Jlicuiue geiitórfje lüoumnl lm Spoedig besprekingen over Nieuw-Guinea verwacht Commentaar Miljoen mensen bewaarden geheim Papoea is slavenjacht nog niet vergeten Drie para's gedood Bestand in van korte Terreurdaden wij ven uit Algiers duur? Zelfverdediging is ons recht Compensatie huurverhoging in sociale uitkeringen Van cler Putten krijgt functie in bedrijfsleven ZATERDAG 2 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 3144!. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: Ü.20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 5893Ö. Drieënveertigste jaargang no. 12493 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Stantzaslicli is abfblmn tnyn bert ia Ugljeaspotf in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nleuwegracht 810 UTRECHT A FGEVAARDIGDEN van Nederland en Indonesië zullen de inleidende geheime besprekingen over de kwestie Nieuw-Guinea wellicht bin nen een week a tien dagen hervatten, zo vernam het Amerikaanse pers bureau Associated Press van gezaghebbende zijde in Washington. Die be sprekingen zouden dan in de buurt van de Amerikaanse hoofdstad worden gehouden en voorafgaan aan formele onderhandelingen op het hoofd kwartier van de Verenigde Naties te New York, onder auspiciën van waarnemend secretaris-generaal Oe Thant. Mr. C. W. A. SCHÜRMANN Als basis voor het voor-overleg zou het plan-Bunker dienen. Zoals men weet, stelde de Amerikaan Bunker als interme diair voor de geheime besprekingen te onderbreken, opdat de afgevaardigden van beide landen hun regering konden verzoeken om minder strakke instructies. Indonesië bleef immers vasthouden aan de eis, dat Nieuw-Guinea terstond moest worden overgedragen en Nederland stel de daar tegenover de belofte, die aan de Papoea-bevolking was gedaan tot zelf beschikking. vóórdat het bestuur wordt overgedragen. Gisteravond heeft mr. C. W. A. Schür- mann, het hoofd van de Nederlandse VN- delegatie het antwoord van de regering overhandigd aan Oe Thant, op diens jongste beroep op Nederland en Indone sië. Zoals bekend is, heeft Oe Thant op beide partijen een beroep gedaan onver wijld alle vijandelijkheden in Westelijk DE PAPOEA'S, die de Indonesiërs opjagen, maken deel uit van de kleine 250 man sterke vrijwilligersmacht, die tot de beste van de wereld heet te behoren, aldus meldt Ass. Press uit Biak. Het be langrijkste in deze strijd is volgens de Nederlanders dat de Papoea's op de westkust zich herinneren boe hun voorvaders door de slaven halers van de Indonesische sultans meegenomen werden. Zij ver raden de schuilplaatsen van de Indonesiërs aan de Nederlanders. Daardoor zijn de meeste para's al opgespoord. Dc Nederlanders verwachten dat de In donesische para's de Vogelkop ondanks de pogingen van de Verenigde Naties tot oplossing van het geschil zullen blijven bestoken. „En wij kunnen er verdraaid weinig aan doen", erkende een officier van de mariniers. Tot dusverre zijn de Nederlanders er slechts in geslaagd één Dakota neer te halen. De Nederlanders ramen dat ruim 500 Indonesiërs, over het algemeen „bur ger-vrijwilligers met als uitzondering een handjevol geharde beroepssoldaten", verspreid zijn van Kaimana tot de west punt van het vasteland. ..Het wordt ver stoppertje spelen", aldus kolonel G. K. R. de Roos, commandant der mariniers, „zij verstoppen zioh in de struiken zodra zij onze jongens zien aankomen". Zij vor men volgens de Nederlanders „een vijfde colonne om de Papoea's en de pro-Indo nesische inwoners te overtuigen, dat zij zich met hen moeten verenigen om de Nederlanders er uit te werken". Vieuws in één oogopslag Mr. Schürmann, Neder lands permanente verte genwoordiger bij de Ver enigde Naties, heeft thans aan. secretaris-generaal Oe Thant het Nederlandse antwoord overhandigd op diens verzoek aan Neder land en Indonesië, de vijan delijkheden te staken ten einde het vreedzame over leg te bevorderen. Opnieuw komen uit Washington be richten dat de Nederlands- Indonesische gesprekken over Nieuw-Guinea spoe dig zullen worden hervat, maar er is nog geen enkele aanwijzing dat Indonesië bereid is weer aan de tafel te gaan zitten. De regering wil de voor genomen huurverhoging in de sociale verzekeringen en uitkeringen compenseren door verhoging van de kinderbijslag, de AOW- en AWW-uitkeringen. de on- gevals- en invaliditeitsren- ten en toelagen, alsmede de buitengewone pensioe nen 1940—1945 en zeelie den-oorlogsslachtoffers. Minister Van Aartsen meent dat de huurverho ging een goede aanleiding is voor een grondig Ka merdebat. •De Nijmeegse latinist prof. dr. H. H. Janssen is benoemd tot staatssecreta ris van Onderwijs, kunsten en wetenschappen. Hij volgt wijlen drs. G. C. Stu- benrouch op en zal in het bijzonder belast worden met de onderwijssector, be halve het salarisbeleid. dat bij minister Cals blijft. Eindelijk is in de Haar lemmerhout het Hilde- brand-monument onthuld. De beeldhouwer prof. dr. J. Bronner heeft een aan tal beroemde figuren uit Hildebrands „Camera Obs- cura" verenigd in het mo nument, dat een achter kleindochter van de schrij ver, mejuffrouw G. M. Beets, gisteren onthulde. De heer F. H. van der Putten, nog steeds in een proces gewikkeld vanwege het ontslag dat minister Visser hem bij Defensie verleende, heeft een func tie in het particuliere be drijfsleven aanvaard. Vele stakers in Spanje zijn weer gegaan. Loonsverhogingen voor mijnwerkers en spoor wegarbeiders zijn het re sultaat van de stakings golf geweest. In geheel Algerije is het gisteren opmerkelijk rustig geweest. Zowel Algiers als Oran bleven verschoond van terreurdaden van het geheime leger. Men neemt aan dat een „wapenstil- stand"' is afgekondigd ter wijl voorlopige besprekin gen worden gehouden tus sen Europeanen en Mo hammedaanse nationalis ten. De politie vreest ech ter dat het bestand bin nen enkele dagen weer af gelopen zal zijn. Nieuw-Guinea te staken, opdat op basis van het plan-Bunker onder de gunstigste omstandigheden de onderhandelingen over de toekomst van het omstreden ge> bied zouden kunnen worden gevoerd. Illegaal Was dus vannacht nog niets bekend over de inhoud van het Nederlandse ant woord, van Indonesische zijde was op Oe Thants verzoek op dat ogenblik zelfs nog geen antwoord ontvangen. Soebandrio. de minister van buitenlandse zaken, klaarde in Djakarta, dat zijn regering niet van plan is te antwoorden aa; Thant. De Indonesische regeringsfunctionaris zei, dat zijn land ..eerst een paar ophel deringen zal moeten ontvangen". Soeban. drio zei nL, dat niet Indonesië de agressor is, maar juist Nederland, „want de Neder, landers houden op illegale wijze Indo nesisch grondgebied bezet en zy provoce ren ons dagelijks en wij aanvaarden daar. om niet de conclusie, dat Indonesië agres sie zou hebben gepleegd". Jones Vrijdagmorgen heeft Soebandrio uur gesproken met de Amerikaanse bassadeur in Djakarta, Howard Jones, die een grote rol speelt in de Amerikaanse pogingen om Nederland en Indonesië om de coiiferentietafel te brengen. Soebandio zeide nog: Hadden de Ne derlanders zoals wij het plan-Bunker ir beginsel aanvaard, dan zou er thans rondom Nieuw-Guinea geen gevechts handelingen zijn". Het gouvernementsvoorlichtings- bureau te Hollandia meldt dat de Papoeabevolking verplaatsingen van Indonesische parachutisten op het schiereiland Onin heeft gemeld aan de Nederlandse strijdkrachten. Na dit bericht volgden enige vuur gevechten, waarbij drie para's sneu velden. De overige Indonesiërs vluchtten in paniek in verscheidene richtingen. De Nederlandse troepen maakten munitie, uitrustingstukken, radio-apparatuur en enig Nederlands geld buit. TN geheel Algerije is het gisteren opmerkelijk rustig geweest. Zo wel Algiers als Oran bleven vrijwel geheel verschoond van terreurdaden van het. geheime leger (O.A.S.). Men neemt aan dat een soort, wapenstil stand is afgekondigd, terwijl voor lopige besprekingen worden gehou den tussen Europeanen en Moham medaanse nationalisten over de toe komst van de Europeanen in Alge rije. De politie in het land meent echter dat het bestand niet langer dan tot maandag zal duren. Zowel van Europese als van Moham- fedaanse zijde is gisteren bevestigd, dat er reeds bijeenkomsten zijn gehouden van vertegenwoordigers van de Moham medaanse voorzitter van de Algeriinse voorlopige uitvoerende macht. Abder- rahmane Fares, en vertegenwoordigers van de Europeanen in AlgerUe. De be sprekingen zouden worden gehouden met goedkeuring van de voorlopige Alge rijnse regering in Tunis. Mohammedaanse zegslieden betoogden dat in de overeenkomsten van Evian voldoende garanties voor de Europese bevolking zijn vastgelegd, zodat onder handelingen hierover geheel onnodig zijn. Het ziet er dan ook volgens waar nemers niet naar uit dat de besprekingen direct succes zullen opleveren. Op de beurs van Parijs zijn de koersrn van de aandelen Sahara-olie gestegen. In financiële kringen is men van ge voelen. dat het kernpunt in Algerije ls bereikt, dat de OAS is verslagen en dat het vredesprograim van de Franse rege ring inderdaad zal worden uitgevoerd. De Franse politie heeft in verband met toenemende rust in Algerije het uitgaans verbod verschoven van half negen tot middernacht. Inmiddels heeft de Franse minister van openbare werken en vervoer bekendge maakt. dat op het ogenblik meer dan 8.000 personen per dag uit Algerije naar Frankrijk vertrekken, hetzij per vlieg tuig hetzij per schip. Na de succesvolle arrestatie van don derdag hebben de ordestrijdkrachten gisteren in Oran vUftien leden van een commandogroep van de OAS in hech- tenis genomen. De leden van dc strijd krachten namen 56 automatische wapens, 50 geweren, twee jeeps, een vrachtauto, verscheidene personenauto's, 615 hand granaten en 2.500 patronen in beslag, die in het bezit van de groep waren. Nederland antwoordt: Minister-president De Quay heeft se cretaris-generaal Oe Thant der VN op zijn beroep, om een eind te maken aan de vijandelijkheden in Ned. Nieuw- Guinea als volgt geantwoord: „De Nederlandse regering deelt vol ledig uw wens. dat alle vijandelijkhe den onmiddellijk dienen te worden ge- enkele vijandige daad ondernomen: wij staakt. Wij van onze kant hebben geen hebben slechts gebruik gemaakt van ons recht tot rechtmatige zelfverdedi ging, in overeenstemming met artikel 51 van het handvest der Verenigde (Artikel 51 luidit: „Het handvest doet niets af aan het recht van individuele of collectieve ze lfverdediging bij een gewapende aanval tegen een lid van dc Verenigde Naties, zolang de Veiligheids raad niet de maatregelen heeft genomen die nodig zijn ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid. De maatregelen die door leden zijn genomen op grond van dit recht van zelfverdedi ging, dienen dodelijk aan de Veiligheids raad te worden gemeld en zullen niets afdoen aan de bevoegdheid van de Vei ligheidsraad om in overeenstemming met het Handvest de maatregelen te nemer die hij noodzakelijk oordeelt voor hand- havong of herstel van de internationale vrede en veiligheid!. Slachtoffers Almkerk gisteren begraven Op de algemene begraafplaats te Alm kerk zijn gisteren begraven de stoffe lijke overschotten van de heren C. W. F. Henschen en J. van Tilburg, die beiden het leven verloren als gevolg lendampvergiftiging in het Protestants bejaardencentrum ..Antonia" te Alm kerk. Op de R.K.-begraafplaats het stoffelijk overschot van mejuffrouw J. W. H. Bergman ter aarde besteld Vandaag zou op de Hervormde begraaf plaats te Werkendam het stoffelijk over schot van de heer C. J. Duynhoven worden begraven. De toestand van de heer J. Vos en van mevrouw M. Brouwer, die in een ziekenhuis zijn opgenomen, is thans re delijk. 350 jaar Nederlands- Turkse betrekkingen In het Rijksmuseum te Amsterdam is gisteren een herdenkingstentoonstelling geopend ter gelegenheid van het feit dat Nederland en Turkije gedurende 350 jaar onafgebroken diplomatieke betrek kingen met elkaar hebben onderhouden. uniek feit, want geen twee landen ter wereld hebben in de „moderne" tijd langer onafgebroken diplomatieke be trekkingen met elkaar gehad dan Tur en Nederland. De expositie is tot juli geopend. Een achterkleindochter culaas Beets, me j. G. M. Beets uit Amsterdam, heeft gisteravond in de Haarlemmerhout in Haar lem het Hildebrand-monument onthuld. Op de achtergrond van prof. Bronners schepping menigte belangstellenden rond het beeld van de schrijver de Camera Obscu (Van onze parlementsredactie) Met het oog op de komende behande- ng van het wetsvoorstel tot huurver hoging in de Tweede Kamer heeft mi nister Veldkamp (sociale zaken) 'de voorzitter van deze Kamer meegedeeld, dat de regering na ingewonnen ad- van de Stichting van de Arbeid de volgende vijf maatregelen zal be vorderen ter compensatie van de gevol gen der huurverhoging voor de sociale uitkeringen: j Verhoging van de kinderbijslagen met 1 cent per dag voor het eerste <t en met het derde kind en met 2 cent per dag voor vierde en volgende kinderen. 2 Verhoging van de AOW- pensioenen voor gehuwden en AWW-pensioe nen voor weduwen met kinderen met f 84 per jaar. Daarnaast een verhoging van de AOW-pensioenen voor onge- huwden cn AWW-pensioenen voor we duwen zonder kinderen met f 78 per o Verhoging van de ongevals- en in- validiteitsrenten en de daarop ver leende toeslagen met 7Vb pet. s Verhoging van de lonen en uitke ringen ingevolge de complementaire sociale voorzieningen met f 2,25 per week, behoudens de uitkeringen, die in een percentage van het vroegere Inko men zijn uitgedrukt, in welke geval len een aan f 2,25 evenredig percenta ge wordt gegeven. r Verhoging van de toeslag op de uit keringen op grond van de wet bui tengewoon pensioen 1940-1945 en de wet buitengewoon pensioen zeelieden- oor logsslachtoffers 1947 met 3 pet. Wat betreft de verhoging van de kin derbijslagen opperde de Stichting van de Arbeid in haar advies de gedachte, dat overwogen zou kunnen worden ge lijktijdig met de invoering van de huur- compensatie voor de kinderbijslagen deze aan te passen aan de stijging van het indexcijfer sedert 30 september 1960. Minister Veldkamp meent echter dat deze aanpassing nu bij de huurverho ging niet aan de orde is. Hij stelt zich voor aan dit punt aandacht te schen ken bij de invoering van de Algemene Kinderbijslagwet. De heer F. H. van der Putten heeft, naar het ANP uit welingelichte bron verneemt, per 6 juni as. een functie in het particuliere bedrijfsleven aan- De heer Van der Putten is benoemd in een leidende, technische iunctic bij de firma Bessel Kok in Amsterdam, welke firma een aanzienlijk deel van de voorziening met LPG (Liquid petrol gas) voor het aandrijven van auto motoren in ons land verzorgt. De heer Van der Putten heeft deze functie vei- worven na een structuurwijziging in dc leiding van genoemde firma. ;ET ONS ziet de overige pers in de ver kiezingen van deze week een bevesti ging van de voorgaande. Dc cijfers zijn trouwens in bepaalde opzichten te duide lijk dan dat een andere dan eensluidende verklaring mogelijk is. De liberale pers roept op tot bezinning na dc verwoesting het woord is van de Nieuwe Rotterdamse Courant zoals deze in tal van liberale raadsfracties is aange richt. De waarheid wordt in de liberale pers onder het oog gezien: In dit opzicht staat de liberale journalist blijkbaar wat vrijer dan de liberale politi cus. Dat iemand als de heer Oud zich niet ongerust noemde, wordt althans in de libe rale pers kortweg verontrustend genoemd. Dc zaken-Van der Putten en Visser (het conflict-Van Riel—Visser dus ook) worden hier als oorzaken genoemd. Het Algemeen Handelsblad, dat in de po litiek met betrekking tot Nieuw-Guinea do regering nogal eens voor de voeten heeft gelopen, vermeldt eveneens dil laatstge noemde onderdeel van het regeringsbeleid als mogelijke oorzaak. Echter trachten enkele liberale commen taren ook dieper te grijpen. Zo schrijft de Nieuwe Rotterdamse Courant, dat de libe rale partij haar gedrag moet gaan herzien en dat er anderen in de leiding moeten komen, het Algemeen Handelsblad oppert: „Er moet iets zijn of in het liberaal pro gram, of in de politieke figuren, die er de exponent van zijn, of in belde, dat de mo derne kiezer niet aanspreekt. Het kan ook zijn dat hij in de V.V.D. iets essentieels mist. Is de V.V.D. in wezen conservatief- met-een-liberaal-jasje? Is zli alleen voor uitstrevend met woorden? Heeft zij soms wel eens vergeten dat het niet voldoende is zich tegen het socialisme te verklaren om een waarachtige liberaal te zijn? Dit is inderdaad een begin van poging om naar de diepte af te steken. Ook het (socia listische) Parool schrijft, dat er voor wat betreft de V.V.D. natuurlijk meer aan de hand is dan onbehagen over een ïnciden- Men 'ontkomt niet aan de indruk, dat het huidig Nederlands liberalisme geschikter is voor oppositie dan voor regeren. Zelf hebben wc gisteren geschreven, dat het liberalisme door de kiezer als negatief wordt en-aren. «oog opgevende van zijn vrijheidszin, weet het zelf aan de vrijheid onvoldoende zin en inhoud te geven, het geen, vroeg of laat. teleurstellend moet werken. Die teleurstelling gaat zich nu, bij nadere bezinning, baan breken. Bij dat negatieve denken we bijvoorbeeld aan de vlotte af wijzing door liberale werkgevers van voorstellen om aan dc samenwerkingsge- dachte binnen onderneming en bedrijf meer gestalte te geven. Zulk een politiek moet zich wreken. Wie hiertegenover menen mocht, dat de socialisten met de uitslag geheel content zijn, vergist zich. Er is voor zulk een te vredenheid ook geen reden. Het Vrije Volk erkent, dat de uitslag niet aan alle socialis tische verwachtingen beantwoordt. Winst is daar omgeslagen in achteruitgang, zij het een geringe. De (r.k.) Volkskrant, die vaststelt dat de P.v.d.A. met haar op positie weinig succes heeft gehad, voor spelt voor de socialisten bii de volgende verkiezingen verzwakking. De christelijke partiicn, aldus dit blad. zijn stabiel geble ken. Er zijn vele kiezers geweest, die boompie verwisselen ziin gaan beoefenen tussen V.V.D. en P.vd.A., maar van de christelijke partijen zijn geen kiezers af getrokken. Vermelden wij ten slotte Trouw, dat met ons vaststelt dat we met heel ons volk op weg zijn naar de krachtmeting van het volgend jaar. Er wordt van ons allen in de komende tijd het nodige verlangd, en dat is maar niet het uitbrengen van een enkele stem. (Advertentie) PIANIST ENTERTAINER Frons H«lsema «bekend van radio en T.V.) speelt vanaf 19.00 uur dagelij Boulevard Café Restaurant M*R!NA" te Katwijk aan Zee. De meerminbar is geopend tot 0.30 i Ruime parkeergelegenheid. terse temperaturen begonnen. In d* afgelopen nacht werd op de Veluwe en tn Brabant nog zware nachtvorst ge meten. Overdag stijgt het kwik niet verder dan 10 a II graden en s avonds zitten wij al record-lang rond de kachel. Het komende weekeinde brengt nog geen belangrijke verbetering. Een hopedrukge bied bij Schotland blaast lucht uit het noordwesten via het koude Noordzeewater naar ons land. De watertemperatuur bedraagt HANG- LEG- KEUKENKASTEN „DE HOUTHAL" Hogewoerd 99 Telefoon 22536 T^EN van de best bewaarde en naar het schiint de ..The mnnseiran" heeft een v. •reheimen ter «ereiH i« de k mousetraP" heeft *>en, brengen nu hun kinde- bevat alle ingrediënten van geheimen ter wereld is identiteit yan de moordenaar bezetting van acht personen, ren mee. De bekende film- een goede quiz", zei hij. „Van tijd tot tijd veranderen acteur Richard Attenborough Hoe lang zal het nog wor de bezetting vertelde speelde de hoofdrol in de den opgevoerd? „Nog steeds de identiteit van de moorde- niet verraden, naar in AgathaChristie's toneelstuk „The Mousetrap". „Het is verwonderlijk", zei Saunders. „Daardoor houden openingsvoorstelling. Hij was hebben^we uitverkochte „,i„~ de opvoeringen fris. Als toen een trotse jonge vader, lenaldus de producer, „en acteur een zelfde rol De vorige week heeft hij zijn ik heb reeds lang alle pogin- s moet spelen, kan nl. rol- elfjarige zoon meegenomen gen om te voorspellen hoe records van langdurig reper- de naam van de moordenaar, vermoeidheid optreden.» om het stuk te zien. lang het nog zal lïpen opre toire houden gebroken. Meer maar het is alsof een soort Saunders heeft er maar geven. Het is TlTeel te Taak dan anderhalf miljoen men- erecode hen belet die naam Ouders, die het stuk in één verklaring voor, dat het gebleken dat ik het mis hun jonge jaren hebben ge- stuk zo lang is gespeeld: „Het had." sen hebben het stuk gezien te verraden." Stationair slechts 10 graden tegen verleden jaar begin juni 13 graden. Ook elders m Europa is het bijzonder koud. In Zurich en Bern viel gisteren sneeuw bij 4 graden Celsius. Juni zal snel anders voor de dag moeten komen toil zij een echte zomermaand rijn. De Bilt verwacht tot morgenavond: Vannacht in het binnenland plaatselijk zware nachtvorst. Morgen overdag zon nige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. zwakke tot matige noorde lijke wind. Iets hogere middagtempera- turen. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Zondag: zon op 4.25. onder 20.51 uur; maan op 5.30, onder 21.41 uur. Maandag: zon op 4.24. onder 20.52 uur; maan op 6.17, ondier 22.38 uur. 10 juni eerste kwartier. HOOGWATER SCIIEVENINGEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1