembad wegens het gevorderde seizoen gesloten wor- De driejarige Paul Jansen uit Utrecht is gisteren in een slooi langs de spoorlijn Utrecht-Rotter dam geraakt en verdronken. De vierjarige René Kazen uit Bolnes is gisteravond bij het spe len te water geraakt in de boezem le Bolnes. Pas na enige uren dreg gen werd het kind teruggevonden. In Breda is gisteren de 14-ja- ngc J. M. Grootens door een per sonenauto dodelijk getroffen toen hij me; de fiets aan de hand de Graaf Engelbertlaan wilde over steken. Grote bosbrand in Arnhem <Van onze correspondente; Achter de Apeldooi-nse weg in Arnhem is vrijdag een groot stuk bos, naar schat ting 8 ha., verloren gegaan door brand De brand liet zich aanvankelijk catastro faal aanzien. De Arnhemse brandweei riep daarom assistentie van vier anderi- brandweerkorpsen uit de omgeving. Ge zamenlijk bluste de7.e bi-andweermacht de geweldige vuurzee. Op een kritiek moment, toen het vuur in razende vaari op een naburig kampeercentrum waar van de bungalowbewoners waren ge alarmeerd afschoot, konden de vlammen worden bedwongen. De wind ging name lijk even liggen. Het is de grootste brand sir.ds enkele jaren op dit gedeelte van de Veluwe. Weer diefstal uit Rijk: smuseum EX-GENERAAL Paul Gardy, die zich dc nieuwe leider van het geheime leger noemt, heeft zich vol gens Europese kringen in Oran uit gesproken voor verdediging van Al gerije. Hij wenst dc vorming van een of meer gebieden, bevrijd van de be voegdheden van de huidige regering in Frankrijk en de strijdkrachten van het Mohammedaanse nationalis tische leger, de FLN. „In deze gebieden, het begin van een vrij Algerije dat met het Westen is verbonden, moeten de Europese en Mohammedaanse bevolkingsgroepen worden bijeen gebracht die niet onder het juk van de FLN en de communis ten willen leven", aldus Gardy. De hergroepering in deze gebiedseenhe- den van de Europeanen van Algerije die in harmonie willen leven, brengt uiteraard het vertrek van diegenen met zich mee die onder de wetten van de F.L.N. en het communisme verkie zen te leven", zo verklaarde de ex- of.r,r>raal. President De Gaulle heeft gisteravond in e entot het Franse volk gerichte te- Officier spreekt van noodweer in zaak Tiendeveen De officier van justitie bij de recht- ör.nk in Assen heeft ontslag van rechts vervolging geëist tegen twee verdachteo in de zaak-Tiendeveen. de wachtmees- 'ers der rijkspolitie Albert W. '42» en Doede Bernardus O. '36». beiden uil Beilen. «Een andere wachtmeester was al vrijgesproken.» De officier zei in zijn requisitoir onder meer. dat hij van beide verdachten nood weer onherroepelijk bewezen achtte Naar zijn mening was de man. die op 4 juni van het vorig jaar in Tiendeveen door enkele pistoolschoten was gedood, de dertigjarige bielzenlegger Berend P.. een gevaarlijk man. gezien diens vroegere veroordeling tot drie maanden voor waardelijk wegens messentrekkerij. Zoals bekend werd P. dodelijk getrof fen tijdens een schietpartij bij café Slomp Ln Tiendeveen. Gouvernement: Ga nog niet terug Het gouvernement heeft vandaag de evacuees uit de door Indonesische para chutisten geïnfiltreerde gebieden ge waarschuwd dat de omstandigheden nog geen aanleiding geven naar hun woon plaatsen terug te keren.In een verklaring ordt gezegd dat onverminderde waak zaamheid geboden blijft, aangezien de officiële uitlatingen van Indonesische zijde nog niet duiden op enige wijziging in de agressieve bedoelingen jegens Nieuw-Guinea. 1~AE Indonesische minister van bui- tenlandse zaken Soebandrio heeft verklaard dat Indonesië niet verlangend is de besprekingen met Nederland voort te zetten tenzij er een positieve en duidelijk omlijnde overeenkomst van benadering be staat ten aanzien van het plan-Bun- kcr. „Wanneer de houding van de Nederlanders niet duidelijk omlijnd is, is het beter enige tijd te wachten alvorens formele of informele be sprekingen te houden", aldus dc mi nister. Hij zei dit na afloop van een onderhoud met president Soekarno op het Merdekapaleis. „De president is van mening dat, wanneer de houding van Neder land niet gelijk is aan die van In donesië, de besprekingen slechts zullen eindigen in een mislukking," aldus Soebandrio.. „Het is niet het plan-Bunker waarover wij In de toe komst moeten praten, maar de uit voering van dit plan. Wanneer de besprekingen zouden mislukken, zou dit schadelijk zijn voor alle betrok ken partijen en in het bijzonder voor de bemoeienissen van de Vei- enigde Staten en hun vertegenwoor digers" Soebandrio zei dat Indonesië ,geen haasi heeft informele of formele besprekingen met Nederland te beginnen tenzij Neder land een definitieve opheldering geeft van zijn houding ben opzichte van hel levisietoespraak met optimisme en vast beslotenheid over de toekomst van Al gerije gesproken. Hij verklaarde dat het Algerijnse vraagstuk In zijn hoofd lijnen binnen 23 dagen zal zijn opge lost. „Dank zij de in 1958 tot stand geko men krachtige Franse regering is de Europeanen in Algerije de keus tussen de reiskoffer of de doodkist bespaard gebleven", aldus De Gaulle. Hij legde de nadruk op de noodzaak van het blij ven handhaven van de nationale een heid en wees op de onafwendbaarheid voor Frankrijk om zich te voorzien van „strijdmiddelen, die dood en verderf zullen brengen over elke staat, die het zou wagen Frankrijk aan te vallen" Generaal De Gaulle gaf te kennen dat bü waarschijnlijk, vla een volksstem ming. een nieuw beroep op het Franse volk zou doen. teneinde te verzekeren dat de republiek In de toekomst, krach tig en stabiel zal blijven, terwijl een voortschrijden op de eens Ingeslagen weg verzekerd Is. In kringen, die ln nauwe verbinding met het Franse staatshoofd staan, werd te kennen gegeven dat de presldenl hiermede heeft aangegeven voorstander te zijn van een grondwetswijziging, die het mogelijk zou maken de volgende president in verkiezingen door het volk te doen aanwijzen. Het geheime leger deed kort nadat de rede van de president was uitgezon den, e cnaanval met bazooka's op het mbodernc gebouw van radio-Algiers. De studio's werden ernstig beschadigd cn een employé liep ernstige verwondin gen op. De aanval kwam op het mo ment dat er nieuwsberichten werden omgeroepen. De luisteraars hoorden via de luidspreker de geweerschoten en d* kreten van de omroeper, die de uit zending staakte. Een ogenblik later werd het programma met klassieke mu ziek voortgezet. De OAS heeft vrijdag ook elders In Algiers haar politiek van verschroeide aarde voortgezet met bomaanslagen op openbare gebouwen en scholen. Ook banken en postkantoren moesten het weer ontgelden. De OAS maakte in to taal 43.000 nieuwe franc buit. Een post kantoor in de wijk Bab El Oed, dat gis teren al 13.000 nieuwe franc lichter werd gemaakt, zag vrijdag 20.000 N F in de zakken der overvallers verdwiJ- ÏÏJ ET hogedrukgebied dat bijna een week lang volop zonnig weer heeft gebracht, heeft zich naar Zuidwest- Engeland teruggetrokken. Dit is niet zo leuk, vooral nu er een paar feest dagen voor de deur slaan. Gelukkig zijn er geen actieve depressies die op de loer liggen en de komende dagen zullen toeslaan. Een zwak storingsfront boven dc Noordzee komt naderbij met tijde lijk enige bewolking, maar wanneer dit front is gepasseerd zijn er tegen maan dag weer flinke perioden van zonne schijn te verwachten. Wel wordt er met een wind tussen west en noord iets koe lere lucht aangevoerd. Hier in het wes ten zullen de middagtemperaturen In de buurt van 15 tot 17 graden liggen. Wanneer het daarbij later wat zonnig wordt is het Pinksterweer nog vrij re delijk al zal het echter minder fraai zijn dan in de afgelopen dagen. De Bilt verwacht tot morgenavond: Tendens dalend Zon en maan 10 juni: 8.32 van.; 21.02 n.m. 11 juni: 9.32 v.m.; 22.02 n.m. 12 juni: 10.37 v.m.; 23.09 n.m. 20.59: maan op 13.33. onder 1.45 uur. Dinsdag 12 juni: zon op 4.20. onder 20.59: maan op 14.38. onder 2.04 uur. Zondag eerste kwartier. Hoogwater Schevenlngen Zondag 10 juni: zon op 4.21. onder 20.58; maan op 12.28. onder 1.24 uur. Maandag 11 juni: zon op 4.20. onder Aanvankelijk zwakke wind cn weinig bewolking. Later tot matig toenemende wind uit westelijke richtingen, gepaard gaande met daling van temperatuur, toeneming van de bewolking en mo gelijk enige regen. (Opgemaakt 11.15 u.). HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1