Grandioos slot van bruiloftsfeest Commentaar ïlicuwc £eiltscl)e (üouraitl Vorstelijke gasten weer naar huis vertrokken I aartocht en bal op feeëriek versierde Ot'anje OAS maakte gisteren 110 slachtoffers Meeste op een dag sinds 54 y DONDERDAG 3 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang ito. 12468 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „StantvasNcfi k «hrblmn mgn hert ia te^ijcnspoet" Slechts glimpy es zaff men Zie pagina 9 Het nachtelijk feest aan boord van de Oranje werd niet alleen door vorsten bijgewoond. Hier ziet men hoe de burgemeester van Utrecht, jhr. mr. C. J. Ade Raniiz, aan boord van de Oranje met keizering Farah danst. Nieuws in één oogopslag Zeer ongedwongen ging hert; toe op de Oranje, waar de vele hoge gasten van koningin Juliana en prins Bernhard gisteravond en een deel van de afgelopen nacht feest hebben ge vierd. Ook vrienden en vriendinnen van de prin sessen maakten een groot deel van het festijn mee. Gisteren werd een deel van de dag doorgebracht op de Keukenhof, die de gasten in verrukking bracht. De ontzettende terreur van de OAS in Algerije bereikte gisteren een cli max: niet minder dan 110 mensen zijn om het leven gekomen. Nu lag 't zwaar tepunt van de terreur in Algiers, waar in de ha venwijk een wagen met dynamiet ontplofte. Met de grootst mogelijke moei te gelukte het ook nu de woedende menigten mos lims in toom te houden. Militaire versterkingen zijn Algiers binnengetrok ken. In Djakarta circuleren geruchten, volgens welke dezer dagen in een plaats bij Moskou een gesprek zal plaats hebben tussen Ne derlanders en leden van Indonesische delega tie, die in de Russische hoofdstad de wapenleve ranties gaat bespreken. Minister Soebandrio heeft ile juistheid van de ge ruchten ontkend. De Tweede Kamer heeft zonder hoofdelijke stem ming een wetsontwerp aanvaard, waarbij de AO W-uitkering per 1 juli met vijftien procent zal worden verhoogd. i Vandaag zou de Twee de Kamer de algemene be schouwingen over het ont werp Mammoetwet afslui ten. Enkele weken krijgt de betrokken Kamercom- ;sie gelegenheid de m 110 ingediende amen dementen te bespreken en te ordenen. In die tussen tijd zal de Kamer onder meer de wijziging van de huurwet behandelen. (Van een onzer verslaggevers) SLOTSTUK van een Koninklijk bruitloftsfeest: een vaartocht op een rijk geïllumineerd passagiersschip, met gala-diner en -bal aan boord. Feestelijker en majestueuzer kon het niet. Het wérd een feest, een groots feest, zowel voor de vele duizend enlangs het Noordzeekanaal als voor de honderden gast enaan boord. Een waardige afsluiting van een rijk ge varieerde tweedaagse jubileumviering met vorstelijke buitenlandse gasten. De wijde omgeving rond het Noordzeekanaal, van Amsterdam tot IJmuiden, heeft dit feest kunnen meemaken. Weliswaar op een afstand, maar op zich was het al een groots en vorstelijk gezicht het trotse zeekasteel Oranje lang zaam over het water te zien voortglijden. Het was een lichtende Oranje. Overal, uit elke patrijspoort, uit alle ramen op de dekken, straalde het licht, dat feestelijke reflexen op het water tekende. Aan boord wisten de toeschouwers de 140 vorstelijke en adellijke gasten, die in de intimiteit van de lounges het bruiloftsfeest van Koningin en Prins vierden. Dat feest begon in de embarkatieloods van de Maatschappij Nederland aan Amsterdams Sumdtra- kade, waar de Oranje onder stoom lag. Even voor half zeven arriveerden daar Koningin en Prins, begeleid door twee maatschappijdirecteuren: mr. J. A. G. Jonckheer en de heer P. de Jos- selin de Jong. Zij kwamen eerder aar boord om de vorstelijke gasten per soonlijk te kunnen verwelkomen. „Leve het zilveren bruilofitspaar", klonk het in de loods toen de vorstin en prins arriveerden. En: een driewerf houzee terwijl als op bevel de witte uni formpetten van de leden van het zee- kadettenkorps Amsterdam omhoog gin gen. Zij vormden de erehaag waardoor het zilveren paar de loopbrug betrad waardoor ook de tientallen andere ga: ten even later aan boord gingen. Felle lampen blitsen telkens aan en uit over de vorstelijke hoofden, over de flonkering van Koninklijke avond toiletten. over Koningin en Koningin nen over prinsen en prinsessen. Scheepspersoneel hing over de railing om toch maar een glimp op te van gen van de aankomst van de gasten, want zóveel vorstelijke passagiers had de Oranje immers nog nooit te gelijk aan boord gehad. Anchors away Het was vijf minuten over zeven pre cies het was nog licht toen de Oranje in beweging kwam. De trossen waren losgegooid, en terwijl de Mari nierskapel het (toepasselijke) Anchors Away speelde schoof de trotse helwitte kolos van de met vlaggen en vlaggetjes versierde kade af. Langzaam, heel lang zaam. Sleepbootjes tjoekten strak aan da kabels als torren door het water. Aan boord werd gezwaaid. Ook uit de Nas- saulounge, waar zich de vorstelijke gas ten voor de cocktailpartij bevonden. Brandweerboten vergezelden spuitend het schip, evenals een aantal Rijkspolitie- vaartuigen en een speedboot. En overal klonken de scheepssirenes. Bij het nieu we kantoor van de rederij Goekoop werden groeten uitgewisseld met sein vlaggen en even verder stegen tiental len kleurige ballonnetjes op. Aan de IJ- oever overal mensen, zwaaiend en jui chend, en: honderden auto's. Terwijl in de Nassaulounge de cham pagne rosé werd geschonken (op verzoek van de Koningin werd zoveel mogelijk één lichte drank geserveerd) waren in de keuken vijftig koks druk bezig met de voorbereidingen voor het gala-diner en namen 56 Chinese bedienden en zes hofmeesters een laatste inspectie af in de eetsalon. Die eetsalon werd betreden door de vorstelijke gasten juist toen het schip de met de lichtende letter J B ver sierde Hembrug passeerde. Vier-en-twin- tig ronde tafels stonden er aangericht. vrolijkten de tafels op. Langs de zU- wanden grotere bloemstukken, veel an jers. en in het midden van de salon prijkte het pronkstuk van suiker, dat de patisseur van de Oranje speciaal voor deze gelegenheid had gemaakt en dat het paleis Soestdijk voorstelde met op een suikergazon ervoor vier verlichte margrieten, die de namen der prinses sen droegen. Het was één grote feestelijke flonke ring. Niet in de eerste plaats door de vele vorstelijke toiletten van de dames, die allen in het kort waren. Koningin Juliana droeg een wit avondtoilet van katoenen kant, prinses Beatrix een avondjapon van lichtblauw brocaat, prin ses Irene een zachtgroene zijden japon cn de prinsessen Margriet en Marijke rose en witte toiletten. Veel bewondering ook oogstte keizerin Farah met een wit tol let van aan elkaar gestikte witte stof met gouddraad doorweven. Zoals heel het feest van deze avond, speelde ook het diner zich in een vol komen ongedwongen sfeer af. Het pro tocol scheen er hoegenaamd niet aan te pas te komen en aan alle tafels heerste een zeer opgewekte stemming. Kn die stemming werd nog beter toen om klok slag acht uur het eerste gerecht werd geserveerd: kaviaar of wel perles noirs Iran, een geschenk van de Sjah. En ook: Schotse zalm. Daarna volgde heldere schildpadsoep en het hoofdgerecht be stond uit tamme gans met kersen» Het ijs als dessert werd binnengedra gen op plateau's met verlichte cijfers 25. Toen het ijs was geserveerd, trad ccn nieuwe stoet bedienden binnen, die zich rond het suikeren paleis Soestdijk op stelden met plateau's van waaraf als een zilveren waterval vuur sproeide. In grote gouden letters ontbrandde tot be sluit van dit kleine vuurwerk in gouden cijfers nogeens het getal 25. Een taan applaus van de ruim 150 gasten be loonde het fraaie werkstuk van de Oran je-keuken. En intussen speelde een strijk- De Oranje voer door. De Koninklijke standaard in top van de voormast baadde In floodlight. Op het Noordzeekanaal was het inmiddels donker geworden. Maar tot in de omtrek was het drijvende lichtpaleis te zien. Op de betonweg langs het kanaal volgde een lange file auto's het schip. Hier en daar hadden de auto mobilisten hun wagens langs het water geparkeerd en knipperden, als het schip voorbij voer. met de lampen. Overal, langs de gehele route mensen en auto's. En: motoragenten, die het schip vooruit reden naar IJmuiden. Van hijskranen aan de waterkant wap perden de vlaggen, gebouwen waren ge- illumineerd. Zo. ten aanschouwen van duizenden, gleed het schip statig over het water. Naar IJmuiden. waar een an der gezelschap aan boord zou komen: 180 jongelui, vrienden van de prinsessen. Voor vervolg zie pagina 15 Suikerpaleis Tegen de lage zoldering flakkerde het licht van de kaarsen in de zilveren kan delaars. Lathyrus in rood, wit en blauw Prinses Beatrix en prinses Irene begeven zich door een haag van leden van 't Zeekadettenkorps aan boord van de Oranje. l^OG NOOIT sedert het begin van ■J- de Algerijnse oorlog in novem ber 1954 zijn zoveel mensen op een dag omgekomen bij terreurdaden. Voorzover bekend waren het er gis teren 110, onder wie 104 Algerijnen. Alleen in de stad Algiers verloren 98 mensen, onder wie 92 mohammeda nen het leven en werden 140 per sonen, onder wie 138 moslims, ge wond. Het aantal slachtoffers van een aanval met vuurwapens in de voorstad St.-Eugne was toen nog niet bekend. Na middernacht hoorde men in Algiers nog schieten. Lichtspoor munitie floot over de havens. Gisteravond zijn militaire verster kingen de stad binnengetrokken. De schoten, die men in de nacht hoorde, werden toegeschreven aan de orde strijdkrachten. Later werd vernomen, dat ook in de vroege ochtenduren troepenversterkingen in Algiers zijn aangekomen. Het uitgaansverbod in de stad is verscherpt. De autoriteiten duiden dit aan als een „eerste maat regel". De OAS heeft gisteren dus al haar re gisters opengetrokken; het doel van hun acties is nog steeds duidelijk: men wil de woede van de mohammedanen opwek ken, zodat zij de straat op gaan. Ook gisteren is haar dit niet gelukt en de troepenversterkingen, die de stad zijn binnengetrokken duiden er op, dat de Franse en Algerijnse autoriteiten in dit opzicht geen risico van de zijde van de OAS meer zullen nemen. Mohammed Yazid, de Algerijnse mi nister van voorlichting, verklaarde naar aanleiding van deze aanslag, dat de „discipline en koelbloedigheid van het Algerijnse volk ook grenzen hebben. Het respect voor de overeenkomst van Evian betekent niet dat men Algiers en Oran maar aan de OAS-benden moet over laten." Ook het aantal gewonden in Algerije is ontstellend hoog. Volgens niet-officiële cijfers raakten er 147 gewond. OAS- commando's schoten met mortiergrana ten op de mohammedanse wijk in Al giers, omdat de moslims een uur daar voor een Europese vrouw ontvoerd had den. Hierbij raakten dertien mensen ge wond. Toen de moslims op wraakexpedi- tie wilden uitgaan werden zij door de Franse soldaten met geweervuur terug gedreven. andere aanslag waarbij zes moslims door de OAS werden gedood, passeerden toevallig twee vrachtwagens vol met Franse soldaten. De auto's reden gewoon door en de soldaten konden van uit de wagen de doden zien liggen. In een wijk van Oran hebben Franse politietroepen 40 Europeanen gearres teerd en wapens, munitie en vijf wagens buitgemaakt. Bij twee bankovervallen in Algiers hebben terroristen in totaal 70.000 nieuwe franks gestolen. Algerijnse kringen in Tunis ver klaarden gisteren, dat met ingang van 12 mei ongeveer 300.000 Algerijnse vluchtelingen uit Tunesië en Marokko naar hun land zullen terugkeren. Elf medische ploegen van het internatio nale Rode Kruis en de Rode Halve Maan zullen morgen in Noord-Afrika aankomen om deze repatriëring, die vermoedelijk meer dan twee maanden zal duren, te leiden. Bruid en bruidegom op hun zilveren feest. Een bijzonder charmante foto, gemaakt tij dens het bal van gisteravond aan boord van de Oranje. Staatssecretaris Stijkel (verkeer en waterstaat) is naar Londen vertrokken, waar hij de ministers en staatssecreta rissen van verkeer uit een 9-tal landen zal ontmoeten ter bespreking van de zg. Bonner Act, de scheepvaartwet, die in de herfst van het vorig jaar door president Kennedy werd getekend en die in Europa op zoveel verzet is ge- Halve gebr. kip f 1.95 Alléén: PETER LEENEN Gangetje 14 OOK OM MEE TE NEMEN TN HAAR POGINGEN. Nieuw-Guinea te verkrijgen, leunt de regering van In donesië beurtelings op Amerika en op Rus land. Thans is, naar het schijnt. Rusland weer aan de beurt. Een grote Indonesi sche delegatie bezoekt Moskou. Te betreuren is, dat, ondanks de uiterst zorgelijke situatie in eigen land. de Indo nesische regering voortgaat, enorme be dragen te steken in bewapening. Het land verarmt schromelijk, maar de bewapening wordt zowel opgevoerd als gemoderni seerd. Men spreekt zelfs van geleide pro jectielen. die Rusland moet gaan leveren. Menen zou men. dat het Indonesië toch wel veel waard moet zijn om. zelfs bij verpaupering van eigen land. een in ver schillend opzicht weinig waardevol gebied als Nieuw-Guinea in bezit te krijgen. De toekomst van het eigen land wordt er voor in de waagschaal geworpen. De situatie is dermate grotesk, dat de ge dachte zich nauwelijks Iaat verdringen, als heeft de regering van Indonesië voor haar streven naar Nieuw-Guinea andere mo tieven dan het bezit zelf van dat gebied. Telkens weer komt bij de beschouwer de twijfel op: is het in feite wel om het bezit van Nieuw-Guinea te doen of zijn er ook bijoogmerken? Dat de regering van Indonesië op het eigen volk een zware wissel trekt, is overigens duidelijk. De delegatie naar Moskou is nogal verscheiden van samenstelling. Het valt op, dat zij overwegend politiek Is. Natuurlijk zijn er militairen bij. Maar ook zijn er enkele economen. Wordt van Rusland ook economische hulp verwacht in de benarde toestand waarin men zich bevindt? Het geval-Joegoslavië was er reeds om te bewijzen, dat Rusland niet ongenegen lijkt, de neutralen, wel licht ook Indonesië, economisch nauwer aan zich te binden. Aan te nemen is nochtans, dat de Indo nesische regering aan een al te nauwe band met Rusland toch niet hecht. De diplomatie van Soekarno is er altijd op gericht geweest, alle profijt te halen uit toenadering tot Rusland, zonder intussen die toenadering al te ver door tc voeren. De toenadering zelf tot Rusland was ech ter wei voldoende om Amerika lot poli tiek hulpbetoon te prikkelen. Het lijkt niet uitgesloten, dat dit ook in de komende dagen blijken zal. Tenzij de Amerikaanse regering oog krijgt voor de werkelijkheid en dan genoeg heeft van het Indonesische kijken naar èn Washington èn Moskou. Dan kan het bovendien met dat kijken naar Moskou tegelijk wel eens afgelopen blijken. Want ook dat heeft in liet onder dwang zetten van Amerika een duidelijk bijoogmerk. Tendens stijgend HET WEER IN EUROPA JN de algemene weerstoestand vol trekken zich langzaam enkele ver anderingen. Een rug van hogedruk bo ven de Britse eilanden neemt voortdu rend in betekenis af. Tegelijkertijd breidde zich een andere rug van hoge druk via Spanje in de richting van Oost- frankrijk uit. Een kleine storing die van Noorwegen naar Denemarken trok, zal in betekenis afnemend naar Noordoost- Duitsland trekken. Bij dit alles blijft de wind bij ons tamelijk zwak, maar de Rapporten heden mor g< richting van de wind zal veranderlijk worden, zodat de aanvoer van koude lucht ten einde komt. Een oceaanfront dat de ingang van het Engelse kanaal heeft bereikt, kan morgen tot dicht bij het zuidwesten van het land doordringen. Voor het front komen echter enkele op klaringen voor. De middagtemperaturen Eindh. zullen morgen wat hoger worden dan Heisin vandaag. Stockh. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Op de meeste plaatsen droog we O. Helde: Vpcnburg Eclde Dslo Koptnh Aberdeen Londen sas, met opklaringen en weinig wind. Van nacht hier en daar mist en plaatselijk Parijs nachtvorst. Morgenmiddag hogere tempe- Grenob raturen dan vandaag. (Opgemaakt 11.15 eirmn uur). Prankfi MUncht ZON EN MAAN Genève Vrijdag: zon op 5.06. onder 20.08 uur. Wenen' Maan op 5.47, onder 20.28 uur. tnmabru 4 mei nieuwe maan. Athene1 HOOGWATER SCHEVENINGEN AJ^clo Madrid 4 mei: 3.04 v.m.; 15.28 n.m. Mallorc Rh. Ix-w. gh. bew gh. bew. gh. bew.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1