MieutPC £rihsct|e (üouranl V.S. kunnen elk moment hervatten roeven Commentaar „Invasie N.-Guinea? niet mogelijk!' Koninginnedag: 1300 politiemannen Besluit van Kennedy niet onherroepelijk Gesprek grafisch bedrijf niet geheel vruchteloos Disconto tot 4 procent verhoogd WOENSDAG 25 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stanhjasllcfi i< ghcbfeoen myn hert in tegljcnspocf Drieënveertigste jaargang no. 12462 HONDENMARKT VIVISECTIE Zie pagina 9 ^ODRA dit operationeel gunstig uitkomt zullen de Ver. Staten hun proe- ven met kernwapens ook boven de grond hervatten (de ondergrondse proefexplosies waren reeds geruime tijd geleden hervat). President Ken nedy, die in zijn vakantieoord in Florida verblijft, heeft gisteravond zijn toestemming gegeven voor een serie proeven, die zich wellicht over een periode van twee tot drie maanden zal uitstrekken. Vermoedelijk zullen de proeven snel beginnen, nu het bevel eenmaal gegeven is. Een definitieve datum werd niet genoemd, maar de eerste proef zou bij wijze van spreken vandaag nog gehouden kunnen worden. Dit hangt af van het weer bij de eilanden Christmas en Johnston in de Grote Oceaan. (Van onze soc.-econ. redactie) TTET gesprek dat gisteren is gehouden tussen werkgevers- en werk- J-A nemersvertegenwoordigers uit het grafisch bedrijf en het lid van het college van rijksbemiddelaars, prof. mr. M. G. Levenbach, is niet helemaal zonder resultaat geweest. In de loop van het ge sprek is men het wel niet eens geworden over alle meningsverschil len met betrekking tot een nieuwe c.a.o., maar anderzijds bleken de tegenvoorstellen van het college veelal reeds om technische redenen niet uitvoerbaar. Nieuws in één oogopslag Alle voorbereidingen zijn nu getroffen voor het hervatten door de Ver. Staten van kernproeven in de dampkring. Presi dent Kennedy besloot niet meer te wachten op wat Moskou zou kunnen doen. Verwacht wordt, dat het grootste kern wapen dat tot ontploffing zal worden gebracht, een bom ter sterkte van tien megaton zal zijn. De Russen brachten vorig jaar een bom van 58 megaton tot ontploffing. De secretaris-generaal van de Ver- Naties, Oe Thant, zal de Algemene Vergadering bijeenroe pen, als Nederland en Indonesië akkoord gaan met een plan, dat voor ziet in een toezicht van de V.N. op het bestuur In westelijk Nieuw-Gui- nea tijdens een over gangsperiode. Hij heeft van de twee partijen nog geen enkele reactie op het plan-Bunker ontvan- In een interview met en Amerikaanse journa list heeft de Sowj et- premier Chroesjtsjef ver klaard met president Kennedey van mening te zijn, dat een topgesprek slechts vruchtbaar kan zijn, indien van tevoren een zekere mate van overeenstemming over de hangende problemen is bereikt. Prof. dr. K. Dijk is bij zijn afscheid van de Unie Een School met de Bijbel benoemd tot ere-voorzit- ter. Dr. B. Rietveld uit Den Haag is zijn opvolger. De voorzitter van de C.H.U., Beernink, heeft in de algemene vergadering verklaard, dat het hoofd bestuur van de C-H.U. heeft besloten een brief ie richten tot het bestuur van de A.R.P., waarin het wordt uitgenodigd voor een gesprek over de verschilpunten tussen de twee politieke organisa ties. Franse journalisten die Indonesië hebben bezocht, vertelden onze verslag gever Link van Brugge m Hollandia dat de chaos in Soekarno's rijk groot is, dat zij een echte invasie op Nieuw-Guinea onmoge lijk achten en dat er span ningen bestaan tussen de president en generaal Na- soetaon. De stakingsdreiging bij de Koopvaardij is afge wend. Ook de besprekin gen rondom de c.a.o. voor het grafisch bedrijf zijn niet geheel zonder resul taat gebleven. Binnenkort is de be noeming te verwachten van de vroegere leider van de K.V.P.-Kamerfractie, oud-minister prof. mr. C. P. M. Romme, tot lid van de Raad van State. Afgesproken is nu dat partijen de verschillende motiveringen van de c.ao.- bepalingen nog eens op papier zullen zetben en aan het college doen toekomen. Het commentaar van de zijde vam de werknemers luid'de, dat het college ken nelijk niet helemaal de achtergronden had begrepen van verschillende bepa lingen en dat het lezen van een c.a.o. steeds nog weer een apart vak blijkt te zijn. Met name over de overwerkbepa- lingen bleken technische misvattingen te bestaan. De vergadering van het college van rijksbemiddelaans van volgende week maandag kan met het oog op de viering van de Koninginnedag niet doorgaan, zo dat waarschijnlijk in de vergadering van donderdag 3 mei door het college een be slissing zal worden genomen over de grafische c.a.o. De meningsverschillen omvatten de volgende punten: het college wil de loonsverhoging met een cent per uur verminderen het wil het percentage ex- tra-plpegendienstbelonlng lager vaststel len, het wil de honderd procent toeslag op zaterdag niet om een uur, maar om drie uur 's middags laten ingaan en voorts heeft het college er bezwaar tegen dat een werkweek van 42nur wordt aangehouden voor de' mensen die nog regelmatig op zaterdag werken. T~)E NEDERLANDSCHE BANK heeft met ingang van heden haar rente tarieven met een half procent verhoogd van 3V> tot 4 procent. Dit is geschied met het oog op het nog steeds in omvang toenemende beroep van het bedrijfsleven op bankkrediet en de daaruit voort vloeiende overschrijding van de door de Ned. Bank met het bankbedrijf overeen gekomen normen voor de toelaatbare uitbreiding van het krediet. De tarieven zijn thans: Wisseldisconto 4promessendisconto 4%%, rente voor voorschotten in rekening-courant en be leggingen voor particulieren 5%% en voor anderen 4%%. Bijna twee-en-een-half jaar is het ge leden. dat de Nederlandsche Bank haar disconto gewijzigd heeft, namelijk 16 no vember 1959, toen dit van 2%% tot 314 werd verhoogd. Het bedrijfsleven werd volkomen verrast. Wel was er over een mogelijke wijziging gesproken, gezien het grote verschil met de buurlanden. Men beschouwt de maatregel dan ook als een aanpassing, die tevens wenselijk wordt geacht om de handelsbalans te verbeteren. De Ned. Bank zal ook dit Jaar tot een beperkt bedrag vergunningen afgeven voor uitgifte van buitenlandse obligatie leningen, doch met het oog op de toe nemende vraag van het bedrijfsleven naar middelen van de kapitaalmarkt en de minder gunstige vooruitzichten voor de betalingsbalans moet men verwach ten, dat het bedrag belangrijk geringer zal zijn dan in 1961. Voorshands zullen vergunningen worden verstrekt voor f 150 miljoen, geleidelijk over de komen de maanden te verdelen. Een beslissing over verdere vergunningen is niet vóór eind september te verwachten. In A'dam stroom en gas al goedkoper B. en W. van Amsterdam hebben de gemeenteraad voorgesteld de tarieven voor gas en elektricitit te verlagen. Deze verlaging komt voor de elektrici teit neer op een halve cent per kilowat- uur. Het algemeen tarief voor het gas wordt van 19,5 op 18,5 per m3 gebracht. De lagere opbrengsten zullen naar raming f 3,5 miljoen per jaar bedragen. H'et besluit kan overilgens elk ogen blik woirdien herroepen, wanneer die Sowjetunie de wens kenbaar zou ma ken, oinmiddiellijik een aitókocurd tolt het verbieden van kernproeven 'te sluiten. Het ziet er echluer niet naar uiit, diat dllt laabslte zal gebeuren. Eerder moet wor- dlen verwacht, d>at de Russen zelf ook met een nieuwe serie kernwapens proeven igaain nemen Intussen is Harold Macmillan, de Brit se premier, naar de Ver. Staten gevlogen voor overleg met president Kennedy Wellicht wil hij de Amerikaanse presi dent nog proberen te weerhouden van het doen hervatten van de proefnemin gen. Mogelijk wil hij nog een laatste beroep op de Sowjettmie doen met in stemming van Kennedy, Want het lijkt niet waarschijnlijk, dat hij d.e President zal mededelen, dat Engeland onder de huidige omstandigheen niet kan toestaan, at bedoelde (Britse) eilanden voor de proefnemingen worden gebruikt, zou een vorm van chantage zijn, die van een man als Macmillan nu eenmaal niet mag verwachten. Kennedy nam zijn besluit overigens ond.anks het beroep, dat figuren als pre mier Nehroe van India en VN-secretaris- generaal Oe Thant op hem hebben ge daan, de proeven niet te hervatten. Nehroe zei gisteren in het Indische par lement, dat er op deze wijze nooit een eind aan de proeven zal komen. Oe Thant vertelde VN-correspondenten. dat de VN-assemblee iah duidelijk tegen een voortetting van de proeven heeft uitge sproken. Niet bekend Intussen Is medegedeeld, dat wellicht luchtvaartmaatschappijen, die diensten boven de Grote oceaan onderhouden, kre gen vandaag gegevens over de luchtver- keers- en veiligheidsmaatregelen, die van kracht zullen zün gedurende de periode, dat de VS in het midden van de Grote Oceaan proeven zullen nemen. De vlie gers van deze maatschappijen wordt ver teld, hoe zij in deze periode moeten handelen. Voor vervolg zie pagina 9 Beyoeming verwacht Prof. Romme naar Raad van State (Van onze parlementsredactie) Naar verluidt is binnenkort de be noeming te verwachten van prof. mr. C P. M. Romme tot lid van de Raad van State, aldus bericht het A.N.P. Prof. Romme, die vorig jaar december 65 jaar is geworden, zal als staatsraad mitenant-generaal J. Th. Furstner gaan opvolgen, die onlangs 75 jaar werd. Be gin vorig jaar trad prof. Romme om ge zondheidsredenen af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie der K.V.P. Lan ge tijd liet hij toen weinig of niets van zich horen. De laatste maanden echter treedt hij weer iets meer op de politieke voorgrond. Zijn te verwachten benoe ming tot staatsraad betekent een (be scheiden) rentrée in het staatkundig In de haven van Bremen is op Twee de Paasdag het stoffelijk overschot ge vonden van de 18-jarige bediende M, G. Merkelbach uit Geulle (Limburg) die sinds 11 januari van dit jaar werd vermist. Hij was bemanningslid van het tankschip Hilversum en was het laatst in Bremen gesignaleerd. Mevrouw Aicha Akkabouche, de tot voor kort doodgewaande moeder van Het zevenjarige Berber-meisje Hennou Ben Houssine, dat na de aardbevings ramp van Agadir door het doktersge zin Demolin in het Belgische Flawinne w'as aangenomen, is in het Paas-week- einde op het vliegveld Brussel Natio naal gearriveerd, waar zv in aanwe zigheid van o.a. Prinses Paola, na twee jaar haar dochtertje weerzagToen het kind haar gesluierde moeder zag barstte het in snikken uit en wierp zich in de armen van haar pleegmoe der Nu de eche moeder van Hennou heeft gezien dat haar kind bijzonder ,JI Q°ed wordt verzorgd en omdat zij bij niet alle proeven beVend gemaakt'zuilen j 'le aardbeving van Agadir alles ver worden. Een aantal van de eerste proeven 'oren heeft, heeft zij besloten het met kleine wapens (ter vergroting van de i meisje bij het gezin Demolin té laten doeltreffendheid van de wapens) zal i op voorwaarde, dat zij haar zo vaak misschien niet van grote afstand waar- ivil mag bezoeken. De foto toont neembaar zijn. Vertegenwoordigers van I de huilende Hennou (links) op de arm van haaipleegmoeder. Rechts haar echte moeder. Het is allemaal nog goed afgelopen. De passagiers van het Deense vracht schip Siena, dat gisteren even buiten de Nieuwe Waterweg aangevaren werd, konden op de veilige wal in Hoek van Holland al weer lachen. Zo ook deze moeder, die nog wel een beschermend gebaar naar haar zoontje maakte, ook al was het dan niet meer nodig. (Voor verslag zie pagina 9). Spanning tussen Soekarno-Nasoetion (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) Hollandia, april TUSSEN president Sukarno en ge neraal Nasoetion bestaan zeer subtiele spanningen. De ene is het niet eens met het beleid van de andere wat de infiltraties op Nieuw-Guinea betreft. Wil Nasoe tion uitsluitend militairen op de Papoea-kusten afzetten, Sukarno wenst het met burger-vrijwilligers te doen. De president van Indo nesië vreest namelijk dat het leger in het conflict rondom Nieuw- Guinea te veel eer en daarom te veel macht krijgt. Als hij bij een eventueel voor hem gunstige op lossing zou kunnen claimen dat burgers de voorposten bezet heb ben gehouden, zou zijn eigen aan zien weer wat kunnen groeien. Dit verklaarden Georges Menant en Tony Saulnier-Kolkowski, respectieve lijk journalist en fotograaf van het Franse weekblad Paris Match, toen zij Goede Vrijdag via Manilla uit Indonesië In Holland'ia aankwamen. Beide pers mensen hadden een maand lang door de archipel gereisd. Zij hadden niet alleen Djakarta, Djokja en Bandoeng bezocht, maar ook M&kasser op Celebes. dat de uitvalbasis voor Nieuw-Guinea heet te Volgens de Fransen, die speciaal op Informatie over de strijdmacht waren geweest, is gezien de Indonesische mid delen een succesrijke invasie in Nieuw- Guinea niet mogelijk. Schepen van enige betekenis zijn er niet. Voor de modernste eenheden van de luchtmacht: Mig-straal- Jagers en eveneens Russische LI- en Tu- bommenwerpers, zijn geen voldoende af getrainde bemanningen beschikbaar. De opleiding van vrijwilligers is bijzonder primitief. Zowel In Djakarta als in Ma kasser wordt de geweerdril met bamboe- speren uitgevoerd. Van de afstanden welke moeten wor den overbrugd, is elke denkende Indo nesiër zich welbewust, evenals van de strategische onmogelijkheid op modder en moeraskusten te landen. De vérsterkirag van Nieuw-Guinea met oorlogsbodems en manschappen zien de Indonesiërs, aldus de Franse persmen sen, met lede ogen aan. Herhaaldelijk was hun de verwijtende vraag gesteld. waarom die Franse regering Nederland 'toestond mariniers vla Tahiti nair Biak te vliegen. Menant en Saulnier-Kolkowski had den met verbijstering het leven en werken in Indonesië gadegeslagen. Ambtenaren werken er van negen to: twaalf. Voor elk wissewasje komt een hele papierwinkel op gang. Treinen en vliegtuigen vertrekken ver blijven op de spitsuren een half tijd, of helemaal niet. Spoorwegbomen gesloten voor het rangeren van goe- De hotelaccommodatie is van een derenwagons. viesheid, die huiverig maakt, voora' de wasgelegenheden en de toiletten In Djakarta zijn vijftig taxi's gere gistreerd. doch dikwijls verkeert geen wagen in een rijklare toestand. Vooi vervolg zie pagina 11 "Y/TEN HEEFT het lang kunnen zien aan- komen, maar desondanks zal ieder mens d:e zich niet geheel en al in de on verschilligheid heeft laten wegzinken, het als een schok gevoelen: president Kennedy heeft bevel gegeven de kernproeven te hervatten. Straks als het weer gunstig is, zullen boven de Stille Oceaan weer de dodelijke paddestoelwolkcn hangen, lang zaam weliswaar hun vernietigende ener gie verliezend, maar ook langzaam zich verspre'dend over de bewoonde delen de zer aarde. Voor de mens Kennedy moet dit een ver schrikkelijk zware beslissing geweest zijn. Allerwegen in de wereld groeit het verzet tegen dit meest weerzinwekkende van alle wapens. Het uit zich in meer of minder lijdelijke protestdemonstraties waaraan mensen van allerlei stand, allerlei geloof, allerlei kleur deelnemen. Het uit zich bin nen de Verenigde Naties, die zich nog maar weinige maanden geleden duidelijk hebben uitgesproken tegen een hervatting van deze proeven. Het uit zich zelfs in de activiteiten van een Macmillan, een man d'c als prem'er van een atoommo- genheid toch een haast even grote ver antwoordelijkheid draagt als Kennedy zelf. Ondanks dit alles heeft de Amerikaanse president zijn bevel gegeven en eigenlijk is er maar één vraag die belangrijk is: %,Was dit onvermijdelijk?" En dit juist is een vraag die nooit met honderd procent zekerheid kan worden beantwoord. Onvermijdelijkheid kan namelijk maar één ding betekenen: dat Amerika deze proeven moet nemen wil 't Westen in mili tair opzicht niet achterop raken bij het communistische blok. Dat alleen is een doorslaggevende reden elke andere re den moet als onvoldoende gekenmerkt worden. Maar juist die militaire noodzaak is zo moeilijk aantoonbaar want geen land ter Avcre'd etaleert zijn militaire positie. Elke andere reden Is onvoldoende: men mag niet aannemen dat achter het besluit van Kennedy ook maar engszins een ..re vanchegedachte" schuilt, de idee dat na de reeks Russische kernproeven nu ook Amerika „iets moet doen" wil het niet aan prestige verliezen. Want de tijd is wel voorbij dat de wereld met bewondering opzag naar de kernbom- bezittende landen men kent thans de afgrijselijke gevaren te goed. Evenmin mag men aannemen dat Kennedy door zijn besluit meent zijn Russische tegenspeler tot een akkoord te kunnen dwingen. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat men de rode machthebbers op die manier zou kunnen imponeren. Militaire noodzaak dus helaas. Helaas is het in deze wereld nog altijd zo dat de vrede alleen kan bestaaijjbij de gratie van het militaire evenwicht. Het zou met de vrede (en met de vrije wereld) ge daan zijn als het Westen militair werke lijk achterop zou raken. Het is droef dat het zo is. En 't doet te meer verlangen naar die nieuwe aarde waarop het Paasfeest het uitzicht heeft geboden. Tendens stijgend JN West-Europa wordt het steeds beheerst door hogedrukgeble den. Het belangrijkste verplaatste zich vannacht in noordoostelijke richting over Engeland naar de Noordzee. De luchtdruk in het centrum bedraagt hierin meer dan 1030 mb. In ons land ontstond vannacht op uitgebreide schaal mist en laaghangende bewolking. Dins dagmiddag al dreef er mist binnen van de Noordzee waarbij aan de kust de temperaturen daalden tot 7 k 8 graden. De mist en laaghangende bewolking ver dwijnen overdag voor een groot deel dering In temperatuur. (Opgemaakt 11.15 dankzij de zonnestraling. uur). Ook morgen wordt het weer begun- ZON EN MAAN stlgd door het eerder genoeipde hoge- Dondierdag: zon op 5.22, ondier 19.55 drukgebied dat ten westen van Ierland uur; maan op 1.28, onder'10.53 uur, 27 een versterking ondergaat. Een kleine april laatste kwantier. onweershaard die gisteren In België HOOGWATER SCHEVENINGEN zware buien veroorzaakte een der 2r «nnil- r s? vm- 1Q9r stations bij de Ardennen meldde 24 mm n' regen - is verdwenen cn de kans op HET WEER IN EUROPA regen is nu uiterst klein. In het tempe- ratuurverloop komt over het algemeen Rapporten hedenmorgen zeven uur weinig verandering. De Bilt verwacht tot donderdagavond station Vannacht cn morgenochtend plaatse lijk mist of lage wolken, overigens zon- nige perioden en droog weer. Zwakke o. Helder tot matige wind tussen noord en noord- ^penburg oost. Over het algemeen weinig veran- gelde ninkl(jke gasten in het Amstel- lltiemanncn en 250 a 300 kader- moeten komen, ook degenen nlnkljjke gasten van het Zll- i rechercheurs in bur- die 's nachts reeds dienst heb- ger zullen op 30 april op de ben gedaan. Een kwart van de gaan. Het vertrek cn de terug- been zün_ais koningin Juliana 1050 geüniformeerde politie- komst van de koninklijke gas waarbij 100 a 120 ie- ten in Amsterdam valt de vrijwillige politie met de spitstijden In het twaalf kilometer lange zijn Inbegrepen, zal aan de bu- keer en het begin de politie het noemt, plaatst Politie-cmploycs die nog nooit dienst moeten doen. De balwedstrUd BenficaReal Ma- doet langs de route dienst, drid in het Olympisch stadion. de Keukenhof gin Juliana en prins Bernhard naar Amsterdam terugkei om het verkeer naar Olympisch stadion niet te wrichten. Ook het vertrek de ongeveer 60 koninklijke huis se politie, die in drie ploegen onder leiding van drie Inspec- het teurs dag en nacht zullen dienst doen. De beveiliging van de leden van het koninklijk tijdens de reis met de auto's van het Amstelhotel Oranje ts"in handen" de Oranje zal buiten het rechercheurs. Acht motorrjj- allerlei problemen. De totale sterkte van de Am sterdamse politie, inclusief ad ministratief. en technisch per- unif< zullen dit doen. De koninklijke stoet zal tsoneel, bedraagt ongeveer 1900 den begeleid door 35 politie- hebben gedragen. Dan zullen weer 1000 politie- kr(jgt een eigen escorte van or het eerst gaan mannen worden ingeschakeld, motorrijders, zodat deze motor rijders zelf de afzetting kunnen Ruim 650 zijn gereserveerd regelen, de verkeersregeling i. ruiters in ceremonieel tenue, het vertrek en de terugkeer De beveiliging 1 de Amsterdamse po litie worden nog in reserve ge houden om de buitenlandse ko ninklijke gasten te kunnen es corteren, wanneer zü incognito een kijkje in de st£d willen de ko- gaan nemen. windstil o 2 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1