Midline £dJtsri)c (üóuriml Voelt VN niets voor sturen waarnemers? Commentaar Indianen vonden scalperen niet uit Oe Thant antwoordt De Quay Evacuatie gaat in N.-Guinea voort Dr. Paardekooper mag weer België binnen Mag de N.-Guinearaad wel advies uitbrengen BW imlu WOENSDAG 23 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Staatvasttcii is ahfbUeen m|h bert ia legljeaspatf Drieënveertigste jaargang no. 12485 De sluipkruipers van Manokwari Zie pagina 7 gisteravond geantwoord op debrief van premier De Quay. Gis teravond ontving de Nederlandse V.N.-delegatie te New York dit antwoord; men verwachtte heden debekendmaking. Volgens Reuter menen diplomatieke zegslieden bij de V.N. dat het verzoek van prof. De Quay om V.N.-waarnemers naar Nederlands Nieuw-Guinea te zenden, weinig kans maakt. De brief van prof. De Quay Is gepu bliceerd als een document van de Veilig heidsraad, doch waarnemers achten het niet waarschijnlijk dat Nederland zal verzoeken om een behandeling in de Veiligheidsraad, omdat Rusland reeds duidelijk heeft doen blijken, dat het zijn veto zal uitspreken over elk besluit dat door hen wordt beschouwt als gunstig voor een „koloniaal bewind". Een bp- roep op de Veiligheidsraad lijkt daarom tot mislukking gedoemd te zijn. In Indonesische kringen te New York werd verklaard dat een Nederlandse aan- vaarding-in-beginsel van overleg over de voorstellen van Bunker niet genoeg ls om de besprekingen weer op gang te brengen. De Amerikaanse regering blijft vol gens de voorlichtingsambtenaar van het ministerie van buitenlandse zaken, John Reap, streven naar een conferentie vsd Indonesische en Nederlandse vertegen woordigers ten einde te komen naar een vreedzame oplossing. Teminaboean Er is geen sprake van, dat Temi naboean door de Indonesiërs ver voerder van het ministerie van de fensie in Den Haag vandaag onom wonden verklaai-d. Indonesische overd zou zijn. Dit heeft de woord- persbericthen spreken nog steeds over verovering van deze plaats in deVogelkop van Nieuw-Guinea. Volgens Antara bedreigen guerilleros thans een terrein van dertig kilometer beoosten Teminaboean. Nederlandse ver sterkingen uit Manokwari zouden er niet in geslaagd zijn, bij een tegenaanval de Indónesiërs uit Teminaboean te verdrilr ven. De guerilleros zouden thans Neder landse vrachtwagens en gepantserdp voertuigen gebruiken, die in het gevecht om Teminaboean zijn buitgemaakt. Het persbureau vertelt voorts dat dp bevolking van een eilandje nabij Halma- heira gedeelten van een vleugel van een Nederlandse Hawker Hunter-straaljager heeft gevonden. Bijzonderheden werden Vieuws in één oogopslag De secretaris-generaal van de V.N., Oe Thant, heeft in een brief geant woord op het schrijven, dat hij heeft ontvangen van prof. De Quay. In New York wordt aangenomen, dat het herhaalde verzoek van Nederland, V.N.- waarnemers naar Nieuw- Guinea te zenden, geen kans op inwilliging maakt. Indonesische berichten over het omkomen van Nederlandse mariniers in de Baliem vallei tijdens een opstand van de bevol king zijn vlot tegenge sproken; er is nl. geen en kele marinier in genoem de vallei. Op Cape Canaveral is vanmorgen vroeg het tel len begonnen voor de ruimtevluoht. die de Ame rikaanse astronaut Scotl Carpenter morgen hoopt te maken. Dat zal om één uur morgenmiddag of la ter geschieden. De weers verwachtingen luiden gun stig. In Spanje is de sociale onrust, zich uitend in sta kingen, steeds meer uit gegroeid tot een politieke kwestie. Het verzet richt zich in steeds ernstiger mate tegen het regime van generaal Franco. Zowel in Madrid als in Barcelona zijn arrestaties verricht. Na een verhit debat heeft de parlementaire fractie van de Franse con servatieve partij in een motie een beroep gedaan op de vier ministers van deze partij uit het Franse kabinet te treden. Speciaal het Europese beleid en de wijze, waarop de grond wet wordt nageleefd, wer den als volkomen in strijd met het partijprogram aangemerkt. Minister Marijnen heeft gisteren in de Eerste Ka mer verklaard, dat de prijsstop van de aardappe len zal worden ingetrok ken zodra de situatie weer normaal is. Hij hoopte, dat de voorziening weer nor maal zal zijn als de vroege aardappelen op de markt komen. De meerderheid van de leden van de Tweede Ka mer heeft zich gisteren uitgesproken voor subsidie van de kerkenbouw, hoe wel zij gaarne nog enkele verbeteringen in het wets ontwerp zouden zien aan gebracht. Enkele leden van diverse fracties zullen echter tegenstemmen als ook de bezinningscentra voor subsidie in aanmer king zullen komen. niet verstrekt. Vroegere Antara-berichten hadden gemeld dat een straaljager van dit type ten zuiden van Halmaheira langs in zee zou zijn tereoht gekomen. Van Nederlandse militaire ziide wordt vernomen dat Nederlandse mari zondag bij verrassing een kampement van zeven Indonesiërs in het oerwoud hebben overvallen. Er viel een dode een Indonesiër werd gevangen genomen. Vals gerucht Naar aanleiding van een Indonesische mededeling over bet sneuvelen van tien Nederlandse mariniers in de Baliem- vallei heeft de woordvoerder van het ministerie van defensie in Den Haag klaard dat zich in de Baliem geen Ne derlandse mariniers bevinden. Voorts herinnerde hij aan de toezegging dat zo dra er verliezen geleden zouden worden, deze te melden. Van enig bericht over verliezen is geen sprake, aldus de woord voerder. Evacuatie De tijdelijke evacuatie van kinderen in Nieuw-Guinea wordt nor maal en volgens plan uitgevoerd. De eer- ste reizigers uit Teminaboean en Steen kool zijn te Biak met grote hartelijkheid en hulpvaardigheid door de bevolking ontvangen. In alle rust Is begonnen met het weghalen van 145 vrouwen en kin deren uit Fak-Fak. Op het K.P.M.-schip Karossa zouden de evacués zich vandaag inschepen. Een honderdtal Papoea-meis jes, dat in Fak-Fak op school ging, zal door landings-patrouillebotën naar hun dorpen worden teruggebracht Zeventien Nederlandse vrouwen, onder wie acht rooms-katholieke zusiers heb ben besloten in Fak-Fak te blijven. Zil hadden de leiding van de meisjesschool. De vrouw van majoor G. van Ginkel. commandant van de grondstrijdkrachten, behoort tot de vrouwen, die blijven. „Hel betekent voor ons natuurlijk meer werk. maar we zijn voor werk of Indonesiërs niet bang", zeide zjj. E.E.G.-auto's in Duitsland nu goedkoper De Westd-uitse Bondsdag heeft gisteren de invoerrechten op alle ingevoerde auto's uit E.E.G.-landen behalve de kleinste typen gehalveerd. Het hiertoe strekkende wetsontwerp werd met 331 stemmen voor en 81 tegen in een speciale zitting aangenomen. De maatregel is bedioeld om druk uit te oefen-en op de binnenlandse producenten die vorige maand, ondanks prolesten van de regering, de binnenlandse prijzen hebben verhoogd. Geen „uitdagende lezingen In antwoord op vragen die hem in het parlement werden gesteld over het verbod voor de Nederlandse dr. P. Paardekooper een lezing in Leuven te houden, heeft de Belgi sche minister van justitie Pierre Vermeylen meegedeeld, dat hij dit verbod uitgevaardigd had omdat zijn aanwezigheid en de themata die hij ontwikkelde de openbare orde hier zouden hebben kunnen versto ren. De minister citeerde pamfletten die door dr. Paardekooper gesohreven wer den, waarin hij partij kiest in Belgische politieke kwestiet en voorstelt dat de Waalse studenten van de Leuvense uni versiteit weggezonden worden. Wanneer de heer Paardekooper een dergelijke taal in Leuven gebruikt zou Nieuwe politieke leider rode leger De Sowjetunie heeft bekend gemaakt cba-t generaal Alexis Episjef tot hoofd van de politieke afdeling van het Russische leger en de marine is benoemd, als opvol ger van maarchalk Fedor Golikof die we gens zijn gezondheidstoestand van zijn functie is ontheven. Generaal Episjef. die tot voor kort am bassadeur in Zuid-Slavië was. is in de tweede wereldoorlog politiek commissa ris bij het rode leger geweest. Waarnemers in Moskou wijzen er op. daA op insfcigna-tie van maarschalk Ma- linofski, de Sowj et-minister van defensie, vooral sinds het 22ste partijcongres veel aandacht wordt besteed aan de Leninis tische scholing" van de strijdkrachten. vrijetijdsverf kwaliteitsverf 47 kleurstalen 10 ct in de winkel ■hebben" aldus de minister, „dan zouden wanordelijkheden hebben kunnen plaats vinden". Hij voegde er aan toe, dat dr. Paarde kooper niet uitgewezen is uit België en dat hij vrij is naar België terug te keren, van mening te zijn dat zijn inmen ging in Leuven in een zeer delicate Bel gische binnenlandse kwestie veel kwaad gesticht zou kunnen hebben. „Uitdagende lezingen" mag hij daarom niet houden als hij in België Komt Vermeylen zei dat dr Paardekooper de anti-Waalse themata ontwikkelde in vraaggesprek dat hij de avond van zijn verboden lezing in Leuven aan de Nederlanse radio toestond Vluchtelingen nu per trein naar China De autoriteiten In Hong Kong hebben gisteren nieuwe maatregelen genomen om gewelddaden te voorkomen id d* grensstreken van deze Britse Kroon kolonie als gevolg van het terugsturen van Chinese vluchtelingen. De vluchtelingen worden nu met trei nen naar China teruggebracht, nadat eer. gisteren vrachtwagens met vluchtelingen drie maal door mensen bekogeld waren die zich verzetten tegen de gedwongen terugkeer van de vluchtelingen naar China. Aangenomen wordt dat op zijn minst acht a tienduizend vluchtelingen er in geslaagd zijn in Hong Kong onder te duiken. Associatie van Suriname Suriname verbaasd en ontstemd (Van onze parlementsredactie) HANDELT de regering juist door aan de Nieuvv-Guincaraad ,w1- vies te vragen over de associatie Suriname met de E.E.G.? Deze vraag gistermiddag in de Tweede Kamer aan de orde geweest bij de bespre king van een brief van minister Luns, waarin deze de Kamer van het voornemen tot de adviesaan vrage op de hoogte stelt. De asso ciatie zelf zal te zijner tijd nog par lementair moeten worden bekrach tigd. De socialist mr. F. J/ Kranenburg achtte de adviesaanvrage aan de Nw.- Guinearaad juridisch onjuist en politiek hoogst ongelukkig. Ze strookt zijns in ziens niet met de voorgeschreven proce dure voor de behandeling van rijkswet ten. Ze is niet te verdedigen met een beroep op de Bewindsregeling voor Nw.- Guinea en het Statuut voor het Konink rijk. De regering wil de labiele staat kundige verhouding met N.-Guinea ver stevigen ten nadele van de verhouding tot Suriname en de Nederlandse Antil len. Ze laat nu een stier los in de Surinaamse porseleinkast. Ze tracht Nw.-Guinea „op te vijzelen" tot een partner in Koninkrijksverband. Ook de liberale mr. Berkhouwer kon niet inzien welke constitutionele rechten de N.-Guinearaad in deze zaak heeft. Maar van een politieke fout van de Ne derlandse regering wilde hij toch niet spreken. „Door deze opmerkingen heeft de heer Kranenburg zijn juridisch be toog ontsierd", zo meende de heei Berkhouwer. Staatssecretaris Bot zei, dat de N.- Guinearaad wordt gehoord om redenen van evidente billijkheid en op grond van het staatsrecht. Zijns inziens handelt de regering wel degelijk in overeenstem ming met de Bewindsregeling voor Nw.-Guinea en het Statuut voor het Koninkrijk. Bovendien zal Suriname door associatie met de E.E.G. aanspraak gaan maken op een deel van de gelden van het ontwikkelingsfonds. En de mogelijkhe den, welke dit fonds voor N.-Guinea opent, maken ook deel uit van de be groting van N.-Guinea. Het ligt dus voor de hand dat het vertegenwoordi gend lichaam van N.-G» nea zich uit spreekt over deze financiële consequcn ivoor N.-Guinea) van Suriname's associatie. De gevolmachtigd minister van Surï- irae, mr. R. H. Pos, kwam hierna meedelen, dat de Surinaamse regering verbaasd en ontstemd was toen ae ver dat de N.-Guinearaad zou worden gehoord. Ze heeft aanvankelijk niet kun- i inzien op welke wettelijke basis de- adviesaanvrage (die door het Sta lt niet wordt vereist) berust. Suri- ne zou het ernstig betreuren als door deze aanvraag de afhandeling van het associatie-ontwerp enigszins zou worden vertraagd. Men zal zich over de kwestie nog eens moeten beraden. Mr. Kranenburg stelde naar aanlei ding van het betoog van de gevolmach tigd minister vast. dat er sprake is een duidelijk meningsverschil in óp Koninkrijksregering. Hy noemde dit ..een historisch moment". Het bleek hem al met al noodzakelijk, dat de brief van minister Luns in handen wordt gesteld van de bijzondere Kamercom missie voor het associatie-ontwerp, met verzoek om eerst afzonderlijk over de inhoud van de brief advies uit tc brengen. Kamervoorzitter Kortcnhorst e.a. meenden echter, dat deze pro._- dure vertragend zal werken. Tenslotte werd besloten, dat de Kamercommissie de brief van minister Luns mede in haar verslaggeving zal betrekken. Minis ter Pos beloofde nog een interessante suggestie van mr. Berkhouwer te zullen overbrengen, nl. om aan het Kamerde bat over het associatie-ontwerp een de putatie uit de Staten van Suriname U doen deelnemen. Carpenter morgen de ruimte in Een woordvoerder voor het nationale bureau voor de ruimtevaart heeft mee gedeeld, dat gebaseerd op de huidige weersvoorspelling er een kans van 60-40 bestaat dat de Amerikaanse astronaut Malcolm Scott Carpenter morgen in de ruimte gelanceerd kan worden. De woordvoerder zei. dat er „volstrekt geen technische vraagstukken" meer be staan in verband met de lancering. Met de aftelling is gisteren begonnen. Vliegtuig met 41 man verongelukt Ten zuiden van Centervile (V.S.) zijn inmiddels de wrakstukken gevonden van een straalvliegtuig, dat sinds gisteravond vermist was. Het waren gedeelten van een deur die het insigne van Continental Airlines droegen. De romp en de motor zijn nog niet gevonden. Ook van de 41 inzittenden ontbreekt nog ieder spoor. Het toestel, dat een vlucht maakte van Chicago naar Kansas City, had zich des avonds om kwart over negen normaal gemeld doch 25 minuten later, kort voor dat het in Kansas City moest landen, verdween het plotseling van het radar scherm van de surveillancedienst voor de burgerluchtvaart. Er bevonden zich 33 passagiers aan boord, vier stewardessen, drie beman ningsleden en een functionaris van de passagiersdienst van Continental Airli nes. Deze maatschappij had in de 28 Jaar van haar bestaan nog nimmer een on geluk gehad. Auto terug maar 170 vaten kobalt nog spoorloos Dc vrachtauto, die in de nacht van zaterdag op zondag met een lading van 170 vaten kobalt aan de grens bij Venlo was gestolen, is gisteren teruggevonden in de bossen tussen Heeze en Valkcns- waard. De vaten kobalt, die een waarde van twee ton vertegenwoordigen waren echter verdwenen. Het kobalt zou door een firma uit Kaldenkirchen (Duitland) per auto naar Rotterdam worden vervoerd, van waar de lad'ing verder naar Finland moest worden verscheept. In het week end zou de wagen aan de grens blijven staan omdat de lading nog niet vrij was gegeven voor vervoer ln Neder land. De vervoerders zouden maandag hun papieren krijgen om dan verder to rijden. Zondagavond bleek de wagen echter verdwenen te zijn. Gisteravond woonden dc Konin gin en de Prins in de Weense staatopera een opvoering van Die Entführung aus dem Serail bij- Voor de aanvang i verden de volksliederen staande aange hoord. Rechts van koningin Ju liana staat president Scharf, links prinses Irene. Staking in Spanje krijgt nu een politiek tintje De ene dag circuleren er berichten dat de Spaanse stakers het werk zullen her vatten, de andere dag blijkt, dat het aantal stakers ongeveer 60.000 het zelfde gebleven is. Zeker is, dat het con flict dat aanvankelijk van sociale aard geworden is tot een politieke cam pagne tegen het bewind van generaal Franco. Het in Madrid verschijnende blad Ya heeft gisteren een oproep tot de stakers in Spanje gericht het werk te hervatten. Dit feit wordt beschouwd als een verbe tering van de betrekkihgen tussen de kérk en de regering. Het blad is van mening, dat een politieke campagne slechts zal leiden tot tegenmaatregelen van het gezag en dat er dan geen wezen lijke verbetering van de sociale omstan digheden in het verschiet ligt. Naar verwacht wordt heeft de verla ging betrekking op 50 a 60.000 wagens per jaar dde uit de E.E.G.-landen zullen worden ingevoerd. De regering heeft van de importeurs de verzekering gekregen dat de verlaging van de rechten in de verkoopprijs tot uit drukking zal worden gebracht. Voor de afnemers betekent dit een prijsverlaging die varieert tussen 200 en 800. mark (180 720 gulden) naar gelang van de grootte van de wagen. De maatregel zal de regering naar schatting 20 miljoen mark (18 miljoen gulden) per jaar kosten. Het nieuwe ta rief bedraagt 5 procent voor auto's met een cilinderinhoud tussen 800 en 2000 cc en 6 procent voor auto's met een cilin derinhoud dde de 2000 cc te boven gaat. De oude tarieven bedroegen resp. 10 en 12,5 procent ^JORGEN IS 1IET voor christelljk- sociaal Nederland een belangrijke dag en tevens een die tot weemoed stemt. Dan nemen namelijk de protestants-christelij ke werkgevers afscheid van hun voorzit ter en trekt deze zich terug uit de activi teit van de christelijk-sociale beweging. Het moet worden gezegd, dat heel de christelijk-sociale beweging tientallen Ja ren in de heer A. Borst Pzn. een figuur heeft bezeten van bijzondere kwaliteiten. Hij heeft zich gegeven aan zijn organisatie maar tegelijk ook aan de doorwerking van de christelijk-sociale gedachten in heel het maatschappelijk leven. Wat heeft de christelijk-sociale beweging zoal niet aan gedachten in te dragen in dat maatschappelijk leven. Men denke aan onderneming en bedrijf cn van het menszijn daarin. Men denkc ook aan de enorme betekenis die een gezond bedrijfs leven heeft voor ons nationaal bestaan. Er is hier. reeds voor de oorlog maar vooral ook daarna, heel veel gedaan. Kri tische instelling bij sommigen maakte vol harding bij anderen slechts tc noodzake lijker. Welnu, de lieer Borst behoort tot degenen wie een welgevormd beeld van het maatschappelijk leven voor ogen staat en hij heeft met gestreden met gans zijn christelijke overtuiging. Het kan spannen in het maatschappelijk leven. Er is nogal eens een botsing van opvattingen en van belangen. De moge lijkheden om uiteen te gaan zijn vele. Dan zijn er mensen nodig die, zonder eigen standpunt te laten varen, tot saambinding in staat zijn. Zulk een was ook de heer Borst. De saambinding. de samenwerking, was als het ware in zijn standpunt ver disconteerd. Hij begreep, dat het gemak kelijk is uiteen te gaan, maar dat het tegelijk zinloos is en dat, ook op sociaal terrein, resultaten alleen zijn te boeken in gemeenschappelijkheid. Saambindend heeft de heer Borst gewerkt onder de werkgevers cn niet maar onder die van zijn eigen christelijke organisatie. Onder de organisaties heeft dc zijne een goede naam. Echter, saambindend heeft hij eveneens gewerkt binnen de onder scheidene sociale organisaties naar chris telijke levensovertuiging, inclusief de mid denstanders, inclusief de werknemers, in clusief de plattelanders. Dat er een con vent is gekomen van christelijk-sociale organisaties, is ook aan hem te danken. Er is alle reden, zich in deze dagen van hetgeen de heer Borst heeft verricht een beeld te vormen. Dat geschiedt dan tege lijk in het vertrouwen, dat al dit werk. ook na zijn vertrek op morgen, geheel in gelijke geest zal worden voortgezet. FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 48 VERFHANDEL OEGSTGEEST KEMPEN A ERSTR. 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn LAGE RIJNDIJK 57—59 LEIDEN TELEFOON 23135 rpUSSEN een depressie bij Schotland -*■ en een hogedrukgebied boven de omgeving van de Golf van Biscaje hand haafde zich een krachtige westelijke luchtstroming, welke zich van Ierland tot Polen uitstrekt. Een front dat met deze stroming meekwam, bracht in de afgelopen nacht tijdelijk regen, vanmorgen breidden zich opklaringen over ons land uit. De kern van de de pressie trekt naar midden Scandinavië en een rug van hogedruk die Ierland nadert zal zich morgen over de Britse eilanden uitbreiden. De toind zal daar door noordwestelijk worden en daarom nog steeds vrij koude lucht aanvoeren. De windkracht zal echter afnemen. Daarbij zullen flinke zonnige perioden voorkomen, terwijl de kans op buien tamelijk klein wordt. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Wisselend bewolkt en op de meeste plaat sen droog weer. Matige tot krachtige en aan de kust aanvankelijk nog harde noordwestelijke wind. Weinig verande ring in temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag: zon op 4.35, onder 20.39 uur; maan op 0.16, onder 9.00 uur. 26 mei Laatste Kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN HOOGWATER SCHEVENINGEN 23 mei: 5.20 v.m.; 17.48 n.m. 24 mei: 5.59 vzn18 26 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Yj>enbur, Eelde De Bilt kolonisten in het oude Westen vreesden waar schijnlijk niets zozeer als de minste mogelijkheid, door indianen opend gescalpeerd te worden. «te»», westen I. he. Scalpen zijn tegenwoordig een plukt, attractie die van anderen, natuurlijk. En het scalperen schijnt bü de kunst te zijn in- In het Whitney-museum westerse kunst te Cody Is ten tentoonstelling ge- over scalpen, die ln de kunst dagen, toen het Westen nog Een de mededelingen was, dat het seal- feeën. Rackcn. gelegenheid, af te kenen met wat bakerpraatjes de niet zo zachtzinnige Scythen uit de tijd" van Hero- van scalperen. dotus plachten reeds scalpen te zijn interessantste verzamelen als oorlogstro- De opening van de tentoon stelling gaf dc directeur van het museum, dr. Harold rnc leerd van blanke kolonisten, die blijkbaar niet zulke keurige jongens waren, als de school boeken ons willen doen ge- De indianen bleken goede leerlingen te zijn, die hun blan ke meesters weldra de baas waren, zij vonden ook een me de V.S. thode uit om scalpen te ver- het duurzamen, zodat ze konden worden bewaard als bewijzen de moed en de bekwaam- In het oost kwam het scalperen v« eerst in de mode, toen kolonis ten begonnen premies uit tc loven voor scalpen van India- heid van de bezitter ln nen, zoals men thans nog wel strijd. Madn'd Mallorca h. bcw. zw- bcw. lê Sè 16 10 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1