Ilieuitie (ümimnt Plan van Rusk voor Berlijn is uitgelekt pl< Commentaar erijnen raken geduld kwijt Washington protesteert in Bonn Von Brentano naar VS met boodschap Alg Indonesiërs verdeeld [an-Bunker over Gratie-verzoek voor Jouhaud Auto sleurt douanier met opzet mee MAANDAG 16 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12456 CHRISTELIJK-1SATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi is qheblt»en myn hert ia Icgtjcnspocf DEAN RUSK Vieuws in één oogopslag In Bonn zal een onder zoek worden ingesteld naair het „lek" waardoor het Amerikaanse plan in zake Berlijn voorlijdig in de openbaarheid is geko men. In Washington is scherp tegen diirt voorval geprotesteerd. Officieel is in Bonn ontkend, d^t er opzet in het spel is ge weest om de besprekingen, die minister Rusk vandaag met de Russische ambas sadeur Dobrynin zou be ginnen, te torpederen. 9 De Nederlandse ambas sadeur in Washington, ar. Van Roijen, is gistermid dag van Schiphol, voor wen van (geheime) instruc ties, naar zijn standplaats teruggekeerd. Een der In donesische afgevaardigden bij het geheime Neder lands-Indonesische voor overleg, Tjondronegoro, heeft verklaard, dat Ne derland wel spreekt over de zelfbeschikking van de Papoea's, maar dat het zichzelf tracht te handha- De Algerijnse regering in ballingschap heeft de Franse regering gewaar schuwd. dat deze week de beslissing moet vallen in de strijd tegen de OAS. Gisteren heeft een com mando van het Geheime Leger kans gezien vijf uur lang het postkantoor van Oran bezet te houden. Uit de Sahara is vijftien ton aan explosieven verdwe nen, voldoende om alle olie-installaties te vernie tigen. TAE vroegere Westduitse tninister van buitenlandse zaken, dr. Heinrich von Brentano, thans leider van de C.D.U.-C.S.U.-fractie in de Bonds dag, zal met een speciale boodschap van bondskanselier Adenauer naar Washington vliegen om overleg te plegen met de Amerikaanse regering inzake het uitlekken van het jongste Amerikaanse plan ter oplossing van de kwestie-Berlijn, dat vandaag ter tafel zal worden gebracht bij de her vatting van de Amerikaans-Russische besprekingen over Berlijn in Wash ington. Geruchten in Bonn willen dat von Brentano een der felste tegen standers van de erkenning van het Oostduitse bewind zelf de oorzaak zou zijn geweest van het uitlekken van de Amerikaanse voorstellen, die onder meer de „indirecte erkenning" van het communistische regime in Oost-Duitsland inhouden. Men neemt aan dat er in Westduitse regerings kringen ernstige ontstemming heerst over het plan van de Amerikanen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft zaterdag de Duitse ambassadeur in Washington Grewe ontboden en ernstig geprotes teerd tegen de bekendmaking van de Amerikaanse voorstellen, hetgeen men in Washington beschouwt als schending van vertrouwen. De woord voerder van de Westduitse regering heeft medegedeeld dat er een onder zoek zal worden ingesteld naar het lek. Hij sprak met klem tegen dat de regering zelf de voorstelllen heeft laten uitlekken en ontkende datWest- Duitsland wantrouwend zou staan te genover de Amerikaanse politiek in zake Berlijn. Het nieuws over de Amerikaanse voor stellen, die de goedkeuring van West- Duitsland behoeven en daarom aan de re gering te Bonn zijn voorgelegd, is zater dag gepubliceerd door de New York Ti mes op gezag van zijn correspondent te Bonn. Dean Rusk, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken zou van daag met de Russische ambassadeur in Washington, Dobrynin, over de voorstel len spreken. De voorstellen zouden be helzen het sluiten van een niet-aanvals- verdrag tussen NAVO en het Pact van Warschau, het voorkomen van verdere verspreiding vah kernwapens, de instel ling van gemengde Oost- en Westduitse commissies voor handel, cultuur en ver keer en de instelling van een internatio naal gezagsorgaan voor de toegangswe gen tot Berlijn vanuit West-Duitsland. waarin ook Oost-Duitsland zitting moet krijgen. Voor vervolg zie pagina 4 Waarschuwing aan Pompidou TAE nieuwe Franse premier, Georges Pompidou, heeft van de Al- A-J gerijnse leiders in Tunis de waarschuwing ontvangen, dat het nog maar kort dag is, voordat het verzet van de Europeanen in Algerije moet zijn gebroken. De komende week zou de beslissing moeten brengen in de strijd tegen de OAS. Een desbetreffende ver klaring werd gepubliceerd aan de vooravond van een belangrijke zitting van de Algerijnse regering in ballingschap. Het probleem de OAS neemt op de agenda de voornaamste plaats in. Erg hard schieten de Fransen bij de bestrijding van de OAS inderdaad niet op. Gisteren heeft een OAS-commando van honderd man vijf uur lang het post kantoor van Oran bezet gehouden, dat door Franse troepen werd bewaakt. De commando's schoten op twee helikopters en een bommenwerper, die boven het ge bouwencomplex rondcirkelden. De Fran se troepen trokken zich terug, omdat de militaire leiders hun mannen niet ge- isoleerd in het centrum van het Europese stadsgedeelte wilden achterlaten. Boven dien stonden de troepen tegenover eer overmacht. In deze dagen worden de steden van Algerije getroffen door alge mene stakingen op last van OAS en al: protest tegen de ter dood veroordeling van ex-igen©raal Jouhaud (zie ook elders in dit nummer). Sabotage In de Sahara werden uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen tegen mogelijke sabotage door de O.A.S. Er zijn vijftien ton explosieven verdwenen, voldoende om alle olieboorinstallaties en oliebronnen onherstelbaar te bescha digen. Pompidou, die zaterdag door De Gaulle tot premier, als opvolger van Debré, is aangewezen, heeft op de sleu telposities de figuren uit het kabinet Debré gehandhaafd. Een bredere poli tieke basis heeft hij echter niet kunnen bereiken. De radicaal-socialisten van Edgar Faure wensten niet mee te doen. Overigens is men' van mening, dat Debré alleen maar is afgetreden omdat De Gaulle hem tot vice-president wil benoemen. Als zodanig zou hij voorbestemd zijn, De Gaulle als president op te volgen. Hiervoor is echter een wijziging van de grondwet noodzakelijk. Bel-Ofast lelfstrijkende wondershirt in 2 wereldmerken Kerko 15.90 Adelborst 13.'® „WEET JE WIE ER KOMEN?" Als u uvr vrouw enthousiast opbelt om haar te vertellen, dat goede vrienden uit het buitenland over zijn en op be zoek komen, dan hoeft ze niet in paniek te raken. U gaat dan gezellig met elkaar ergens eten en iedereen kan zich dan volop wijden aan het uitwisselen van nieuwtjes en gedachten. Het hele Horecabedrijf staat tot uw beschikking om er een fan tastisch geslaagde avond van te maken! Blijven die buiten landse vrienden langer, verrae hen dan met Horeca-cheques waarmee zij in elk Nederlands Horecabedrijf betalen kunnen. Chequeboekjes f 10.- of f 25.-, in coupures van f 2.50, kunt u bestellen bij het Be drijfschap Horeca, Koninginne gracht 58-59, Den Haag. (giro 63.53.00; vermelden: Cheque boekje). 9 De 17-jarige student Geurts uit Echt is zaterdagnacht door een trein gedood op het baanvak Maastricht—Roermond onder de gemeente Echt. Waarschijn lijk is hij met zijn fiets bij het over steken van de door knipperlicht bevei ligde spoorwegovergang aangereden Koningin Juliana en de prinsessen Beatrix en Irene zagen zaterdag in Amsterdam een voorstelling van John Errol's Kinderen van het laatste kwartier". Het stuk werd opgevoerd door het gezel schap Caribiton. bestaande uit in Nederland studerende Surina- mers en Antillianen. Een foto van de pauze: prinses Beatrix in vro lijk gesvrek met een der speelsters. Dr. Van Roijen zwijgt SOEDJARWO TJONDRONEGORO, een der Indonesische deelnemers aan het afgebroken gesprek met de Nederlanders in Washington, heeft het plan Bunker, dat voorziet in een geleidelijke terugtrekking van de Nederlanders van Nieuw-Guinea binnen twee jaar „een harde slag voor de Nederlanders" genoemd. De partij van Adam Malik, de voornaamste Indo nesische deelnemer aan het gesprek, daarentegen heeft het plan geken schetst als „een poging van de imperialisten om concessies van Indonesië te verkrijgen". De links gerichte Moerba heeft erop aangedrongen, dat de regering in Dja karta overdracht in dit jaar zal eisen, daar het plan Bunker een vreemde macht de zeggenschap over Nieuw- Guinea in handen zou spelen. Tjondronegoro heeft nog verklaard (in een lezing voor studenten), dat de Ne derlandse politiek die van een „wreker" Hij vertelde, dat hij en Malik met Nederlandse vertetgenwoordigers Schürmann en Van Roijen, tot grote ver bazing van Bunker, in het Engels en het Nederlands hadden gescherst. maar dat aan de conferentietafel de besprekingen plotseling stokten en men uiteen moest gaan. Volgens de Indonesische diplomaat heeft Nederland het wel over het ver lenen van zelfbeschikking aan de Pa poea's, maar tracht het slechts zich zelf te handhaven. Verdeling van een na was tegen de beginselen van de V< enlgde Naties en Indonesië zou de vi tiging van een Papoeastaat niet i dogen. Wat de Nederlands-Indonesische derhandelingen betreft, heeft een i Nederlandse deelnemers, de ambassa deur in Washington, dr. ,J. H. van Roijen, gisteren bij zijn vertrek van Schiphol (hij ging weer naar zijn standplaats, na de afgelopen week be sprekingen met de regering te hebben gevoerd) geweigerd te zeggen of, wanneer en waar de onderhandelingen zullen worden voortgezet. Hij kon ook geen verklaring afleg gen, maar volstond met de opmer king „Ik geloof in het algemeen, dat als je het leven niet constructief en met vertrouwen tegemoet treedt, je weinig kunt bereiken, ook voor je medemensen (de Papoea's?)''. Soebandrio, de Indonesische minister van buitenlandse zaken, zou zaterdag in een gesprek met de Australische ambas- saaeur in Indonesië, sir Patrick Shaw, gezegd hebben, dat de volgende stap van Nederlandse zijde moet komen, nu In donesië het plan Bunker in beginsel had aanvaard. Tevens zou hij hebben opgemerkt, dat zijn land, in afwachting van onderhandelingen, voortgaat met de voorbereiding van de „bevrijding van West-Irian". Kennelijk in het kader daarvan heeft men in een rado-uitzending de inheemse politie van Nieuw-Guinea opgeroepen „voor het te laat is" hun verdiensten te ionen voor het vaderland ter bevrijding van West-Irian van het Nederlandse ko lonialisme. „Het is nu tijd om op te treden. Denk aan de duizenden van uw broeders die door de Nederlanders in de gevanigenis zijn gezet. Sta nu op en kom in opstand." De Russische hulpverlening aan In donesië schijnt thans versneld te worden. Naar schatting heeft men al twintig lange-afstandsbommenwerpers ontvan gen, evenals straaljagers cn varend ma terieel. Koninklijk paar naar Oostenrijk Naar van bevoegde züde vernomen wordt, zullen de Koningin en de Prins van 21 tot 24 mei een staatsbezoek aan Oostenrijk brengen. De prinsessen Bea trix en Ireno zullen het koninklijk paar naar Wenen vergezellen. Vorig jaar heeft de bondspresident van Oostenrijk, dr. A. Scharf, een officieel bezoek aan Nederland gebracht, dat eveneens drie dagen heeft geduurd. Van de drie demonstraties rond om de kwestie-Nieuw-Guinea waren er zaterdagmiddag twee in Den Haag. Links: 2000 man op de bijeenkomst van „Door de eeuwen trouw" in K. en W. („Weg met Bunker" „Leve Luns"). Rechts: 250 pacifisten voorzien van tientallen span doeken („Een dode Papoea heeft niets aan zelfbeschikking....") op het Binnenhof. De protest mars van het station Staats spoor naar het Binnenhof en de demonstratie daar verliepen ordelijk; de politie achtte sit- down-demonstraties en spreek koren ongewenst. De P.v.d.A. verzamelde intussen 15.000 de monstranten in Amsterdam. (Verslagen op pagina 9). De verdedigers van ex-generaal •Edmond Jouhaud hebben medegedeeld, dat zij president De Gaulle zullen ver zoeken gratie aan hun cliënt te verle nen. Jouhaud werd vorige week ter dood veroordeeld wegens zijn aandeel ln de militaire opstand in Algiers van vorig jaar en zijn rol bij het Franse geheime leger (OAS.). Zij doen hun verzoek tegen de zin van de voormalige generaal van de luchtmacht. Inmiddels hebben de verdedigers audiëntie bij het staatshoofd aangevraagd. Jouhaud zal nu niet voor 't einde van de Paasweek kunnen worden terechtge steld, aangezien de Hoge Raad van de magistratuur die zijn oordeel over het gratieverzoek moet geven, niet voor Pa sen zal bijeenkomen. Deze raad wordt voorgezeten door president De Gaulle. aan wie de eindbeslissing is. In Algiers bleven veel winkels en res taurants zaterdag dicht als protest tegen het doodvonnis van Jouhaud. De uit spraak van het gerechtshof heeft overi gens in Algerije dit weekeinde niet tot ernstige ongeregeldheden geleid. Dat is GOOD WILL Zie pagina 2 QPENBAARHEID is veelal een groot goed. maar kan nadelig zijn in haar uitwerking. In de diplomatie ervaart men het. Perioden van overwegend geheime en van overwegend openbare diplomatie ple gen elkaar af te wisselen. Kwalijke ge volgen van geheime diplomatie roepen gewoonlijk de wens op naar algemene kenbaarheid. Maar op haar beurt staat ook de openbaarheid niet zelden aan bruik bare resultaten in de weg. Het is een boeiend spel, dat dan onder omstandigheden nog meer gecompliceerd wordt, wanneer de openbaarheid met bij oogmerken wordt ingeschakeld, met de duidelijke bedoeling namelijk om een ver nuftig plan, dat men niet wenst, te doen mislukken. Dit laatste is nu het geval met het plan, dat de Amerikaanse regering moeizaam heeft opgesteld ter bespreking met do Russische regeering. Het gaat over Berlijn. Wat Berlijn betreft verkeert de wereld ln een periode van windstilte. De tijd lijkt lang geleden waarin Chroesjtsjef zijn dreigende taal liet horen. Kennedy heeft laten merken, dat hij daarvan misschien wel onder de indruk, echter niet over stuur Is geraakt. De driestheid van Chroesjtsjef had hem slechts vastberade ner gemaakt. Chroesjtsjef zelf. een realist, heeft daarop ingebonden, met het gevolg dat het probleem-Berlijn minder actueel lijkt. Nu is het niet zo vreemd, dat Amerika dit de juiste tijd lijkt om voor wat Ber lijn aangaat toch wat dichter bij een op lossing te komen. Perioden van crisis le nen zich daartoe minder. Onlangs heeft, zij het voor een ander complex van vraag stukken. Kennedy de vaardige opmerking gemaakt, dat de zomertijd de juiste is om het dak te repareren, straks regent het weer cn dan komt men er niet toe, hoe wel juist dan het dak heel behoort te zijn. De oplossing van het probleem-Berlijn is bijzonder moeilijk. Het gaat niet maar tussen Amerika en Rusland, maar even eens zijn de beide Duitslanden in het ge ding. Nu heeft Croesjtsjef al eens laten blijken, dat hij zich om de gevoelens van de Oostduitse communisten, als het hem pas geeft, niet bijster bekommert. Dan laat Kennedy zich meer aan Adenauer gelegen liggen. Trouwens, in de westelijke wereld liggen ook voor wat Berlijn betreft de standpun ten nogal uitéén. De Gaulle staat in het algemeen afwijzend tegenover praten met Rusland. En West-Duitsland voelt niets voor een regeling, die iets van een erkenning van Oost-Duitsland inhoudt. Toch heeft het jongste Amerikaanse plan iets van zulk een erkenning. Amerika wil eindelijk eens uit deze Impasse en is daarom bereid tot een compromis, mits het de situatie enigermate blijvend regelt. Dat zulk een regeling in West-Duitsland op bezwaren stuit, is te verwachten. Hoe aan die bezwaren uitdrukking te geven? Het is een plan van Amerika aan Rusland, zij het dat daarvan ook aan West-Duits land mededeling was gedaan. Met de dui delijke bedoeling het plan zodoende te torpederen is het nu vanuit Bonn wereld kundig gemaakt, stellig in de verwach ting dat de openbare mening zich zo krachtig ertegen zal keren dat 't moeilijk nog tc aanvaarden valt. Tegen een plan immers kan men zich gemakkelijker keren dan tegen een eenmaal aanvaard voorstel. Te Bonn wordt nu ijverig naar het lek gesperd. Men meent reeds een zondebok te hebben, als zodanig wordt de vorige minister Von Brentano genoemd. Het zoe ken is begrijpelijk maar veel zin heeft het al niet meer. Tegen de bedoelingen in is het plan nu ter kennis van een ieder gekomen en een ieder kan er zijn eigen mening over geven. Dit is een mogelijk heid die niemand zich meer ontzegt. Openbaarheid is veelal een groot goed. In dit geval het is in de geschiedenis van de diplomatie niet het eerste is de openbaarmaking van een als geheim be doeld plan kennelijk geschiedt ter bestrij ding van het plan. Is het nu om hals gebracht nog voordat het is ingediend? Men moet afwachten, maar het heeft er alle schijn van. TIJDENS het weekeinde werd het in West-Europa beheerst door koude oostelijke luchtstroming, die aan wezig was tussen een krachtig hoge- drukgebied boven Scandinavië enerzijds en een lagedrukgebied boven de Mid dellandse Zee anderzijds. Het lagedruk gebied verandert sinds zondag van plaats en beweegt daarbij naar het noordwesten van Engeland. Het wordt gevolgd door een in betekenis toenemend hogedruk- gebied bij de Alpen. Samenhangend hiermee nemen de oostelijke winden ln onze omgeving verder in kracht af en maken vervolgens plaats voor zuidelijke winden. Aanvankelijk kan het lagedruk- onder^lji gebied nog aanleiding geven tot enige 20 april V.M regen, later zijn enkele zonnige perio- nr-r wrr-rn r™ i?*Tr»r\r»A den mogelijk. De temperatuur komt op niil WEEK LN EUROPA 'm h°<>" n""au- Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bilt verwacht tot morgenavond: Aanvankelijk plaatselijk enige regen, later enkele opklaringen. Overwegend sutioi matige wind tussen oost en zuid. Iets hogere middagtemperaturen. Tendens dalend ZON EN MAAN Dinsdag: zon 5.41-19.40. Maan 16.55, D. Helde Y pontourj Zd.-Llmb. Helsinki Stockh. Een Nederlandse douane-ambte naar, de 43-jarige heer R. Spin uit Beek, is zaterdagmiddag het slacht offer geworden van het onbeschaam de optreden van de bestuurder van Nederlandse personenauto, een gegeven moment kwam een auto met twee inzittenden uit Duits land bij Wyler de grens over. De wagen stopte en de heer Spin vroeg de inzit tenden of zij nog iets aan te geven had den. De bestuurder van de wagen gaf toen plotseling gas. De heer Spin werd door de wagen meegesleurd. De inzit tenden duwden hem er na honderd me ter af. De heer Spin liep een hersenschud ding en enkele andere verwondingen op en moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Collega's van de heer Spin en enkele bewoners van Wyler zetten nog een vervolging in, maar ze kónden de auto, die in de richting Beek ver dween, niet meer inhalen. Naar aanleiding van het incident is een onderzoek ingesteld door de ge meentepolitie van Nijmegen. De politie heeft reeds gistermorgen iemand aange houden, maar deze bleek niet de juiste te zijn. Wel heeft de politie hierdoor enige verdere aanwijzingen gekregen. Rome Madrï'd Ma Hor ca I. i-i.-.n Sh. bew, eh bow!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1