Koersen sterker in New York daalden dan ooit sinds 1929 Snelle opmars van „witte boorden" Jlieuura £eiJtsd|e (Courant tóSl Gering vertrouwen in Amerikaanse economie Rechters bevestigen doodvonnis Eichmann Soldaat gedood door ongeluk Visser: NIET langer dienen OAS zoekt contact met leiding FLN DLNSOAG 29 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12490_^ CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StanNasticli is gb<bl*»<n myn hert io teg^cospoet" EEN DER BESTEN! De NEWYORKSE EFFECTENBEURS heeft gisteren (le op vier na grootste koersval in haar geschiedenis meegemaakt. Er wer den 9.350.000 aandelen door hun eigenaars afgestoten, wat nog meer is dan op 26 september 1955, de dag waarop president Eisenhower een hartaanval kreeg. Op die datum werden 7.716.650 shares ver handeld. Andere beursdagen met bijzonder grote omzetten waren W oktober 1929 de dag van de beruchte crash, die velen in het ongeluk stortte toen 16.410.030 aandelen werden verkocht, 24 ok tober 1929 met 12.894.650, 30 oktober 1929 met 10.727.320 en 21 juli 1933 met 9.572.020 shares. Nieuws in één oogopslag 0 De OAS zou reeds con tact hebben gelegd met het FLN om, met uitsluiting van Frankrijk, Algerije te redden van de chaos. Het geheime leger zou willen afzien van zijn tactiek der verschroeide aarde". De Franse regering heeft Mes- sali Hadj, leider van de te genover het FLN staande nationale Algerijnse bewe ging, in vrijheid gesteld. Hij zal waarschijnlijk niet naar Algerije terukkeren. De ministers De Pous en Marijnen hebben met ingang van morgen een maximumprijs voor aard appelen vastgesteld. De prijs voor de consument zal niet hoger mogen zyn dan veertig cent per kilo. Met ingang van 6 juni zal deze prijs niet meer dan vijfen dertig cent mogen bedra- 0 De Indonesische minis ter Soebandrio heeft ver klaard, dat Indonesië langs diplomatieke weg probeert te weten te komen hoe pre cies de Nederlandse hou ding is ten opzichte van het planBunker. Het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft de Nederlandse bereidsver- klaring op basis van het plan te onderhandelen be moedigend genoemd. 0 Het Israëlische hoogge rechtshof heeft het beroep van Adolf Eichmann tegen diens doodvonnis verwor pen. Voor de advocaat van Eichmann blijft nu mets anders over dan het indie nen van een gratieverzoek aan president Ben Zwi. 0 Gisteren heeft de effec tenbeurs in New York de op vier na grootste koers val in haar geschiedenis meegemaakt: niet minder dan ruim 9.3 miljoen aan delen werden door hun eigenaars afgestoten. Insi ders zoeken de oorzaak van deze enorme koersval in het gebrek aan vertrouwen in het economisch beleid van de Amerikaanse rege ring. In zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de begroting van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft mi nister Van Aartsen zijn on gerustheid uitgesproken over de daling van de bouwproduktie, vooral een gevolg van de verkorting der werkweek en de on gunstige weersomstandig heden. In het eerste kwar taal van 1962 is het aantal gereedgekomen woningen achtergebleven. In antwoord op schrifte lijke vragen heeft minister Visser verklaard, dat hij thans niet bereid is te over wegen, of de feitelijke ver lenging van de dienstttijd ongedaan kan worden ge maakt. De maatregel werd genomen met het oog op de gebeurtenissen in de kwes- tie-Berlijn. Dat de koersdaling van gisteren als gevolg van het grote aanbod aanzienlijk was, bewees het z.g. Dow Jones gemiddelde, dat betrekking heeft op de koersen van dertig in dustriefondsen. Het daalde met 34.95 tot 576,93, de sterkste teruggang sinds oktober 1929 Wat de diepere oorzaken zijn van de opmerkelijke koersdaling is moeilijk te zeggen. In het algemeen kan men welis waar stellen dat bij de beleggers kennelijk het vertrouwen in het huidige Ameri kaanse economische regeringsbeleid ge- ring is, maar daarmee is lang niet alles verklaard. Op de beurs is men .de laatste tijd vooral geconfronteerd met het verzet president Kennedy tegen een verhoging van de staalprijzen, wat de staalindustrie in haar expansie zou kunnen rem Mogelijk menen de beleggers, dat het standpunt van de president een we; lijke bedreiging voor de industrie houdt, wat weer zou kunnen resulteren in werkloosheid, daling van de export, daardoor weer verslechtering van de be talingsbalans, belastingverhoging (spe ciaal op te brengen door het bedrijfsleven en dus door dc beleggers) enz. In creto zijn er echter weinig economische berichten die de koersval van gisteren rechtvaardigen. Prof. Heller, de voorzitter van de Raad van economische adviseurs van president Kennedy, heeft dan ook verklaard dat de huidige vooruitzichten voor de Ameri kaanse economie geen redenen geven de ..verstorende correctie", die zich giste ren op de effectenbeurs heeft voorgedaan Naar zijn optimistische opvatting is de koersdaling voor een deel het gevolg van het feit, dat men zich steeds gaat realiseren, dat „inflatie geen m: van leven is". (Uit vrees voor inflatie verzet de regering zich namelijk tegen prijsverhogingen) (Voor vervolg zie pagina 13) Servatius zal om gratie verzoeken heeft het beroep van Adolf Eich mann tegen het tegen hem uitge sproken doodvonnis van dc hand ge wezen in een krachtige bewoordin gen gesteld vonnis waarin de straf tegen de voormalige SS-kolonel wordt gehandhaafd. Eichmann betrad zijn kogelvrije gla zen kooi enige minuten voordat de vijf rechters hun plaatsen innamen. Eicb mann zag er bleek en gespannen uit toen hij door twee geüniformeerde israelische bewakers werd binnenge- Het voormalige hoofd van de Joodse afdeling van de Gestapo had beroep aangetekend tegen zyn veroordeling op 15 punten, waaronder de massamoord op miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rechter Agranat, die het eerste deel van het vonnis voorlas, verklaarde: „dr Servatius (de advocaat) heeft twee argumenten ingediend, namelijk dat de Israelische rechtbank niet bevoegd was Eichmann te berechten en dat Eich mann slechts een klein raadje in de moordmachine van de nazi's is geweest, dat slechts blind gehoorzaamd heeft op bevelen Het districtsgerechtshof heeft belde argumenten uitvoerig behandeld, en wd ziin het volledig eens met alle gevolg trekkingen en redeneringen Voor de ernstige implicaties die dit beroep mee brengt achten wij het niet nodig deze eigen woorden, te formuleren. Met deze zinnen leek het hoogge rechtshof het beroep te hebben ver worpen, maar tot dan toe was de ver werping van het beroep en bevesti ging van het vonnis niet uitgesproken. Eichmann was gekleed in hetzelfde Eichmann was gekleed in hetzelfde donkergrijze pak cn de stropdas met horizontale strepen die hij tijdens de rechtszitting had gedragen. Verwacht werd dat de voorlezing van de uitspraak van het hooggerechtshof e gehele dag in beslag zou nemen. De rechtszaal was propvol DUDllek, waaronder vele mensen, van wie fami lieleden slachtoffers van de nazi's zijn geworden. Er waren niet veel buitenlandse corresDondenten Servatius. zou voornemens ziln.aabmlv Eichmann's verdediger, dr Robert Servatius. zou voornemens zijn. oumid- delijk een verzoek om clementie te Volgens persoonlijkheden op het mi nisterie van justitie zou een beslissing op zodanig verzoek waarschijnlijk niet vallen voor midden juni. Verwerping van het verzoek zou gelijk staan met een bevel tot terechtstelling en Eich mann zou onmiddelük worden opge hangen, waarschijnlijk achter de grim mige, zanstenen muren van de gevan genis te Ramleh bij Tel Aviv. In Nieuw-Guinea De legervoorlichtingsdienst deelt mede, dat gistermorgen half negen plaatselijke tijd in Moerara (Kaimana) aan de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea bewesten de Etnabaai de dienstplichtig soldaat der eerste klasse J. H. N. Groels uit Waalre, oud 20 jaar, is omgekomen door een kogel of kogels uit zijn eigen geweer. Hij is niet omgekomen ten gevolge van oor logshandelingen, maar door een onge luk. Hoe dit is gebeurd1: is nog niet bekend. Hij behoorde tot de C-compagnie van het zesde infanteriebataljon. Een operatie maakte een einde aan een zeer lange geschiedenis. De achttienjarige Soleiman Ali Nashnush uit Tripolo wou na melijk maar niet ophouden met groeien. In een ziekenhuis te Rome greep men operatief in, toen hij 2.40 meter lang geworden was, de langste man ter wereld. Met een verpleegster verschijnt hij even voor de lens. De minister van defensie, ir. S. II. Visser, is niet bereid een maatregel te wegen, die zou leiden tot verkorting de eerste oefening der dienstplich tige militairen. Dit deelt hü mede in zijn antwoord op schriftelijke vragen var Tweede Kamerlid Wierda (soc.) De minister zegt, dat een verkorting van dt eerste oefening de parate sterkte zot reduceren. De Ver. Staten, aldus de bewinds tan, handhaven onverkort de verhoging der parate sterkte, die in verband met de Berlijncrisis noodzakelijk was. Voorts stelt hij, dat er geen gevallen bekend zijn waarin andere NAVO-landen zijn te ruggekomen op maatregelen die tot dat zelfde doel genomen waren. Er is geen sprake van dat de Ver Staten in augustus een aantal in West- Europa gelegerde dienstplichtigen ver vroegd huiswaarts zou zenden. Het be treft hier reservisten die op normal» wijze door dienstplichtig worden ver vangen. Adres aan Koningin over arrestatie in Antillen Het bestuur van de radicale volkspar tij op Curacao, die op 4 juni aan de Statenverkiezingen in de Nederlandse Antillen zal deelnemen, heeft een tele gram aan H.M. de Koningin gerlcnt waarin wordt medegedeeld, dat de heer Max de Castro, belangrijk kandidaat der partij onrechtmatig in bewaring wordt gehouden. De vrije verkiezing wordt dooi de dictatoriale methoden van de rege ring bedreigd, aldus het telegram De betrokkene zou door de justitie tn verzekerde bewaring zijn gesteld in ver band met 'n onderzoek naar opruiing., Hii werd gearresteerd m een vergade ring der partij in het stadsdeel Fleur de Marie, waar met stenen ls gegooid De voorzitter der party, dr. F at Castro, hesft een klacht ingediend by de justitie en verklaard dat de wanor delijkheden waren beraamd door poli tieke tegenstanders. De stenengooiers zouden zijn geleid door met name ge noemde leden van de democratiscne partij en dr de Castro zou over getuieei. beschikken, die kunnen aantonen dat de ordeverstoorders ln betaling stonden van de tegenpartij, aldus meldde hei dagblad Amigoe di Curacao De officier van justitie mr. J. R. Brou wer, heeft het blad medegedeeld, dat het onderzoek zowel in de zaak teeen de heer de Castro als naar aanleiding van de klacht van dr. De Castro voort gaat, doch dat hij thans nog geen bij zonderheden kon geven. Ook de raads man van de heer De Castro kon geen inlichtingen geven. De betrokkene was maandagmorgen nog steeds in verzeker de bewaring. De gezaghebber van hei eiland heeft maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Een levensmiddelenfirma in Zaan dam heeft t.g.v. het 75-jarig be staan aan haar relaties gevraagd poppen te schenken in plaats van de gebruikelijke cadeaus. Tijdens de receptie heeft de directie dc poppen aan het Leger des Heils aangeboden. Luit.-kolonel mej. M. Crok, secretaresse maatschap pelijk werk, met een van de fraaie poppen. (Verslag op pagina 7). Laatste streven naar erkenning JTJE O.A.S. zoekt contact met het F.L.N. (Algerijnse nationale bevrijdingsfront) en volgens het rechtse Franse blad l'Aurore is dit contact er al geweest en wordt thans tussen deze tegenover elkaar staan de Franse en Algerijnse verzetsorga nisaties overleg gepleegd om een einde te maken aan het bloedver gieten en Algerije zonder bloedbad en onderdrukking tot onafhankelijk heid te brengen. Dat er iets dergelijks aan de hand ls, wordt bevestigd door een clandestiene uitzending van de OAS, waarin gezegd wordt, dat het voor de toekomst Algerije noodzakelijk is, dat de OAS door de tegenstander wordt erkend. De „twee revolutionaire krachten" die tegen over elkaar staan, zouden het eens i ten worden met uitsluiting van Frankrijk, om Algerije uit de chaos te redden. Voor erkenning als gespreksgenoot wil de OAS afzien van haar zaterdag begonnen „tac tiek der verschroeide aarde". In eei gelijkertijd verspreid vlugschrift van het „opperbevel van de OAS" wordt ver klaard dat de uittocht uit Algerije het duidelijkste teken is van de mislukking van De Gaulle's politiek. Waarnemers te Algiers zijn van oor deel, dat de OAS zich hiermede recht streeks tot het FLN heeft gericht. Intussen zijn gisteren weer 22 men sen bij aanslagen om het leven geko men. Leden van de OAS openden het vuur uit drie auto's op mohamme daanse arbeiders in de haven van Al giers. Mohammedaanse ordetroepen. die ter plaatse verschenen, vuurden vervolgens op Europeanen, die bij tien tallen gedwongen werden, een garage binnen te gaan. Deze Europeanen wer den later door de Franse politie weer vrijgelaten, die het toneel van dc schietpartij afsloot en de Europese wo ningen bij de haven ging doorzoeken. Af en toe klonken later nog schoten. Vermelden we nog, dat Massali Hadj, een van de eerste leiders van het huidige Algerijnse nationalisme, is door Frank rijk in vrijheid gesteld. Messali Hadj, een baardige mohammedaanse patriarch, begon zijn acties tegen de Fransen al in het begin der dertiger jaren. Sedert 1934 vertoefde hij in Franse gevangenisen of in „gedwongen woonplaatsen in Algerije en Frankrijk". Enkele jaren geleden werd hem toegestaan zich te vestigen in Chan- tilly nabij Parijs en had hij een aan zienlijk politieke vrijheid. De bedoeling van deze geste is ge- weestj Messali Hadj's MNA (nationale Algerijnse Beweging) uit te stellen tegen over het FLN van Ferhat Abbas (er later Ben Khedda. Het is niet waar schijnlijk, dat Kadj spoedig naar Algerije zal terugkeren, vanwege de grote vijand schap, die tussen hem en het FLN be staat. QNGEMERKT TEMIDDEN van andere. meer geruchtmakende zaken is de verkiezingsdag van morgen nu toch heel dichtbij gekomen. Vergissen wij ons niet: verkiezingen mogen zich bij ons dan voltrekken zonder veel opzien te baren, daarom blijven ze niettemin alleszins be langrijk. opzet van zijn staatsbestel gezond is. en hij wenst het zo te houden. Even goed als die voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten zijn de ver kiezingen voor de gemeenteraden van niet te onderschatten betekenis. Men kan zelfs verdedigen, dat hara betekenis nog gro ter is. Bij Kamer en Staten immers kiezen we vertegenwoordigende lichamen, de ge meenteraad echter is tegelijk bestuurs lichaam. Morgen kiezen we niet m'ndcr dan het bestuur zelf van de stad of het dorp onzer inwoning. Nu wordt wel beweerd, dat bij de ge meentelijke politiek het beginsel minder behoeft mee te spreken dan in de lands- politiek. Hier zouden zakelijke overwe gingen zwaarder wegen. Maar ook afge zien van het feit. dat in zakelijke over wegingen de principiële overtuiging volop aanwezig moet zijn, voor dc gemeente lijke politiek is de levensovertuiging niet minder van gewicht dan voor de lande- delijke of provinciale. Dit ligt ook wel voor de hand. Welk een zaken komen in het gemeentelijk bestuur al niet aan de orde. Onze stad, ons dorp. rij zijn als het ware een concentratie van heel de menselijke samenleving, cn gaat ons leven niet in stad of dorp op, het wordt niettemin in stad en dorp geleefd. Gelukkig, dat we er invloed op kunnen hebben, hoe de plaats onzer inwoning zal worden bestuurd. Maar dan ook oppassen, dat we morgen van onze invloed een Juist gebruik maken. Het zal lezer cn lezeres niet verwonderen, dat wij voorstander zijn van de doorwer king, ook in de gemeentelijke samenle ving van de levensovertuiging die wij naar het Evangelie achten. Het Evangelie heeft te maken met, is beslissend voor heel ons leven, dus ook voor ons leven als burgers en burgeressen. Wij mogen dankbaar zijn, dat ons morgen de gelegenheid is gegeven, daarvan ook te laten blijken en daarvan met onze stem getuigenis af te leggen. Het uitbrengen van onze stem is een ver antwoordelijke daad. Partijkeuze is begin selkeuze. Welnu, dan is de keuze van een christelijke partij niet zelden treft men hier bovendien combinaties van lijsten aan ook aangewezen. Van ons allen wordt morgen oen schijnbaar eenvoudige daad gevraagd. Maar samen met alle an dere steprmen is zij voor de komende ja ren beslissend. Soms zelfs kan onze stem de doorslag geven. Beseffen wij dit wel. De internationaal bekende RADIO- en T.V. PIANIST, ENTERTAINER JAAP DANIELS Boulevard Café Restaurant „MARINA" te Katwyk aan Zee. FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 4S boven de Alpen lag, is opvullend naar noordoost Duitsland getrokken. Daarna is de barometer boven midden Europa gaan stijgen, zodat daar nu een rug van hoge druk tot ontwikkeling komt. Deze zal echter nauwelijks het weer in ons land kunnen beïnvloeden. Over de Noordzee trekt namelijk met geringe snelheid een frontensysteem naar het zuiden, dat morgen tot onze omgeving zal doordringen. In verband hiermede blijft er veel bewolking en wordt plaatselijk enige regen verwacht. De luchtdrukverschillen blijven klein. Er zal daarom weinig wind zijn. OEGSTGEEST KEMPENAERSTR 71 TELEFOON 31705 HET WEER EN EUROPA •I bewolking en plaatselUk enige n i. Zwakke tot matige zuidwestelijke KaPPorten hcdenmorgei wind. ln de kustprovincies later ruimend FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn LAGE RIJNDIJK 57—59 LEIDEN TELEFOON 23135 De Bilt verwacht tot woensdagavond Veel bewolking regen. Zwakke tot matige zuidwestelijke s later ruim naar noordwest tot noord. Weinig i anderlng in temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 nur). ZON EN MAAN Woensdag 30 mei: non op 4.28 uur. onder 20.47 uur; maan op 3.21 uur. onder 16.45 uur. Op 2 juni nieuwe maan HOOGWATER SCHEVEVINGEN 30 mei: 12.30 vjn.; n.m. zeven uur TAE OVER DE situatie In Ne- waar op het ogenblik de aan- zaken hiervan noemde dr. Ydo de oplossing in de mechanisatie die vcrvolrde he. me. P.rkra lJ derland beschikbare cijfers Uilen elkaar evenaren. Dit zei dat er steeds hogere eisen aan J* laten zien dat van 1950 tot 1960 dr. ir. M. G Ydo gisteren op de de administratie worden gesteld Bosendlen gaat men zich afvra. van de admtentranl heh^erl! .n de industrie het aantal ..wit- vierde voorjaarsefflciencydag In door «Ie overheid, terwyi de ad- gen of al dat werk van de ad- wordt door factoren dra reen 75 procent is de RA! ,e Amsterdam in een I» ™lnUjra,ie daarnaast geëvoln- min.Mratle we. nodig „Is he, verÏÏndY^d^ mltV£hSX eerd is doordat ze van reglstre- produceren van een zo groot van de ..klanten" (andere af- rend apparaat tot voorllchtings- mogelijk aantal en tot in de de- delingen) Er is daarom wel de- apparaat van het bedrijf uit- Uils geperfectioneerde gegevens gelijk reden zich te bezinnen niet ln vele gevallen een doel op de vraag of ln het bedrijf op zichzrff geworden en ver wel evenveel aandacht wordt geet men niet zich ln vele ge- besteed te boorden" met 75 procent ls de RAI te Amsterdam ln toegenomen en dat zü op het zing over „Efficiency in de ad- ogenblik 22 procent van de toU- ministratie". Ie personeelssterkte in de Indus. trie uitmaken. Over de gehele Algemeen wordt aangenomen groeide, wereld is in de bedrijfslevens dat het administratieve apparaat een duidelijke wijziging in de in Nederland zeker nipt achter- Omdat geschikt personeel rhouding „witte boorden" tot geblev „overalls" waar te nemen. Het styging sterkst spreekt dit in de V.S. de industrie. Als de efficiency bi bu dele „middelde de .Itbreldto, van dc «tol- vallen af Ic vra,en of ,r wer- hc, admlnialratleve apparaat .1. de witte boorden In nlatretle vaak niet te vinden U kelijk wel behoefte beetaat aan aan de effleieney van bet tech an de oor. op de arbeidsmarkt, zoekt uien deze gegevens?" aldus dr. Ydo, nischc apparaat. Station Weers. gesteldh a Temper. i-liilii D. Helder Y|>ent>urg z'w b2. w 2 14 7 1 13 8 13 14 7 8 De'Bilt Twente mist w "2 ZZW 1' 15 4 5 !6 4 8 16 7 2 Eindh. Zd.-Limb m regen w 2 16 7 0.2 14 6 3 Stockh zw bew zw 2 13 0 0 ÏHSÏ» h. bew. h. bew. 11 9 Oil 13 6 2 ill SWÉ onbew windstil w 6 14 4 3 13 4 '4 Pa*Usmb Grènoble zw bew zw bew nnw 2 13 5 OA 15 4 1 15 6 0 :7 9 Frankfurt 1. bew gh bew. w"" 3 3 19 12 0 13 9 4 ZUrlch fn h. bew. 2 i is 8 0.4 Geneve Locarno jg windstil winds'.l! 16 4 1 16 7 4 '3 8 111 16 14 t Belgrado Athene 1. bew nnw 2 zzw 2 !8 9 1 0 AJacclo Madrid Mallorca iig: no 2 windstil 23 1 0 22 8 0 Lis» bon onbew. nnw 6 19 11 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1