likmoe k ÖTouronl Kf Adenauer roept Grewe uit Washington terug Commentaar „Laat Y.N. zorgen voor N.-Guinea" Kamerlid hield zijn sloot niet schoon Erkenning van D.D.R. niet onvermijdelijk Willen liberalen van minister Visser af? Groot aantal arrestaties onder O.A.S. in Algerije Diplomaat uit Volta (Afrika): DINSDAG 8 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHR1STELIJK-NAT10NAAL DAGBLAD „Stantvastltii k afcrlUwn m§n bert ia te a Ik os P «tl" Drieënveertigste jaargang no. 12472 Nieuwe reporlagereehst HET OMSTREDEN EILAND Eerste artikel heden op pagina 5 TERLOOPS heeft bondskanselier Adenauer gisteren medegedeeld, dat hij een spoedige vervanging van dr. Wilhelm Grewe, de Westduitse am bassadeur in Washington, wenselijk acht. Grewe is reeds voor overleg naar Bonn ontboden. Hij vertelde dit tijdens het bezoek, dat hij aan West-Ber- lijn bracht. Op een persconferentie had hij gezegd, dat geen enkele verant woordelijke instantie in Bonn noch een in Washington, enige indiscretie heeft begaan met betrekking tot de vertrouwelijke informaties, die de Amerikanen over hun plannen ten regering had verstrekt. De vervangi-reg vam Grewe werd ech ter wel met deze verstoring van de relaties tussen Washington en Boren in verband gebraoht. Uit de mededellimgen van Adenauer kan warden opgemaakt, dat hij zich (Van onze parlementsredactie) SOMBERE wolken trekken zich samen boven het hoofd van minis ter Visser. De bewindsman van defensie werd niet alleen tame lijk fel aangevallen in een hoofdartikel, dat het liberale Algemeen Handelsblad gisteravond publiceerde, maar bovendien berichtte het r.-k. dagblad De Tijd-Maasbode reeds, wie als zijn opvolger in aan merking komen. Het blad noemt in dit verband de vroegere minister van defensie Sydney J. van den Bergh en de voorzitter van de libe rale Eerste-Kamerfractie mr. H. van Riel. Nieuws in één oogopslag Bondskanselier Ade nauer acht spoedige ver vanging van dr. Grewe, Westduits ambassadeur in Washington, wenselijk en wil hem vervangen door een minder soepele figuur, nu alles erop wijst, dat de Ver. Staten ten aanzien van het Ber- lynse en Duitse vraag stuk een wat minder scherpe politiek willen volgen. Adenauer ont kende, dat erkenning van Oost-Duitsland onvermij delijk zou zijn. Politieke waarnemers in Moskou is het opgeval len, dat op de receptie ter Indonesische ambassade (waar mededeling werd gedaan van het bereikte akkoord over de levering van meer wapens) in het geheel niet is gezinspeeld op de kwestie Nieuw- Guinea. Men leidt daar uit af dat de Sow jetunie er momenteel niets voor voelt het NederlandsIn donesische geschil tot een openlijk militair conflict te maken. De Franse autoritei ten zijn overgegaan tot de arrestatie van vijf of zes Franse officieren, die ervan worden verdacht in contact te hebben ge staan met de voortvluch tige OAS-leider Argoud. een ex-kolonel, die onder de Franse militairen in West-Duitsland activitei ten ontplooit. Engeland en de Ver- Staten zijn verontrust over de verovering van de provinciale hoofdstad Nam Tha (Laos) door de com- munistisch-gezinde Pathet Lao-strijdkrachten. Zij overwegen op welke wijze zij een einde kunnen ma ken aan de voortdurende agressie. In Brussel Is verno men, dat de Belgische re gering binnenkort proto collaire stappen zal on dernemen tegen de 85-ja- rige koningin Elisabeth. Zij heeft zich zowel In Moskou als in Peking la ten lenen voor het be drijven van communisti sche propaganda. Naar het oordeel van de Bel gische bladen is het nood zakelijk, dat zij tegen zichzelf beschermd wordt Ook de Nederlandse vliegtuigfabriek Fokker heeft een ontwerp Ingezon den voor een nieuw type straaljager, dat in de toe komst door de NAVO- bondgenoten in dienst zal worden gesteld en dat zwaarder zal zijn dan de huidige Starfighter. De kritiek van het Algemeen Han delsblad richt zich met name op 's mi nisters bemoeiingen ten aanzien van Ne derlands bijdrage aan de verdediging van West-Europa en zijn optreden tegen de heer Van der Putten. Mocht de Eerste Kamer de volgende weck, wanneer de defensie-begroting behandeld wordt, aan de minister een getuigschrift „te laat en te weinig" ten aanzien van onze defensiebijdrage uit reiken. dan kan dat bezwaarlijk worden opgevat als een aanbeveling om op de ingeslagen weg voor te ga<an. Over de zaak-Van der Putten schrijft het A. H.. dat het beleid van de minis ter niet is geweest als van hem verwacht had mogen worden: smetteloos, recht aoor zee en eerlijk. „Wanneer men hem daarvan thans een verwijt maakt, is dat ln onze ogen niet ten onrechte Het blad besluit: ,,Door zijn optreden in de eerste ronde heeft minister Visser niet alleen de zaak-Van der Putten ver loren. Ook de sympathie en de steun van zeer velen onder zijn politieke vrienden heeft hij verspeeld. Maar a qui la faute?" Pasta I K 2 f I Spray haalt de meeste vlekken uit de meeste stoffen! van Berlijn aan de Westduitse niet bij de nieuwe Amerikaanse ge dragslijn wil neerleggen en diatt hiy Grewe wil vervangen door een figuur, die minder soepel is dan deze ervaren diplomaat. Overigens is Adenauers opmerking, dat alles beter bij het oude kan blijven en dat de situatie thans veel gunstiger is dan lange tyd het geval is geweest, in dit licht gezien veelbetekenend. Adenauer reageerde op een mededeling van Walter Ulbricht. de filiaalhouder var Chroesjtsjef in Oost-Duitsland, als zou d« erkenning van de zgn. Deutsche Demo' kratische Republiek (DDR) onvermijde lijk zijn. De kanselier ontkende dit. In geen enkel internationaal akkoord mag volgens hem de volkenrechtelijke erken ning van het communistische regime de Sowjetzone van Duitsland worden op genomen. „Wanneer er buitenlandse trole komt op de corridors naar West- Berlijn. zal daarin geen erkenning dat regime besloten liggen." aldus Aden- Hij zei nog eens duidelijk dat er geen erkenning ligt in een internationale con trole-autoriteit bestaande" uit dertien le den, met onder meer vertegenwoordigers van West-Duitsland, West-Berlijn, de Duitse Sowjetzone en van Oost-Berlijn. Maar omdat er altijd mensen zullen ziin die hieruit wel een dusdanige erkenning concluderen, zou het de bondskanselier „liever zijn", wanneer Oost-Berliin en Bonn geen deel uitmaakten van een der gelijke autoriteit. Hij bestreed dat bij de Amerikaans- Russische polsingen ook over andere problemen gesproken zou zijn dan de oplossing van de kwestie-Berlyn. HU zei, dat er geen sprake van Is dat het Westen in zou gaan op de Sowjet-eis dat de geallieerde troepen Berlijn moe ten verlaten. Over de telegrammen dip hij naar aanleiding van de polsingen in Washington had ontvangen, zei Aden auer: Deze zijn verschrikkelijk verve lend. omdat ze nooit iets nieuws be- EEG niet te groot Over de E.E.G. zei Adenauer, dat de gemeenschappelijke markt niet te groot moet worden, omdat zü anders aan kracht zal inboeten. HU zwaaide grote lof toe aan mr. Stikker, die hü dank be tuigde voor zijn onvermoeide werk en zijn begrip voor de Duitse kwestie. Aden auer schreef de buitengewone resultaten van Athene voornamelUk aan mr. Stik ker toe. Hij kondigde verder voor West- Berlijn nieuwe belastingverlagingen aan. die eveneens voor kapitaalinvesteringen zullen gelden. De maatregelen zullen het zomerreces bij het parlement zie pagina 9 De 21-jarige militair B. van der Bij uit Arnhem is om het leven gekomen toen hij met zijn motor onder Huissen in een bocht tegen een afrastering reed Hij sloeg over de afrastering heen en kwam in het water terecht. Hoge officieren gevangen gezet \TI1F OF zes Franse officieren, onder wie één generaal, zijn gearresteerd of onderworpen aan militaire „sanc ties". Dit bericLl dat gisteren al door een Frans avondblad werd gepubli ceerd, is door welingelichte kringen in Parijs bevestigd, met dien verstande dat het avondblad de arrestatie van 13 officieren had gemeld, onder wie twee generaals. Deze maatregelen staan in verband met pogingen van de voortvluchtige OAS-leider Argoud, 'n ex-kolonel, om onder de Franse mili tairen in West-Duitsland medewerking te verkrijgen voor een komplot tegen de regering. In totaal werden 152 personen, ver dacht van medewerking aan de O.A.S. in arrest gesteld. Inmiddels duurt het onderzoek naar de activiteiten van ex-kolonel Argoud in West-Duitsland nog voort. De be trokken Franse officieren zouden hei melijk besprekingen met Argoud heb ben gevoerd of niet hebben verhinderd dat hij anderen ontmoette. Argoud. die vorige maand een bezoeK aan Duitsland bracht wordt beschouwd als een van de theoretici van de OAS- oppositie tegen het bewind van presi dent De Gaulle. Hij zou een links-na tionalistisch bewind in Frankrijk willen vestigen, dat door sommige commenta toren een soort nationaal communisme wordt genoemd Argoud vluchtte na de putsch in Al giers van een jaar geleden naar Spanje In februari van dit jaar ontsnapte hij van de Kanarische eilanden waar de Spaanse overheid hem had geïnter neerd. Argoud schijnt overigens in West- Duitsland niet de medewerking te heb ben gekregen waarop hij had gehoopt Sinds op 19 maart de wapenstilstand werd afgekondigd, zijn duizend mensen bij aanslagen gedood. Het duizendste slachtoffer viel gisteravond in Algiers, waar de O.A.S. de gehele dag door rust heeft gezaaid. Gisteren werden in geheel Algerije aanslagen gepleegd, die aan 30 mem... het leven kostten. Er vielen 29 gewon den. De slachtoffers behoorden voor namelijk tot de mohammedaanse be volkingsgroep. Opvallend is dat de O.A.S. de laatste dagen het gemunt schijnt te hebben op vrouwen. Men gelooft dan ook dat de commando's te dien aanzien nieuw structies hebben gekregen. In een geval konden de militairen de woedende mo hammedanen niet meer in bedwang houden. Zü verbraken de afzetting en wisten een Europeaan met messteken te vermoorden. Het Koninklijk gezinzijn elfstedentochtdoor If&estvie- rend Nederland". Boven: een vrolijke foto van de Koningin en de Prins, toen zij tussen de bloe men de eretribune op de Gro ningse Grote Markt verlieten. Onder: in Leeuwarden viel even een licht buitje. Onder de para plu's van het prachtige Friese défilé op het Wilhelminaplein echter best te volgen. (Verslag óp pagina 7). Oefening op zondag wekt teleurstelling (Van onze soc.-econ. redactie) Het bestuur van de Ned. Chr. Onder- Officieren Vereniging heeft telegrafisch bü de minister van defensie protest aangetekend tegen de voorgenomen oefening van legeronderdelen in West- Duitsland op zondag 27 mei. Het gaat hier om de oefening Back Lash. die op 26 en 27 mei wordt gehouden. Het hoofdbestuur van de N.C.O.O.V. spreekt zijn ernstige teleurstelling uit over de goedkeuring van de minister voor deze oefening, zij het dan ook dat minister Visser deze bij wijze van hoge uitzondering heeft gegeven. Do N.C.O.O.V. heeft de voorzitters van dp drie prot. chr.- fracties in de Tweed* Kamer ook telegrafisch van haar stap pen bij de minister op de hoogte ge steld. De minister heeft ztjn toestemming voor de oefening op zondag 27 mei ge geven, vooral omdat door de keus van deze dag voor de oefening het scheep*- vaartverkeer het minst gestremd wordt Het hoofdbestuur van de N.C.O.O.V spreekt de wens uit, dat de minister alsnog maatregelen zal kunnen en wil len nemen, waardoor de zondagsheili ging op genoemde datum zal wordeD verzekerd. Ondergrondse proef in de Ver. Staten De Ver. Staten hebben gisteren op het proefterrein in Nevada een onder grondse kernproef genomen van gerin ge sterkte. De atoomenergie commissie die de proef bekend maakte, verstrekte geen nadere details. De 34-jarige N.S.-elektrlciën G. van Dijk uit Amersfoort is vanmiddag bij werkzaamheden aan de bovenleiding in Den Dolder van een ladderwagen ge vallen. De man was op slag dood. TNE AFGEVAARDIGDE van Op- per-Volta bij de Verenigde Na ties, Guirma, die onlangs Nederlands- Nieuw-Guinea heeft bezocht, heeft in New York verklaard, dat het vraag stuk van Nieuw-Guinea niet is of de bevolking tot Nederland of tot Indo nesië behoort, maar hoe men het hes- te de Papoea's op het peil van deze eeuw kan brengen. Een tijdelijk be stuur van de V.N. lijkt hem de beste oplossing. Hij noemt het meer een menselijk dan een politiek vraagstuk, want het is een schande dat bevolkin gen in het atoomtijdperk nog in het stenen tijdperk leven". De stelling, dat de grenzen van een pas onafhankelijk gebied noodzakelijkerwij ze moeten overeenkomen met het oude koloniale gebied, is gevaarlijk en oor logszuchtig. Talloze koloniale grenzen, vooral in Afrika, waren kunstmatig en wat Nieuw-Guinea betreft, zou vereni ging van het westelijk deel met Indone sië. zoals de Indonesische regering eist, misschien tot gevolg hebben dat de kunstmatige verdeling van het eiland wordt gesanctioneerd. De V.N. moeten gunstig reageren op het verzoek van de Nederlandse rege ring, die vraagt de zorg voor westelUk Nieuw-Guinea op zich te nemen tot de bewoners zich voldoende bewust i(jn van de politieke, economische cn andere vraagstukken bü de beslissing over hun toekomst. en probeert de V.N. te helpen by haar pogingen een oplossing te vinden zonder oorlog of ander geweld. Ambassadeur Telli van Guinee klaarde dat zijn land zich kant tegen de zienswijze van Guirma. In de geving van de A.A.-groep wordt ge zegd dat de opvattingen van Guirma scherpe tegenstellingen in de mach tige groep opriepen. Voor vervolg zie pagina 9 op! EN 27 MEI zal in het grensgebied i Noord-Limburg. Oost-Brabant cn West-Duitsland een grote geallieerde mi litaire oefening worden gehouden in het oversteken van rivieren. Een blik op de kalender toont aan. dat de 27ste mei een zondag is. Dit laatste is ook de minister van defensie niet ontgaan. Echter, bij deze oefening zal de scheepvaart moeten wor den gestremd en om de overlast aan de scheepvaart tot een minimum te beperken heeft de minister, zij het bij hoge uitzon dering, goedgevonden, dat er op zondag wordt geoefend. Wij voor ons menen deze ministeriele be slissing te moeten betreuren cn wij stem men in met het protest daartegen van de Vereniging van christelijke onderofficie ren. Dat wij de landsdefensie goedgezind zijn, mag hekend heten; tot haar hoge doel einde behoort ook de bescherming van die waarden, waarop wij ook als land en volk bijzondere prijs stellen en waaraan wij bijzondere betekenis hechten. Tot die waarden rekenen wij ook de handhaving van de zondagsrust. Wat zien wij nu gebeuren? Dit. dat ter- wille van een deel van ons economisch leven een deel van de zondagsrust wordt opgeofferd. Met andere woorden, bij af weging van waarden wordt de handha ving van de zondagsrust geacht de lich tere te zijn. En daarmede is naar onze mening dit ministeriële besluit geoordeeld en veroordeeld. Een van de kenmerken van onze tijd is de sterke accentuering van het materiële. We leven, zegt men, in een welvaartsstaat. Het valt inderdaad niet te ontkennen en daarin is ook veel waarvoor ons allen dankbaarheid past. Maar zulk een tijd vertoont ook gevaarlijke aspecten, vooral wanneer het materiële tot maatstaf wordt. Dan dreigen geestelijke waarden al te ge makkelijk op het tweede plan te komen. Dc ministeriële beslissing voor deze mili taire oefening op een zondag is een be wijs, dat ook de bewindsman aan dit ge vaar niet is ontkomen. Toegegeven, het gebeurt, zoals met na druk wordt gesteld, bij hoge uitzondering. Maar in de eerste plaats bewijst dit excuus dat men zich toch wel bewust is wat aan de orde is. En in de tweede plaats vraagt ook een hoge uitzondering een bevredi gende motivering. Uit liet bovenstaande blijkt wel, dat deze motivering in het on derhavige geval naar onze mening niet is gegeven. Zij was ook niet bevredigend te geven. Het materiële heeft het gewon nen. Het komt op ccn nederlaag neer. (B1TA) „AIs u in het vervolg weer mijn broek maakt, kan ik hem misschien beter eerst even uittrekken." Guirma betoogde op de dat hy de uitnodiging landse regering voor e aanvaard in een sfeer va persconferentie van de Neder- :n bezoek had 1 grote objecti- Voor Indonesië is het opeisen van Nieuw-Guinea even logisch als het op eisen van naburige eilanden zoals Au stralië of de Philippijnen. zeide Guirma. De Amerikaanse negerverslaggever, Charles P. Howard, vroeg waarom Guirma kwam „om propaganda te ma ken voor een koloniale mogendheid in het licht van het feit. dat de Afri kaans-Aziatische groep tracht het kolo nialisme te liquideren". Guirma ant woordde dat hij geheel anti-kolonialist is J?EN hogedrukgebied waarin in zuid- Frankrijk en het Alpengebied weer voorkwamheeft zich afgelopen 24 uur naar Italië verplaatst. In het over gangsgebied tussen de warme lucht en koelerewelke rond een depressie ten westen van de Britse eilanden stroomt, trok een randstoring van Spanje over Frankrijk in de richting van midden Duitsland. Deze bracht op verschillende plaatsen onweer en in het uiterste zuid oosten van ons land tijdelijk regen. Boven het zeegebied tusen Ierland en de Azoren blijft de luchtdruk stijgen waar door de winden boven de Britse eilanden het weer in europa Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN 8 mei: 5.49 v.m.; 18.17 n.m. 9 mei: 6.34 vzn.; 18.59 n.m. Deze voeren enigszins onstabiele polaire lucht naar ons land, waarin naast opklaringen morgen in hoofdzaak in de oostelijke provincies plaatselijk enkele buien zullen voorkomen. In het tempe- ratuurverloop komt weinig verandering. De Bilt verwacht tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met plaatse- lÜk enkele buien. Zwakke tot matige 5/J®nbur* westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Woensdag: zon op 4.57. onder 20.16 uur; Rapporten hedenmorgen zei 41 Temper. - 1 d S£ «8 lid andere sloten," gisteren een Tweede-Kamer lid de heer J. H. W. van K bij zijn verklaring, dat de jypjN SLOOT is breder en meninj toejedaan nij eiste bank te Arnhem, maar werd dieper dan de meeste 75 gulden boete of vijftien toen aangehouden. betoogde dagen hechtenis. De weer opgeroepen ge tuigen van het polderdistrict, Over het slootje is heel wat onder wie ook de dijkgraaf, voor de rechtbank in Am- te doen geweest. Door de bicven bij hun verklaring, hem. Hij stond terecht omdat kantonrechter in Tiel werd dat de schouw, ook bij her hij in 1958 een slootje op zijn de heer Van K. indertijd schouw, niet voldoende ge- terrein niet conform de bepa- veroordeeld tot een geldboete schoond was. Er zou nog een i u_uu u ejf gU|flen pe hecr VaD z0(fenaamdc viltlaag in heb- .„Vl UC(ill||ir„ K. gingin beroep. De zaak hen gezeten, doch de juiste dat iemand, die zelf land De heer Van K. bleef ook opgegroeid, niet het belang een goede afwatering in sloot, die niet op de legger ziet. Per jaar worden er tien- het polderdistrict, staat van het polderdistrict, ""i" J!S* en van secundaire betekenis is. wel voldoende geschoond was geweest. tallen miljoenen guldens uit gegeven om de afwatering in ons land te verzekeren en dan blijken er mensen te zijn, de bepalingen niet C. G. Phal, was een andere diende hierna voor de recht- diepte hadden zij niet gepeild, bouwer is en in de polder ls verweet. De officier zei in zijn re. voldoen, aldus mr. Phaf, die quisitor niet te begrijpen, de heer Van K. qualitate qua het gebrek aan medewerking Kopenh. Aberdeen Wenen Inabruck Belgrado Madrid Mallorca

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1