Jlicuiuc £ditëd|c ÖTouraiil Oe Thant hoopt op spoedig Ned.-Indonesisch overleg Commentaar Soekarno wil praten en vechten tegelijk Morgen derde warme dag van 't jaar Aardappelvoorziening nog niet in gevaar Duizend gulden voor het hoofd van haar man „Jouhaud heeft zijn hoofd gered" Beroep op OAS via Salan WOENSDAG 6 JUKI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 U. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12496 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Stant»ü4trtb ts ahrblrtfn mjn bert ia l*$l)eiisp«er Maleis leren in vier weken Op verschillende wegen in Ne derland zal bij wijze van proef gedurende de Pinksterdagen een maximumsnelheid van 100 km/u gelden. Langs die wegen zullen speciale borden geplaatst wor den. Het Verbond voor Veilig Verkeer zal donderdag en vrij dag een voorlichtingsfilmpje voor de televisie brengen. OE THANT verwacht dat Nederland en Indonesië het overleg zullen hervatten. Hij ziet geen enkel verschil tussen Indonesiës en Neder lands reactie op het plan-Bunker. Op zijn persconferentie zeide de secre taris-generaal der Ver. Naties te menen dat Nederland en Indonesië aanwezigheid van Ellsworth Bunker zouden samenkomen om meer bijzonderheden de formule van Bunker te bespreken. Als deze formule aanvaardbaar is voor beide partijen, zullen formele onderhandelingen onder auspiciën van Oe Thant en in zijn tegenwoordigheid in de V.N. worden gevoerd. Hij verdedigde zijn weigering van het Nederlandse voorstel om V.N.-waar nemers naar Nieuw-Guinea te zenden. In de huidige omstandigheden zou het noodzakelijk zijn geweest militaire waar nemers te zenden, doch Oe Thant was niet bevoegd dit te doen zonder mach tiging van de Veiligheidsraad. Hij stelt zich slechts ten doel de twee partijen aan de conferentietafel te brengen ln het bijzijn van een derde partij en hun geschillen vreedzaam op te lossen. Een verzoek om machtiging van de Veilig heidsraad zou niet bevordelijk zijn om de beide partijen tot elkaar te brengen. (Van onze weerkundige medewerker) HET hogedrukgebied dat de eerste junidagen regeert maar als ge volg van de té noordelijke wind nog geen warme lucht bracht, ziet er stabiel en betrouwbaar uit. Juist deze langzame verbetering met elke dag een iets hogere temperatuur geeft ons moed voor de komende Pinksterdagen. Bij een verdere winddraaiing naar het oosten en hogere middagtemperaturen neemt de kans op een zo merse Pinksteren toe. Tot nu toe zijn alleen op de zaterdag voor en i Pasen warme dagen (20 gr. C. of hoger) voorgekomen. We zijn wel aan warmte toe want van de laatste 100 dagen (van 1 maart af) waren er maar liefst 82 te koud. Mei had een recordaantal koude dagen en de lente was in de laatste eeuw alleen in 1888 iets kouder. In deze eeuw kwam maar één somberder mei en lente voor, zodat wij ook al een groot tekort aan zon hebben. Er is heel wat lelijks te zeggen en te schrijven over de afgelopen lente. Laten wij hopen dat de drie zomermaanden at die narigheid spoedig doen vergeten. Juni is, zij het langzaam, op de goede weg Het ziet ernaar uit dat de temperatuur morgen reeds de 20 graden zal overschrij den. Het hogedrukgebied omvat nu bijna heel West-Europa. De lucht daarin is stabiel en droog. Vieuws in één oogopslag De secretaris-generaal der V.N., Oe Thant, ver wacht dat Nederland en Indonesië de besprekingen over Nieuw-Guinea zullen hervatten. Hij ziet geen verschil tussen de Neder landse formulering („als basis") en de Indonesische („in beginsel") wat betreft de aanvaarding van het plan-Bunker. De ter dood veroor deelde ex-generaal Jou haud heeft een beroep ge daan op zijn voormalige chef bij de OAS, de tot levenslang veroordeelde ex-generaal Salan. een einde te maken aan de terreur in Algerije. In Parijs wordt gezegd dat Jouhaud met deze oproep zijn leven heeft gered. De OAS heeft het bestand, dat vorige week begon, opnieuw met twee dagen verlengd. De besprekingen achter de schermen wor den voortgezet. In een vergadering van handelaren in aardappelen te Utrecht is ernstig ge protesteerd tegen de maxi mumprijsregeling. Ge zegd werd, dat de detailis- ten grote verliezen lijden, doordat zij de aardappelen duurder moeten inkopen dan zij de consument in rekening mogen brengen. Van heden af mag niet meer dan 35 cent per kilo worden betaald. Voor de zevende maal is, voor een periode van twee jaar, bondskanselier Adenauer op het partij congres gekozen tot voor zitter van de Westduitse CDU. Hij kreeg 391 van de 461 stemmen. De verwach ting dat op het congres sterke aandrang op Aden auer zou worden uitge oefend om af te treden, is niet bewaarheid. In de vergadering van de groep PTT van de Ned. chr. bond van overheids personeel te Utrecht is uiting gegeven aan de on rust, welke bestaat over't uitblijven van een betere promotieregeling en over de grote hoeveelheden overwerk, die moeten wor den verricht. In de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Stij- kel verklaard, dat binnen, kort een beslissing zal worden genomen over de aanpassing van de spoor wegtarieven aan het geste gen kostenpeil. Het besluit moet door 't kabinet wor den genomen. Op de vraag of het recht van zelf beschikking altijd gerechtvaardigd ls. zelfs wanneer hierdoor separatisme in de hand wordt gewerkt, zeide Oe Thant: „De toepassing van het recht van zelfbeschikking van de Papoea bevolking is door beide partijen aan vaard als een aspect van het plan- Bunker" Soekarno's anticoord Soekarno verklaarde in zijn (in e deel onzer edities gisteren reeds vi melde) antwoord aan Oe Thant, dat de Indonesische regering steeds haar best heeft gedaan het geschil vreedzaam te beëindigen. Zij aanvaardde onmiddel lijk de beginselen van het plan-Bunker, doch Nederland had daarop niet wel willend gereageerd, doch integendeel steeds sneller zijn bezettingsmacht zeer versterkt, dat Indonesiës veiligheid daardoor in gevaar werd gebracht. Kwa liteit en kwantiteit van de Nederlandse strijdkrachten zijn meer dan voor krachtige bezetting nodig is en dit op zichzelf is een daad van agressie. Daarom is Indonesië gedwongen zijn militaire bedrijvigheid te verhogen, te vens om de bevolking van West-Irian „te beschermen tegen de steeds wreder onderdrukking". „Honderden onschul- digen zijn gedood of gevangen gezel. Anderen zijn opgesloten in het be ruchte concentratiekamp aan de Boven- Digoel, dat voor dit doel blijkbaar weei in' gebruik genomen is". In weerwil van al deze sombere voor- Daggeld verlaagd Het tarief van daggeld is met %*/i verlaagd tot l^°/o tengevolge van de ze§r ruime geldmarkt. Op 12 maart werd het verhoogd van 1 tot 1%*/». Bij K B. is mr. A. P. J. van Bruggen op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit het ambt van administrateur in vaste dienst bij het ministerie van buit. zaken met ingang van 16 mei 1962 en benoemd tot hoofdadministrateur in vaste dienst bij het kabinet van de vice-minister-pre- (Van DR BESTAAT voor "Ah maken over de aardappelvoorziening". Voor vervolg zie pagina 9 sociaal-economische redactie) de consument geen enkele reden zich ongerust te Deze mededeling werd ons vanmorgen van bevoegde zijde verstrekt als commentaar op berichten over een dreigend tekort aan aardappelen. De oude oogst, die vanaf van daag voor 35 cent per kg in de winkels mag worden verhandeld, is nog helemaal niet uitverkocht, terwijl nieuwe aardappelen in grote hoeveel heden uit het buitenland worden aangevoerd. Half juni wordt de binnenlandse oogst aan de markt verwacht. Zowel volgens het produktschap voor aardappelen als het ministerie van landbouw is op dit moment de voorziening van de consument nog nergens in gevaar. Iedere huisvrouw kan in de buurt nog wel oude aard appelen krijgen, als bestaat de moge lijkheid dat sommige kleinhandelaren eind deze week door hun voorraad heen zijn. Andere detaillisten, die nog over flinke voorraden beschikken, zullen het waarschijnlijk echter nog wel tot half juni kunnen uithouden De importeurs van buitenlandse aard appelen ontwikkelen een grote activi teit nu hun is gebleken dat er voor de aardappelen van de nieuwe oogsl zeker geen maximumprijzen zullen komen In grote hoeveelheden worden thans aardappelen aangevoerd uit Italië, Egypte, Malta en Bulgarije. Uit Polen en West-Duitsland worden zelfs nog oude aardappelen aangevoerd. Daar de vraag in heel Europa groot is. zullen da prijzen van deze importaardappelen nog wel gepeperd blijven. De Egyptische aardappelen en de Malta's kosten rond de 60 cent per kg en die uit Italië om streeks 80 cent. Gisteren werden in Broek op Langen - dijk opnieuw nieuwe aardappelen aan gevoerd tot een hoeveelheid van 1000 kg. Deze aanvoer, die volgde op een aan. voer van 180 kg vorige week donder dag f 1,45 per kg) zegt nog weinig over het afkomen van de nieuwe oogst, al is het weer dan nu ook aanmerkelijk verbeterd. Insiders verwachten de grote aanvoer niet voor midden juni. (Vorig jaar waren om deze tijd reeds lang de nieuwe aardappelen aan de markt.» Men rekent op een goede kwaliteit, nu uitzichten voor. een vreedzame oplos sing blijft zijn regering alle pogingen steunen om het vraagstuk tot een op lossing te brengen volgens de beginse- het plan-Bunker uitgaat. Bakkersknecht die op militairen inreed weer vrij De 25-jarige bakkersknecht Alfred K die maandag met een bestelwagen inreed op een kolonne Nederlandse militairen, die naar het oefenterrein Bergen-IIohne marcheerden, is op vrije voeten gesteld. Zoals bekend kwamen bij deze botsing drie Nederlanders om het leven; vijftien anderen werden gewond. Twee mannen in de Maas verdronken Gisteren zijn in de Maas op de grens van de gemeenten Linne en Herten twee personen verdronken. Drie arbeiders van de grinderij van de Nederlandse Spoor wegen wilden met een zogenaamde ba kenboot een waarschuwingsboei in dc Maas leggen. Door tot nu toe onbekende oorzaak is de boot omgeslagen, waardo» de inzittenden te water raakten. De 34- jarige J. Verstraaten uit Linnen kon zich nog vastklampen aan een drijvende plank en dreef de rivier af. De beide anderen, de 33-jarige H. van de Kamp uit Linne en de 29-jarige P Suskens uit Montfort. beiden gehuwd, verdwenen in de diepte. De politie in Apeldoorn heeft de 31 jarige mevr. P. B. K. uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van pogin gen tot uitlokking van moord. De vrouw zou zich van haar man hebben willen ontdoen. Aan een jongeman zou zij hiertoe een bedrag van f 1000 hebben beloofd, als deze haar echtgenoot doodrijden. Zij zou hebben voorgesteld met haar man naar een bruiloft van een fami lielid te gaan, waarna op de terugweg een bepaalde route zou worden gevolgd. Daarbij zou zij links en hij rechts van de weg fietsen. De jongeman zou dan het „ongeval" moeten veroorzaken. Hij heeft dit aanbod echter van de hand gewezen. De vrouw schijnt nog andere plannen te hebben gemaakt om zich van haar man te ontdoen. Gisteren is zij voor de officier justitie te Zutphen geleid waar zij het haar ten laste gelegde ontkende, al gaf zij wpl toe dat zij van haar man af- De politie beschikt echter over eer aantal getuigen die zouden kunnen be vestigen dat de vrouw plannen had zich van haar man te ontdoen. In het Haagse Madurodam was prinses Beatrix vanmorgen aanwezig bij de onthulling van het portret in reliëf van wijlen de stichtster van de drukbe zochte miniatuurstad mevrouw B. Boon-van der Starp, geschon ken door de Koninklijke burge meester en in haar opdracht ver vaardigd door de Voorburgse beeldhouwer Albert Termote. De heer en mevrouw Maduro schon ken een door dezelfde kunste naar ontworpen beeldje Tobias en de vis. Tijdens de kransleg- ging v.l.n.r. mevrouw J. M. L Maduro-Maduro, mevrouw mr. J. E. Glastra van Loon-Boon, loco-burgemeester Diek de Brauw, prinses Beatrix, mr. G. A. Boon, echtgenoot van de stichtster en. zijn zoon de heer G. J. Boon. De familie R. Ruytenberg-Witte uit Axel (Zeeland) heeft dertien kin deren. Het merkwaardige ts, dat er vier tweelingen bij zijn-. Het jongste duo. Rein en Nettie, nu tweeëneenhalve maand, is door de Koningin verrast met een leuk pakje; voor de jongen een blauw en voor het meisje een rose. De viermaal-twee voor de fotograaf. Mening in Franse hoofdstad JOUHAUD heeft zijn hoofd ge red". Dit zegt men in Parijs, waar bekend is geworden, dat de ter dood veroordeelde ex-generaal een bewogen beroep heeft gedaan op zijn gewezen chef bij de OAS (organisatie van het geheime leger) generaal Salan heeft gedaan, een einde te maken aan de terreur in Algerije. Salan werd zoals be kend tot levenslange gevangenis straf veroordeeld. Als gevolg van zijn oproep heeft Jouhaud kennelijk uitstel van de voltrekking van het over hem uitgesproken doodvonnis verkregen. Naar verluidt lag het aanvankelijk in de bedoeling, Jouhaud in de afgelopen nacht te doen terechtstellen. Bij het aanbreken van de dag was uit de Frènes-gevangenis geen bericht ontvangen, dat Jouhauds vonnis was voltrokken. Alleen president De Gaulle kan het hoofd van Jouhaud redden. De 24-uur-periodc, waarin gratie kan worden verleend, liep gis teravond af. Er is echter geen voor schrift, dat executie voorschrijft on middellijk na afloop van deze periode. Omtrent een eventuele nieuwe be slissing van De Gaulle is nog niets bekend. Voor vervolg zie pagina 9 hamol v/eer vandaag'- DR IS al meer gezegd, dat de besprekingen tussen Nederland en Indonesië spoedig zouden worden hervat. Nu heeft ook Oe Thant van de Verenigde Naties deze ver wachting uitgesproken, cn hij is niet de eerste de beste. Bovendien was zijn argu mentatie sterk. Indonesië immers is in be ginsel voor het plan-Bunker en Nederland van zijn kant is bereid, dit plan te aan vaarden als basis voor besprekingen. Dat lijkt inderdaad al op elkaar, al is er verschil. Wat nu de besprekingen zelf betreft, staat de heer Thant kennelijk een procedure ln twee etappes voor ogen. De eerste etappe is de beslissende. Het is die van het gesprek tussen de heer Bunker, Indonesië en Ne derland. Daar moet men het eens worden, Is er overeenstemming bereikt, dan volgen er besprekingen onder Thant en in het ka der van de Verenigde Naties. Die bespre kingen zullen nog slechts een formeel ka rakter dragen. Zij zullen de overeenstem ming, die is bereikt, constateren en registre ren. Met andere woorden: de V.N. nemen de overeenkomst voor hun rekening en verantwoording, zoals ze tussen Indonesië en Nederland wordt gesloten, en geen an dere. Veranderd wordt er dan niet meer. Op de eerste etappe dus komt het aan. Ntl willen wij niet beweren, dat de tweede etappe geen betekenis heeft. Alleen al het feit. dat na de eerste etappe een tweede ls ontworpen, zal op de eerste van invloed zijn. Nederland en Indonesië weten, dat de Verenigde Naties een overeenkomst wach tende zijn. Laat een van de partijen de besprekingen mislukken, dan weet hij vooraf, dat de V.N. bijzondere belangstelling zullen hebben voor haar overwegingen. Deze zullen op de juistheid en billijkheid worden geproefd. Dit geldt Nederland, het geldt echter ook Indonesië, het geldt beide. De nieuwe besprekingen beginnen niet onder omstandigheden die tot veel opti misme aanleiding geven. De heer Thant wil de sfeer blijkbaar nog zo ongecompli ceerd mogelijk houden. Vandaar zijn wei gering om waarnemers naar Nieuw-Guinea te zenden. Mijn voorganger heeft het ook niet gedaan, zegt hij. Te antwoorden ware, dat de situatie intussen toch wel is ver anderd, iets waarvoor men ook binnen de V.N. het oog niet kan sluiten. Tot optimis me geeft al evenmin aanleiding de drog reden die Soekarno nu weer heeft aange voerd voor zijn bedenkelijke acties. Wat echter toch wel van belang Is, ls de ononderbroken en nog toenemende belang stelling van de heer Thant cn met hem de V.N. voor deze zaak. Zoals wij meer hebben gesteld: deze belangstelling moet onder de bestaande omstandigheden Neder land welkom zijn. Want Nieuw-Guinea gaat de gemeenschap der volken aan. De be langstelling van de V.N. men mocht haar groter en wezenlijker wensen werkt op zichzelf stimulerend. (BITA) De Bilt verwacht tot donderdagavond: Droog en overwegend zonnig weer, zwak ke tot matige wind tussen noord en oost en iet® wanner. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag: zon op 4.23, onder 20.54 uur, maan op 8.11, onder uur. Eerste kwartier 10 juni. HOOGWATER SCHEVENINGEN 7 juni: 6.13 v.m.; 18.38 n.m. „De Achttien" openen perspectief voor fusie A.R.P.-C.H.U. In een televisie-uitzending van de Christelijk-Historische Unie heeft d® unievoorzitter, mr. H. K J. Beernlnk. gisteravond de gemeenteraadsverkiezin gen besproken. Hij was dankbaar voor d® winst van de C.H.U. Een samengaan van de anti-revolutionairen en de christelljk- hisforischen had niet in alle steden winst opgeleverd Over de verhouding tussen de Anti- Revolutionaire Partij en de Christelijk- Historische Unie. merkte mr. Beernlnk op, dat de hoofdbesturen der beide par tijen spoedig een gesprek zullen voeren. De unievoorzittcr achtte voor een vol ledig samengaan de tijd nog niet gekomen. Er zijn nog te veel verschillen tussen beide partijen, vooral ook op kerkelijk terrein. Wat dit laatste betreft, het hervormd- gereformeerd congres in Utrecht wijst op een naar elkaar toekomen. Zou deze kerkelijke samenwerking zich verder ontwikkelen, dan zouden volgens mr. Beernlnk de verhoudingen gemakkelijker komen te liggen en daarmee ook moge lijkheden voor een verdere samenwer king op politiek terrein. Voorlopig achtt® hij het voor de C.H.U. beter om een eigen weg te bewandelen. Stationair Strandvenvachting Een hogedrukgebied bepaalt het weer in west- en noord-Europa met ook mor gen fraai strandweer. Zonnig, zwakke oostenwind, in de middag 18 tot 20 gra den, zeewater 11 graden. Vooruitzichten: tegen het einde van de week geleidelijk nog warmer strandweer. HET WEER EV EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur iil? m\h

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1