Ilicuwe £ei&srt)e (fourattl NEDERLAND KLAAGT INDONESIË AAN lm Commentaar Actie bij V.N. Navoraad en Duivels plan van OAS verijdeld Dag voor de verkeersveiligheid Agressie en bedreiging van de vrede Auto ontwijkt eend en rijdt meisje dood Venezuela bedreigd door linkse opstand ZATERDAG 5 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12470 F. OIEMES Dr. E. DIEMER CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „Stunt»irettri> fs ghrblma mjn bert ia Uijljcospocf in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nieuwegracht 810 UTRECHT TN EEN BRIEF aan de onder-secretaris-generaal der Verenigde Naties, Ralph Bunche, heeft de Nederlandse regering Indonesië beschuldigd van agressie en van rechtstreekse bedreiging van de vrede. In de brief wordt melding gemaakt van het neerlaten van Indonesische parachutisten in de nacht van 26 op 27 april j.l. bij Fak-Fak. In Athent heeft minister mr. J. M. A. H. Luns tijdens een bijeenkomst van de Navo-raad scherpe kritiek geuit op de politiek die de Ver. Staten ten aanzien van Nieuw-Guinea voeren. Minister Rusk zou vandaag met zijn Nederuandse collega lunchen en dan de kwestie-Nieuw-Guinea bespreken. De heer Rusk zal volgende week in Canberra met de ministers van buitenlandse zaken van Australië en Nieuw-Zeeland het Nederlands-Indonesische geschil aan een bespreking onderwerpen, zo is vanmorgen uit Washington gemeld. Aan het begin van de middag maakte het mininsterie van defensie in Den Haag gisteren in een com muniqué melding van het afwerpen der Indonesische parachutisten bij Fak-Fak (waarvan reeds werd mel ding gemaakt in een deel onzer vo- Nieuws in één oogopslag Meit Ikrainsilteggiinigen, stil le itodhiten en herdienkiings- diensiten heeft Nederland gisteravond de gevallenen uit de oorlog (herdacht. Ko- ningiin en Prins legden een krans aan de voet van het nationale monument op de Dam dn Amsterdam. 'Minister Luns zou van daag dn Athene met de Amerikaanse min. Dean Rusk 3en gesprek hebben over Niieuiw-Gudwea. Voor TTo.raaci legde mr. Luns gisteren een (krachti ge verklaring af over de Amerikaanse Niieuiw-Guii- meapolitiek. In New' York ds een Nederlandse nota over de jongste Indonesi sche infilfcratiepogingen aan de Ver. Naties ge stuurd. De Laatste aanval met parachutisten was aamlleiddmg, de ömfil- itraities thans ter kennis van de V.N. <te brengen. Nederland beschuldigt In donesië van agressie en rechtstreekse bedreiging van de vrede. Een aanslag van het Geheime Leger op de mos lim wijk van Algiers is gis teren mislukt. De bandie ten probeerden een tank wagen met vijf ton ben zine in de wijk te laten ontploffen, maar de wa gen liep, nadat de chauf feur eruit was gespron gen, vast tegen een trot toirband en ontplofte op 60 meter afstand van een flat waar Europeanen wo nen. De explosie eiste een slachtoffer en dertig ge wonden. Vandaag begint de vier daagse reeks bezoeken die het Koninklijk paar aan de provinciale hoofdste den brengt ter gelegen heid van zijn zilveren brui loft. Vanmorgen kwamen Koningin en Prins in Zwolle en vanmiddag zou den zij naar Arnhem gaan. Een explosie in een ijzergieterij aan de Schaar- dijk te Rotterdam eiste gisteren acht gewonden en een enorme brand in een opslagplaats van een wa genhuis in Overschie ver oorzaakte een schade van honderdduizenden guldens. Een breuk is ontstaan in de vakraad voor de klei ne metaalnijverheid. Na dat rijksbemiddelaars de c.a.o. hadden afgewezen, besloot de vakraad giste ren de situatie aan het loonfront nog eens te be kijken. De Alg. Ned. me- taalbond wenst aan dit beraad niet mee te doen. In Venezuela is een links geriohte opstand uitgebro ken onder leiding van 450 mariniers en militaire poli tiemannen in de kustplaats Caru-pano. Dc president heeft tevergeefs een ulti matum gesteld en vervol gens de grondwettelijke waarborgen opgeschort. Brandende benzineauto geremd TAE zelfbeheersing van de moslims in Algiers heeft gisteren weer een zware proef doorstaan, door een duivels plan van de OAS. Doordat de opzet mislukte, bleef het doden tal tot één beperkt en vielen er ver der alleen dertig gewonden. De O.A.S. had een benzinetankauto met een kneedbom in brand gestoken en het stuur met een fietskeltiqg vast gezet en haar toen in beweging ge bracht, met de bedoeling dat de wagen in de mohammedaanse wijk tot ont- ploffing zou komen. De auto kwam echter voortijdig tegen een trottoir band tot stilstand, waardoor de toeleg mislukte. Direct werd het gebied door troepen afgezet. Er werden vierhon derd arrestaties verricht. Dit alles veroorzaakte een gespannen toestand, die nog verscherpt werd door een machinegeweeraanval op een groep mohammedanen. Ook een aanval mei bazooka's op een mohammedaans hulzen, blok in Algiers zette veel kwaad bloed. Het Algerijnse persbureau in Tunis gooide olie op het vuur door de medede ling dat ten zuidwesten van Constantine de stoffelijke resten van vijfhonderd mo hammedaanse mannen en vrouwen waren gevonden; met prikkeldraad aan elkaar gebonden. Er zouden nog meer massa graven in het gebied zijn ontdekt. Inmiddels heeft de regering in Parijs krachtige maatregelen aangekondigd om de O.A.S. te vernietigen. De regerings woordvoerder verklaarde, dat het Alge rijnse referendum inzake zelfbeschikking, dat in september gehouden moet wor den, zal doorgaan „en dat de uitslag hier. van zal worden toegepast, hoe de toe stand van de publieke veiligheid dan ook Gisteravond is in Enschede een ernstig ongeluk gebeurd, waarbü het 13-jarige meisje J. Dinkelaar uit Enschede om het leven is gekomen. Twee andere meisjes, de 14-jarige G. T. en de 11-jarige J. A. liepen ernstige verwondingen op. De meisjes waren aan het spelen op de berm tussen een fietspad en een sloot, toen zü werden meegesleurd door een slippende auto. De bestuurder was uitge weken voor een eend met jongen, die de straat overstag. De auto sloeg over de kop. De bestuur der liep geen letsel op. moge zijn". Gisteren is in Algiers de Europese wijk Champ de Manoeuvres door duizenden soldaten doorzocht, ter wijl iedereen binnen moest blijven. Al leen de vrouwen hadden twee uur gele genheid boodschappen te doen. Een der maatregelen ter bestrijding van de O.A.S. is de opleiding van acht honderd mohammedanen, die in burger zullen worden gebruikt bij de bestrijding van het geheime leger. De voorlopige Algerijnse regering heeft Frankrijk verantwoordelijk ge steld voor de huidige moordpartijen. Zij twijfelt niet aan de goede bedoe lingen, maar klaagt wel, over de Euro pese steun aan de „fascisten" van de O.A.S. Binnenkort zal de F.L.N.-rege- ring maatregelen bekend maken, aldus beloofde minister Mohammed Yazid. De persdienst van de voorlopige rege ring gaf nog een bericht uit waarin werd aanbevolen dat de „lokale strijdmacht" in Algerije met de mos lim-militairen in het Franse leger moet worden geconcentreerd tegen de O.A.S. „Hun deelname aan de strijd zal een tegenwicht vormen voor hel wijdverbreide heulen met de O.A.S. op officiële posten", aldus het bericht. rige editie). De inlichtingen waren afkomstig van de bevolking. Het ci viele bestuur, gesteund door mili tairen, had geëigende maatregelen genomen, zo werd gezegd. Boven dien werd medegedeeld, dat op 2 mei boven Sorong en op 3 mei boven de baai van Kaimana onbekende vliegtuigen waren waargenomen. Er zouden, zo bleek uit latere pers berichten, enkele parachutisten door een militaire patrouille zijn opge spoord. Daarbij waren enige Indone siërs gedood. Anderen waren gevan gen genomen. Uit hun verhoor was gebleken, dat een deel van de para's in het oerwoud was gevlucht. Geen VN-optreden gevraagd In de brief van de Nederlandse rege ring, die werd overhandigd door de permanente afgevaardige bij de V.N.. mr. C. W. A. Schürmann, is niet om het optreden der volkerenorganisaties ge vraagd. Wel werd verzocht de brief te laten circuleren onder de delegaties bij de V.N. „Het is duidelijk", aldus de bried. „dat de Indonesische actie slechts kon worden uitgevoerd door officiële land en luchtstrijdkrachten, die optraden vol gens een gecoördineerd plan, dat var tevoren was opgesteld". Gezegd wordt dat, toen het geheime vooroverleg tus sen Nederland en Indonesië op 20 maart j.l. (inaanwezigheid van een neutrale waarnemer) begon, de Nederlandse re gering zich gerechtigd achtte te ver wachten, dat Indonesië zich van bedrei gingen met geweld en van gewelddadig optreden zou onthouden. Deze verwach ting was echter „onmiddellijk onge rechtvaardigd gebleken". Voor vervolg zie pag. 11) Gistermiddag heeft een zware explosie een ijzergieterij aan de Rotterdamse Schaardijk in een ruïne veranderd. De ontploffing had plaats in een oven, waarvan de bodem naar alle waarschijn lijkheid was verzakt. Acht arbei- twee zeer ernstig. (Voor verslag zie pagina 9). V- Waalsdorpervlakte op de vierde mei. De zon is nu bijna onder. Er fluit een enkele vogel in de duinen. De stilte verdiept zich acht uur in de avond. Hier werden de achttien terechtgesteld, over wie Jan Campert zijn ballade schreef. Hier komen telkenjare honderden mannen en vrouwen in stille tocht bijeen om in grote eenvoud de gevallenen te gedenken. Noodtoestand afgekondigd raffinaderijen van Curacao van olie voorziet is een links-georiën teerde opstand uitgebroken, die ge leid wordt door ca. 450 manschappen van het marinierskorps en de mili taire politie in de kustplaats Caru pano. De opstandelingen verstrekken wapens aan communisten en andere uiterst linkse elementen. President Betancourt, die de rebellen tever geefs een ultimatum had gesteld, heeft de grondwettelijke waarborgen opgeschort. Gisteravond stelde Betancourt hel ultimatum: overgave voor zonsop gang of vernietiging. Hij sprak niei van strijd, maar veroordeelde de 'Cubanisatie'-beweging en verklaar de, dat het garnizoen vandaag her overd zou worden. Gezagsgetrouwe troepen rukken naar Carupano op. De rebellen-radio beweert, dat ze bij de plaats Mariquitar op de vlucht zijn geslagen en dat de opstandelingen de plaatsen Rio Caribe, El Pilar en Caan in de omgeving van Carupano hebben veroverd. Er zouden nu twee torpedo- bootjagers op weg naar de stad zijn om te helpen bij het onderdrukken van de opstand. Het vliegveld van Carupano is gebom bardeerd om te voorkomen, dat van Cuba af hulp aan de opstandelingen wordt gegeven. De autoriteiten in de hoofdstad Caracas zeggen, dat de op stand deel uitmaakt van een bewegin 1 van de communistische partij en andere linkse elementen om de regering van president Betancourt omver te werpen Betancourt is zoals bekend een voor stander van Kennedy's 'alliantie-voor- vooruitgang-programma' en een fel tegen stander van Cuba's Fidel Castro. Aanvankelijk was men van plan, de opstandige troepen van de lucht uit aan te vallen. De plannen om de rebellen in hun kazernes te bombarderen heeft men evenwel moeten opgeven, omdat dezen zich verschanst hebben in een school in het centrum van het stadje, verder heb ben zij alle overheidsgebouwen bezet. Verscheidene linkse partijleiders zijn in Caracas ondergedoken om aan arres tatie te ontkomen. Met het oog op de explosieve situatie zijn alle scholen ge sloten om te verhinderen, dat de leer lingen opnieuw worden opgestookt. De politie heeft op strategische punten in de hoofdstad de wacht betrokken. TVA DE BEVRIJDING werd in verband met de woningnood van meer dan een zijde gepleit voor hoogbouw. Vooral ge schiedde dit door een groot aantal archi tecten. Hoogbouw en flatbouw zouden aan een woonplaats een echt stedelijk cachet ge ven. „De gemecnschapsgedachte" zou veld winnen. Het individualisme zou terrein verliezen. Een bijkomend voordeel zou zijn de besparing op de grond. Nu is het, wat dit laatste betreft, spoedig duidelijk geworden, dat de besparing op de grond praktisch minder betekende dan sommigen het wel voorstelden. Immers moeten bij hoogbouw dc straten breder zijn teneinde aan de bewoners van de huizen nog de nodige „lucht" te gvyen. Erkend moet echter, dat elke besparing op het grondgebruik welkom is. Vooral in bepaalde steden. Men zal dan ook niet overal aan hoogbouw geheel kunnen ont komen. Maar dat aan hoogbouw, aan het bouwen van panden met enkele woonlagen, grote bezwaren zijn verbonden, hebben velen wel ondervonden. Vooral voor de mensen met smalle beurzen, die niet in staat zijn om de huur te betalen van flatwoningen met persoonsliften, en die ook overigens van vele gemakken zijn voorzien. Verre prefereren zij de eengezinshuizen of het woningtype, dat bestaat uit een beneden en een bovenwoning. Er zijn niet alleen klachten over de „klim- merij". Eveneens wordt geklaagd over de gehorigheid van de flats, waardoor aan de Intimiteit van veler gezinsleven af breuk wordt gedaan. Ook wordt de „ge meenschapsgedachte" niet bevorderd. In tegendeel! Er komen heel dikwijls moei lijkheden tussen de bewoners over het schoonhouden van trappen en gangen. Veel ruzies ontstaan over spelende kinderen. Men verlangt al meer naar een woning, waarin de intimiteit van het gezinsleven beter tot haar recht kan komen. Zoals gezegd, er valt niet overal in de grote gemeenten aan flatbouw en hoge woningblokken te ontkomen. Maar men ga daarbij niet verder dan volstrekt on vermijdelijk is. De „gemeenschapsgedach- te" wordt in de praktijk niet door hoog bouw gediend. Voor zover zij goed is, kan zij op andere wijze en met andere mid delen worden bevorderd. 'BANANEN zijn vitaminenrijk (RITA) „Nu u toch wakker bent, pap, wilt 1 niet een verhaaltje voorlezen?" Betuwe in bloei Tijdens het weekeinde zullen ln de Be tuwe en het Land van Maas en Waal de vroege kersebomen en de prulmebomen in bloei staan. Er zal voorts een begin van bloei zijn van de vroege-perebomen. Als gevolg van het koude voorjaar valt de bloesemperiode in het Gelderse ri vierenland een maand later dan vorig Een busje met aoht veenarbeiders uit Klazienaveen en omgeving is gisteren in Duitsland bij de grensplaats Rühlertwist in volle vaart tegen een boom gereden. Een der inzittenden, de 29-jarige J. B. W. Lambers uit Klazienaveen kwam daarbij het leven. Vijf anderen liepen ern stige verwondingen op. Zij zijn naar het ziekenhuis te Emmen overgebracht. De arbeiders keerden terug van hun werkzaamheden in het Duitse veenge bied. 1MEI is bijzonder koud begonnen ook gisteren kwamen de temperatu ren nauwelijks hoger dan tien graden. Aan de aanvoer van koude lucht uit het noorden is echter een einde gekomen. Van het zuid-westen uit begint nu lang zaam zachtere lucht naar ons land door te dringen. Vanmorgen was het in een groot deel van ons land urv zonnig, zo dat de temperatuur tot 12 a 14 graden kan stijgen. Via Engeland en west-Frankrijk komt een zwak front naderbij dat ons tijdens het weekeinde met tijdelijk wat regen kan passeren, gevolgd door vochtige en zachte lucht. Dit alles betekent dat er vergeleken met de achter ons liggende koude dagen een verbetering is te ver wachten met aangenamere temperatu- T<®e Bilt verwMkt Wi zondagavond: HET WEER IA EUROPA Over het algemeen veel bewolking, met apporten hedenmorgei morgenjjverdag van het westen uit énige - HOOGWATER SCUEVENINGEN 6 mei: 4.27 vm.; 16.54 n.m. 7 mei: 5.09 v.m.; 17.34 n.m. zeven uur ZON EN MAAN Zondag: zon op 5.02, onder 20.12; maan op 6.56, onder 22.55. Maandag: zon op 5.01. onder 20.13; maan op 7.40, onder 23.56. Eerste Kwartier 11 mei. r\E CONFERENTIE van de ze- waterstaat, drs H. A. Korthals, over dit ernstige vraagstuk, la- dc weggebruikers. Want het van uw ?edra? Hp ventien Europese ministers luidt als volgt „50.000 doden ten een dringende oproep uit- ztfn dc weggebruikers die een hangt uw eleen veHIrhpIHof van verkeer T OLT, heef. en 1 miljoen gewonden: dit zün gaan ter gelegenheid^ deze beslifsende spelen en door ïer^elegenhHd vandïïïteV-' zich in verband met de ver- de jaarlijkse cijfers voor ver- Internationale dag van de ver- zelfbeheersing en hoffeliik ge- nationale da? van Hp vpricppéé keersyeillgheld vandaag tot de keersongeyallcn in del7 1an- keersvelligheld die georganl- drag moeten tonen, dat zij eer- veiligheid vragen wU u' bevolking van deze landen ge- den die lid zijn van dc Euro- seerd wordt door de interna- bied hebben voor het leven van De verkeersvoorschrlfien richt met een boodschap, waar- pese conferentie van ministers tionale organisatie voor ver- anderen nauwrezrtIn Lh u £1.,, in de weggebruikers worden van verkeer. Dit Is dc keerzij- keersvelligheld (Prevention de ,aatsle jaren k de toe- - U voortdurend bewust te opgewekt, zich te bezinnen op de van de enorme locneming routlere internationale». neming van het aantal slacht- zijn van uw verantwoordelijk- de ernst van het vraagstuk van van het Europese wegverkeer Wil de strijd tegen de ver- offers aan het verminderen: dit heden, want uw eigen leven en nLkeersveihetd in de laatste jaren. kecrsongevallen slagen, dan toont aan dat een doeltreffende dat van anderen ligt In uw De boodschap van de Neder- De ministers van verkeer, moet er een nauwe samenwer- actie mogelijk Is. handen Aldu. SüniSer Kori- landse minister van verkeer en die zich zien gesteld tegen- king zijn tussen dc overheid en Weggebruikers, van uzelf en hals. D. Helder yfjjnburg Eelde □e Bilt Berlijn FraraWuri Milncin.-r, ZUrich windstil ©no 1 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1