lliemue £dï!srl)e (üóumnl Het is de GOEDE vrijdag De Gaulle geeft bevel OAS te vernietigen Commentaar Militairen welgemoed op weg naar Nieuw-Guinea mm Speciale oproerpolitie onderweg Al moet Oran tot grond toe worden afgebroken Minister deecl Zuiderkruis tgeleide Regering wijst uitstel van huurverhoging af DONDERDAG 19 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten t 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12459 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stdiitvastrtfi is gfjebleveit mgn bert ia Ugljeospotf Opwinding om Burgess Maclean Zie pagina 13 En terwijl zij aten nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan Zijn discipelen en zeide:: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het Mijn Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Uit Matthëus 26) 'H,* In het kruis 'k eeuwig r verdoemen Christus di vloek voor Christus is v< gestorven. Heeft gena 'k Ben van c ret zal r ■oeg de ï- ALGERIJE staat voor beslissende weken. Generaal De Gaulle heeft nl. opdracht gegeven, de OAS te vernietigen en daarmee in Oran te beginnen. Hij heeft een nieuwe opperbevelhebber in Algerije benoemd en er zijn al vele honderden manschappen van de speciale oproerpolitie van Frankrijk onderweg naar Oran om de actie tegen de OAS te ontketenen. Deze troepen zijn zeer ervaren in straatgevechten en men meent, dat zij de OAS binnen twee of drie dagen beslissend kunnen verslaan. „We zullen het geheime leger vernietigen, al zullen we heel Oran tot de grond toe moeten afbreken", aldus een Franse functionaris. een dergelijk treffen de Moslims in ge heel Algerije in woede zal doen ontste ken, waardoor de akkoorden van Evian ernstig gevaar zouden lopen. Blijkbaar Pacificatie van Oran, de tweede stad van Algerije, is dringend noodzakelijk voor de ten uitvoer legging van de ak koorden van Evian, De spanning onder de Algerijnse nationalisten is de laatste dagen in sterke mate gestegen als gevolg van de steeds driester wordende terreur van de OAS. Het doel van die terreur is de Moslims te prikkelen tot openlijk' botsingen. De OAS meent dat indien zij hierin slaagt het Franse leger niet op de OAS, maar op de Mohammedanen zal schieten. Tot dusver hebben de Moslims wel in Oran als in de hoofdstad Algiers een zelfbeheersing aan de dag gelegd, waarvoor Louis Joxe, de Franse minister voor Algerijnse zaken, hen geprezen heeft. Dinsdag heeft echter, naar gemeld, een woedende groep Moslims een bloe dige vergeldingsactie tegen de OAS Oran ondernomen. De nachtmerrie vi zowel Fransen als Algerijnen is nu, Enorme paaseieren voor Prinsessen Prins Bernhard heeft gistermidag een werkbezoek gebracht aan de bis cuit- en chocoladefabriek Victoria en het Fokkerbedrijf in Dordrecht. In de Victoriafabrieken kreeg de Prins Wei- miniatuur paaseieren voor de Prinses sen aangeboden. De oorspronkelijke chocolade eieren, die ieder vijftien kilo wegen, werden vandaag op Soesbdijk bezorgd. De Prins stelde zich var werkmethoden in beide fabrieken gebreid op de hoogte. DESSO VERZET-BOUCLÉ HEUGAFELT 150 cm. breed p. m2 20.75 Vrijblijvend prijsopgaaf. WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 Vieuws in één oogopslag President De Gaulle heeft opdracht gegeven de OAS te vernietigen. In straatgevechten gespecia liseerde politietroepen zijn naar Oran onderweg.' In Algerije is een nieuwe op perbevelhebber benoemd. Men verwacht, dat binnen twee of drie dagen het ge heime leger beslissend zal kunnen worden verslagen. In Bonn wordt ver wacht, dat bondskanselier Adenauer binnenkort naar Washington zal gaan om met president Kennedy te spreken over het doen uitlekken van de Ameri kaanse voorstellen inzake Berlijn.Kennedy heeft wat die plannen betreft laten weten dat de Ver. Staten gewoon zullen doorgaan met het polsen van de Russen. Met achthonderd mili tairen aan boord is van morgen de Zuiderkruis uit Hoek van Holland naar Nieuw-Guinea vertrokken. De reis zal ongeveer zes weken duren en via Cu rasao, Panamakanaal en Honoloeloe worden ge maakt. Minister Visser en staatssecretaris Calmeyer deden de soldaten uitge leide. In Djakarta is ver klaard, dat de militaire voorbereidingen voor een invasie in Nieuw-Guinea nu zijn voltooid. De Ame- riaanse ambassadeur Ho ward P. Jones heeft Soe- karno op de hoogte ge steld van de inhoud van het gesprek, dat minister Dean Rusk heeft gehad met de Nederlandse am bassadeur, dr. Van Roijen. ui (Van een onzer redacteuren) VANMORGEN omstreeks kwart over zes is het s.s. Zuiderkruis met achthonderd vijf tig militairen uit Hoek van Holland naai- Nieuw-Gui nea vertrokken, uitgeleide gedaan door minister Visser en staatssecre taris Calmeyer. De minister, die zich tot kort voordat de trossen werden losgegooid met de soldaten had on derhouden hij was de laatste, die het schip verliet vertelde, dat. naar hij terdege had kunnen consta teren, de stemming onder hen niets te wensen overliet. Hij zei: „De ac commodatie. die hen tijdens de reis wordt geboden is voortreffelijk en hun stemming is uitstekend." En wij zend op de soldaten, die over de railing hingen, vervolgde hij: „Kijk maar eens naar die gezichten". Dat de stemming goed was, bleek ook toen de Zuiderkruis zich van de wal losmaakte en door sleepboten naar het midden van de rivier werd getrokken. Van boord af werd er druk gewuifd naar de „afduwers" aan de wal en er klonk een luidruch tig hoera en bravo, dat door het ge luid van de stoomfluit nauwelijks werd overstemd. De humor ontbrak evenmin. Toen de Zuiderkruis bij het van de kade wegslepen de kade nog met een klap raakte, werd er ge schreeuwd: ..Ook dat nog, nou krij gen we een lekke band". De reis van de Zuiderkruis naar Nw.- Guinea duurt ongeveer zes weken. De route gaat via Curacao, Panamakanaal en Honoloeloe. Op Curacao en ver moedelijk ook op Honoloeloe zal de opvarenden gelegenheid worden ge geven te passagieren, een welkome af wisseling van de lange reis. Maar aan boord zal er eveneens voldoende ont spanning zijn. Op de Zuiderkruis is een bioscoopzaal voor tweehonderd man, er zijn voldoende spelen aan boord, en het ligt in het i de dant op het troepenschip geregeld wed strijden te organiseren. Er is voor ge zorgd, dat de verveling achterwege blijft. En voorts zullen de militairen worden voorbereid op hun verblijf op Nieuw- Guinea. Zij worden (verder) onderwezen in het Maleis, zij krijgen onderricht in tropenhygiëne en er zal veel aan sport worden gedaan. De dagindeling gedu rende zes weken is bijna gelijk aan die in de kazerne. -Om zes uur reveille, om kwart voor zeven ontbijt (in drie gedeel ten), dan theorie of sport, om 12 uur lunch, 's middags theorie en om 17 uur de warme maaltijd. En er zijn voldoende instrumenten band te vorme: concerteren. (Voor vervolg zie pagina 7) Kort na zes uur vanmorgen ver trok het s.s. Zuiderkruis met 850 militairen aan board uit Hoek van Holland naar Nieuw-Guinea. Tot de velen, die van het vertrek getuigen waren, behoorde ook de minister van defensie, ir. S. H. Visser (op de linker foto rechts), en familieleden van militairen, die in weerwil van het vroege uur naar de Hoek waren geko men. Toen het schip van de kade losmaakte, werd er druk ge zwaaid. Deze kleine peuter moest op een schouder worden getild om Pappie te kunnen nawuiven (foto rechts). heeft De Gaulle voornamelijk om die re den zijn drastische maatregelen genomen. De benoeming van de 47-jarige lucht macht-generaal Michel Fourquet tot op perbevelhebber in de plaats van generaal Charles Ailleret, die niet krachtig ge noeg is opgetreden, luidt dus een nieuwe periode in. Minister Joxe is voor een inspectiereis in Algiers aangekomen en de Franse hoge commissaris, Chriatian Fouchet. is met nieuwe instructies uit Parijs in Algerije teruggekeerd. De voor naamste opdracht is: vernietiging van de OAS binnen twee weken GEZONDE GROENTE FRAAIE BLOEMEN „in Moes- en Sierluin? Tien procent op 1 juli a.s. (Van onze parlementsredactie) ^NNDANKS BEZWAREN uit de Tweede Kamer handhaaft nister Van Aartsen zijn voorstel om per I juli de huren te verhogen. Dit valt op te maken uit de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer het wetsontwerp dat de huur verhoging regelt. In het voorlopig verslag had de PvdA-fractie ernstige bezwaren ontwikkeld tegen de voor genomen huurverhoging, terwijl van KVP-zijde in twijfel werd getrokken, of het tijdstip van 1 juli voor de huurverhoging wel gunstig is. Minister Van Aartsen gaat nauwe lijks op deze twijfel in. Hij schrijft slechts, dat de huurverhoging van I juli zal gelden voor tachtig procent van alle huurwoningen en dat ze 10. II of 12 pet zal bedragen, naar gelang de gemeenteklasse. Voorts deelt de minister mee, het niet wenselijk te achten, reeds nu een wet telijke regeling te treffen voor de twee overige huurverhogingen, die hij nood zakelijk vindt en die. als hij zijn zin krijgt, in 1964 en 1966 zullen worden verwezenlijkt. Over de toekomst zijn thans nog te weinig feitelijke omstandig heden bekend. De werknemers zullen op de huurver hoging een looncompensatie ontvangen, die in de meeste gevallen voldoende zal zo zij de huurverhoging al niet overtreft, schrijft mr. Van Aartsen. De minister deelt daarom niet de zienswij ze, dat de huurverhoging voor velen te bezwaarlijk zou zijn. Over de hoogte van de looncompensatie doet hij geen con crete mededelingen: de Stichting van de Arbeid moet hierover nog advies uit brengen. Wel spreekt de bewindsman de hoop uit, dat dit advies spoedig zal worden uitgebracht. Hij herinnert er nog aan, dat op grond van het loon- akkoord van Oud-Wassenaar de loon compensatie geheel ten laste zal ko men van de winsten van de werkge vers. Zij zal dus niet prijsverhogend werken. Wat betreft de verhouding tussen In komen en huur, de minister meent, dat een algemeen geldende norm voor deze verhouding bezwaarlijk kan worden vast gesteld, en voor de overheid zeker niet kan gelden. Overigens wordt een huur ten bedrage van 15 k 17 pet van het in komen. die in het rapport van de S.EJt. over het huurvraagstuk wordt genoemd, bij talloze woningen niet bereikt. Voor nleuwbouw-wontngwetwonlngen, waarvoor in 1961 rijkssteun is toegezegd, komt de gemiddelde voorlopige week- huur voor het hele land op 14,7 pot van het gemiddelde bruto-weekloon dat de mannelijke werkkrachten in de industrie van 25 jaar en ouder op 31 decern her 1961 verdienden. Dit percentage komt in de eerste gemeenteklassen op 15,2, in de tweede op 15,5, in de derde op 14,5, in de vierde op 14,2 en in de vijMe op 14. Voor vervolg zie pag. 71 yOOR WAT BETREFT de vormgeving die het Europa van de toekomst het best kan krijgen legt onze minister Luns tegen een man als De Gaulle een grote vasthoudendheid aan de dag. Zij lijkt op zijn aangevochten vasthoudendheid in de kwestie Nieuw-Guinea. Het verschil is. dat voor wat aangaat Europa de vasthou dendheid van de bewindsman bij een gro tere meerderheid onder ons volk waar dering vindt. Ook de socialisten steunen hem in deze. Het is trouwens de Belgische socialistische minister Spaak die licm hier ter zijde staat. Het is bekend, waarom het gaat. De Gaulle staat voor wat hij noemt een Euro pa der vaderlanden. In zijn denkbeelden staan de staten niet af van hun soeve reiniteit. Wat zij aangaan is niet meer dan een bondgenootschap. Onze regering staat een samengaan voor ogen van wat genoemd wordt supranationaal karakter. Zij is van mening, dat slechts op deze wijze de idee van Europa werkelijk ge stalte kan krijgen. De conceptie zoals de heer De Gaulle voorstaat is voor Nederland en stellig ook voor de beide andere Beneluxlanden weinig aantrekkelijk. Zij zou neerko men op een overheersende positie van de beide nationale staten Frankrijk en West- Duitsland, die het in feite voor het zeg gen zouden hebben cn waarnaast de klei nere landen gemakkelijk in de verdruk king zouden komen. Alleen bij een verder voortgaande integratie der Europese sta ten, als voorzien in de denkbeelden van de heren Luns en Spaak, ware dit gevaar te voorkomen. Uit dezelfde gedachtengang van deze po litici is ook te verklaren hun streven om Engeland bij Europa te betrekken. Deel neming van Engeland aan Europa bete kent een aanvaardbaarder evenwicht in de verhoudingen. Mogelijk is weliswaar ook voor Engeland een voortgezette inte gratie moeilijk te slikken. Maar bij zijn deelneming aan Europa wordt de alge mene staatkundige situatie gezonder. Waarbij echter opvalt, dat bij Frankrijk de begeerte heel wat minder wordt ge vonden om Engeland binnen te halen. De Nederlandse politiek is dus primair gericht op integratie van Europa, een an der Europa dan het Europa der vaderlan den van De Gaulle. In dit laatste kan alleen dan worden bewilligd, zo niet lan ger Engeland zich afzijdig houdt, maar meedoet. Wij voor ons zien de feitelijke kansen van de laatste mogelijkheid wat groter dan van de eerste. Dat aan deze kwestie onze minister Luns overigens nog heel wat vasthoudendheid kwijt kan, is wel duidelijk. Het probleem is aan hem besteed. Halve gebr. kip f 1.95 Alléén; PETER LEENEN Gangetje 14 Advertentie Morgen, Goede Vrijdag, ver schijnt de Nieuwe Lcidsche Courant niet. Onze bureaus zijn 's morgens tot 12 opend. koop geen handdoek a doek BADDOEKEN t?en kleine uit frankrijk komende ring is opvullend het Nauw van Ca lais overgetrokken en vanochtend in En geland aangekomen. B\j de storing be hoorde een weinig omvangrijk regenge- bied, dat de afgelopen nacht en vanoch tend Nederland passeerde. Het bracht op enkele uitzonderingen na niet meer dan één of twee mm regen. Van het zuiden uit breidt zich nu een rug van hoge druk over onze omgeving uit. Tegelijkertijd, doet een actieve depres- siet die zich in het zeegebied tussen Groenland en IJsland ophoudt, de baro meter tot over de Britse eilanden gelei delijk dalen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolgt dat de wind in Nederland weer zuidoostelijk wordt en morgen iets ster ker zal zijn dan vandaag. In de aangevoerde lucht zullen zonnige Perioden voorkomen on hot hUUt De Bilt venvacht tot morgenavond: Droog weer cn perioden met zonneschijn. Zwakke, later matige wind tussen zuid en zuidoost. VrU zacht. ZON EN MAAN Vrijdag: zon 5.34-19.45; maan 19.05-5.54. Volle Maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 20 april: 3.40 vjn.; 15.57 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur gh. be\ h. be\ gh. be\ Parijs Bordeaux Grenoble

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1