Jlicutoe gtihscije (fouranl Indonesië stuurt nog eens 40 a 80 parachutisten Commentaar „Chroesjtsjef-knop" aan telefoon Tot nu toe grootste invasie in N.-Guinea Voor dagblad-typografen toch 42,5 uur per week? Woningbouw Franse spoorwegen door staking verlamd EEG-landen slechten snel de tolmuren DINSDAG 15 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten t 0.18 per millimeter (By contract belangrijke korting). POSTREKENING: 5893Ö. Drieënveertigste jaargang no. 12478 F. DIEMEB Dr. E. DIEMER CHRIST ELI] K-IS ATION AAL DAGBLAD „Stantvastltli it ahtblmn mgn bert ia Ugljenspwf internationale autolijndiensten Holland-Belgié dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 84635 Postbus 209 - Telex 22168 Vieuws in één oogopslag Tenminste veertig Indo. nesische parachutisten zijn vanmorgen vroeg gedrop- ped ten oosten van Fak Fak, waar zij éteun moeten verlenen aan de omsingel de para's, die daar op 27 april neerkwamen. Minis ter Nasution verklaarde ongeveer tegelijkertijd in Djakarta, dat Indonesië de militaire confrontatie on verminderd zal voortzet ten. De vice-voorzibter van de Nieuw-Guinearaad, de heer Kaisiepo, heeft bij zijn vertrek uit Nederland verklaard, dat de Papoea delegatie, die met de Ne derlandse regering bespre, kingen heeft gevoerd, wei gert het plan-Bunker als basis voor onderhandelin gen te aanvaarden. De Papoea's beschouwen het plan als een slimmigheid om de Indonesiërs langs een omweg de gelegenheid te geven Nieuw-Guinea in hun bezit te krijgen. De tot het uiterste ge tergde Moslims in Algiers hebben gisteren terugge slagen. Geheel onver wacht verschenen zij gis teravond in verschillende voorsteden, waar zij van uit auto's vuurden op Europeanen. Daarbij wer den negentien Europeanen gedood. De O.A.S. zou van plan zjjn een serie aan vallen te beginnen op openbare gebouwen, scho len en ziekenhuizen. In Frankrijk heerst een verkeerschaos: een alge mene staking heeft de trei nenloop volledig stilge legd en in Parijs rijden de métro en de stadsbussen niet. Ook bij de PTT dreigt een algemene staking. Het personeel heeft looneisen gesteld, die tot heden niet zijn ingewilligd. President Kennedy heeft een groep van 1800 mariniers opdracht gege ven in Thailand te landen als de autoriteiten in Bangkok daarmee akkoord gaan. Negen Amerikaanse oorlogsschepen zijn met het oog op de moeilijke si tuatie in Laos uit Hong. kong vertrokken. De vroegere Joegoslavi sche vice-president Milo- van Djilas is wegens het verraden van staatsgehei men veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en acht maanden. Hij zou die geheimen wereld kundig hebben gemaakt in z'n boek „Gesprekken met Stalin", dat op 25 mei in New York zal verschijnen. In vele streken van Spanje waar wordt ge staakt, hebben de werkge vers aangeboden hogere lonen te betalen, als de produktie wordt verhoogd. Franco zou opdracht heb ben gegeven een einde aan de stakingen te maken, zelfs indien daarmee aan zienlijke concessies zouden zjjn gemoeid. (Van onze speciale verslaggever Link HOLLANDIA, dinsdag. ONDER BESCHERMING van twee Mitchell-bommenwerpers hebben vanmorgen om half zeven plaatselijke tijd vier Dakota's C-47 toestel len tenminste veertig (vermoedelijk zestig of meer) parachutisten neer gelaten bij Fak-Fak. De van Ambon of Ceram opgestegen toestellen kwa men in twee droppingsgolven; de eerste golven brachten parachutisten neer enkele uren gaans oostelijk van Fak-Fak, de tweede in de buurt van Kokas. De beide Mitchell's werden onder vuur genomen door een Nederlandse onwerzeebootjager. Hier in Hollan- die bestaat het vermoeden dat deze toestellen opdracht hadden Fak- Fak (achttienhonderd inwoners) te bombarderen anders kan men niet verklaren dat bommenwerpers ten geleide waren meegestuurd. Men is zich hier bewust dat dit de gevaarlijkste invasie is, die tot nu door de Indonesiërs is uitgevoerd. Het doel is kennelijk een bruggehoofd te vormen op het schiereiland Onin, waar de veer tig eerder gelande parachutisten nog steeds zijn ingesloten. Men heeft ontdekt dat drie dagen geleden ook versterkin gen via de zee zijn aangekomen, getuige een verlaten bivak dat thans is ontdekt aaHet antal Indonesische infiltranten op Onin bedraagt nu al met al omstreeks 120 man. verdeeld in drie kernen tussen welke geen contact bestaat. Het Neder landse opperbevel heeft onmiddellijk te genmaatregelen genomen. Van verschil lende kanten zijn versterkingen aange voerd en men wil alles op alles zetten om vandaag nog de sedert vorige week ingesloten groep te vernietigen. Men realiseert zich dat dit een harde strijd zal zjjn waarbij verliezen zullen worden geleden. Fak-Fak. waar behalve 200 Europea nen ook 600 Indonesiërs wonen, is sinds vanmorgen geheel van de buitenwereld afgesloten. Alle burgerluchtvaart is ver boden en journalisten (di evan alle de len van de wereld naar Nieuw-Guinea komen) worden niet toegelaten. De be volking is rustig, weliswaar ligt het operatieterrein hemelsbreed niet vei weg. maar desondanks is het uren en soms dagen gaans verwijderd. Een deel van de nieuwe groep infiltranten is mid den in de jungle neergelaten. De sol daten zijn goed bewapend met machine geweren. brenguns en handgranaten. Vermoedelijk behoren zij tot de 128 In donesische parachutisten over wie de gevangen genomen Batakker vorige week Vraag is hoe de kampongbewoners zover ze niet met wapengeweld tot hulp zijn gedwongen. In Hollandia is de stemming ln mi daar acties als deze niet waren verwacht. En men verwacht dat er nog meer inva sies zullen volgen. Men hoopt dat Je toestromende journalisten alle facili teiten zullen worden verstrekt, ook op het operatieterrein, daar geheimzinnig heid een anti-propagandistische uitwer king zou hebben. Te Djakarta heeft generaal Nasoetlon. chef-staf van het leger en minister van verdediging, het uitwerpen van para'» boven verschillende delen van Nleuw- Guinea bekendgemaakt. Hij verklaarde dat de infiltratie door Indonesische sol daten voortgaat en niet zal ophouden Onder donderend applaus zeide hij ,,Op het ogenblik kunnen wij West-Iriau elk ogenblik veroveren. De Indonesische strijdkrachten zijn gereed om onze jeugd uit de lucht en overzee te heLpen" (Van onze soc.-econ. redactie) TLTET GESPREK dat gisteren heeft plaatsgehad tussen het College van Rijksbemiddelaars cn vertegen woordigers van werkgevers en werk nemers in het grafisch bedrijf, geeft reden tot gematigd optimisme. Het college bleek weliswaar niet bereid in te gaan op een suggestie, die het Cen traal bureau voor de grafische bedrij ven vorige week reeds schriftelijk had gedaan, maar het College bleek wel bereid aan de wensen van partijen enigszins tegemoet te komen. Partijen hadden het College voorge steld de c.a.o. voor het grafisch bedrijf vereenstemming met de wensen van het College goed te keuren, maar er zou een dispensatie-mogelijkheid voor de dagbladen moeten komen. Het Centraal Bureau zou de bevoegdheid moeten krij- aan de typografen bij de dagbladen, die ook op zaterdag werken, toe te staan slechts 42uur per week te werken, na uur op zaterdag honderd procent toeslag te ontvangen en een toeslag voor ploegenarbeid van vijfentwintig procent Het College wilde hier niet in treden, naar wel bleek men bereid de 42';-urige verkweek te aanvaarden indien er door de betrokkenen ook zaterdags na één uur wordt gewerkt. Voor de honderd procent S f paanse stakers willen werken Prinses Beatrix, zoals zij giste ren bij de r.k. kerk in Athene flan kwam. waar het huwelijk ferd voltrokken tussen prinses Sophia en prins Juan Carlos van Spanje De Spaanse crisis is gisteren de krl tieke week ingegaan. Als de stakingen nog een week voortduren bestaat de mogelijkheid dat zij zich zullen uitbrei den in plaats van minder te worden. De stakingsgolf nu in zijn vierde week heeft zich weliswaar uitgebreid tot Barcelona waar 5000 arbeiders van een autofabriek het werk hebben neerge legd. er zijn echter aanwijzingen dat de staking aan het verlopen is. vooral in de omgeving van Bilbao Werkgevers hebben hogere lonen ge boden op voorwaarde van een hogere produktie. De stakers hebben toegezegd op de hogere lonen het werk te willen hervatten als over de hogere produktie eerst nog onderhandeld wordt. Arbeids- leiders zijn van mening, dat het afkon digen van de noodtoestand door gene raal Franco er toe heeft bijgedragen dat de stakingen zich hebben uitge- toeslag zou echter op zaterdag niet de aangehouden blijven. Naar wij voorts vernemen, heeft de aangevraagde audiëntie van het bestuur van de Nederlandse Dagblad Pers bij de minister-president nog niet plaatsgehad. Het lijkt niet uitgesloten dat de minister president de N.D.P. voor deze aangelegen heid zal verwijzen naar de minister van sociale zaken en volksgezondheid. Eén van de hoogtepunten van de huwelijksvoltrekking in de ortho doxe kerk was het moment waar op de kronen boven de hoofden van bruid en bruidegom werden gehouden. In maart 1962 zijn 5234 woningen vol tooid In maart 1961 waren het er 6494 In het eerste kwartaal van 1962 kwamen 15.400 woningen gereed, tegen 16.910 ir bet eerete kwartaal 1951. In het eerste kwartaal werd met 19.28f woningen begonnen, tegen 23.359 wonin een in de overeenkomstige periode van 1961. Er zjjn er ruim 113.000 in aanbouw. Vandaag zijn de spoorwegarbei ders in het grootste deel van Frank rijk in staking gegaan. In Parijs staakten veel buschauf feurs en verschillende metro-treinen kwamen tijdens het spitsuur tot staan. Slechts één procent van de stadsbussen reed. De staking vanmorgen on tijd begonnen. De transportarbeiders willen een kertere werkweek en toeslagen die de regering niet wenst te geven. Er zullen deze week nog meer sta llingen gehouden worden, in genatio naliseerde industrieën en overheids diensten. Het verkeer op de grote lijnen onder vindt hinder; het meest getroffen zijn de verbindingen tussen Parijs en de Rivièra cn het zuidoosten. Alle spoorwegvakbonden steunen de slakingen. Zij eisen hogere lonen, kor tere werktijden en betere pensioenvoor- waarden voor de arbeiders. Voor ons land had de staking tot ge volg. dat de ETT-tereinen Amsterdam Parijs niet reden. De D-trelnen gingen in het gunstigste geval tot Aulnoye aan de Franse grens, maar meestal kwam men niet verder dan Brussel. Overal ondervond het treinverkeer op de inter nationale lijnen vertraging. Tweede versnelling is er nu al door economische gemeenschap heeft in Brussel in beginsel besloten tot tweede versnelde afbraak van de onderlinge douanetarieven in de ge meenschap. Een formele beslissing kon nog niet worden genomen, daar van Italiaanse zijde gisteravond nog geen minister in Brussel aanwezig In aanwezigheid van de Italiaanse minister van nijverheid en handel. Colombo, zou vandaag het officiële besluit worden genomen, waarmee op 1 juli de douanetarieven voor indus triële produkten met een extra tien procent omlaag zullen gaan en de tarieven voor een aantal landbouw- produkten met vijf procent. Hiermee zullen sedert het begin van de E.E.G de douanerechten in het onderlinge handelsverkeer in de gemeenschap met 50 procent zijn afgebroken en voor landbouwprodukten van 30 tot 35 procent. De laatste hinderpaal werd weggeno men door de aanvaarding door de Duit- Ook huurcompensatie sociale verzekering (Van onze soc.-econ. redactie) Bij het bestuur van de Stichting var de Arbeid wordt thans met voortvarend heid gewerkt aan een spoedig uitbren gen van het advies inzake de compen saties van de huurverhoging voor de uitkering krachtens de sociale verzeke ring. De voorzitter van de sociale ver zekeringscommissie heeft reeds het ver zoek ontvangen op de korst mogelijke termijn te vergaderen. Verwacht wordt dat aan de regering zal worden voorgesteld de uitkerings- grens voor de daguitkering te brengen van 22.op 22.50. Ook zal de pre- miegrens verhoogd moeten worden, maar dit geschiedt pas met ingang van het volgend jaar. Hoogstwaarschijndelijk wordt het advies nog deze week vastgesteld en kan het begin volgende week worden uitgebracht. De sociale verzekeringis- commissie van de Stichting van De Arbeid heeft het advies niet eerder kunnen vaststellen, omdat men moest wachten op het advies over de compen satie van de huurverhoging in de lonen waarop de compensaties in de uitkeringen krachtens de sociale wetten gebaseerd moeten zijn. In de nabijheid van Christmas Island, in de Stille Oceaan, hebben de Amerikanen gisteren weer een kern proef in de atmosfeer genomen. De bom werd uit een vliegtuig geworpen en was van de middenklasse. se bondsrepubliek van een beperkte liisl van landbouwprodukten, waarop de snelling eveneens wordt toegepast en Nederlands besluit genoegen te ne met het feit, dat van deze lijst gras- klaverzaad door de Duitse delegatie is afgevoerd. De besprekingen over de „tweede ver snelling" zijn reeds eind.vorig jaar be gonnen met de Nederlandse eis, dat de extra-tariefverlaging voor alle land bouwprodukten zou gelden. Aanvankelijk bestond van Nederlandse zijde nog be en tegen het schrappen door Duit land van gras- en klaverzaden. Ironisch merkte de Nederlandse minister van economische zaken, drs. J. W. de Pous. tüdens de bespreking in de minister raad gisteren echter op, dat Nederland bereid was ook deze „concessie" te doen „gezien de ernstige bedreiging voor de Duitse economie." Het tarief op sommige zaden be draagt namelijk één procent en een extra-verlaging van vijf procent zou dai tarief dus tot 0,95 procent terugbrengen. Op de lijst van landbouwprodukten komen thans onder meer nog voor le vende dieren (ezels), bepaalde planten en sierteeltprodukten, vleesgrondstoffen voor de worstfabricage, schelpdieren, oliehoudende zaden, koffie, thee. spece rijen, hop. cacao, azijn en vlees- en visconserven. De extra-verlaging van 10 procent van de douanerechten voor industriële pro dukten en van vijf procent voor bepaal de agrarische produkten zal reeds op 1 juli kunnen Ingaan, daar de douane diensten in de zes E.E.G.-landen reeds bij voorbaat de nodige maatregelen hebben getroffen. ir. voerd door officiële land- cn luchtstrijd krachten, die optraden volgens een gecoör dineerd plan. dat van tevoren was op gesteld" zo luidt letterlijk een zin uit de brief die de Nederlandse regering op 5 mei richtte aan de Verenigde Naties om voor het forum van de wereld vast ts leggen dat Indonesië zich schuldig maakt aan agressie. De moeite die men zich toen nog moest geven om aan een wereld die in dit geval maar het liefst de ogen sluit, aan te tonen dat de Indonesische infiltra ties in Nieuw-Guinea niet zo maar „spel- deprikken" waren maar onderdelen van een strategisch plan met als doel ver overing die moeite zal men zich thans niet meer behoeven te geven. Generaal Nasoetion verhult als opperbevelhebber van de Indonesische strijdkrachten hele maal niet meer dat zijn land agressie pleegt. Openlijk deelt hij mee dat Indo nesische parachutisten (door hem dan „vrijwilligers" genoemd) zijn neergelaten op Nieuw-Guinees grondgebied en in dit stadium kan men zijn woorden moeilijk meer anders uitleggen dan als een for mele oorlogsverklaring. Daarop behoort van Nederlandse zijde een al even formeel antwoord te komen. De brief van 5 mei is alleen maar ter kennis gebracht van alle landen die tezamen do Verenigde Naties vormen er werd niet gevraagd om een bijeenkomst van de Vei ligheidsraad of om maatregelen om do Indonesische agreessie te keren. Nu Indo nesië formeel heeft aangekondigd dat de oorlogstoestand bestaat, nu kan Nederland niet anders meer doen dan de zaak voor leggen aan de Veiligheidsraad, want de vrede Is in gevaar. Om nog een andere reden lijkt langer uit stel van officiële stappen bij de Veilig heidsraad onverantwoord: het is duide lijk dat de communistische Invloed op de regerlngspoiltiek van Djakarta met de dag toeneemt. Het land holt naar een econo mische chaos. De hysterische lust om Nieuw-Guinea te „bevrijden" moet de aandacht van deze chaos afleiden. Voor die „heldenstrijd" krijgt men wapens ge leverd uit de communistische landen. Die wapenieveranties doen weinig meer dan de economische chaos vergroten. En daar mee is de cirkel van Moskou's bedoelin gen rond, want volgens oud recept ge looft men Immers dat uit de „chaos van het kapitalistisch systeem" de communis tische heilstaat wordt geboren, liet Westen kan deze ontwikkeling niet langer onverschillig laten. Uit de jongste aanslag op Soekarno wordt duidelijk dat grote groepen Indonesiërs zich verstikt gevoelen in het communistische-dictato- riale systeem van hun president zolang die krachten nog leven is het nog tijd voor het Westen. F.cn moordaanslag als deze Is te veroor delen maar mag het Westen de goed- willenden nog langer in de steek laten? Amerika treedt thans ferm op In Laos moet het eerst ook in Indonesië zover ko men? Of is het communisme in Indonesië in feite al verder gevorderd dan in Laos? Die vraag moet in de overleggingen van president Kennedy met zijn raadgevers toch een reële vraag zijn. (~hm «en krachtig hogedrukgebied, dat ten noordwesten van de Azoren is gelegenwordt thans maritieme lucht naar de Noordzee getransporteerd. Aan de rand van dit hogedrukgebied, waarin de druk tot boven 1045 mb. is gestegen ontstaan storingen die het weer een on bestendig karakter geven. Een van de storingen veroorzaakte vooral in de nacht van maandag op dinsdag repen, een t'ol- gendc nadert uitdiepend de Schotse kust en zal waarschijnlijk naar de Noord zee trekken. Na een korte periode met opklaringen zal hij opnieuw regen in ons land brengen. Het weer zal niet meer zo koud zijn als de laatste dagen het geval wasomdat de maritieme lucht hogere maximum temperaturen toelaat. De Bilt verwacht tot woensdagavond Vannacht enkele opklaringen, morgen overdag zwaar bewolkt met op de mees te plaatsen enige regen. Matige tot krach tige wind tussen noordwest en zuidwest. Iets minder koud. (Opgemaakt 11.15 u ZON EN MAAN Woensdag zon op 4.46. ander 20.28 uur. Maan op 16.53, onder 3.59 uur. 19 mei laatste kwartier. Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 16 mei: 1.16 vm.; 13.37 n.m. HET WEER BV EUROPA Rapporten hedenmorgen seven uur drukknop op het groene tele- tannië, met generaal met Harold Macmillan, minis- sische tolk op het Witte Huis „gouden telefoon" ln het on- president Kennedy ter-president van Groot-Brit- moeten komen. Het idee is te rlergrondse hoofdkwartier van halve berde gebracht door het strategische luchteom- tevens verbin- foontoestel op het bureau van Gaule, president van Frank- die menen dat een desastreuze mando te Omaha in Nebras«,w» president Kennedy wenselijk rijk, en met Konrad Adenauer oorlog vermeden zou worden ka. Dit is de lijn, waarlangs knoppen worden gebruikt geacht wordt een druk knop. die de President een rechtstreekse verbinding geeft met het Kremlin. kanselier bondsrepubliek". Voor de laatste twee Dit Idee wordt'volgent he, bJ"?in',eJl.zlin nW!'" hlad door Womctej be!p,o. «ZfStJST „Verstrekkend? eigenlijk „Thans wordt ernstig over- niet", zegt het blad. Het is wogen een soortgelijke ver bekend dat president Kennedy binding tot stand te brengen op het ogenblik rechtstreekse met Nikita Duitse indien een van beide partijen bevel gegeven moet worden per ongeluk een kernprojec- voor het ontketenen van een tiel met kernlading zou lan- oorlog indien president functionarissen, ccren Kennedy dus bevel moet ge- rechtstreekse verbinding met Het artikel ln het tijdschrift ven voor een tegenaanval met slaat onder een foto van het kernwapens op de Sowjet- telefoontoestel met 18 druk- unie. Van de lijnen die ver- _v... knoppen op het bureau van de binding geven met Macmillan, zou president Kennedy de tc President De Gaulle en Adenauer is dc lefoon kunnen grijpen. „Een van deze 18 knoppen laatste maanden een druk ge- Chroesjtsjef. geeft dc President vrijwel on- bruik gemaakt. het Witte Huis hebben. Een Chroesjtsjefknop zou Iets ge heel nieuws zijn. Daardoor telefoonverbindingen heeft Daarvoor zou dan een Pus- middellijk verbinding met de Via de groene telefoon kan nen beginnen",

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1