Jïicuiue feihsrtje (ümirant Plan-Bunker is privé maar V.S. blijven bemiddelen Commentaar Huwelijksfeest trekt zakkenrollers Luns licht ministers W. Europese unie in Motie van wantrouwen tegen mr. Toxopeus? „Alleen misdadigers dragen nog wapens WOENSDAG 11 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: f 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang 110. 12452 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD .Stantunstich is ahfblma myn bert ia tegijcaspocf GORINCHEMt De boer kraaide zijn haantje Zie pagina 9 tTET BEMIDDELINGSVOORSTEL van Tanganyika inzake Nederlands -■-A Nieuw-Guinea is gisteren dan toch bij de Ver. Naties ingediend. De I Verenigde Staten ontkennen nadrukkelijk, dat zij iets te maken hebben j met het voorstel, dat Bunker als particulier gedaan heeft. Washing- I ton verklaart, dat dit voorstel tegelijk aan Indonesië en Nederland is I voorgelegd. Minister Luns heeft gisteren in Londen voor de ministers I van De Westeuropese Unie een uiteenzetting gegeven over Nieuw-Guinea. Soekarno's verklaring, dat hij Nieuw-Guinea in tegenstelling tot het plan- i Bunker reeds dit jaar in bezit wil hebben en anders tot geweld zal over gaan, is afgelegd met het oog op de koele ontvangst van het plan-Bunker. De woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse zaken, Lincoln W'hite, zei gisteren naar aanlei ding van berichten uit Den Haag, dat de Nederlandse regering niet ingenomen is met de rol van Ellsworth Bunker, dat deze niet optrad namens de Amerikaan se regering maar als particulier. Tevens vertelde hij dat Bunker zijn voorstel niet eerst aan Djakarta heeft gedaan. Amerikaanse regeringsfunctionarissen verklaarden volgens Ass. Press dat de berichten uit Den Haag over de in plan-Bunker vervatte formule onjuist waren, maar zij weigerden te zeggen Socialistisch dreigement (Van onze parlementsredactie) TN de socialistische Eerste-Kamerfractie wordt overwogen, een motie van wantrouwen tegen de liberale minister Toxopeus van binnenlandse zaken in te dienen. NVV-voorzitter C. W. van Winger den deelde dit gisteravond mee, toen hij bij de behandeling van de begroting van binnenlandse zaken voor 1962 het woord voerde over het ambtenarenbeleid. (Van onze parlementsredactie) Nieuws in één oogopslag In Washington heeft de perschef van het State De- parlement verklaard, dat de Amerikaanse diplomaat Bunker zijn bemiddelings voorstel met betrekking tot Nieuw-Guinea gelijk tijdig aan Nederland en Indonesië heeft gedaan en niet eerst Indonesië heeft ingelicht. Bij het secre tariaat der Ver. Naties in New York heeft Tanga nyika nu officieel een voorstel tot regeling van de kwestie Nieuw-Guinea ingediend. De Franse hoge com missaris voor Algerije, Fouchet, heeft gisteren op de Fransen in het land een zeer dringend beroep gedaan zich volledig te distanciëren van de moor denaars van de OAS. Het voorlopig bestuur (negen Algerijnen, drie Fransen) heeft het bewind nu of ficieel overgenomen. Na het gesprek in Tu rijn tussen president De Gaulle en de Italiaanse premier Fanfani is ver klaard, dat door de be reikte overeenstemming de economische politiek van de bestaande Europe se gemeenschappen niet zal worden beïnvloed door een politieke unie en dat ook de samenwer king in NAVO-verband hierdoor geen verande ring zal ondergaan. Er is een kans, dat de staking in de koopvaardij, die op 1 mei dreigde zal worden voorkomen. Giste ren hebben werkgevers en werknemers in de koop vaardij een bespreking gehad met de voorzitters van de drie vakcentralen. Partijen hebben toege zegd het overleg over een nieuwe c.a.o. zo spoedig mogelijk te hervatten. Op de conferentie van de leden der Christen democratische fractie in het Europese parlement, gehouden in Den Haag, heeft mr. Biesheuvel het pleit gevoerd voor samen werking van KVP, CHU en ARP bij de verkie zingen voor de Tweede Kamer van volgend jaar. De kritiek van de socialistische spre ker richtte zich met name op de wijze, waarop minister Toxopeus het overleg over de salarisverhoging heeft gevoerd. Naar zijn mening, had de bewindsman het overleg moeten heropenen. ,.De mi nister heeft de bus gemist en hij is zo zeer van zijn gelijk overtuigd, dat hy nu al maatregelen heeft genomen om mor gen (als het begrotingsdebat voorbij is) meteen zijn besluiten uit te kunnen voeren", aldus de heer Van Wingerden, Indiening van de motie kan worden voorkomen door nadere stappen van de zijde van mr. Toxopeus. Over die ambtenarensaflanissen werd gisteravond mriieit vender gesproken, Slechts vijf van de elf ingeschreven sprekers hadden het woord 'kunnen voe ren. Vanmongen zou de sprekerslijst worden afgewerkt. Zeer ruime aandacht ontving gisteravond wel een ander as pect van het beleid van minister Toxo peus, ml. de decentralisatie. Zeer kniti- sohe opmerkingen kon men hierover beluisteren, en dat niet alleen van de zijde van de oppositie. Begrijpelijk, dat de leus „Meer be voegdheden voor de provincies en de gemeenten" juist in de Senaat werd aan geheven. Een zeer groot deel van de Eerste-Kamerüieden bestaat uit provin ciale en gemeentebestuurders. Uit eigen ervaring weten zij, hoezeer „Den Haag" bij all'erlei bestuurszaken een vinger in de pap houdt. Mr. H. van Riel (lib.), lid van Gede puteerde Stallen van Zuidi-Holland, gaf een methode aan, waardoor de gemeen ten over een grotere financiële vrijheid kunnen beschikken. Ook stelde hij voor. de rijkspolitie In kleinere gemeenten, voor wat betreft de ordebewarimg in' klein verband, door gemeentepolitie te vervangen. Hij was voorts van mening, dat een provincie, ais tenminste het rijk de financiële middelen verschaft, best in staat is, kundige leiding voor een universiteit aan te stelten, zodbit naast rijksuniversiteiten provinciate univer siteiten zouden kunnen bestaan. De lieer J. L. P. M. Teijssen (teath. v.), •burgemeester van Waalwijk, herinnerde eraan, dait het kabinet bij zijn optreden de decentralisatie als een van de belang rijkste beleidspunten in zijn vaandel had geschreven. Hij was teleurgesteld, dat er in de praktijk weinig van terecht is gekomen. Voor de KVP is echter de de centralisatie een blijvend beginsel. De heer J. Tjalma (a.r.), ex-burge meester van Hoogeveen, was er aller minst van overtuigd, dat de decentra lisatie-maatregelen, die mr. Toxopeus in zijn memorie van antiwoord aan de Kamer heeft opgesomd, werkelijk het afstaan van bevoegdheden aan lagere bestuursorganen inhouden. Hij wees erop. dat eventuele nieuwe taken de lagere organen niet op kosten mogen jagen. Mr. J. in 't Veld (soc), de laatste spre ker gisteravond, roerde een heel ander onderwerp aan. Hij werkte op tot grote voorzichtigheid by het beoordelen van rapporten van de Binnenlandse Veilig- heidsdienst, want dergelijke rapporten kunnen een carrière verknoeien. „Er zijn voorvallen, die wel eens twijfel doen rijzen, of het met het politiek inzicht van de BVD wel ln orde ls". De heer In 't Veld noemde er enkele. HU bepleit te de instélling van een speciale commis sie, die een nader onderzoek zou kunnen instellen In gevallen, waarin twijfel be staat aan de juistheid van bepaalde con clusies in een BVD-rapport. wat dan wel de juiste lezing was. Men gang van het standpunt uit dat „het lek", waardoor het plan ruchtbaarheid had verkregen, in Den Haag zit, en dat men daar dus maar dit bericht verbeteren moet en niet in Washington. (Gelijk g< meld was, zou het plan-Bunker V.N.- toezicht over Nieuw-Guinea voor twee jaar inhouden. In die tijd zou het Ne derlandse bestuur door een Indonesisch bewind vervangen worden). De Ver. Staten verklaarde White blijven pogen Indonesië en Nederland weer samen te brengen voor het her vatten van het Nieuw-Guinea-overleg. „Deze besprekingen zijn de beste en snélste manier voor het verkrijgen van een vreedzame oplossing.' Het plan-Bunker noemde White „een hulp om het overleg uit het informele stadium te halen naar meer officiële on derhandelingen." Luns In Londen deelde de Britse ondermi nister van buitenlandse zaken, Edward Heath, mede dat minister Luns zeer uit voerig het Nederlandse standpunt inzake Nieuw-Guinea heeft toegelicht op de bUecnkomst van ministers van de West europese unie. Daarna namen andere ministers deel aan een discussie over Nieuw-Guinea. White weigerde ln bij zonderheden te treden. Mr. Luns zou geen pogingen hebben gedaan, premier Macmillan over Nieuw- Guinea te spreken, evenmin als de mi nister van buitenlandse zaken. Lord Home. Doch in diplomatieke kringen te Londen herinnert men er aan dat mi nister Luns Britse autoritei tep heeft ont moet aan een door Lord Home aan de ministerraad van de W.E.U. aangeboden lunch. Daar kan kort en geheel onof ficieel over Nieuw-Guinea zijn gesproken. Soekarno De. rede van Soekarno te Palembang. aar hij verklaarde geen twee jaar op overdracht van Nieuw-Guinea te zullen wachten en desnoods tot geweld te zul len overgaan, diende volgens Reuter om het duidelijk te maken waarom Indone- in beginsel is ingegaan op het plan- Bunker. Diit werd namelijk door politici de pers zeer koel ontvangen. Soekar- zei dat de Indonesische afgevaardig den bij het geheime overleg te Washing ton instructie hebben ontvangen, dat Nieuw-Guinea nog dit jaar Indonesisch moet worden. Soekarno wacht thans af de Nederlanders hierop te zeggen hebben. De openbare mening over het plan- Bunker blijft intussen afwijzend linkse groepen en de kranten oefenen de meeste kritiek. Soekarno zeide evenwel volgens Ass. Press geen enkel bezwaar te hebben te gen overdracht van Nieuw-Guinea via de V.N. als dit het figuur van de Neder landers helpt te redden. De Indonesische minister van basis-in dustrieën, Chaerul Saleh, heeft gisteren verklaard dat de buitenlandse oliemaat schappijen Indonesië moeten helpen „om West-Irian aan de Nederlanders te ont worstelen". Zij moeten voldoende brand stof voor vliegtuig-straalmotoren en an dere benzinesoorten, alsmede gemotori seerde transportmiddelen leveren. Zo niet. dan zullen er strenge maatregelen komen. Hasluck De Australische minister van gebieds delen, P. Hasluck, heeft in het parlement verklaard dat elk vergelijk inzake Nieuw- Guinea bepalingen voor zelfbeschikking van de Papoea's nioet bevatten en zonder geweld of bedreiging met geweld moet tot stand komen, waarbij de soevereini teit van dat gebied moet worden geëer biedigd. Zo niet, dan zou de overeen komst een ontsiering zijn voor de inter nationale moraal en het volkenrecht. Has. luck geloofde dat achter de eis vaa donesië een complex ligt van vrees wat Nederland onder bepaalde .omstan digheden zou kunnen doen om Indone sië weer in zijn bezit te krijgen, maar al< Nederland dit zou pogen, zou het de kracht van de gehele wereldopinie tegen zich krijgen, 'aldus Hasluck. Eis van spionerende ingenieur afgewezen De president van de rechtbank te Zwolle, mr. dr. W. Schenk, heeflt gasteren de eis afgewezen van Jr. P. vain N. te Batitem. die in kort gediimg had geëist diat het beslag dat zijn vroegere werk geefster, de apparatenfabnie'k Overijssel (AVRO) te Haibtem op zijn goederen had laten leggen zal worden opgeheven. De president, merkte in zijn overwegin gen op, dat uiit verhoren van getuigen was gebleken dat van N.. die nog een strafzaak wegens bedrijfsspionage wacht, •aan dierdien aanzienlijke ordens heeft toe gespeeld'. terwijl hij nog in dienst van de fabriek was. maniDuiaihter hy j Bij zijn bezoek aan Schouwen-Duiveland, bezocht prins Bernhard gis teren onder meer in Zierikzee de Ontward Boundschool, een instituut dat zich toelegt op karaktervorming. Hij zag daar een demonstratie van de leerlingen, die liet zien hoe men een gracht kan oversteken. (Voor meer gegevens over de activiteiten van gisteren van het Koninklijk Paar zie men pagina 7). Foucliet in Algerije angen. Hij wees daarom de eds i perkte het bedrag van het beslag, door de AVRO aangehouden op 1 miljoen, voorlopig tot f 400.000. De eis van N. dat het de AVRO zou worden verbo den in het civielrechtelijk vlak gebruik te maken van in beslaggenomen stukken, zolang de strafzaak tegen hem niet aan hangig is gemaakt, wees de president in een tweede kort geding eveneens af. De Italiaanse minister van bui tenlandse zaken, Segni, maakte drukke gebaren toen hij met Lord Home (links) en onze mi nister Luns rechts) in gesprek was. Ook de minister van bui tenlandse zaken van Frankrijk, Couve de Murville, (tweede van rechtsluisterde toe. De minis ters ontmoetten elkaar op de vergadering van de Westeuro pese Unie in Londen. Franse hoge commissaris, be-1 Christian Fouchet, heeft gisteravond een dramatisch beroep gedaan op de Franse kolonisten om de moorde naars van de OAS te laten schieten en mee te helpen een nieuw onaf hankelijk Algerije te bouwen in de geest van een grote Frans-moham medaanse verzoening. In een rede voor radio en tv vanuit Rocher Noir, drong Fouchet er bij de kolonisten op aan hun bitterheid te verge-, ten. Hij zei: „De vrede is gekomen. Alle wapens behalve die van de misdadigers zijn neergelegd Overal in Algerije, dat u deelt met negen miljoen andere Algerij nen kan en moet de harmonie herboren worden in een land van vrije en gelijke mensen, het symbool van een grote Frans- mohammedaanse verbroedering". Terwijl hij sprak deelde de politie mee dat de terreurcampagne van de OAS te gen mohammedaanse burgers onvermin derd voortgaat Zes mohammedanen wer den gedood en elf ernstig gewond in de loop van de dag en een Franse gendarme werd gedood toen hij probeerde een van de terroristen te arresteren. De OAS liet ook de juridische facul teit van de universiteit, tijdelijk onder gebracht in een ander gebouw na drie ontploffingen van zondag, in de lucht vliegen. Verschillende mohammedaanse winkels werden vernield door kneedbommen, zon der ernstige ongevallen. 0 Gisteravond is in Buitenpost (Fr.) het twaalfjarige meisje IJltje Westra bij het oversteken door een bestelauto gegrepen. In het ziekenhuis in Leeuwarden is zij overleden. De 30-jarige A. Mullenberg uit Ber gen op Zoom is gisteren door onbekende oorzaak met zijn auto tegen een boom gereden. Kort na het ongeluk is de heer Mullenberg ter plaatse overleden. In Epe is gisteren het eenjarig zoontje van de familie Dul vlak bij de ouderlijke woning door een vrachtauto overreden. Het kind was op slag dood. '"POT de belangrijkste begrippen van deze tijd behoort dat ter zelfbeschikking. Vooral in verband met Nieuw-Guinea zijn we er ook als volk mee in aanraking ge komen. Onze regering heeft immers aan het volk der Papoea's zelfbeschikking toegezegd. De verwerkelijking van deze zelfbeschik king wordt door het optreden van Indone sië bemoeilijkt. Indonesië ziet Nw.-Guinea als een deel van eigen gebied en kan des wege een recht van het volk der Papoea's op zelfbeschikking niet erkennen. Helaas zien ook ten onzent sommigen in de omstandigheden aanleiding om het be grip der zelfbeschikking te gaan relative ren. Ze gaan het betrekkelijk stellen en maken er een soort van autonomie van. Autonomie is dan de situatie waarbij een centraal gezag aan een deel van het staats- gebied een zekere mate van zelfstandig heid toekent, geheel voor zoveel het cen trale gezag het zelf goeddunkt. Maar met zelfbeschikking heeft dit weinig meer ge- Tegenover deze pogingen, de zelfbeschik king betrekkelijk te maken, verdient des te meer kennisneming een knappe be schouwing door de vrouwelijke hoogleraar in het volkenrecht aan de Vrije Universi teit, prof. dr. G. H. J. van der Molen, van het zelfbeschikkingsrecht der volken, wel ke beschouwing men vinden kan in het maandblad „Antirevolutionaire Staat kunde". Prof. Van der Molen dan stelt, dat Neder land reeds aan de volken van Indonesië herhaaldelijk het zelfbeschikkingsrecht had toegezegd. „De rechtmatigheid van het uitroepen van de Republiek der Zuid- Molukken op 25 april 1950", zo merkt zij op, „is dan ook herhaaldelijk door de Nederlandse rechter en door volkenrechts- juristen erkend." En wat Nieuw-Guinea betreft, schrijft prof. Van der Molen, „zo heeft de Papoea bevolking terdege recht op de uitoefening van het externe zelfbeschikkingsrecht." „Wanneer de Papoea's dus aanspraak ma ken op het recht van zelfbeschikking doen zij niet anders dan zich beroepen op iets wat hun rechtens toekomt. Het is maar een wonderlijke inconsequentie van vele leden van de Verenigde Naties, dit recht te willen ontzeggen aan een ethnische groep die, naar algemeen wordt erkend, zich in tal van opzichten sterk onderscheidt van andere volken van de Indische Archipel." En voorts: „Ook zij die op het standpunt staan, dat overdracht van dit gebiedsdeel aan Indonesië nodig, nuttig en verant woord is, zullen moeten erkennen, dat de Papoea's dan toch tenminste recht hebben op de uitoefening van het passieve externe zelfbeschikkingsrecht, volgens hetwelk ge biedsoverdracht niet mag plaats vinden zonder de toestemming der bevolking, al thans niet zonder deze te hebben gecon sulteerd." Het zijn beschouwingen waarvan nota be hoort te worden genomen. „Mam, hoeveel shampoo z gebruiken?" cpusseri een hogedrukgebied ten westen van Portugal en een depressie de Noorse kust stroomt voortdurend stabiele lucht van de ocei omgeving. Randsioringen veroorzaken van tijd tot tijd regen of buien. In deze weerstoestand komt het komende et maal weinig verandering. Er wordt ook geen wijziging in het temperatuurver- loop verwacht. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Veranderlijke bewolking met nu en dan buien. Matige tol vry krachtige wind tussen zuidwest en west. Weinig ver andering in temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag: zon op 5.54. onder 19.29 uur: maan op 10.43, onder 2.06 uur. Volte maan 20 april. HOOGWATER SCHEVENINGEN 12 april: 8.42 van.: 21.23 n.m. Stationair HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur van de Amsterdamse politie kenrollers hebben, gaat in de week voor de vie ring van het zilveren huwe- De politie verwacht, dat gesignaleerd lijksfeest van koningin Juliana door de feesten ..v- en prins Bernhard de hoofd- internationale zakkenrollers- stedelijke bevolking op grote gilde aangetrokken zal wor- schaal attent maken op de den, evenals dat in 1948 bij de inhuldiging van koningin regelen, die de politie treft portefeuilles en portemon- Juliana het geval was. om dit euvel tegen te gaan, nees met grote geldbedragen Toen werden beruchte zak- zullen in groten getale in veilig opgeborgen thuis te kenrollers uit geheel Europa trams en bussen en op aan- laten en waarschuwt vooral gesignaleerd en enkelen wcr- plakborden affiches worden de dames om voortdurend het den tijdens de uitoefening aangebracht, die de bevol- aandacht te besteden aan hun hun onpopulaire beroep king waarschuwen. Daarnaast handtas en daarin niet te raadt de politie aan tijdens veel waardevolle dingen mee de feesten kostbare sieraden, te nemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1