Jlicuwe geibsctfe (iTouranl President Kennedy bereid ons boos te maken Commentaar Hyacinten bloeien niet: Corso uitgesteld Baviaan zet vliegveld op stelten DISCUS HONDENBROOD Overgangstijd kan veranderd worden Monaco wordt voor de Fransen buitenland Pompidou nieuwe Franse premier DONDERDAG 12 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12453 CHRISTEL1JK.NATIONAAL DAGBLAD is gfcefcfcvtn otf n hert ia tegfceaspteT DE HONDEN LUSTEN ER BROOD VAN VLIELAND NIEUWE RUN 50 Soekarno (in eigen land) beticht van verraad T)RESIDENT Kennedy heeft naar aanleiding van berichten over Neder- -®- landse ontstemdheid over het plan-Bunker verklaard dat de Ver enigde Staten bereid zijn ieder kwaad te maken mits er maar een over eenstemming over Nieuw-Guinea bevorderd wordt, die een oorlog kan af wenden. Tegelijkertijd wordt uit Washington gemeld, dat de overgangstijd voor de overdracht aan Indonesië verlengt of verkort kan worden. Tege lijkertijd staat Sukarno onder druk van grote groepen, die alleen een snelle oplossing door middel van geweld wensen en geen vreedzame oplossing. Hierdoor wordt zijn taal steeds strijdlustiger. Belastingvrijheid doorn in oog DE Franse regering heeft besloten de conventie van 23 december 1951 op te zeggen, waarop de betrekkingen tussen Frankrijk en het vorstendom Monaco zijn gegrondvest en wel aangaande de douane, de belistingen, de posterijen en telecommunicaties, de mono polies, de energievoorziening en andere aangelegenheden. Nieuws in één oogopslag President Kennedy heeft naar aanleiding van de Nederlandse kri tiek op het bemiddelings voorstel-Bunker ver klaard het ervoor over te hebben, dat iedereen kwaad is, als de bemidde ling maar resultaten ople vert. De V.S. zullen hun pogingen vooralsnog niet opgeven. Minister Luns heeft medegedeeld, dat het voorstel-Bunker niet door de Amerikaanse ambassa deur in Den Haag is over handigd, maar door de heer Bunker zelf ter hand is gesteld aan dr. Van Roijen. In Frankrijk zullen voorlopig geen algemene verkiezingen voor de Nati onale Vergadering worden gehouden. Het staat vast, dat premier Debré zal af treden. De tankier Pompi dou zal hem opvolgen. Op 150 km ten zuiden van Al giers hebben eenheden van de F.L.N. de resten van een groep van de O.A.S. vernie.tigd. Voor het tribunaal te Parijs heeft de onlangs ge arresteerde O.A.S.-leider Jouhaud zich verdedigd met de mededeling, dat hij als patriot de belangen van zijn mede-Algerijnen moest behartigen. Hij gaf toe, dat hij in opstand was gekomen tegen de rege ring en nam alle verant woording als commandant van de O.A.S. op zich. In de Eerste Kamer heeft de socialistische af gevaardigde Van Winger den, secretaris van het N.V.V., zijn motie van af keuring ingediend tegen minister Toxopeus vanwe ge diens beleid in de kwes tie van de ambtenarensa larissen. Volgende week dinsdag zal over de motie worden gestemd. De jaarvergadering van de Prot. chr. bond van handelaren in melk- en zuivelprodukten heeft de voorzitter van de Chr. middenstandsbond, de heer De Mooij, gezegd, dat een prijsverhoging voor melk en brood met een enkele cent de economie niet in gevaar zal brengen en dat de consument zich er niet druk om zal maken. Na de opzeggingstermijn van zes maanden zullen de juridische conse quenties van de opzegging getrokken worden, in het bijzonder wat het ver keer tussen Frankrijk en het vorsten dom aangaat. De Franse minister Terrenoire heeft te kennen gegeven, dat bij het uitblij ven van een nieuwe overeenkomst. Frankrijk Monaco zal behandelen als „buitenland" en dienovereenkomstige maatregelen za'l nemen, zoals het instel len van een douane-apparaat, paspoort controle e.d. Frankrijk neemt aanstoot aan de vrij dom van belasting die burgers en on dernemers in Monaco genieten. Prins Rainier heeft onlangs verklaard, dat hij het Franse belastingstelsel nooit zal aanvaarden. In de omgeving van de Franse rege ring wordt gezegd dat de Franse consul- generaal in Monaco in opdracht van Pa rijs geen vestigingsvergunningen meer afgeeft aan Fransen die in Monaco wil len gaan wonen. Een dergelijke vergun ning, samen met een verblijf van vijf jaar, is nodig om in het prinsdom vrij dom van belasting te kunnen genieten. Herhaling van tv-spel van Kakantzakis Donderdag 19 april brengt de VPRO opnieuw het televisiespel „Christus wordt weer gekruisigd" op het scherm, dat in januari 1959 ook al werd uitge zonden. Het stuk werd door Jef van der Heijden bewerkt naar de gelijknamige roman van de Griek Niko Kakantzakis. Dit werk. dat destijds een diepe in druk maakte werd op telerecording vastgelegd en zal dus weer met de zelfde bezetting in precies dezelfde uit voering worden gegeven onder regie van Jack Dixon. Kennedy zei op zijn persconferen tie: „Ik denk dat niemand ingenomen is met onze rol. Wij trachten onder leiding van Oe Thant na te gaan of er een redelijke regeling kan wor den getroffen om militair optreden te voorkomen, daar militair optreden de belangen van beide landen zou schaden. Ik veronderstel, dat men zich moeilijk een voorstel kan den ken, dat aan beide zijden welkom zou zijn" De president, die zelf tekenen van ge ïrriteerdheid vertoonde, zeide: „Als wjj van nut kunnen zijn, hoop ik dat wij zul len blijven trachten dit te zijn. Als beide partijen menen dat wij niet van nut kun nen zijn, kannen anderen deze rol mis schien aanvaarden of misschien kan men dit onderling regelen. Ons enig belang Is na te gaan of wij een vreedzame oplos sing kunnen vinden, die naar onze me ning voor de lange duur van belang is voor de vrije wereld en onze bondgeno ten. Wü zjjn bondgenoten van de Neder landers èn de Indonesiërs en wij zouden gaarne zien, dat zij de vrijheid behouden. De rol van bemiddelaar Is niet prettig en wij hebben het er voor over dat ieder een kwaad op ons is als de bemiddeling maar resultaat heeft" Kennedy noemde Ellsworth Bunker een zeer deskundig diplomaat met lange er varing. Ambtenaren van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken verkla ren dat het plan-Bunker een grondslag voor de Nederlandse en Indonesische on derhandelaren vormt om naar de confe rentietafel terug te keren en niet nood zakelijkerwijs de definitieve vorm van een akkoord behoeft te zijn. Over de voorgestelde periode van twee jaren voor de overdracht van be stuur door Nederland aan Indonesië valt te praten. Deze tijd kan verlengd of verkort worden, al naar de beide landen wensen. Het plan houdt een volksstemming voor de Papoea's in, waarvan het tijdstip zal worden vastgesteld nadat de overdracht aan Indonesië voltooid is. Soekarno's reis naar Zuid-Sumatra heeft volgens Ass. Press ten doel de toe nemende oppositie de kop in te drukken, waarbij sommige extremisten zelfs van „verraad" van West.Irian spreken. De ex tremisten onder leiding van de commu nistische partij hebben weinig sympathie voor Soekarno's bereidheid tot onderhan delen met de Nederlanders om tot eer vreedzame oplossing te komen. De communisten en een aantal .gema tigden" onder leiding v. oud-premier Ali Sastroamidjojo menen, dat Indonesië al leen door geweld zijn aanspraken kan verwerkelijken. Onderhandelen met Den Haag wekt hun wantrouwen en ze voe len niets voor „inmenging" van de Ver enigde Naties. Soekarno heeft met zijn psychologische oorlogsvoorbereiding zoveel succes ge had dat de openbare mening thans een snelle inval verlangt. Zij meent dat deze met succes zou worden bekroond. (Voor vervolg zie pagina 7) In South Marsden, Engeland, is een demonstratie gegeven met een Landrover, die dank zij het luchtkussen-systeem zeer moei lijk terrein kan doorkruisen. Links een standaard-Landrover. Rechts eenzelfde voertuig, doch uitgerust met een Hovercraft installatie. Deze bestaat onder meer uit twee grote luchtcom- pressors, aan de zijkanten van het voertuig, welke worden aangedreven door een tweede motor achter de cabine. De ge hele installatie kost f 20.000. Dit is dan George Pompidou, directeur van de Rothschildbank in Parijs, die genoemd wordt als de opvolger van premier Debré. Verwacht wordt dat de laatste zijn ontslag zaterdag aan president De Gaulle zal aanbieden Staphorster overleed aan paratyfus Een onderzoek van het rijksinstituut voor de volksgezondheid in Utrecht heeft uitgewezen, dat de 58-jarige H. van Dijk uit Staphorst is overleden ten gevolge van paratyfus. De man at vo rige week leverworst van een zelf ge slacht varken. Hij en zijn echtgenote aten van de worst zonder dat deze ge kookt was. Familieleden en kennissen die worst van hetzelfde varken gebruik ten, maar deze wel kookten, ondervon den geen nadelige gevolgen. Het vak ken is zowel voor als na de slacht ge keurd door een ambtenaar van de ge meentelijke keuringsdienst voor vee en vlees te Meppel. Aanvaring op de Nieuwe Waterweg Gisteravond zijn in de monding van de Nieuwe Waterweg twee schepen met elkaar In botsing gekomen. Het uitvaren de Noorse schip Seamaster (11.000 ton) heeft schade aan bakboord gekregen. De Seamaster werd aangevaren door de African Lord uit Liberia (ruim 7.200 ton) die schade aan de steven kreeg. De Sea master maakte water. Beide schepen zijn naar Rotterdam gesleept T^RANKRIJK zal zaterdag van -*• premier wisselen. Dan zal name lijk Michel Debré, de huidige minis ter-president, die vier jaar lang aan de zijde van president De Gaulle heeft gestreden, zijn ontslag aanbie den. Als zijn opvolger is George Pompidou, thans directeur van de Rothschildbank in Parijs, benoemd. De Gatdie heeft van een parlements- ontbinding afgezien; de ministers Couve de Murville, Frey en Buron zullen aanblijven. Aan nieuwe verkie zingen is namelijk het risico verbon den dat de politieke partijen, die zich wat betreft de Algerijnse kwestie ach ter de Franse president schaarden, de andere punten van de politiek van De Gaulle zullen afkeuren. Met name op sociaal gebied en het Europese beleid van de president schijnt oorzaak van ontevredenheid te zijn. Het ls dus begrijpelijk dat De Gaulle niet met een nieuwe Nationale Vergadering van doen wi] hebben, die zich wel eens minder volgzaam dan de huidige zou kunnen tonen. Wanneer de Nationale Vergadering het programma van de mi nisters, dat 24 april zal worden Inge diend, verwerpa, zal De Gaulle wol ge dwongen zijn om verkiezingen uit te schrijven. Dit laatste lijkt op het ogen blik echter niet waarschijnlijk. Uit dc woorden van de president, dat h|j in de toekomst meer de toevlucht zal nemen tot het referendum kan worden opgemaakt, dat hij er naar streeft zjjn persoonlijke macht nog meer uit te brei den en dus de stem van de Volksverte genwoordiging nog meer te verzwakken. Koedsi weer vrij De voormalige president van Syrië, Nazem El Koedsi, zou vanmorgen in vrij heid zijn gesteld. Op de avond van de staatsgreep op 28 maart had Koedsi, om gezondheidsredenen zijn ontslag aange boden. Sindsdien verbleef hij in het ziekenhuis van de centrale gevangenis in Mezze bij Damascus. Door onbekende oorzaak is de 4-jarige Johan Drost uit Amsterdam in het w ter gevallen van het open havenfront de hoofdstad. Hij is verdronken. De 20-jarige A. Hilhorst uit Soest is gisteravond op een onbewaakte overweg in zijn woonplaats aangereden door diesellocomotief. Hij liep daarbij zulke ernstige wonden op, dat hij ter plaatse overlede. De 17-jarige mejuffrouw M. R. M. uit Amsterdam is met het hoofd onder de wielen van een aanhangwagen gekomen. Vermoedelijk kwam zij te vallen doordat zij tegen een andere wielrijdster opreed. Zij was op slag dood. (~)OK IN BELGIË krijgt het bcvolkings- vraagstuk meer de aandacht. Vooral het Frans sprekende deel Wal lonië heeft reeds vele jaren een laag geboortecijfer en een hoog sterftecijfer. België zou in bevolking achteruitgaan, in dien het Vlaams sprekende volksdeel niet een surplus gaf. Daar overtreffen nog al tijd de geboorten de sterfte. Men maakt zich wel wat ongerust over de achteruitgang van de geboorten in Wa lenland, over de veroudering der bevol king, waardoor ook de voortbrenging van agrarische en industriële produkten on gunstig beïnvloed wordt. Gepleit wordt voor verhoging van kinder bijslagen en voor ruimere tegemoetkomin gen aan kinderrijke gezinnen. Wij hebben tegen maatregelen met deze strekking, als kinderbijslagen, aftrek voor de belastingen, enzovoort, geen bezwaar. In Nederland zijn wij al tamelijk ver in deze richting gevorderd. Niet alleen voor loontrekkenden, maar ook vóór zelfstan digen krijgen wij thans kinderbijslagen. Voor de zelfstandigen zal, naar verluidt, de wettelijk verplichte regeling ingaan met 1 januari a.s. Een andere vraag is, of men van derge lijke sociale maatregelen veel kan ver wachten voor de verhoging van de geboor tecijfers. Wie van huwelijk en gezinsvor ming een rekensom maakt, als een echte materialist, zal allicht tot de conclusie ko men, dat er, ondanks kinderbijslag, geen materieel voordeel is gelegen in het bezit van kinderen. Wel kan er een hogere ze gen genoten worden, die niet in bepaalde cijfers uitgedrukt kan worden. Een merkbare invloed op de geboortecij fers hebben, blijkens onderzoekingen, de kinderbijslagen in ons land niet uitge oefend. Kinderbijslagen hebben evenwel toch grote betekenis. Zij werken mede aan een betere verdeling van de totale loonsom, aan een betere verdeling ook van het maatschappelijk inkomen. Vooral uit dien hoofde verdienen zij aanbeveling. Ook kunnen zij dc druk van de grotere gezin nen verlichten en kinderen in de gelegen heid stellen om langer onderwijs te volgen. Een gezond, een normaal huwelijksleven eist zedelijke kracht. Een leven, waarin de Bijbel geen gesloten boek is. In Wallonië heeft de R.K. Kerk met veel afval te worstelen, meer dan in de Vlaamse ge westen. Met deze afval houdt ook de op zettelijke geboortebeperking verband. Maar dit kan niet met materiële middelen worden overwonnen. Hoogstens kunnen de bepleite maatregelen als hulpmiddelen be schouwd worden. TAE organisatie van het bloemen- LJ corso, dat 28 april door de bol lenstreek zou trekken is volledig in de war gelopen door de trage ont wikkeling van de bolgewassen. Het comité Bloemencorso Bollenstreek is tot de conclusie gekomen, dat er op de vastgestelde datum zeker geen hyacinten genoeg zullen zijn voor de dertig praalwagens. Men heeft nu besloten de datum te verschuiven naar 5 of 12 mei. Deze verschuiving brengt echter weer andere moeilijkheden met zich mee: die muziekkorpsen, diie uit het hele lanid naar de bollenstreek zouden komen, zullen wellicht op 5 mei (be- vrijdinngsdiag) niet beschikbaar zijn. Daarbij komt nog dat de vele buiten landers diie voor de 23ste kamers had den gehuuind mdet tijdig meer kan waarschuwen. Overigens is er goed nieuws voor vaders en kinderen: naar aflle waar schijnlijk zullen dit jaar met moe derdag de bloemen niet zo schreeuwend duur zijn ails vorig jaar. Nu het zo lang koud blijft, gaat het langzaam met het in bloei komen van de voorjaarsbloe men. De aanvoer is op dlit ogenblik aan zienlijk geringer don aaiders omstreeks deze tijd en de prijzen liggen dus hoger, Daarbij kooit ook nog, dait die kostprijs Moederdag bloemen goedkoper van de kasbloemen extra oploopt door de stookkosten, een miiet te verwaarlozen factor nu het zonnetje nog maar steeds geen kracht krijgt. Als het een beetje meeloopt met het weer, is er alle kans op dat de aanvoer möt moederdag dit jaar op 13 mei zeer royaal zal zijn. In ieder geval aaa de aanvoer vijf entwintig procent hoger liggen dan ver leden jaar. toen na de vroege inzet van het voorjaarsweer in mei al een groot gedeelte van de voorjaarsbloemen was uitgebloeid. Dankzij gematigde temperaturen van de laatste dagen zyn de eerste narcissen gaan bloeien. Men verwacht dat het ko mende weekeinde behalve de crocussen de eerste velden narcissen in bloei staan. In de grote verwarmde kas van de Keu kenhof staan thans dc tulpen in alle mo gelijke vormen en kleuren in bloei. Koningin op tentoonstelling Geheel onverwacht heeft de Koningin gisteren, in gezelschap van haar dame du palais, mevrouw W. A. Repelaer van Driel, een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van etsen, tekeningen en aquarellen van H. P. J. baronesse van Till-Tutein Nolthenius, die tot 16 april in hotel Hamdorf te Laren wordt gehouden. FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rün 49 WfI VERFHANDEL OEGSTGEEST KEMPEN A ERSTR. 71 TELEFOON 31705 TIET WEER krijgt geleidelijk een rus tiger karakter en verbetert doordat er ten westen van Ierland een rug van hogedruk in omvang toeneemt en in een vrij snel tempo naderbij komt. De de pressie die het onbestendige weer ver oorzaakte. is bonen Zuid-N oorwegen ge komen en verwijdert zich in de richting van de Oostzee: hierdoor nemen de luchtdrukv er schillen af. Verder zullen enkele wolkenvelden voorkomen die De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Droog weer met enkele zonnige perio den. Koudere nacht, morgen overdag de zelfde temperatuur als vandaag of Iets ho gere. Zwakke tot matige, hoofdzakelijk noordwestelijke wind. (Opgemaakt 11.15 HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Zon en maan em op 5,50, onder 19,33 uur; *?e Bilt maan op 12.40, onder 3,30 uur. Volle maan 20 april Hoogwater SchevenJngen 13 april; 0,58 vjn.; 22.48 njn. FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn LAGE RIJNDIJK 57—59 LEIDEN TELEFOON 23135 Halve gebr. kip f 1.95 Alléén: PETER LEENEN Gangetje 14 OOK OM MEE TE NEMEN 0P HET vliegveld London Airport is vanochtend ru moer ontstaan rond een ba viaan. Het dier brak op het vliegveld uit zijn krat en was sindsdien spoorloos. Onmid- delijk zetten politie, vlieg- vcldpersoneel en leden van de dierenbescherming een speurtocht naar de aap in, acht uur duren voordat men het dier zou vinden. Verscheidene mensen za gen de aap over het vliegveld lopen, maar het was of hij het bemerkte, wanneer er politie in de buurt was; dan hield hij zich schuil. Nu is een baviaan volkomen onge vaarlijk als men hem maar met rust laat Maar toen hij zich uit zijn krat brak, maakte hij toch zo'n woeste indruk, dat de lossers, die hem nog pro beerden te vangen, verschrikt op de loop gingen. Intussen wandelde de baviaan doodge moedereerd het vliegveld over en dat werd de politie te bar. De rustverstoorder moest gepakt worden voordat, hij ongelukken veroorzaakt*. Dc luchtvaartmaatschappijen werden op de hoogte gesteld van de ongewenste gast en men begon met de achtervol ging ernst te maken. Acht uur na zijn ontsnap ping moest de aap worden neergeschoten. Dat was de enige mogelijkheid om hem onschadelijk te maken voor het vliegtuigverkeer en voor de bezoekers van London Airport. De baviaan was van Zuid-Afrika onderweg naar de Verenigde Staten. u ii Hsl vrijetijdsverf/ kwaliteitsverf EEN PR00UKT VAN DE SIKKENS,GROEP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1