Jlieumc £riiisrt)e (ümtront Kennedy tegen eisen Franse kernmacht Commentaar Salan huilde in roerige zitting Zware gevechten bij Fak-Fak? „De Gaulle kan het ons niet kwalijk nemen „Aardappelen zolang van menu schrappen Kabinet beslist of treinreis duurder wordt VRIJDAG 18 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle aldelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—1» u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaarpang no. 12481 CHRISTELIJKE A TIONA A L DAGBLAD „Stant»as!irl| is abrblma mgn hert in te9^easp«et~ Landmacht is er ook nog Zie pagina "TAE VERENIGDE STATEN zullen Frankrijk niet helpen bij het opbou- -A-' wen van een eigen kernmacht. Zoals men weet, had De Gaulle de Amerikaanse president om deze hulp gevraagd en heeft Kennedy geaar zeld, of hij al dan niet op dit verzoek zou ingaan. Op zijn wekelijkse pers conferentie maakte Kennedy voor goed een eind aan de twijfel van de laatste tijd: de toestand in de wereld zou steeds gevaarlijker worden, als alle landen naar een eigen kernmacht zouden streven, aldus Kennedy, die meent dat de NAVO zulk een toereikend afweermiddel is, dat Frankrijk beslist geen eigen kernmacht nodig heeft. Advocaat noemt aanklager „nozem" ADVOCATEN van de verdediging en de auditeur-militair hebben elkaar gisteren op luide toon aantijgingen toegeslingerd in het proces tegen ex-generaal Salan. De verdediging trachtte aan te tonen dat speciale Franse politie-eenheden verantwoordelijk waren voor een deel der gewelddaden in Algiers. Aanklager André Galvada riep op zeker ogenblik uit: „Dit is bijna een schandaal. Dit zijn po litieke redevoeringen". Bernard le Coroller, een der verdedigers van Salan, schreeuwde terug: „U streeft niet naar gerechtigheid". Nieuws in één oogopslag PresicHenit Keannedy heeft gisteren dluiideldjik la ten weten sterk gekant te zijn tegen een eiigen Fran ce kernmaohit. Kennedy acht de NAVO in dlit op zicht een toereikend af weermiddel. Indonesië is niet vam plain die geschorste be- apmekiiwgen muet Nederland over Nieuw-Guinea te hervatten. Minister Soe- bamdrio heeft laten weteru dat Indonesië geen stap pen zal ondernemen voor dat Nederland met het plan-Bunker instemt. Morgen is het weer vlaggetjesdag. Maandag vaart de vissersvloot naar zee. Nog nooit zijn zo weinig loggers en traw lers ter haringvangst ge varen als thans. Wij wij den er vandaag enkele speciale pagina's aan. De Amerikaanse astro naut Scott Carpenter zal nu dinsdag zijn vlucht maken. Het Consumenten Con tact Orgaan heeft de con sument gewezen op de mogelijkheid de aardappe len tijdelijk geheel of ge deeltelijk door andere voe dingsmiddelen *e vervan gen zolang de aardappel prijs zo hoog blijft. Men denkt bovendien aan de afkondiging van een maxi mumprijs op een aanmer kelijk lager niveau dan het huidige. Minister Korthals heeft de Eerste Kamer medege deeld, dat een vergunning voor bromfietsers zal worden ihgervoerd. Vooraf behoeft geen theoretisch examen te worden afge legd. Houders van een rij bewijs hebben geen brom- fcetsvengunmang nodig. Na geschreeuw dat minutenlang aan_ hield, kwam de president van het hoge militaire 'tribunaal Charles Bonnet tus senbeide met de opmerking: „Dit kan zo niet dooorgaan. Het proces wordt tot een kermis op die manier. Hij ge lastte de verdediger zich tot de feilen te bepalen. De verdediging en de openbare aan klager wisselden nog enige bijzonder onvriendelijke opmerkingen voordat het proces werd voortgezet. Zo nam mr. Tixier-Vignancour het woord „zazou" in de mond, hetgeen een aan duiding is van de voorlopers van de huidige Franse nozem. Het heftige incident vond plaats toen Jean Morin, de gewezen Franse gevol- machtige in Algerije, als getuige a charg optrad. Morin betoogde dat de OAS. dat Salan zich aan het hoofd had ge plaatst, veranderd was van karakter Eerst was het een beweging om Alge rije Frans te houden, maar onder Salan ging volgens Morin het verlangen o' wegen om de regering in Parijs ten te brengen Tranen stroomden over Salans laat toen mad. Simone de Lattre de Tassigny. weduwe van de Franse i schalk, getuigde hoe hoog wijlen haar echtgenoot Salan had aangeslagen. Na dat ze was uitgesproken stond Salan op een leunde over het hekje van de be klaagdenbox om haar de hand te druk ken toen ze de rechtszaal verliet. Brigade-generaal André Charasse verklaarde als getuige k charge dat zijn gendarme-troepen in Algerije tot de spe ciale doelen van de OAS behoorde. Hij las een afschrift voor van een order die Salan aan de OAS had uitgevaardigd waarin de Europese bevolking werd ge last de gendarmes het leven zuur te maken. Mr. Tixier-Vignancourt vroeg Cha rasse of deze commentaar wilde leveren op een telegram dat de generaal had helpen opstellen waarin hij de steun der gendarmerie aanbood aan ex-gene raal Edmond Jouhaud ten tijde van de generaalsopstand. Charasse verklaarde geen commen taar te hebben. Tixier-Vignancourt liet de zaak verder rusten met een brede grijns van genoegdoening op het ge zicht. Salan zelf wenste desgevraagd niets te zeggen over de opdracht aan de be volking. „Ik heb alles gezegd. Ik heb er niets aan toe te voegen," zei Salan. deel in de westelijke verdediging te dragen, diep gevoeld maar niet „auto matisch" is. Zolang de V.S. hun eigen nationale veiligheid voor de verdedi ging van Europa op het spel zetten, zullen de V.S. blijven deelnemen aan het nemen van de grote besluiten- waarmee oorlog of vrede in dat ge bied gemoeid zijn. Hij voegde er echter toe. dat Frankrijk en dus president De Gaulle zijn eigen beslissing moet nemen, maar al dus Kennedy: „Wij zijn het er niet mee eens en dat zal de Franse president ons niet kwalijk kunnen nemen". Kennedy zou met De Gaulle over deze kwestie in overleg treden en hij hoopte dat dit contact zonder bitterheid zou kunnen plaats vinden. Op een vraag over de terughoudend heid van Frankrijk ten aanzien van het overleg met de Sowjetunie over Berlijn antwoordde Kennedy, dat de V.S. dit overleg zullen voortzetten. Wat betreft de verhouding met de bondsrepubliek geloofde de Amerikaan se president dat alles weer in het reine is. De Amerikaanse regering wacht nu op een antwoord van Adenauer inzake de Amerikaanse voorstellen over Ber lijn. Inmiddels is de Westduitse ambas sadeur in Washington, Wilhelm Grewe. naar Bonn vertrokken met een persoon lijke boodschap voor bondskanselier Adenauer. Na afloop van een onder houd met minister Rusk gaf Grewe te verstaan dat de meningsverschillen tus sen de V.S. en West-Duitsland opnieuw besproken zullen worden. „Dit doet ver moeden", aldus Grewe, „dat er een wij ziging in de standpunten van beide partijen mogelijk is". Naar aanleiding van het verschil van inzicht tussen president De Gaulle en president Kennedy over de te volgen politiek inzake Berlijn, hebben de West duitse vrije democraten een verklaring uitgegeven, waarin zij het rampzalig achten als de bondsrepubliek zou moe ten kiezen tussen Parijs en Washington. Zij wijzen blokvorming binnen dc westerse alliantie, zoals gesuggereerd door De Gaulle, beslist van de hand. Volgens de vrije democraten gou de bondsrepubliek ongetwijfeld het zwaarst door een dergelijke politiek getroffen worden, terwijl het voor Frankrijk bijzonder ongunstig zou zijn. T reinbestuurder in hechtenis De bestuurder van de trein met Britse militairen die op 21 november 1960 by Woerden ontspoorde, de 44-jarige Rotter dammer G. de G., is gisteren door het gerechtshof In Amsterdam veroordeeld tot twee weken hechtenis onvoorwaarde- lük. Deze radiografisch overgebrach te foto toont het ontschepen van Amerikaanse troepen in Bang kok. De militairen zullen gele gerd worden bij de Thailandse noordgrens bij Laos; zij zijn door schepen van de Zevende Vloot naar Bangkok gebracht. Als je maar dorst hebt. kan zelfs een parkiet in een „kraanvogel ver anderen. Soekarno wil nog praten Uit berichten van de bevolking is gebleken dat ten noorden van Kai- mana op Nw.-Guinea twee groepen van dertig para's boven dicht oerwoud zijn neergelaten en sedertdien door volkomen onbewoond gebied trekken. Er worden maatregelen genomen om ook hen in te sluiten en tot overgave te dwingen. Uit verhoren van zeven geredde Indo nesische militairen uit de bij Fak-Fak neergeschoten Dakota is gebleken, dat het toestel inderdaad op de terugweg was naar Indonesië, toen het werd neer gehaald. Het behoorde tot een groep van twee Dakota's, die begeleid werden door een Mitchell-bommenwerper; deze heb ben elk vijftien para's op ongeveer 25 km ten noordoosten van Kaimana uit geworpen. iDe andere 30 parachutisten waren al eerder uitgeworpen.) Volgt men de communiqués van het gouvernementsvoorlichtingsbureau op de voet. dan zijn er tot dusverre binnen de tijd van drie weken vier landingen van para's geweest, van totaal 150 man. Deze bevinden zich op zeer verschillen de plaatsen in een onherbergzaam en zwaar bebost terrein. Dat zij in derge lijke woeste streken zijn geland, wijst op een grondige oefening en hoge ge oefendheid. Ass. Press meldt uit Kaimana dat de bevolking zich niettegenstaande de be richten van zware gevechten tussen Nederlandse troepen en ten minste hon derd Indonesische parachutlsen bij Fak- Fak" volgens het hoofd van het plaatse lijk bestuur, de heer J. Dubois, rustig houdt en werkt. Soekarno wacht Soekarno en zijn voornaamste ministers zijn volgens Ass. Press nog steeds niei bereid de geschorste besprekingen met Nederland over Nieuw-Guinea te hervat ten voordat de Nederlanders „positieve Weinig verwachting van prijsstop (Van redacteuren) De gezamenlijke consumentenorga nisaties zullen op zeer korte termijn de consument wijzen op de mogelijk heid zolang dc prijzen van de aard appelen op liet huidige niveau liggen tijdslij kaardappelen in het menu ge heel of gedeeltelijk te vervangen door andere voedingsmiddelen. De organi saties zullen gezamenlijk trachten te bevorderen dat over deze uitwijkmo gelijkheden een zo uitgebreid mogelij ke voorlichting wordt gegeven. Men dringt er in ieder geval sterk op aan niet boven de prijs van 16 mei te gaan In verband met de afkondiging van een prijsstop voor aardappelen heb- oen gisteren op uitnodiging van de overheid vertegenwoordigers van he' consumenten contact orgaan en de Nederlandse huishoudraad een be spreking gevoerd met de ministers van economische zaken en van land- oouw. Alle partijen die bij dit over leg waren betrokken hebben hun vol doening uitgesproken over de tol dusverre getroffen maatregelen. Lagere prijs Overignes hebben het Consumenten vontact orgaan en de Nederlandse huis houdraad er reeds bij de overheid op aangedrongen verdergaande maatregelen te nemen voor het geval het niet tot een gewenste prijsdaling zou komen. Zij den ken hierbij aan het afkondigen van een maximumprijs op een aanmerkelijk la ger peil dan het huidige. In een toelichting op de prijssaop die gisteren in de Staatscourant is versche nen zeggen de ministers van economische zaken en van landbouw dat de prijzen dit jaar beïnvloed zijn door een samen spel van omstandigheden: de slechte oogst van 1961. het ongunstige weer en de latere oogst voor dit jaar. Daarom is besloten de export aan ban den te leggen, maar het verwachte re sultaat van deze maatregel ls uitgeble- gedurende enige weken handhaaf den de prijzen zich op het hoge niveeau. Daarom achtte men het nemen van maat regelen in het belang van de consument noodzakelijk. Het Consumenten contact orgaan heefl zich buitengewoon ingenomen betoond met de prijsstop. Men heeft er echter tegelijkertijd bij de ministers op aange drongen om. wanneer de prijsstop met het beoogde effect zou blijken te hebben, nog verdergaande maatregelen te treffen. Controle •ijzingen geven" de zaak te willen regelen. „Op het ogenblik vertrouwt Ne derland op zijn militaire macht", aldus gaan welingelichte woordvoerders voort Soekarno meent, dat het plan-Bunker In beginsel aanvaardbaar is. doch hij voelt weinig voor een tijd van twee jaar voor dat hij heer en meester is m Nieuw- Guinea. James Bell, die als vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van tenlandse zaken een gesprek met de Indonesische minister van buitenlandse zaken. Soebandrio, heeft gehad, heeft blijkbaar geen succes geoogst. Soebandrio heeft hem te verstaan gegeven dat Indo- hoegenaamd geen stappen zal doen. voordat Nederland zich bereid verklaart stemmen met het plan-Bunker. Be sprekingen hebben geen zin en het sta dium van verkennende besprekingen is il ver voorbij. Een opperofficier zeide: .Wij zullen tot het bittere einde trachten ?en militaire botsing te vermijden, maar als de Nederlanders denken dat dit zwakheid is, hebben zij het mis." Kaimana is het districtshoofdkwartier van een contingent van het leger vloot en dit werd gisteravond gealar meerd voor een mogelijke Indonesische aanval als repressaile voor het terugdrij ven van 40 Indonesische para's na een kort vuurgevecht met Nederlandse mari niers op 15 mei, waarbij de para's wapens, kleren, geneesmiddelen en documenten achterlieten. Routine De Indonesische Dakota, die bij Fak- Fak door de Nederlanders werd neerge schoten. maakte volgens Radio-Djakarta een routinevlucht. Generaal-majoor Jani van het Indonesische „operationele com mando voor West-Irian", heeft verklaard dat de Nederlanders hierbij de territoriale rechten van Indonesië hebben genegeerd. Volgens radio-Djakarta werd het toestel door een Nederlands jachtvliegtuig neer gehaald. De heer Dubois deelde telefonisch uit Fak-Fak aan Ass. Press te Kaimana m.e^e:. kij enige nachten geleden uit zijn huis het schieten kon horen voegde eraan toe dat „wij een beetje i mogelijke jn- bevreesd zijn De controle op naleving van de prijs stop zal worden verricht door de econo mische controledienst Die controle zal doro middel van steekproeven worden uitgeoefend. Bij het secrteariaat van het produktschap voor aardappelen sprak men gisteren evenwel het veromeden uit. dat de mogelijkheid van controle voornamelijk zal berusten op het brengen van gevallen door de huisvrouw en de detaillist. Het ls, zo zei men van de zijde het produktschap, bijzonder moeilijk inzicht te krijgen In de hoeveelheid aardappelen die zich in ons land bevindt. Dat komt omdat er momenteel wordt geïmporteerd voor hogere dan de hui dige Nederlandse prijzen, voornamelijk uit Italië. Egypte en Israël. Inussen verwacht het bedrijfschap voor de kleinhandel in aardappien weinig van de maatregelen. Men vraagt zich af of er wel meer aard appelen door los zullen komen en wijst op het gevaar dat goede kleiaardap- pelen op een andere dan de normale manier en dan niet tegen de „ge stopte" prijzen verkocht zullen wor den. (Van onze parlementsredactle» Het kabinet zal. misschien vandaag al, een beslissing nemen over de verhoging van de spoortarleven. De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft, ge zien de verliezen van de NS. enige tijd geleden 'n dergelijke verhoging bij staats secretaris Stijkel aangevraagd. De be windsman gaat in beginsel met de ver hoging akkoord, maar minister De Poua, tot wiens beleid het behoort, onnodige prijsstijgingen tegen te gaan. schijnt nog bedenkingen te hebben. Het kabi net zal derhalve over deze gevoelige materie een beslissing moeten nemen De verhoging, die de Spoorwegen wensen, heeft betrekking zowel op het personen- als op het goederenvervoer In de memorie van antwoord over de begroting van verkeer en waterstaat aan de Eerste Kamer schrijft minister Korthals, dat een tariefsverhoging over weging verdient, uit bedrijfseconomtscn en commercieel oogpunt bezien. Uit de ze memorie valt op te maken, dat de minister zelf een dergelijke verhoging zal steunen. Op 16 januari 1962 waren er volgens het CBS 582 scholen voor BLO met 56.141 leerlingen en 4022 onderwijzers. De meest omvangrijke groep van het BLO wordt gevormd door de 331 scho len voor zwakzinngen, 39.400 leerlingen tellen. Geen TV.-interview met Chroesjtsjef De perschef van het Witte Huis. Pier. re Salinger, heeft zijn reis door de Sowjetunie besloten. Hij heeft o.m. gedachten gewisseld met premier Chroesjtsjef inzake belangrijke kwes ties. hij heeft echter geen verbeteringen kunnen bewerkstelligen met betrekking tot de beperkingen op de nieuws uitwis seling. „Wij waren het op beminnelijke wijze oneens." antwoordde Salinger toen hem er naar gevraagd werd Een doel van de reis van Salinger was te trachten schikkingen te treffen voor een uitwisseling van t.v. interviews tussen Kennedy en Chroesjtsjef. De Russen hebben niet nee gezegd aldus Salinger „maar ik denk dat er de eerste tijd niets van zal komen." J^TJ IIEEFT dan ook president Kennedy een heel duidelijk antwoord gegeven op de geruchtmakende persconferentie van zijn Franse collega Charles de Gaulle. Niet zozeer een antwoord op Frankrijks stellingname binnen Europa (al bestaat er geen twijfel over dat Amerika een Euro pese eenheid met Engeland teer toejuicht), als wel op de uitzonderlijke positie die Frankrijk meent te moeten innemen in de wereldpolitiek. Frankrijk is lid van de NAVO dat is de ene zijde. Maar de keerzijde is wel dat Frankrijk een heel moeilijk lid ls. Praten met de Russen over Berlijn zoals op het ogenblik gebeurt en zulks met in stemming van de gehele westelijke wereld (los dan van de hak enen ogen die er zit ten tussen Bonn en Washington), praten met de Russen over ontwapening en alles wat daarmee samenhangt, zoals in Genève werd en wordt beproefd president De Gaulle vindt het allemaal zinloos cn houdt zich afzijdig. Als men het (zij het niet zonder moeite) er over eens geworden is dat de NAVO geen zelfstandige atoom macht moet zijn, maar dat de beslissings bevoegdheid over het gebruik van kern wapens moet blijven bij de Amerikaanse presidentdan gaat Frankrijk rustig door met het ontwikkelen van eigen kern wapenen. Inderdaad, een moeilijke partner. En dit alles om dezelfde redenen die wij gisteren analyseerden, alles voortspruitend uit dat fanatieke geloof van De Gaulle in Frank rijks „grandeur". De Gaulle's droom is de droom van het verleden toen het oude Europa de leidende macht was in deze wereld en toen Frankrijk hinnen dat Euro pa een leidende rol speelde. Zo was het en zo wil De Gaulle het weer. Met ais gevaarlijke bijkomstigheid dat hij bij tijd en wijle kans ziet ook de Duitse bondskanselier voor zijn idealen warm te maken. Soms lijkt het of Adenauer ook we! iets voelt voor een hechte Duits-Franse en tente, een macht waarachter de rest van Europa ,zich dan scharen moet en die in staat móet zijn als „derde macht" te fun geren, gelijkwaardig aan Amerika ener zijds en Rusland anderzijds. Machtsdro men als die van De Gaulle liggen de Duit sers nu eenmaal wel. Al pleegt de In de politick doorknede Adenauer er zich meestal wel weer tijdig van te distanciërcn zoals ook gisteren weer gebeurd is! Hij heeft duidelijk gesteld dat dc goede gezindheid van De Gaulle boven elke twij fel verheven is maar hij heeft er ook geen twijfel aan laten bestaan dat hij 't met De Gaulle niet eens is. En dat met argu menten die bijzonder moeilijk zijn te be strijden. Want het is waar dat de beide wereldoorlogen van deze eeuw beide begonnen in Europa in feite beslist zijn door het partij kiezen van de Ver. Staten. Het is waar dat de evennwichtssituatie van dit ogenblik tussen Oost en West in stand wordt gehouden door de inspannin gen en de kracht van de Ver. Staten. Ame rikaanse soldaten liggen aan de grens tus sen Oost en West in Europa maar ze bewaken ook de grens tussen Oost en West in het Verre Oosten en waar ook ter we reld. En daartoe is Europa niet in staat. Daartoe is Frankrijk niet in staat en daar toe zijn Frankrijk en Duitsland samen niet in slaat. En daaraan kan zelfs een De Gaulle niets veranderen. RUSSEN het Azoren hogedrukgebied en een opvullende depressie b\) Schotland komt ten zuidwesten van Ierland een nieuwe depressie tot ontwik keling. Tot nu toe heeft de storing een oostelijke koers gevolgd, maar verwacht wordt dat zij afzwenkt naar het noord oosten. Op de nadering van de via het Kanaal naderbij komende depressie krimpt de wind naar zuid of zuidoost. De bewolking neemt toe en er zal een regenzone passeren. Na de frontpassage zal morgen de wind naar west of noord west ruimen en zal een gebied met op klaringen zich over ons land uitbreiden. In het tempcratuurverloop zijn in het wrrirr» nmon, algemeen geen belangrijke veranderin- HET WEER IN EUROPA gen te verwachten. Tendens dalend De Bilt verwacht tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt met tjjdelUk enige regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid cn zuidoost, later ruimend naar zuidwest of west. Over het alge- ,n ttQpe. Rapporten hedenmorgei Hekii-r Zon en maan Telde Dc Bilt Zaterdag zon op 4.41. onder 20.32 uur: Iy?J,te maan op 20.16. onder 5.08 uur. 19 mei -FTrL wdlo Zd.-Llmfc Minister opende in Bonn sluizen De minister van verkeer en water staat. drs. H. A. Korthals, heeft gister middag In Born (Zuid-Limburg) de nieuwe dubbelsluis In het Jullanakanaal geopend. Deze sluis vormt het eerste project In het plan om de Maas door Limburg tot één grote en internationa le scheepvaartweg te maken. De minister herinnerde eraan, dat zo wel in het Julianakanaal als ln de gu kanaliseerde Maas belangrijke verbete ringen op stapel staan: na Born volgen in de toekomst nog tien andere sluizen Totale kosten: 110 miljoen gulden. Madrtd 8 a 11 or ca IsMbon mk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1