Jlieuure ^rikstfjc (üimrmtt Gouden glans op 't zilveren feest Commentaar Nederland huldigt Koninklijk paar wmm i Een blij gezin in Amsterdam NIEUWS in een oogopslag Z°'HZiHin TWIN! jemeklvezHfare! DINSDAG 1 MEI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD Drieënveertigste jaargang no. 12466 „Stootvasticfi k afceblevta tngn fur! ia Ugljensp«tf internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- W marken 3 x per week dé 1/rnAéCV W Rolland-Zweden trA.vr/rnc/MKY 3 x per week Avttentie Aictie „RILSAN" ANKLETS Sterk als nylon zacht als wol. PER 2 PAAR 4« Per paar 2" TAAT ZATERDAG de conventsvergade ring van de a.r. partij moeilijk zon worden, lag in de lijn der verwachtingen. Het betreft een zaak Nieuw-Guinea die even gecompliceerd als ernstig Is. Vrijwel geen politieke partij, of er lopen scheidslijnen doorheen. Een aanwijzing overigens, hoe de zaak niet alleen ernstig is, doch ook ernstig wordt genomen. Kan het trouwens anders bij een volk als het Nederlandse. dat ook in de politiek graag diep en verantwoordelijk wil denken? Had deze conventsvereadering be*er niet gehouden kunnen zijn? Had zij anders niet beter een gesloten karakter kunnen dra gen? Op beide vragen moet naar ons oor dcel het antwoord ontkennend luiden. Ern stig als de zaak is. verdient zij besproken te worden en dan ten overstaan van ons volk. Ook wie niet de a.r. partij is toe gedaan, mag zeker weten, dat er over een ingewikkeld probleem als dit verschei denheid van inzicht is. Discussie, zo is wel gezegd, Is een der vormen van communicatie. Volkomen Juist. Wat wü van de conventsvergade ring van zaterdag hopen en vertrouwen is dit, dat men niet alleen gesproken heeft, doch ook geluisterd. Waar Nieuw-Guinea een probleem is met zoveel factoren, die zich bovendien alle nauwelijks in een be paalde formule laten brengen, daar be hoeft het nog niet te verwonderen, dat de een geneigd zal zijn bet accent hier, de ander echter daar te leggen. Van ons standpunt kan de lezer uit tal van be schouwingen. op deze plaats gepubliceerd, op de hoogte zijn. Discussie als vorm van communicatie. De conventsvergadering van zaterdag is van een strekking geweest, dat de ingewik keldheid van het probleem nog eens weer beklemtoond is geworden. Missch'en heeft men zich juist in het aangeven van dc verschillen wel zeer beijverd. Maar dit gebeurde kennelijk niet in een behoefte om de ander los te laten. In dit opzicht was het slot van deze moei lijke vergadering toch bemoedigend. Dat slot was een handdruk, ook gewisseld tus sen w'e aanvankelijk tegenover elkaar le ken te staan. Men heeft elkaar niet los gelaten, men heeft integendeel elkaar vast gegrepen. Dit heeft deze discussie dus niet verhinderd, zij heeft het zelfs mogelijk gemaakt. Samen ook kan men dan in ootmoed open staan voor wijsheid die van boven Is en die de enige uitweg is. uit het maar al te menselijke probleem, dat Nieuw-Guinea heet. De Bilt verwacht tot morgenavond: Veel bewolking maar later ook enkele verspreide opklaringen. Slechts hier en daar een bul. Overwegend matige noordwestelijke tot noordelijke wind. Minder koude nacht, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag (Opgemaakt om 11J5 uur). ZON EN MAAN Woensdag: zon op 5.10, onder 20.05 uur; maan op 4.52, onder 17.46 uur. Eerste kwartier 4 mei. DE VLAGGEN WAPPEREN, de verlichting is ontstoken, en de har ten staan in gloed: de feesten zijn begonnen, in heel het land, voor heel ons volk. De joyeuse feesten, die gul vertellen van onze vreugde over het geluk van onze Koningin en van onze Prins en die het zilver van hun huwelijk omranden met het goud van onze diepe genegenheid, een genegenheid, die is gegroeid uit de vreugde en het leed in de voorbije periode, gezamenlijk beleefd en gedragen. In deze vijfentwintig jaar, zo zong gisteren de Amsterdamse burgerij het bruidspaar toe, in deze vijfentwintig jaar is zo ontzaglijk veel geschied, wij keerden samen het gevaar, wij groeiden nader tot elkaar, en dicht ineen staan wij nu daar en zingen blij ons lied. En zij zong, niet plechtig of gedragen, maar zo verrukkelijk enthousiast en spontaan, zo regelrecht uit het hart: Voor uw zilv'ren feest, past wel het meest, tulpen uit Amsterdam. Dat is Hollands bloem en Hollands roem: tulpen uit Amsterdam. Daarom handen vol en manden vol tulpen uit Amsterdam, voor het bruidspaar, de prinsessen, heel 't gezin daar met uw zessen. Nu u in de hoofdstad kwam, krijgt u tulpen uit Amsterdam. DE. FEESTEN zijn begonnen, in Nederland en overzee, en overal dn de we reld waar Nederlanders bij elkaar zijn. Op de passagiersschepen en op de tankers, op de vloot, en in de vaderlandse clubs van heel veel landen. En de leesten zijn in Nederland begonnen met reveilles en klokkengebeier, met kinderspelen en aubades, met de dreunende pas van matrozen en solda ten op parade, met het geronx van de zware motoren van vliegtuigen, die formatie vlogen over steden en dorpen, en ook met dankdiensten in de ker ken. Want God zij gedankt en geloofd, dat wij in Nederland nog een Oranje hebben nog een telg uit het geslacht, dat in ons rijke verleden ons door de stormen van de tijd veilig heeft heengeloodst, een telg uit een geslacht, dat ons altijd heeft voorgehouden: Mijn schdldt ende betrouwen zijt Gij o God Mijn Heer'. En die telg begon met haar gezm de feestelijkheden om haar met een gang naar de Westerkerk te Amsterdam, waar zij in het midden van de gemeente luisterde naar het woord van Hem, Die eens tot haar zei: Mijn oog zal op u zijn. DE FEESTEN zijn begonnen, in heel het land. De ganse dag al was het dansen om d'Oranjeboom, en zingen van 't Is Oranje, 't blijft Oranje, 't is Oranje boven. Van Biervliet tot Den Helder en van Maastricht tot Roode- sohood, en m alle dorpen en steden, die daartussen liggen. Een gul en laaiend feest, dat vroeg begon en laat eindigde met indrukwekkende taptoes en knallend, hoogopspuitend vuurwerk. Maar in een stad in den lande moest het feest wel voller, wel grootser zijn dan elders. In Amsterdam, de parel van de steden, waar het koninklijk gezin vertoefde en ook receptie hield. Een receptie voor honderdduizenden landgenoten, die per trein, per autobus en per auto naar de hoofdstad waren gekomen om hun aanhankelijkheid te tonen, hun vreugde te uiten, de Koningin en haar gezin zo maar gewoon te zién. Honderdduizenden landgenoten, die uren hadden gereisd en daarna nog uren de kou trotseerden uit liefde tot ons vorstenhuis. En die daarna op de Dam voor het paleis geduldig bleven wachten tot Koningin, Prins en Prin sessen op het baicon verschenen. TA, DE FEESTEN zijn begonnen, de hulde is gebracht, dankbaar aanvaard door haar en door hem, op wie deze dagen de schijnwerper van onze liefde staat gericht. Want in de verhouding vorstenhuis en volk is de liefde nimmer van een kant gekomen. De vreugde cn het leed zijn steeds gedeeld. Daarin ligt de kracht van ons volk. En dat kwam tot uiting in de rijke ge schakeerdheid van die dicht opeengepakte mensenmassa, die in de hoofd stad langs de wegen stond en langs de grachten, toen de vorstelijke stoet over de weg en over het water een bijna twee uur durende tocht maakte. Friezen waren onder hen, en Geldersen, Zeeuwen en Limburgers. Die van Urk waren er en die van Volendam. Rotterdammers en Hagenaars en Gronin gers en Brabanders. Mensen grijs van ouderdom en mensen in de kracht van hun leven. Ouderdom en jeugd. Moeders met kinderwagens en vaders met dochters. Om de Koningin te zien, en de Prms en de vier Prinsessen. En om hen toe te juichen uit een overvol gemoed, 't Is Oranje, 't blijft Oranje, 't is Oranje boven. Dansen om d'Oranjeboom. Zingen en dansen. En danken en bidden. O Heer, bewaar ons vorstenhuis. De feesten zijn begonnen, in heel het land, voor heel ons volk. Feest in Nederland de Koningin verjaart en wij vieren het zilveren huwelijksfeest erbij. Een Konin ginnedag, zoals in jaren niet ge vierd is. De hoofdstad heeft de eer, het zilveren bruidspaar en de kin deren deze week in haar midden te hebben. Een gelukkig gezin vierde gisteravond het avondfeest mee, dat Amsterdams gemeente bestuur in het Concertgebouw aan bood. Links boven: Gespannen kijken Koningin en Prins toe. Er is een regiefout ge maakt met de Koninklijke sloep. Toen-het prachtige vaartuig gis teren voor de Amstelbrug kwam, bleef de brug dicht (zie elders in ons blad). Het protocol moest ten slotte wijken: standaard en vlag werden gestreken en de sloep ging onder de brug door. Links: Een zonnige foto van een zon nige (zij het koude) Koninginne dag. De Koninklijke familie is aan boord van de koningssloep gegaan voor de vaart naar het Amstelhotel. De Koningin en de Prins lachend in de sloep. Rechts: Een fraai schouwspel leverde het RAI-gebouw gistermiddag, waar als onderdeel van de varende en rijdende receptie van 't Konink lijk paar demonstraties werden gegeven. Vijfhonderd turnsters van het Kon. Chr. Gymnastiek- verbond vormden samen de let ters „J 25 B". Overal tulpen, Overal oranje, en „Lang zul len ze leven". Het was een vro lijk, echt-Hollands feest. In 't Amsterdamse RAI-gebouw verhoogde een echt straatorgel, de „Radiostad", de feestvreugde, waarin ook Koningin en Prins deelden. „Aan de Amsterdamse grachten" schalde door het gebouw. Van de vele hoogtepunten van het dubbele feest, dat Nederland gisteren heeft gevierd en dat zyn bijzondere glans kreeg in Amster dam, zijn in dit nummer boeiendi verslagen en een keur van foto's op genomen. De Franse opperbevelhebber ln Oran, generaal Katz, is van plan de Europese binnenstad geleidelijk u bezetten. Het Franse leger en d« nieuwe Algerijnse strijdmacht heb. oen het stadsdeel afgesloten .Men wil op deze wijze de O.A.S. volledig uitschakelen. In Oran zouden sinds het bestand meer dan 200 moslims door de O.A.S. zijn vermoord. President Sukarno heeft op het communistische partijcongres in Djakarta er zijn voldoening uitgesproken, dat de twee miljoen communisten zich bereid hebben verklaard naar Nieuw-Guinea tc gaan om het te „bevrijden" van dc Nederlanders. Binnenkort zai Su karno een belangrijk besluit nei, met het oog op de benarde econo mische situatie. Op het voorjaarsconvent dei Anti-Revolutionaire Partij is van vele zijden ernstige kritiek geleverc. op het beleid, dat partijleiding en Tweede-Kamerfractie inzake Nw.- Guinea voeren. Men wenste een verklaring voor de ommezwaai en een motivering van het relativeren het zelfbeschikkingsrecht de; Het lid van de Nieuw-Guinea- raad Kaisiepo heeft in een vergade ring te Rotterdam bestuursover- dracht aan Indonesië met krachi van de hand gewezen. Hij steldt President Kennedy en premier Macmillan zijn bereid een topcon ferentie in overweging te nemen, indien het zeker is dat deze resul taten zal afwerpen. Momenteel achten zij de voorwaarden daartoe niet aanwezig. De staatslieden kon den geen volledige overeenstem ming bereiken over de kwestie van Engelands toetreding tot de EEG. VERSIER HET BI0SC00PJE EENS! Speel zélf eens een actieve rol als u naar de bioscoop gaat. Doe het niet afgemeten haastig. Versier het gezellig met vóór of nó de film ergens neer te strijken, wat te drinken of Iets te eten. Met zo'n Initia tief kunt u tegen de grootste 6ter van het witte doek con curreren. Nóg een tip voor een leuk initiatief: als u een ca deautje moet geven, geef dan Horeca-cheques. waarmee in elk Nederlands Horecabedrijf betaald kan worden. Cheque boekjes f 10.- of f 25.-. In coupures van f 2.50. kunt u bestellen bij het Bedrijfschap Horeca, Koninginnegracht 58- 59. Den Haag. (giro 63.53.00; vermelden: Cheque boekje). urt!.. goed ui. N.Y, Tabaksfabriek J. Gruno Nijktrk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1