Jlicuwe geifcsrfje (öournitl Regering neemt tijd voor rijp beraad Commentaar Yon Papen krijgt toch pensioen Plan-Bunker komt o.a. uit Djakarta Luns: Indonesië wil geen vreedzame oplossing De Gaulle overweegt nieuwe verkiezingen Arrestatie van O.A.S.-chef Als Rusland voorstel verwerpt: V.S. gaan proeven in oceaan hervatten s""°° H DINSDAG 10 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12451 CHRISTELIJKJtATIONAAL DAGBLAD „Stantvflsttcfi k ||ekir»eo mgn bert ia Icgljcospott internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per Bettowrg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 (Van onze parlementsredactie) TTOEWEL er gisteren geen officiële vergadering van de ministerraad is A J- geweest, hebben de leden van het kabinet toch met elkaar en met am bassadeur dr. J. H. van Roijen druk overleg gepleegd over het plan, dat de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker voor de oplossing van de kwes- tie-Nieuw-Guinea heeft opgesteld. Eerst in zijn bijeenkomst van vrijdag a.s. zal het kabinet zijn standpunt ten opzichte van het plan bepalen. Tot dan zullen de informele contacten op ministerieel niveau voortduren. Men mag aannemen, dat de bewindslieden de komende dagen ook ruggespraak zullen houden met leidende figuren uit de regeringspartijen (voor een deel is dat trouwens gisteren en het afgelopen weekeinde al gebeurd). Morgen zal de regering de Tweede-Kamercommissie voor buitenlandse zaken ver trouwelijk over het plan-Bunker inlichten. Minister Luns is gisteravond naar Londen gevlogen, waar hij vandaag een ministersconferentie van de Westeuropese Unie heeft bijgewoond. HOWARD („Merdeka") JONES Men neemt dus dn Den Haag blijk- samen met Sukarno?baar de tijd voor een rustige en gron- Minister Luns heeft op schriftelijke vragen van het Kamer-lid Goedhart (soc.) verklaard dat de regering steeds een vreedzame op lossing van het geschil over Ned. Nieuw-Guinea nastreeft en dat de jongste gebeurtenissen dit eens te meer duidelijk aantonen. Voor waarde is evenwel dat beide partijen daarnaar streven en de Indone sische dreigementen en geweidaden schijnen niet daarop te wijzen. Vieuws in één oogopslag Vrijdag zal het kabinet het plan-Bunker inzake Nieuw-Guinea bespreken aan de hand van een me morandum, waarin de ver schillende (van elkaar af wijkende) visies van de ministers zullen zijn neer gelegd. Waarnemers in Den Haag achten het buitenge woon moeilijk het plan- Bunker te amenderen. Het zou in feite afkomstig zijn van de Amerikaanse am bassadeur in Djakarta, Jo nes, die het in overleg met president Sukarno heeft opgesteld. Wanneer de Sowjetunie niet spoedig akkoord gaat met een verdrag Inzake staken van de kernproe ven (met een minimum aan internationale contro le) zullen de Ver. Staten aan het einde van deze maand hun kernproeven in de dampkring hervatten. Kennedy en Macmillan zullen een laatste beroep doen op Chroesjtsjef om inschikkelijkheid te beto nen. In Parijs wordt aange nomen, dat premier Debré zijn ontslag aan president De Gaulle heeft aangebo den. De president zou het uitschrijven van verkiezin gen en reorganisatie van het kabinet overwegen. De leider van de OAS in Frankrijk, ex-luitenant Go- dot, is gearresteerd. Op hem werd een brief van ex-generaal Salan gevon den, waarin deze opdracht geeft de oorlog naar Frankrijk zelf over te brengen. Op een conferentie in Brussel hebben de zestien met de EEG verbonden Afrikaanse landen de ver wachting uitgesproken, dat de totale financiële bijstand van de zes EEG-landen m de nieuwe overeenkomst tenminste ruim 350 mil joen dollar per jaar zal be dragen. De Britse minister van financiën. Selwyn Lloyd, heeft aangekondigd, dat de vorig jaar ingevoerde tien procent aan opcenten op de omzetbelasting onge daan zal worden gemaakt, als gevolg waarvan een groot aantal goederen in prijs zal worden verlaagd. Ook de impopulaire belas ting op eigen huizenbezit zal verdwijnen. In de te R'dam gehou den vergadering van de Rayongroep PTT van de Ned. Chr. bond van over heidspersoneel heeft men zich gedistancieerd van de actie van de neutrale bond om een week lang geen vrijwillig overwerk te ver richten. Er was overigens scherpe kritiek op het sa- larisbeleid van het PTT- personeel. Er is geen tastbaar bewijs van actieve deelneming der Chinese volksrepubliek aan oorlogsvoorbereidingen tegen ons land, en haar levering van militair mate rieel en propagandistische steun, hoe ern stig ook, geven nog geen aanleiding tot verbreking der betrekkingen. Wel heb ben hem berichten bereikt over radio uitzendingen, die gewag maken van de steun waarop Indonesië zou kunnen re kenen. De minister is het niet eens met de heer Goedhart dat genoemde voorbe reidingen de noodzaak van een snelle en vreedzame oplossing vergroten. (Zie vervolg op pag. 6) dige bezinning op het plan-Bunker in al zijn facetten. Dat is ook nodig, want er moet kennelijk nog veel ge beuren, wil het kabinet vrijdag tot een eensgezind standpunt komen. Mi nister-president De Quay en ambas sadeur Van Roijen zullen zich dezer dagen wijden aan het opstellen van een memorandum, waarin alle mi nisters hun visie op de Amerikaanse suggesties kunnen inbrengen. Dit stuk zal als uitgangspunt dienen voor de discussie in de kabinetsvergadering. Het ministerieel overleg van gisteren is in een sfeer van grote geheimhou ding gevoerd. Desondanks waren er ver schillende aanknopingspunten voor het vermoeden, dat de gesprekken tussen de bewindslieden enigszins in een impasse zijn geraakt doordat zich vrije diep gaande meningsverschillen ta.v. het plan-Bunker hebben geopenbaard, me ningsverschillen die prof. De Quay thans tracht te bezweren. Een deel van het ka binet zou het plan willen aanvaarden, zelfs indien een ingrijpende amendering niet mogelijk zou blijken Een ander deel zou er vooralsnog zeer gereserveerd (om niet te zeggen: afwijzend) tegenover staan en zijn instemming geheel afhan kelijk willen stellen van de mogelijkheid tot het aanbrengen van belangrijke wij zigingen (of het doen van tegenvoor stellen). Deze zouden dan o.m. moeten inhouden: duidelijke garanties voor een werkelijk vrije keuze van de Papoea's, Op uitnodiging van de Neder landse regering brengen twee V.N.-vertegenwoordigers van de Brazavillelanden een bezoek aan Nederlands Nieuw-Guinea. Het zijn ambassadeur Guirma van Opper-Volta en ambassaderaad Zollner van Dahomey. Honder den Papoea's waren op het vlieg veld Sentaiïi bij Hollandia sa mengestroomd om de Afrikanen op de hoogte te stellen van de stemming onder de inheemse be volking. Inzet: de V.N.-gedele- geerden met gouverneur Platteel en de voorzitter van de Nieuw- Guinearaad, mr. Sollewijn Gelp en een verlenging van de overgangster. mijn van twee tot b.v. vijf jaar. Een der gelijke amendering wordt door het ge hele kabinet begeerd, maar voor minister Luns en enkele andere bewindslieden zou ze een conditio sine qua non zijn, voor de overige ministers niet. (Zie vervolg pagina 6) Twee gewonden Op het rangeeremplacement bij Boxtel Is vanmorgen om kwart voor vier een goederentrein op een stilstaande loco motief met enkele wagens gereden. De twee locomotieven werden beschadigd, terwijl een tiental wagens ontspoorde. Een machinist en een conducteur liepen lichte verwondingen op. President De Gaulle bestudeert de bijzonderheden van de uitslag van het referendum van zondag en over weegt de voordelen van het houden van nieuwe verkiezingen of van mu taties in zijn regering. Premier Debré bracht gisteren een bezoek aan het Elysée. Hij had vrien den verteld van plan te zijn ontslag te nemen vanwege uitermate grote ver moeidheid en hierover werd vermoe delijk ook gesproken. De premier wei gerde na een onderhoud van een uur en vijfentwintig minuten met de presi dent iets te zeggen. Het kantoor van Debré heeft ontkend dat de premier zijn ontslag al ingediend zou hebben. De Gaulle heeft verklaard geen be slissing te zullen nemen over de raad zaamheid verkiezingen te houden, dan nadat de uitslag van het referendum bekend zou zijn. Hij weigerde er over te denken Debré toe te staan ontslag te nemen voordat de kwestie van de ver kiezingen opgelost zal zijn. Verwacht wordt dat De Gaulle vandaag of mor gen een beslissing zal nemen. De eerste aankondiging kan komen na de weke lijkse kabinetszitting van morgen. ex-kapitein Sergent die verbonden was aan de „generale staf' van de O.A.S. m het Franse moederland. Hij had bij zijn aanhouding een do cument bij zich, dat betrekking heeft op het overbrengen van de oorlog naar Frankrijk. Het is rechtstreeks afkomstig van éx-generaal Salan. de leider van de O.A.S. Er staat een aantal maatregelen in met het doel een sfeer van onzeker heid te scheppen. Er moesten bijv. aanslagen worden gepleegd op overheidspersonen, er moest worden geschoten op eenzame wande laars en er moesten granaten tussen het publiek worden geworpen bij het uit gaan van theaters. Transport- en com municatiemiddelen moesten worden ge saboteerd en zo mogelijk moesten al gemene stakingen worden verwekt. Het document was gedateerd 20 maart 1962. Gezocht Ex-luitenant Godot is 31 Jaar. HU Zoals hun grootvaders zich verbaasden over deze trein, zo zullen talloze Amerikaanse jon gens het binnenkort weer doen. Dan gaat de (gerestaureerde) „General", een trein uit de dagen van de Burgeroorlog, voor de aardigheid en voor de reclame een rit door de States maken. Het verschil: de jongens toen verbaasden zich over het nieuwe, de jongens nu over het oude. Hier rijdt de imposante ..Gene ral" in de buurt van Louisville, Kentucky. erd al enige tijd geschaduwd. Op 8 december vorig jaar werd hij bij verstek ter dood veroordeeld wegens zijn rol bij de staatsgreep van april 1961 in Al gerije. Ex-kapitein Sergent wordt ge zocht sedert de mislukte aanslag op president De Gaulle, vorig jaar sep tember, waaraan waarschijnlijk ook door Godot werd deelgenomen. De Parijse politie heeft ook de man gearresteerd die uit naam van de O.A.S. Brigitte Bardot en anderen heeft ge tracht geld af te zetten. Het is een ge wezen sergeant-majoor van de val schermtroepen, André Orsini geheten. De politie meent te weten dat Orsini jor eigen rekening werkte en niet )or de O.A.S. TVE V.S. zijn vastbesloten aan het A-' einde van deze maand kernproe ven in de dampkring te nemen, ten zij de Russen snel een kernstopver- drag met een minimum aan interna tionale inspectie aanvaarden. Zeer waarschijnlijk zullen president Ken nedy en premier Macmillan een laat ste beroep op premier Chroesjtsjef doen om zich wat inschikkelijker te tonen. Als dit niet lukt dan zou Macmillan overwegen tot een top conferentie op het laatste ogenblik te komen. Dat er niet veel kans is op een tegemoetkomende houding van do Sowjetunie blijkt wel uit de woorden van de Rus Tsarapkin, die verklaarde dat de ontwapeningscon ferentie in een „volslagen impasse" is geraakt. Om aan alle onzekerheid over de vastberadenheid van de V.S. inzake het hervatten van de kernproeven een einde te maken, heeft de Amerikaanse commissie voor atoomenergie een tweede gebied in de Stille Oceaan aangewezen voor het nemen van kern proeven. Dit gebied, met als middel punt Johnston Island, is verboden voor zee- en luchtvaart tot een afstand van 470 zeemijlen toenemend tot 700 zeemijlen op 9.000 meter en daarbo ven. Deze waarschuwing geldt met in gang van 30 april. Vorige week is een dergelijke waar- Nieuwe pogingen om gevangenen te bevrijden In Washington is vernomen dat de, Amerikaanse regering bereid is het' mogelijke te doen om een afvaardi- gin g van uitgeweken Cubanen, die naar Havana is vertrokken om daar te onderhandelen over een eventu ele vrijlating, tegen betaling van los geld, van 1179 Cubanen, die een jaar geleden gevangen werden genomen na een mislukte inval in Cuba, te helpen. Zij verwacht echter niet rechtstreeks in deze zaak te zullen worden gemengd. Te kennen werd gegeven dat de Amerikaanse regering desnoods be reid zou zijn het verbod op de uit voer van bepaalde produkten naar Cuba op te heffen, indien dat een der voorwaarden zou zijn voor de vrijla ting van de gevangen genomen Cuba- ïen. Weesper burgemeester viel voor bij eerste paal kon slaan De burgemeester van Weesp, mr. C. Kooiman, die gisteren de officiële eerste paal zou slaan voor een complex van 212 woningen op het grondgebied van de ge meente Weesperkarspel. en daartoe reeds op het bouwterrein aanwezig was, heeft deze plechtigheid niet zelf kunnen verrichten. Toen hij kort voor de ge beurtenis een bouwkeet binnenging, gleed hij uit en viel waardoor hij met een gescheurde spier in een ziekenhuis in Amsterdam moest worden opgeno- I men. De loco-burgemeester nam toen de taak van mr. Kooiman over. schuwing uitgegaan voor hot gebied Christmas Island. Japan heeft zeer fel ge protesteerd tegen de voorgenomen her vatting van de proeven in dit gebied. Japan stelt de V.S. voor de hieruit voort vloeiende schade volledig aansprakelijk. De bedoeling van het westerse beroep op Chroesjtsef zou zijn een nieuwe „ronde" van kernexplosies door de V.S. en dte Sowjetunde te voorkomen. De Amerikaanse afgevaardigde in Genève vatte het westelijke standpunt ails volgt samen: Amerika en Engeland zijn be reid de Sowjetunie toe te staan ,,d'e onrechtvaardig verkregen winsten", diie behaald werden in de massale proeven van verleden jaar te laten behouden, mits de westelijke mogendheden ervan verzekerd kunnen zijn, dat alle ontplof fingen onmiddellijk en voor altijd stop gezet zullen wonden door middel van een doeltreffend controlesysteem. Ter conferentie deed de Amerikaanse afgevaardigde Deam een aanval op de Sowjet-opvai*tamgen over oorlogspropa ganda. Op de Russische opmerking, dat de V.S. stelselmatig vredespropaganda tegengaan, antwoordde hij en hij bracht daarmee vriend en vijand in ver bazing dat de Sowjetunie dan. even goed d'ie geschriften van Marx, Lenim en Stalin zou kunnen verbieden, waarin de nadruk wordt gelegd op de onvermij delijkheid van oorlog met dfe kapitalis tische landen. In een Amerikaanse omtwerpver- klaring wordt gepleit voor bevestiging die stelling, dat onwetendheid vaak wantrouwen en vrees kweekt en dat onbekendheid met gebeurtenissen in andere landen vaak bijzonder gevaar lijk kan zijn. Een dergelijke onwe tendheid verhoogt het oorlogsgevaar. Verder bevat het ontwerp, dat Zorbi als onvoldoende kenschetste, ccn pro gramma van acht punten, dat ten doel heeft de barrières weg te nemen, die de vrijheid van mensen en Ideeën In de wereld belemmeren. Ten slotte wordt aangedrongen op verruiming van het personenverkeer tussen alle landen en wetenschappelijke en culturele uitwis seling. Ook Italië diende een dergelijke ontwerpresolutie in. TJET KAN NIET worden ontkend, dat wat van het plan-Bunker over Nw.- Guinea nader bekend geworden is dit plan minder aantrekkelijk maakt. In eerste lezing verluidde, dat de volks stemming zou plaats hebben terstond na de periode van enkele jaren al dan niet voor uitbreiding vatbaar waarin het bestuur in Indonesische handen zou zijn overgegaan. Ook in deze vorm kon het plan reeds be denkingen oproepen, maar men diende te bedenken dat inschikkelijkheid zonder dat aan de essentie van de Nederlandse poli tiek werd geraakt ook voor Nederland onvermijdelijk moest heten. De essentie dan is het recht van de Pa poeabevolking op zelfbeschikking. En mits dit recht gegarandeerd bleef, zou Neder land bereid moeten zijn, belangrijke schre den terug te treden. Echter, zoals we terstond hebben geschre ven, op de garanties komt het aan, cn juist op dit wezenlijke punt blijkt bij nadere lezing het plan-Bunker nog voor allerlei verbeteringen vatbaar. Zo wordt een volksstemming nog wel in het uit zicht gesteld, maar van een tijdstip ter stond na dc overdracht wordt minder gerept. Wij menen, dat de Nederlandse regering verstandig zal doen, tegen het plan-Bun ker niet zonder meer „nee" te zeggen. Het kan uitgangspunt zijn voor gesprek. Even duidelijk is, dat de uiteindelijke be slissing zal afhangen hiervan, of dc nood zakelijke wijzigingen, juist ook in het veld van de garanties, alsnog kunnen worden aangebracht. Belangrijk in het plan-Bunker cn dit vergt een concessie van Indonesische kant is, dat het bevestigt het internationale karakter van het geschil en dat het geschil zo dichter in dc sfeer van dc Verenigde Naties wordt gebracht. Dit kan Neder land slechts welkom zijn. Die verantwoor delijkheid van de V.N. ware overigens ook nog duidelijker vast te leggen. De vasthoudendheid van de Nederlandse regering achten wij juist. Mede door ar tikelen in de pers is in het buitenland dc Indruk gewekt, alsof Nederland toch zo graag van Nieuw-Guinea af wil. Door deze publikaties is bovendien Sockarno in zijn politiek gestijfd. Inderdaad is Ne derland bereid, zich uit Nieuw-Guinea terug te trekken, doch alleen op basis van voldoende verzekering van hetgeen het aan dc Papocabevolking evengoed men sen als de Nederlanders cn dc Indonesiërs heeft beloofd. Nederlandse vasthoudendheid mag dan lastig worden gevonden, zij moge dan, ook bij landgenoten, op kritiek stuiten lie ver gelde zij als een aanwijzing van dc ernst der zaken waarom het hier gaat. Dij de Golf van Biskaye bevindt een hogedrukgebied, dat weinig van plaats verandert, maar dat wel in omvang afneemt. Aan zijn flank stroomt zachte lucht in de richting van Frank rijk en het Kanaal. De zachte lucht wordt van koude polaire lucht geschei den door een frontale zone, waarin op korte afstand van Europa storingen lot ontwikkeling komen. Dinsdagochtend bevond er zich een voor de Ierse kust en de drukdalingen, die aan de storing voorafgaan, zijn nog al aanzienlijk. Het laat zich aanzien, dat de storing ten zui den van ons land blijft of juist over de zuidelijke provincies trekt wat tijdelijk met regen gepaard gaat. Dat we in de zachte lucht komen niet waarschijn lijk, maar buiten de sector met warme lucht zijn de temperaturen toch ook let» hoger dan in de thans over Nederland stromende lucht. De Bilt verwacht tot morgenavond: Vannacht plaatselijk enige regen, morgen overdag wisselende bewolking met enke le verspreid voorkomende buien. Over het algemeen iets hogere temperaturen. Overwegend matige wind tussen zuid west en west (Opgemaakt te 11.15 uur). Tendens stijgend HOOGWATER SCHEVENINGEN HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur 5è Temper. gesteldb iS C 3l|sJ Woensdag: zon op 5.54. onder 19,29 uur; maan op 10.43, onder 2,06. Eerste kwartier op 11 april. ÜRANZ VON PAPEN, destijds vice-kanselicr van Adolf Hitler, zal opnieuw zijn volle pensioen ontvangen als voor malig majoor van het Duitse keizerlijke leger uit dc eerste wèreldoorlog, aldus heeft gis teren een Duitse rechtbank be slist. De uitbetaling van het pen sioen werd In 1957 stopgezet toen de staatsregering van Ba- den-Wiirttemberg besliste, dat Von Papen behoorde tot de groep personen die de funda mentele principes van mense lijkheid en democratie schon- De staatsautorlteiten be schuldigden Von Papen In het bijzonder een nazi-decreet waarbij in 1933 de doodstraf weer werd Ingevoerd na de brand In dc Rijksdag mede on dertekend te hebben. Von Papen zet toen dat bU in 1933 de indruk had dat de brand het signaal was voor een communistische opstand In Duitsland. Hij werd in Neurenberg vrij gesproken van oorlogsmisda den. Hy had toen verklaard te gen de anti Joodse wetten te zijn maar geen mogelijkheid gehad te hebben in tc grijpen, omdat hij de rijkspresident Paul von Hindenburg beloofd had niet 'e zullen aftreden. Dc rechtbank besliste dat zjjn pensioen ten onrechte Inge houden was. Men gelooft dat hy nu ruim 1000 gulden per maand zal ontvangen. De Bilt Twente HejsjaW Ko pen O Aberdeen Londen A'daro Brussel Luxemb BerltjD FranKfun MUncheD onbew 1. bew 1. bew onbew I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1