ïlicttme jTeihsd)e (foiirant Na aan Pinksterdagen tekort oude aardappelen Commentaar OAS zal terreur hervatten Tiel eet brood voor heel land Verwachting bij de GROOTHANDEL Nieuwe zullen tijdig redding mogelijk brengen Verzekeraars gaan op 1 juli W.A.-clekking verhogen Geen meningsverschil met mr. Luns hamolvteer vandaag'- Tipgever wacht beloning d\ RITA3 DONDERDAG 7 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 i Drieënveertigste jaargang no. 12497 Directeur: F. CHRISTELIJK-NATIOJSAAL DAGBLAD „Stantvasticfa is ahtbleorn mqn bert ia Ugljenspatl" „Er bestaat voor de con sument geen enkele reden zich ongerust te maken over de aardappelvoorzie ning. Dit was het com mentaar dat zowel het produktschap voor aardappelen als het minis terie van landbouw ons gisteren verstrekte. Dat de groothandel er wel wat anders over denkt, blijkt uit nevenstaand verslag. (Van onze soc.-econ. redactie) ^IJN de schattingen van de groothandel juist dan zijn er op het ogenblik nog slechts aardappelen in voorraad, genoeg om een week van te eten. Dit betekent, dat na Pinksteren in de winkels vrijwel geen aardap pelen, althans van de oude oogst, te koop zullen zijn. De verwachting is, dat ten minste gedurende een week deze schaarste zal aanhouden. Bij aan houdend warm weer zullen de nieuwe aardappelen over enkele weken in grotere hoeveelheden kunnen worden aangevoerd tegen min of meer redelijke prijzen. Het publiek heeft in het begin van deze week reeds een schaarste-periode verwacht, want in verschillende grote plaatsen van ons land werden maandag en dinsdag bij een prijs van 40 cent per kg, veel grotere hoeveelheden in gekocht dan normaal. De groothandel, die daardoor zijn voorraden in het be gin van deze week angstwekkend snel zag afnemen, acht thans een korte schaarsteperiode in afwachting vai nieuwe aardappelen onvermijdelijk. motorrijtuigenverzekeringen, die bij de meeste maatschappijen varieert van f 100.000 tot f 200.000, niet langer voldoende kan wor den geacht. Daarom hebben een groot aantal verzekeraars besloten om per 1 juli deze dekking te stellen op f 250.000 per ongeval. Het gevolg zal zijn, dat voor autoverzekeringen een opslag op de huidige premie zal worden berekend van f 15, f 20, of f 25. Dit bedrag hangt af van de W.A.-premie die de betrokken maatschappij berekent. sing van de premie binnen zo redelijk mogelijke grenzen te houden, hebben zij besloten de herziening van de premie- berekening per 1 juli als volgt te doen verlopen: Afschaffing van de kortingen die bij Deze opslagen zijn In over eenstemming met hetgeen thans berekend pleegt te worden voor een vrijwillige verhoging van de W.A.-dekking tot 250.000. Voor motor- en scooterverzekeringen »1 de opslag f 7,50 bedragen; voor bromfietsen f 5. Verder hebben de verzeke raars zich beraden over de 6teeds stijgende schadeuitkerin- gen, die het evenwicht tussen schade en premie dreigen te verbreken. Om de noodzakelijke aanpas- Nieuws in één oogopslag De groothandelaren in aardappelen zijn van me ning dat de voorraad oude aardappelen nog slechts toereikend is tot en met de Pinksterdagen. De huis vrouw die geen voorraad heeft, zal dan moeten wachten op de nieuwe oogst, die over enkele we ken overvloedig zal losko men. Na enkele dagen van wapenstilstand heeft het geheime leger in Algerije gisteravond zijn terreurac tie hervat. Twee van haar leden die ter dood waren veroordeeld wegens moord, zijn vanochtend in Frank rijk geëxecuteerd. Over het lot van ex-generaal Jou- haud is nog geen beslissing genomen. Dr. Van Roijen, Neder lands voornaamste onder handelaar met Indonesië, is in ons land terug om overleg te plegen met de regering. Hij ontkende dat hij andere inzichten zou hebben dan minister Luns. Na de brief van Soekarno was hij optimistisch over de mogelijkheden van voortzetting der onderhan delingen onder Bunkers leiding. De actie ..Doe wat te rug" voor het Leger des Heils heeft 802.757.53 op gebracht. Gisteravond ging de grote Kerstpot open en kon dit bedrag aan het ju bilerende Leger worden overhandigd. Gisteren hebben de Pro vinciale staten de college? van gedeputeerde staten gekozen voor de komende vier jaar. Er waren heel wat veranderingen de enige opmerkelijke was da» Noord-Brabant thans ook een socialistische gedepu teerde heeft gekregen. In een scherp gesteld ar tikel in de serie „Omstre den eiland" neemt onze speciale verslaggever in Nieuw-Guinea Link van Bruggen, de voorlichting in en over Nieuw-Guinea on der de loep. Of eigenlijk gaat het meer over het ge brek aan voorlichting! Onze redactrice dra. H. E. Kokee-van den Berge hoorde in Wenen de ver maarde Russische pianist Svjatoslav Richter, die nog nimmer in Nederland is op getreden. Hoe ongewoon dit concert was. beschrijft zij in een nieuw artikel over de Wiener Festwo- chen. meerjarige contracten vaak worden gegeven (5 pet.) Het hanteren van een uniforme for mule voor de zgn. no-claim korting, een korting die wordt verleend als men zijn auto één of meer jaren schadevrij heeft gebruikt. In het ver volg (met ingang van 1 juli dus) zal de korting na 1 jaar schade vrij rijden 10 pet. bedragen, na 2 jaar 15 pet. en na drie of meer jaren 20 pet. Overigens blijven de polissen met de daarop voorkomende condities Vooral de consumenten, die de dure aardappelen van 40 cent per kg niet in voorraad wensten te nemen, zullen hel nu waarschijnlijk een aantal dagen zonder dit volksvoedsel moeten stellen. „De prijs is nu geen probleem meer", zo drukte de heer J. Bouwman, voorzit ter van het bedrijfschap voor de groot handel en de tussenpersonen in aardappe len zich gisteren uit, „want er zijn dom weg geen aardappelen meer". Hij sprak hiermee de meer optimistische geluiden over de voorraadpositie van de aard appelen van de zijde van het departement van landbouw en andere sectoren van het bedrijfsleven tegen. In de vergadering van het bedrijfschap te Utrecht, waar de heer Bouwman gis teren zijn opvattingen uiteenzette, waren ook vertegenwoordigers van de zijde van de regering aanwezig. Deze vertegen woordigers spraken echter de woorden van de heer Bouwman over de voorraad positie van de aardappelen niet tegen. De heer Bouwman mag met zijn 50-jarige ervaring in de aardappelhandel als een Dr. Van Roijen op Schiphol: 1~AE Nederlandse ambassadeur te Washington, dr. J. H. van Roijen, is gistermiddag op Schiphol aangekomen. Hij verklaarde niets te kun nen mededelen. Niet hijzelf had zoals beweerd is behoefte gevoeld naar Nederland te komen; hij werd ontboden door de regering. Ook een ander misverstand wilde hij uit de weg ruimen door te verklaren, dat er tussen minister Luns en hem „absoluut geen meningsverschil bestaat". Vlak voor zijn vertrek had hij kennis genomen van het antwoord van president Soekarno op de brief van Oe Thant. „Hoewel dit antwoord weinig hoffelijk gesteld is. geloof ik dat we wel een stuk dichter bij de onderhandelingen gekomen Op de vraag of hij een verklaring van de heer Jouwe kon bevestigen, dat de Amerikaanse Nieuw-Guinea-politiek de laatste dagen veranderd is. zeide hij dit niet te willen beantwoorden. H(j had de heer Jouwe te Washington zoveel moge lijk geholpen om hem te introduceren. „Belachelijk" Een woordvoerder van net ministerie van buitenlandse zaken verklaarde naar aanleiding van Soekarno's antwoord aan Oe Thant, dat Soekarno's bewering als zou het Indonesische militaire optreden ten doel hebben de bevolking van West- Papoea te beschermen tegenover de steeds wredere onderdrukking door Ne derland, even leugenachtig als lachwek kend is als de beweringen, dat honderden onschuldigen zouden zijn gedood of ge vangen gezet, o.a. in Boven Digoel De enige Papoea die in Nieuw-Guinea word vermoord, is doodgeschoten dooT Indonesische valschermtroepen. Tiental len binnenlandse en buitenlandse journa listen. die volle bewegingsvrijheid ge nieten en zonder censuur hun berichten naar alle delen van de wereld kunnen zenden, verkeren in de gelegenheid zich volledig op de hoogte te stellen. Het i» echter Indonesië, dat zich tegen V.N.- waarneming verzet. De Papoea's blij ken bovendien zo weinig gediend te zijn van de Indonesische bescherming, dat zij overal de Nederlandse strijdkrachten, hei Papoea-vrijwilligerskorps en de mobiele politie krachtdadig tegen de Indonesische infiltranten steunen. Bij gevechten in de omgeving van Te- minaboean werd behalve de reeds ge noemde dienstplichtige soldaten J. Bood en C. D. Jongejan ook de sergeant van de Kon. Landmacht A. P. H. Hagemeyer licht gewond. Aan Indonesische zijde sneuvelden daar vier man. (Voor vervolg zie pag. 11) autoriteit op dit gebied aangemerkt NIET NODIG De heer Bouwman leverde scherpe kritiek op de prijsbeheersende maatregelen, die de regering heeft genomen om verdere stijging van de aardappelprijs tegen te gaan. Hij was de mening toe gedaan, dat door de prijsbeheersende maatregelen een goede aardappelv ziening van de Nederlandse bevolking meer is tegengewerkt dan bevorderd. Ookwvas hij het niet eens met de ex- portbeperkende maatregelen van de regering, hoewel hij hiervoor wel be grip bleek te hebben. Bij een voortgaande uitvoer zouden de prijzen in het binnenland inderdaad verder zijn gestegen, maar er zouden dan door het publiek ook minder aard appelen zijn gekocht, wat de prijs stijging weer zou hebben afgeremd. Voo» vervolg zie pagina II Inbraak A.Z. In verband met de in de nacht van 25 op 26 januari van dit jaar in het academisch ziekenhuis te Leiden ge pleegde inbraak, waarbij door het forceren van dc brandkast een be drag van f225.000 werd ontvreemd, wordt een beloning uitgeloofd aan degene (n). die aanwijzingen kan (kunnen) geven, die leiden tot de gehele of gedeeltelijke terugbezorging van het ontvreemde bedrag. Deze be loning zal 10 procent bedragen over het bedrag, dat als gevolg van de aanwijzing wordt achterhaald. Mededelingen of andere inlichtingen kunnen worden verstrekt aan de politie van de eigen woonplaats, of aar afdeling recherche van de gemeentepoli tie te Leiden, telef. 01710-22244, toe stel 2. Scherpere controle Berlijnse wegen (Van onze correspondent in Bonn» De Oostberlijnse communisten hebben de controle op het interzonale wegver keer via de twee „Autobanen" en twee straatwegen, waarlangs de wegver bindingen tussen de Bondsrepubliek en West-Berlijn worden onderhouden verscherpt. Ofschoon diaarvoor geen re den is opgegeven, is men er in Bonn en ra West-Bertijn van overtuigd, dat de maatregel verband houdt met de toege nomen spanning aan de Ulbrichtmuur. waar im de laatste anderhalve week voor het eerst sinds 13 augustus van het vo rige jaar toen de muu-r werd opge trokken schietpartijen op grote schaal hebben plaatsgevonden. Eindelijk voor de lieve jeugd een vrije woensdagmiddag met mooi weer en wie geen natuur schoon in de buurt heeft, weet toch wel een plekje te vinden om te genieten van zon en water. Het Brediusbad in Amsterdam gashouder en station op de achtergrondwas al stampvol. Het Leger des Heils heeft gisteravond in het Haarlemse concertgebouw haar actie „Doe wat terug" beëindigd. Dat „wat" bleek een bedrag van niet minder dan f 801.757,53 te zijn. De commandant van het Leger, It. comm. W. F. Palstra. sprak een dankwoord waarin hij het beheer over het geld aanvaardde. (verslag op pagina 2) TAE OAS heeft van gisteravond af 31 maart haar „vrijheid van handelen' hernomen. Dit betekent dus, da deze moordenaarsbende haar ter reuracties heeft hervat. Naar aanlei ding van de bewogen oproep van ex-generaal Jouhaud (via Salan) verklaarde de OAS-omroeper, dat deze brief een „vervalsing is van het bureau van president De Gaul le". Zoals men weet heeft de ter dood veroordeelde Jouhaud aange drongen op het staken van de activi teiten van de OAS. Vanochtend vroeg klonken schoten in het fort du Trou d'Enfer te Rocque- fort ten zuidwesten van Parijs. En kele uren lang vroeg men zich in Parijs af. of Jouhaud toch terechtge steld was, ondanks het feit, dat pre- het vorige jaar de commis saris van politie in Algiers, Alber Gavoury, in zijn woning doodgestoken Gavoury stond op het punt een gron aantal OAS-leden te doen arresteren. In Europese kringen te Algiers, is d< oproep van Jouhaud tot de tot levens Lang veroordeelde Salan, een eind aan de terreur in Algerije te maken, gun stig ontvangen. De enige reserve zot kunnen zijn, dat men vindt dat Jouhaud deze stap eerder had moeten nemen wilde hij niet de indruk wekken, da hij zijn leven wil redden. De mohamme danen staan onverdeeld gunstig tegen over de oproep. Het FLN (nationale be vrijdingsfront) deed gisteren in eer vlugschrift een beroep op de Euro peanen in Algerije te blijven en met de mohammedanen samen te werken. toenemende, internationale samen- rrking, waarin ook Nederland is be trokken en die in verscheidene opzichten tot verheuging stemt, roept ook problemen op. Eén ervan is de aantasting welke nu en dan de zondagsrust dreigt te ondergaan. Te onzent wordt de viering van de zondag nog belangrijk ernstiger genomen dan el ders het geval is. Dit is om meer dan een reden een zaak van betekenis. Elders is men spoediger dan bij ons geneigd, de zon dag te benutten voor bezigheden, waarvan wjj menen dat dc werkdagen goed genoeg zijn. In vele landen gaat men des zondags naar de stembus. Iets waarover wij niet zouden piekeren. Gelukkig komt het bij ons ook zelden meer voor. dat congressen op da zondag worden belegd, over de grenzen wordt dit laatste bepaald niet als ongewoon beschouwd. De internationale samenwerking dan brengt soms ook de viering van de zondag in het nauw. Onlangs was met een militaire oefening dc zondag gemoeid onder het mo tief dat op een werkdag het scheepvaart verkeer van deze oefening te grote hinder zou ondervinden. Onzerzijds is toen be toogd, dat het de vraag mocht heten, of dit een genoegzame overweging kon zijn. Is men van oordeel, voor een oefening op do zondag dringende reden te hebben, dan zal men het dringende karakter van die reden beter moeten aantonen dan in het bedoelde geval is geschied. Daarop is een oefening, ook weer In Inter nationaal verband, gehouden in het kader van de bescherming der bevolking, waarbij al wederom een belangrijk deel van de zondag gemoeid was. Het motief was nu, dat in andere deelnemende landen beno digde vrijwilligers niet op weekdagen be schikbaar zouden zijn. Ook deze overwe ging is niet sterk. De bescherming van de bevolking, aldus wordt ons steeds voorge houden, is een uiterst belangrijk ding. Wel nu, zo zouden wij menen, dan behoeft men zich voor een belangrijke oefening niet alleen op een zondag beschikbaar te kunnen stellen. In dit alles werkt een miskenning van de betekenis van dc zondag door. De week dagen staan in deze tijd van hoog opge voerde welvaart hoog genoteerd. Er kan er geen worden gemist, al moet dan worden vastgesteld dat voor velen de werkweek reeds tot vijf dagen is ingekrompen. De problematiek die hier ligt zal er door de internationale samenwerking en toenade ring niet minder op worden. Zal Nederland hier de concessies moeten gaan doen? Soms liikt het eron. Voor de regering echter ligt hier een taak om niet ^prijs te geven dat gene ter bescherming, waarvan zij is opge roepen. sident De Gaulle had laten doorsche- dat hij besloten heeft, het le- a Jouhaud „in het hogere be lang van het land te zullen sparen". Later bleek, dat twee „kleinere" moordenaars van de OAS waren ge fusilleerd. te weten de Franse Algerijn Claude Piegts en Albert Dovecar, een uit Oostenrijk afkomstig vroeger lid van Vreemdelingenlegioen. Zij hadden op J^OVEtf de Noordzee beeindt zich nog steeds het centrum van een bima geheel West-Europa bedekkend hoge- drukgebied. De luchtdruk is weinig ver anderd en bedraagt nog bijna 1040 mb. Het hogedrukgebied verplaatst zich naar het zuiden, maar dit gaat in een zeer langzaam tempo. Stationair De komende paar dagen blijft het weer dan ook overheersend zonnig en jtraiuiverwachtlllg drooamn t'Wdclijfc Hojedrukcentrum blijll boven de lel, tonen de normal, waard.* nu- Noor(i;c.e me. ook morgen (real en «oo iramen. dor Ie boren de JO broden Voor- „r,„dweer. Zwakke tot matige wind t het binnenland wordt het aan de kust tijdelijk enige afkoeling. De Bilt verwacht tot vrijdagavond Droog en zonnig weer. Zwakke tot ma tige wind tussen noordoost en noord. On geveer dezelfde middagtemperatnren. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Vrijdag: zon op 4.22, onder 20.53 uur; maan op 9.14, onder 0.04 uur. 10 juni: eerste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 7 juni: 6.13 v.m.; 18.38 n.m. 8 juni: 6.53 v.m.; 19.17 n.m. uit noordoostelijke richting. Overdag 19 zaakt de zeewind tot 21 graden, zeewater 11 graden. Vooruitzichten: komende dagen nog zonnig en iets warmer. HET WEER ES EUROPA Rapporten hedenmorgen zei natuurlijk ook omdat nuttigen soort verkleinde afspiegeling de meelfabrikanten die de aan- één. maar dat neemt niet weg de verdeling van de bakkerijen ging van Nederland, is dank zu die stichters vn« •»- „....„....I- m de bevolkingssamenstelling ook die oorzaken behoren de »HJ- deze actie zijn. dat de consumptie per hoofd gfif Mi ~ir- der bevolking jaarlijks mei wachtten op de vraag, wat het twee k twe. worden. Tielse tanden voel- best gedaan en het best nagela- cent afneemt. En Ionze welvaart l (groot, middelgroot en klein) lichter worden van ons werk. de kwaliteit van het brood Daar kon men weinig tegen den als eersten het gefluori deerde drinkwater aan de tand. en in dc drie winterse lente maanden die achter ons liggen ten kan worden, als men Iets kingsuitbreiding kan niet dergelijks op landelijke schaa) hinderen dat het absolute zou herhalen. Het broodverbruik ln Neder hebben Tielse bakkers zlcb land en In gans West-Europa brulk niet ongeve cent per Jaar vermindert. vereniging van N'eder- ongeveer het algemene Ne derlandse beeld te zien gaven Zij kreeg medewerking van de zaken zag Nederlandse bakkerijstichting gang In kwaliteit i en van velen ln en buiten Tiel, en de omstandig... van de hoge wetenschap af tot onder het brood moet worden doen en dat was de bedoeling ook niet. Maar als andere oor- achteruit- n het brood istandighcde proefactie daalt gestadig. Wel blijven w|J landse meelfabrikanten heefl Tiel: i het brood- hier wat trouv het brood besloten een poging te doen c proefd werd dat gebeurde twee broodmaaltijden per dag proefveld, omdat daar, behalve broodetende verkocht. Dus wierp men zich tijdens deze actie op kwalltelts- t het verbetering en verbetering van loest de verkoop, en verder vooral die ook op uitbreiding van het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1