JHeutue £ci&srt)c OTournnl Ministerraad pleegt nog geen overleg Fransen zeggen bijna unaniem „ja" I Commentaar Kraanwagen sleept (ook) baby weg Indonesië voelt niets voor plan-Tanganjika Castro vraagt 62 min voor gevangenen - K.L.M.-er na groot alarm toch geland ss-au-i; 3SSaw SSx- =£5sEH~ M* MAANDAG 9 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12450 Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „StantvcuUcfi Is abfblmn mijn bert ia legljtnspott" VRIJGEZEL moet betalen roor sijn „WEDUWE" Zie pagina 5 IV'AAR WIJ VERNEMEN, heeft dr. J. H. van Roijen, Nederlands ambas- -1- sadeur te Washington, die zaterdagochtend in Nederland was aange komen, zaterdag en zondag geen besprekingen gevoerd met de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns. Hij heeft slechts telefonisch contact met de minister gehad. Men nam echter aan, dat de besprekingen tussen minister Luns en dr. Van Roijen hedenmorgen gehouden zijn. Zoals bekend, had de regering dr. Van Roijen, die te zamen met mr. C. W. A- Schürmann Nederland moet vertegenwoordigen bij de voorbesprekingen met Indonesië, naar Den Haag ontboden voor nader overleg. Prinses Irene en hacir groot moeder van vaderszijde, prin ses Armgard, zijn zaterdag avond op Schiphol aangekomen nadat zij enkele dagen in Parijs hadden doorgebracht. Bij het verlaten van het vliegtuig had prinses Irene nogal last van de wind, die zich uit alle macht op haar kapsel wierp. Vieuws in één oogopslag Indonesië, dat in begin sel akkoord gaat met het bemiddelingsvoorstel in zake Nieuw-Guinea van de Amerikaanse diplomaat Bunker, voelt minder voor een dit weekeinde bij de secretaris-generaal der V.N., Oe Thant, door Tan ganyika ingediend voorstel. Bij de aankomst van 17 Russische straaljagers in Djakarta heeft president Sukarno vanmorgen ver klaard Nieuw-Guinea met geweld te zullen bezetten, als de besprekingen mis lukken. In Den Haag zou de ministerraad vandaag niet vergaderen. Op Ambon is verklaard, dat binnenkort de eerste afdeling Indonesische troe pen naar het .„gevechts front" in Nieuw-Guinea zal worden gezonden. Van uit Hollandia kwam het bericht, dat op het eiland Waigeo tot heden vijftien Indonesische infiltranten gevangen zijn genomen. In Hollandia zelf zijn twaalf mensen gearresteerd op beschuldiging van diefstal van wapenen uit een kan toor en uit een schip. Uit vele delen van de Indonesische archipel ko men berichten dat er een hongersnood dreigt. In verband hiermede heeft d« Indonesische minister van defensie, generaal Nasu- tion, de soldij van de mili tairen verlaagd. Dit besluit was genomen, nadat be' kend geworden was, dat de derde par tij in het overleg een bemiddelings voorstel had gedaan hetwelk neer komt op een interim-bestuur van de Verenigde Naties in Nieuw-Guinea. De ministerraad zal waarschijnlijk niet voor vrijdag vergaderen. Aanvankelijk werd verwacht, dat het kabinet vandaag een bijeenkomst zou wijden aan de voor stellen van de heer Bunker. In Den Haag nemen velen aan, dat de kabinetsverga dering is verschoven naar het einde van de week, omdat niet kon worden aan genomen, dat reeds nu overeenstemming binnen het kabinet over de jongste Nw - Guinea-voorstellen mogelijk is. Een en ander houdt in, dat de .komen de week intensief informeel overleg zal worden gepleegd tussen de bewindslie den onderling en de leden van het ka binet en hun politieke achterban. Doel van dit overleg is, te komen tot een af gerond standpunt over het voorstel, dat de vorige week op tafel is gekomen. Zelfs speelt bij sommige leden van het kabinet de wens, een eenstemmig tegen voorstel op het plan van Bunker in te dienen. Het voornaamste bezwaar tegen het voorstel-Bunker zou geen betrekking hebben op de bemoeienis van de Ver enigde ^aties. maar wel op de weinig concrete mededelingen over de volks stemming, waarin de Papoea's zich over hun toekomstige status kunnen uitspre ken. Naar wat op dit moment over het plan-Bunker bekend is, zou het voorstel zowel het tijdstip van de volksstemming als de garanties, dat ccn dergelijke volks stemming werkelijk zal worden gehono reerd, tamelijk in het vage houden. Gelijk wij zaterdag reeds in een deel onzer edities meldden, verklaar de de Indonesische minister van bui tenlandse zaken, dr. Subandrio, offi cieel, dat Indpnesië in beginsel ak koord gaat met het voorstel van de derde partij. Dit voorstel zou inhou den, dat de V.N. enkele jaren een be heer over Nieuw-Guinea zou voeren, waarbij de Nederlandse autoriteiten zouden worden vervangen door In donesië. Later zou 'n volksstemming worden gehouden, aldus meldde men uit Djakarta. Voor vervolg zie pagina 4 Slechts 9 procent zei: neen Meer dan negentig procent van het Franse volk heeft gisteren „ja" gezegd tegen het plan van De Gaulle voor een onafhanke lijk Algerije. Een kijkje in een stembureau in Parijs. (Telefoto) HET Franse volk heeft zich gisteren met overweldigende mcerderhei'" uitgesproken voor goedkeuring van de Algcrije-politiek van presi dent De Gaulle. Opmerkelijk is echter, dat 'n groot aantal Fransen (onge veer 6,5 miljoen) niet gestemd heeft en dat van de uitgebrachte stemmen ruim één miljoen ongeldig werd ingeleverd. Hieruit kan geconcludeerd •worden dat een groot deel van het Franse volk dit referendum heeft aan gegrepen als een gelegenheid om te protesteren tegen de weinig gescha keerde mogelijkheid die het stembiljet hem had aan te bieden, en zich het recht voorbehoudt, De Gaulles binnenlandse politiek af te keuren. Van de ongeveer 27 min kiezers brachten er ruim 19 miljoen een geldige stem uit. Hiervan stemden er 17,5 miljoen of ruim 90 procent „ja" en 1,8 mil joen of 9,3 procent stemde „neen". RresMerut De Gaulllie had de kiezers gevraagd te anitwoord'en op twee vra gen, iramellijik of zij zijn Algerijnse politiek goedikeurdion en of zij ver trouwen in zijn beleid stelden. Op beide vragen moest met „ja" of „neen" worden geantwoord. De president is nu na diit referendum gemachtigd alle nodige maatregelen te treffen om het vredesverdrag met de Algerijnen na te komen, voor het geval diait zij zich uitspreken voor de onafhankelijkheid. (En hieraan twijfelt niemand). De president kan verder zonder vooraf gaand overleg met het par lean ent. alle besluiten uitvaardigen die nodig ziin om de souvereiniteit aan de nieuwe onafhankelijke staat Algerije over te dragen. Het gmffliKige .aprilweer heeft er zeker toe bijgedragen, dait veile stemgerech tigden van een gang naar het stembu reau afzagen. Bij heit sluiten van de stembureaus had 75.63 procent van de Franse kiezers gestemd In de woonplaats van de Franse pre sident, Colombey-les-deux-Eglises. is de De 1.179 gevangenen van de Cu-| tegen het land en heulen met een bul- baanse invasie zijn wegens hoogver raad tot gevangenisstraffen oplopend tot 30 jaar veroordeeld. De uit vijf leden bestaande krijgsraad besloot echter dat de veroordeelden hun vrijheid kunnen kopen voor los gelden uiteenlopend van 25.000 tot 500.000 dollar per gevangene. De totale losprijs van 62 miljoen dollar is ruim drie keer zoveel als de waarde van de 500 tractoren die pre mier Fidel in mei in ruil voor de ge vangenen gevraagd heeft. Met die transactie zou naar schatting 17 mil joen dollar gemoeid zijn geweest In tegenstelling met het vorige col lectieve aanbod kunnen nu de gevan genen afzonderlijk losgekocht worden. Het communistische blad Hoy schreef, dat uit het vonnis blijkt dat „de groot ste schuldigen het Amerikaanse impe rialisme, Kennedy en zijn regering zijn. bandieten die geen eerbied voor de wet of grondbeginselen hebben". De beklaagden werden „misdaden Deze week: Lichtgewicht REGENKLEDING Voor dames en heren fea. Terlenka en Nerf'il 69* - 49* Nylon 29.* Ontploffing kruitfabriek doodt 20 arbeiders In een kruitfabriek in Saint Just d'Ardeche im Zuid-Frankrijk heef*, zich vanmorgen een hevige ontploffing voor- gedaan, gevolgd door een serie andere ontploffingen. Volgens de eenste be richten zijn twintig mensen om het leven gekomen en verscheidene anderen ge wond. "•■ngeveer 40 arbeiders wanen juist aan het werk gegaan boen het ongeluk ge beurde. Reddingsploegen konden de fa briek niet benaderen door een hevige brand. Dichte rookwolken hingen boven de fabriek. Alle huizen in de omgeving hebben zware schade opgelopen. Te Paramaribo zijn de eerste werk zaamheden voor de nieuwe haven begon nen namelijk het grondwerk voor de nieuwe ringweg. tenlandse mogendheid" ten laste gelegd. Volgens de aanklager was de invasie op 17 april j.l. het werk geweest van de Amerikaanse centrale inlichtingendienst. oppositie verdubbend. Gisteren werden twee stemmen tegen uitgebracht. Bij twee vroegere voOiksraadplegiaigen was slechts één kiezer tegen. Terwijl de uitslagen van het referen dum iin het Franse moederland binnen kwamen. waren de straten vain Algiers verlaten In die weinige bars en cafés die bot de avondklok openbleven, wer den de uitslagen zonder enige zicht bare belangstelling op de televisie ge volgd. Vele kolonisten hadden gehoopt, dat het aantal onthoudingen en nee stemmens tenminste 50 procent zou be dragen. Naarmate eohrter het massale „ja" zich af begon te tekenen, toonden de meesben zioh geschrokken. Hier had den zij niet op gerekend In Böne zongde de OAS eirvoor. dat de Europeanen toch konden stemmen Ze mochten laten weiten of ze Frans wil den blijven. In alle dielen van de stad werden stembussen neergezet, versierd met de Franse dniekleur. Er werd druk gestemd Niet overal in Algerije was het zo vreedzaam. De terreur ging onvermin derd voort cn velen werden het slacht offer. In totaal verloren gisteren 26 men sen 21 Algerijnen en 5 Europeanen het leven, terwijl er 67 werden gewond. Bü deze gewonden was een aanzienlijk aantal militairen. De OAS heeft dit weekeinde met mortiergranaten rege ringsgebouwen en militaire kampen be schoten, ondanks de strenge veiligheids maatregelen. BU een van deze aanvallen op een kazerne werden 15 militairen gewond. Deze Siamese tweeling uit Ni geria kwam gisteren in Londen aan. waar men zal trachten de twee meisjes van elkaar te scheiden. Intussen leden zü een gevoelig verlies loor de arrestatie van Degueldre, v malig luitenant van het vreemdelingen legioen cn een van de leiders van een gevechtscommando. HU werd direkt naar Frankrük overgebracht. Zaterdag heeft de Hoge Commissaris, Christian Fouchet, de voorlopige raad van bestuur geïnstalleerd. De korte plechtigheid vond plaats in Rocher Noir, j het versterkte regeringscentrum. I Veeblefi i F BINNENVERINGBED i het beste bed ooit gemaakt Jjoodwill k SCHUIMRUBBER BED met versterkte middensector C fabrieken Zevenbergen Met honderd militairen EE EN DC-8 van de K.L.M. met hon derd Nederlandse militairen voor Nederlands Nieuw-Guinea aan boord is zondag behouden te Wil lemstad geland nadat er eerst groot alarm was gemaakt. Tien brandweer- weer- en vijftien ziekenauto's en vele politiemannen waren op het vliegveld Albert Plesman aanwezig nodig hulp te bieden, omdat aanvankelijk het hydraulische lan dingsgestel weigerde. Het reserve- systeem werkte echter feilloos en de vlieger had dan ook niet de minste moeite het toestel veilig aan de grond te zetten. Het toestel had aanvankelijk op het vliegveld Zanderij van Paramaribo moeten landen, maar boven de stad be merkte de vlieger dat er een defect was ontstaan in het hydraulische systeem. Dit dient onder meer om het landings gestel uit te klappen en oir In geval van weigering is systeem aanwezig, dat kan worden inge schakeld. Wanneer evenwel dit reserve- systeem gebruikt moet worden, wenst men ten aanzien daarvan natuurlijk geen enkel risico te nemen. Daarom wordt bij een landing met behulp van het reserve systeem gezorgd, dat alle hulpmiddelen, waaronder brandweerapparatuur langs de landingsbaan staat. Zo ook in dit ge val. De vlieger besloot niet op Zanderij te landen of bij Caracas in Venezuela maar door te vliegen naar Curagao om dat daar de landingsbaan langer is. Er bevonden zich 130 personen aan boord met inbegrip van de bemanning. Gelukkig zijn alle voorzorgsmaatre gelen overbodig gebleken. De voor Suriname bestemde passagiers zouden nog diezelfde dag met een char tervliegtuig van de K.L.M. naar Suri- doorvliegen. /OVEREENKOMSTIG hetgeen verwacht mocht woeden heeft president De Gaulle van Frankrijk gisteren een mas saal „ja" gekregen. In grote meerderheid heeft het Franse volk aan zijn streven goedkeuring gehecht en zijn politiek on derschreven. Met nog versterkt gezag Is De Gaulle uit deze stembusuitslag tevoor schijn getreden. Men mag dan in Frankrijk ook op deze De Gautle zijn kritiek hebben, men mag er hem eigenzinnigheid verwijten, het neemt niet weg, dat hij, als het erop aan komt, het vertrouwen krijgt van de natie. Zeker, andere mogelijkheden zijn er nog nauwelijks. Het Franse volk is de Alge rijnse kwestie beu. Ruim zeven jaren heeft de worsteling geduurd en zij heeft dui zenden slachtoffers en stromen bloed ge elst. Bovendien heeft de O.A.S.. die wan hopig voortgaat met haar terreur, steilte velen naar De Gaulle gedreven. In zo verre het tegengestelde bereikend van wat zij beoogt. Zo mag dan niet ieder die aan De Gaulle het jawoord gegeven heeft in zijn hart overtuigd zijn, de uitslag zelf is overtui gend genoeg. De aarzeling blijkt minder uit het per centage van de geldig uitgebrachte stem men dat De Gaulle toeviel het bedraagt meer dan negentig dan uit het feit dat bijna een kwart van de stemgerechtigden niet Is opgekomen cn ook uit het feit dat vele uitgebrachte stemmen van onwaarde bleken te zijn. Moet de omstandigheid dat velen verstek lieten gaan betekenen, dat men de keuze waarvoor men was gesteld te weinig mo gelijkheden achtte te bieden om van eigen mening te laten blijken? Het ging inder daad alleen om „ja" of nee" en wie een ander standpunt aanhing dan „ja" of „nee" kon niet anders doen dan weg blijven. Het is echter ook mogelijk, dat men voor zichzelf voldoende verzekerd was, dat De Gaulle zijn meerderheid toch wel ha len zou, zodat men zijn eigen stem gemak kelijk als overbodig kon aanvoelen. Blij ven er dan nog de vele stemmen van on waarde, van diegenen dus die wel gestemd hebben maar kennelijk niet op de voor geschreven wijze. Hoe het zij, de uitleg heeft iets van de moeilijkheid die nu eenmaal aan die van een stemming, welke ook, vastzit Ook deze uitleg is overigens weer een zaak voor De Gaulle. Dat hij door de uitslag is geruggesteund. is zonneklaar. De steun, door het Franse volk aan zijn politiek gegeven, is onmis kenbaar. De Franse natie heeft zijn be leid als het ware bezegeld. Nu echter aan De Gaulle de keus, of hij de uitslag, hoe gunstig ook voor hem, tevens voldoende juist acht om te bewil ligen in verkiezingen, met andere woorden te bewilligen in een terugkeer van Frank rijk naar normaler democratie. Crita) ONGELIJK MET WAPEN TE FAK-FAK Bij wapenonderhoud is vrijdag te Fak- Fak een korporaal dodelyk en een sol daat levensgevaarlük gewond doordat een wapen plotseling afging. De slachtoffers zyn de 21-jarige dienst plichtig korporaal G. G. A .van de Laar uit Arnhem, die een schot in het hoofd kreeg en overleed, en de 20-jarige dienst plichtig soldaat C. A. Goed uit Vleuten. Deze is opgenomen in het hospitaal van Biak. Staatssecretaris naar Ned. N.-Gninea De staatssecretaris van defensie, de heer P. J. S. de Jong. is zondag naar Nederlands Nieuw-Guinea vertrokken voor een kort werkbezoek van veertien dagen om verschillende onderdelen van marine, land- en luchtmacht te bezoe- deze in de dagelijkse omstandig- werkzaamheden gade te slaan heid In Tapanoeli zijn twaalf mensen om het leven gekomen en 2500 dakloos ge worden door een aardverschuiving ten- zware regenval taakt door een oceaandepressie die verscheidene frontale slecht weerz over het Noordzeegebied naar Scandina vië trok. Bij stijgende barometer stroom de vandaag vrij koude en onstabiele lucht met noordwestelijke winden over ons land. In deze lucht kwamen naast op klaringen enkele regen en hagelbuien voor. Een krachtig hogedrukgebied ten westen van de Golf van Biscaje heeft een uitloper naar de Britse eilanden. Deze rug van hogedruk zal komende nacht ons land passeren. Tijdens opklaringen kan de temperatuur dan in het binnen land tot om het vriespunt dalen. Hel front van een bij IJsland gelegen de pressie kan morgen ons land bereiken en buien veroorzaken. Het weer blijft dus wisselvallig, terwijl in de temperatuur niet veel verandering komt. De Bilt verwacht tot dinsdagavond Koude nacht met opklaringen en ln het binnenland temperaturen om het vries punt. Morgen wisselde bewolking met enkele buien. Matige tot vrjj krachtige westelijke wind. Ongeveer dezelfde middae tempera turen als vandaag. (Op gemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Dinsdag; zon op 5.56, onder 19.18 uur; maan op 9.51, onder 1.11 uur, eerste kwartier 11 april. Tendens stijgend HOOGWATER SCHEVENINGEN 9 april: 6.11 v.m.; 18.36 n.m. 10 april: 6.53; 19.20 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur tesieldb Sf 3S I -5 it l-S SE II £EN FRANS echtpaar in Set echtpaar die in keerde terne naar de plaats verkeersbrieade in verbin- delta, da, d. Engeland stapte zaterdag ?en reiswiegje op de achter- waar het de auto had achter- dine j- bank latr te slanen. >-»-6". gelaten. verbin- deling dat de baby nog steeds op de achterbank sliep. Inderdaad kon men daar be- Het Franse echtpaar be- Wagen noch baby ziende vest'Sen dat een auto met het taalde twee pond sleeploon ■nde het tweetal in wanhoon °?-5",n_. Vji'-n hT f" kl"d weggesleept. Van een baby terug. De politie, van mening was echter niets bekend, dat de achteloze parkeerders maar ze zouden wel even al zwaar genoeg waren re- letnand sturen om te gaan straft, was daarop barmhar- kijjten. tig genoeg om naam en adres uitgestuurde van het echtpaar niet aan de EUnbekend te uit de auto om een paar ba£Ï De agent belde de ver- oooaschappen te doen. keersbrigade die een kraan- ""s™ ujuj zienae De wagen stond op een wagen stuurde om de ver- rende het tweetal in wanhoop plaats waar parkeren ver- Reerd geparkeerde auto naar •*- J- 1 boden was, en dat werd op- "n i""1"?1. Parkeerterrein 6 -3 0 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1