Ilieutue £ciitsrl)c (üiwraitf OAS reageert tegenslag met moordpartij af Draaiorgel op koninklijke bruiloft Ambassadeur in Parijs ontving dreigbrief Vier Indonesiërs zijn op Gag gesneuveld Officieren verbannen Rust in Aleppo weergekeerd is Mysterie in de Hoek nog niet opgelost WOENSDAG 4 APRIL 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: f 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. PrieënvecrligMe jaargang no. 12446 CHRISTELIJK'NATIONAAL DAGBLAD „Stautvasütft is «Mirten mjn hert ia tefjjea&pttT O schittrende kleuren Zie pagina 5 T^IJFTIEN terroristen van de O.A.S., gekleed in het blauwe uniform van de oproerpolitie, hebben, zoals wij gisteren reeds meldden, in het Algerijnse ziekenhuis Beau Fraisier negen volkomen weerloze patiënten met machinepistolen doodgeschoten voor de ogen van verbijsterde artsen en verpleegsters. Binnen tien minuten had het geheime leger, dat buiten zichzelf is van woede over de serie nederlagen dat het krijgt te incasseren, de beestachtige moordpartij volbracht. de gangen, doch er was geen ontkomen, daar in de centrale hal van het zieken- Al gaat de O.A.S. nog door met aanslagen, toch begint het normale leven in Algerië terug te keren. Als het weer dat toe laat, zijn op strandjes in de buurt van Algiers al jongelui te vinden, die van het zonnetje genieten nu het wat minder ge vaarlijk is geworden zich buiten te vertonen. Enkele doodzieke mensen die inder haast de deuren van hun ziekenzalen wisten te barricaderen, ontsnapten aan de moordpartij. Anderen die in paniek vluchtten werden met schoten in de rug afgemaakt. Nadat zij hun afschuwelijk misdrijf hadden bedre ven, lieten de moordenaars een f bom van vijftien kilo achter, die vleugel van de kliniek, alle laborato ria en de stereliseerkamer volkomen verwoestte. Er waren zeven gewonden. De aanslag was een volkomen ve •- sing voor het personeel dat juist met W het dagprogramma was begonnen. Het commando arriveerde in vier zwarte Se- dans. „Dit is een inspectie," schreeuwde een van de moordenaars, waarop direct werd geschoten op ramen en deuren. Door de verbrijzelde ramen stapten de Europeanen naar" binnen en begonnen met militaire nauwgezetheid alle trekken onder vuur te nemen. Onder de patiënten, die geen enkele relatie met het F.L.N. onderhielden brak paniek uit. Sommigen vluchtten in nachtkleding naar Drie gaven zich op Waigeo over aan Papoea's VIER Indonesiërs zijn gesneuveld bij zuiveringen op het onbe woonde eiland Gag bewesten het vasteland van Nederlands Nieuw-Guinea. Dit verneemt Ass. Press van de zijde van de Neder landse strijdkrachten. Op het eiland Waigeo hebben zich opnieuw drie Indonesische militairen overgegeven en wel aan de Papoea bevolking, die de gevangenen naar de Nederlandse militairen bracht. Zoals bekend is, nemen zowel Nederlandse mariniers als Papoea- vrijwilligers aan de opruimingen deel. Vieuws in één oogopslag Minister Cals is giste ren begonnen met zijn verdediging van het ont- werp-mammoetwet. Hij betoogde, dat door deze wet de onderwijsvrijheid niet in gevaar wordt ge bracht, maar dat zij zich richt op behoud en ver sterking van die vrijheid. Met klem ontkende hij, dat de mammoetwet een typisch produkt is van de rooms-katholieke visie op overheidstaak en onder wijsvrijheid. Bij gevechten in Aleppo zouden 150 personen om het leven zijn gekomen. De iust in déze Syrische stad is nu teruggekeerd. Er is een compromis getroffen tussen de legerleiding en de „vrije" officieren. Ze ven kolonels, die de staatsgreep van 28 maart hadden georganiseerd, zijn inmiddels, als toeristen, per vliegtuig in Genève aangekomen. Indien de Russen be reid zijn in te stemmen met een bepaald minimum aan internationaal toe zicht op de kernproeven, zijn de Ver. Staten en En geland bereid opnieuw de besprekingen met de Sowjetunie te beginnen. Dit is gisteren in Geneve op de ontwapeningsconfe rentie verklaard door de Britse afgevaardigde God- fa er. Minister Erhard heeft opnieuw een ernstige waarschuwing laten horen aan het adres van de Westduitse werkgevers en werknemers, de hoogcon junctuur niet zelf te ont wrichten. Volgens de mi nister hebben de kosten stijgingen en prijsstijgin gen langzamerhand een gevaarlijke grens bereikt. Het Tweede-Kamerlid Scheps (soc.) heeft minis ter Toxopeus schriftelijke vragen gesteld over een toespraak, die de burge meester van Gorinchem in de gemeenteraad heeft ge houden. Gisteren is een K.L.M.-vliegtuig mei 115 personen aan boord op het vliegveld van Lima geland en ongeveer 2 uur later naar Tahiti doorgevlogen op weg Nederlands Nieuw-Guinea. Later werd gemeld, dat gisteren op Curacao acht Nederlandse mariniers met een K.L.M.-vliegtuig naar Nieuw-Guinea zijn vertrokken. President Sukarno heeft gisteren bijeenkomst over de „bevrijding West-Irian" van de Nationale adviesraad bijgewoond. Men verwachtte dat de gadering vandaag verder zou gaan. De „operationele staf voor de bevrijding van West-Irian" vergaderde eveneens, onder voorzitterschap van generaal Na- soetion Hierbij waren zes ministers wezig. Het zou gegaan zijn over et mische vraagstukken. De commandant der strijdkrachten Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht L. H. Reeser, heeft deze berichten bevt tigd. Radio-Djakarta meldde dinsdag dat op Gag verwoede gevechten aan de gang zijn tussen Nederlandse militairen en Indonesische „gewapende jongelin gen". In dit bericht wordt vermeld, dat volgens majoor Satjuti Widjaya, woordvoerder van „het commando West-Irian" te Makassar, Nederlandse militairen zonder aanzien des persoons schieten op de bevolking van Gag (on bewoond). Nog geen troepen Een woordvoerder van het ministerie van defensie heeft verklaard, dat nog wel enkele weken zullen verstrijken voordat grote troepentransporten per schip uit ons land vertrekken. Met de voorbereidingen, die aan de uitzending voorafgaan, zijn enkele weken gemoeid. Defensie zal te zijner tijd alle bijzonder heden over de troepentransporten open baar maken, aldus de woordvoerder. Nog meer vorstelijke gasten op zilveren huwelijksfeest Ten vervolge op de op 21 maart gepu bliceerde lijst van vorstelijke gasten die de uitnodiging tot het bijwonen van het 25-jarige huwelijksfeest van de Koningin en de Prins op 1 en 2 mei hebben aan vaard. wordt thans medegedeeld dat als gasten eveneens aanwezig zullen zijn Z.K.M. Mohamad Pahlavi de Shah in Shah van Iran en H.M. Keizerin Farah de Shabanou van Iran, Z.M. Koning Olav V van Noorwegen en H.K.H Prinses Marina hertogin van Kent en haar dochter H.K.H. Prinses Alexandra. Het ligt in het voornemen dat de gas ten hun intrek nemen in het Amstel Ho tel te Amsterdam, dat gedurende deze dagen hiervoor geheel is gereserveerd. huis een gedeelte van het commando was achtergebleven. Na de aanval waren alle kamers met bloed besmeurd. Van een van de bed den waarin verscheidene kogelgaten ten leidde een spoor van bloed naar trap. Na een uur strompelde een zv gewonde man uit een gangkast waarin hij zich juist op tijd had weten te O.A.S.-ers in gendarmeuniformen heb ben gisteren uit het kantoor van centraal station van Algiers een bedrag van 1.6 miljoen nieuwe francs gestolen. In totaal werd er bijna twee miljoen buit gemaakt bU zeven gewapende vallen. In Oran drongen gewapende Europeanen het stadhuis binnen. Zij gin gen er vandoor met de kiezerslijst. In een voorstad van Oran, Gambetta, heeft het geheime leger weer een veer mt laten. Er werd een opslagplaats wapens ontdekt. Van de 2600 geweren die een maand geleden werden gestolen uit een Frans wapendepot werden er 1800 teruggevonden. Een tweede slag voor de OA.S. is het feit, dat het Franse leger het vliegveld Maison Blanche bij Algiers heeft over genomen, waardoor het weer mogelijk Het ziekenhuis in de moslimwijk van Algiers werd vreselijk ver woest door een kneedbom van de OAS. Een commando van vijftien man van het geheime leger ver moordde eerst een aantal patiënten om daarna een zware bom te plaatsen. wordt Algerije te verlaten zonder ee „pas" van 't geheime leger. Direct nadat luchtverkeer weer vrij was. arriveerden drie vliegtuigen van Air France gestrande reizigers af te halen. De ambassadeur van Guinee in rijs. Tibou Tounkara, heeft gisteren verklaard dat hij een driegbrief van het geheime leger heeft ontvangen. De Guinese missie in Frankrijk zou de regering ongunstig beïnvloed hebben inzake de Algerijnse kwestie. De ambassadeur werd gewaarschuwd dat de O.A.S. hem een „geweldige slag" zal toebrengen wanneer hij en zijn regering hun houding niet wijzigen. Woonruimte voor ruimtevaarders verwekt rumoer Er circuleren geruchten in de V.S., dat de Amerikaanse regering een onderzoek instelt naar de toelaatbaarheid aanvaarden door de zeven Amerikaanse ruimtevaarders van huizen ter waarde van 24.000 dollar elk. welke hun door bouwersvereniging in Houston (Texas) geschonken zijn. Verwacht wordt dat de ruimtevaarders komende zomer naar he gebied van Houston verhuizen waar d< Nasa, het bureau voor lucht- en ruimte vaart, een centrum voor bemande ruim tevluchten inricht. De Nasa zou stilzwijgend toestemming tot aanvaarding van de geschonken hui zen gegeven hebben. Op het Witte Huis zou men echter een dergelijke gang zaken in strijd achten met de morele be ginselen van Kennedy's regering. De rechtskundig adviseur van di tevaarders deelde de pers later n zijn cliënten zeker de huizen niet zullen accepteren, als het Witte Huis zich tegen aanvaarding uitspreekt. Hij zei dat „hel denvereerders" te goeder trouw de wo ningen hadden aangeboden. ,,In dit land willen wij heldenverering niet buiten de wet stellen", alduds de advocaat. Prinses Irene is gisteravond in ge zelschap van haar grootmoeder van va derszijde, prinses Armgard, voor een particulier bezoek in Parijs aangekomen. Zij zullen aan het eind van.de week te rugkeren De rust in Aleppo, het middelpunt van de revolte van de Nasser-gezinde officieren, is gisteren weergekeerd. Nadat eerder Aleppo aangevallen was dor vliegtuigen van het Syrische oppercommando in Damascus en radio-Aleppo een beroep had gedaan op Nasser om vliegtuigen en troepen te zenden, heeft kolonel Stassi het commando in de Noordsyrische stad overgenomen en heeft een compro mis met de legerleiding in Damascus weten te bewerkstelligen. Een zijn eisen was, dat zeven officieren, die de staatsgreep van 28 maart had den georganiseerd, het land zouden moeten verlaten. Dit is inmiddels ge beurd. Zeven kolonels zijn per spe ciaal vliegtuig in Genève aange komen. zeven officieren, die de staatsgreep in Syrië op touw zetten, zijn In het ge heim ln Genève aangekomen, verkleed als toeristen. Het is niet bekend waar zU in Zwitserland zullen verblijven. De Zwitserse regering liet meedelen, dat de Nog steeds heefit de politie van Hoek van Holland noch Interpol een spoor kunnen ontdekken die wijst naar ophel dering van de reeks mysterieuze dief stallen, welke in het Westland zijn ge pleegd. Men is er nog niet achter wie Claus Friedrich is en van wie de koffers zijn die in de Hoekse bosjes werden ge vonden. De gedachten gaan in de rich ting van Duitse joyriders of gedeserteer de Britse militairen, die zich in de dui nen ophouden. Het mysterie begon op 16 maart, toen bij de Hoekse politie aangifte werd ge daan van diefstal van drie fietsen. De volgende dag werd een van deze fietsen teruggevonden in de bosjes vlak bij het politiebureau, samen met een koffer, waarin papieren, correspondentie en een uniform van een Brits officier zat. De dag daarop werden de andere fietsen ge vonden, maar tegelijkertijd bleken ln 's-Gravenzande twee fietsen te zijn ge stolen. waarvan er een weer in Rotter dam tevoorschijn kwam. Enkele dagen later werd een tweede koffer gevonden, opnieuw met een Brits officiersuniform. Informatie bij het Rijnleger in Duitsland kon het mysterie niet oplossen. Ook de inmiddels ingeschakelde Interpol kon geen oplossing aan de hand doen. Afgelopen zondag bleek, toen eigenaars hun huisjes kwamen inspecteren, dat in vier kampeerhuisjes in Hoek van Hol land was ingebroken. In een van deze huisjes vond men de resten van Duitse documenten en pasfoto's met op een daar van aan de achterkant de naam Claus Friedrich. Ook vond men er fietstassen van de gestolen fietsen met militaire on- derkleding. Van de bedrijvers van al deze myste rieuze daden is er verder geen spoor. Wel ook in de afgelopen nacht opnieuw n kampeerhuisje ingebroken, zodat mag aannemen, dat de onbekende zwervers nog steeds in de omgeving van Hoek van Holland zijn. De politie is extra waakzaam en men hoopt in Hoek van Holland, dat dit mysterie spoedig zal zijn opgelost. officieren toeristenvisa werden verstrekt en dat zU hadden moeten 'beloven zich van elke politieke activiteit te zullen onthouden. Volgens de legerleiding in Damascus zijn de opstandige troepen naar hun ka zernes teruggekeerd. De officieren, die getracht hadden hen tot een opstand te bewegen, zijn volgens radio-Damascus gevlucht Het wegverkeer in geheel Sy rië blijft verboden, hetgeen erop wijst, dat deze zogenaamde „vrije officieren" per auto zijn gevlucht. Voordat Aleppo en Damascus tot een overeenkomst zijn gekomen, is er in Aleppo behoorlijk gevochten. Bij deze ge vechten zouden 150 mensen zijn gedood. Een piloot van een Hjntoestel die een tus senlanding in Aleppo maakte, zei dat er intensief werd geschoten op Mig-straal jagers die over het vliegveld vlogen. Het radiostation werd door vliegtuigen uit Damascus gebombardeerd. Nadat kolonel Stassi de „vrije officie ren" had verdrongen, verzocht hij de re geringstroepen hun opmars naar Aleppo te staken en onderhandelaars naar de stad te zenden. Er zou onderhandeld worden over de „resoluties van Homs". In deze stad ontmoetten de militaire lei ders van Syrië elkaar afgelopen zondag n stelden de opstandelingen him eisen. Betalingsbalans: 330 min. tekort De Nederlandse betalingsbalans heeft in 1961 een tekort gehad van ƒ329 mil joen (1960 overschot ƒ998 miljoen). Het lverde kwartaal toonde een overschot van ƒ190 (v.j. 239) min. Het tekort Is gele gen bü het particuliere kapitaalverkeer (580 tegen 50 min) hoewel dat overschot op de lopende rekening lager was (727 tegen 1308 min) en het kapitaalverkeer de overheid een groot tekort lie* (1056 tegen 310 min). Doorman keert terug De Karei Doorman heeft 2 april van Norfolk in Virginia de terugreis naar Nederland aanvaard en wordt 19 april verwacht. De nieuwe spoorbrug over de Ram- pane Bix Sioux River in de Ameri kaanse staat Iowa is in vijf maanden tijd zover door het snel stromende water ondergraven, dat zij dezer dagen is ingestort. De brug lag op de grens t>an Iowa en Zuid-Dakota. VRIJSPRAAK VOOR MAN IN ZAAK VAN GESTIKTE BABY De rechtbank in Amsterdam heeft vanoch tend de 21-jarige los-werkman F. G. H. O. uit de hoofdstad vrijgesproken van de hem ten laste gelegde uitlokking van mishandeling door zijn vrouw van hun zes maanden oude baby, die vorig jaar zomer door verstikking om het leven kwam. De officier van justitie had een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek geëist. De 20-jarige echtgenote van de los- werkman wend reeds wegens mishandeling de dood tengevolge hebbende veroordeeld. Zij kreeg twee jaar gevangenisstraf na een eis van vijf jaar. Toen de baby op een nacht in juni van het vorig jaar begon te huilen, riep de man zijn vrouw to ehet kind hiermee te laten ophouden. De vrouw legde het kindje daarop op zijn buik in het wiegje, waarna zij het gehuil trachtte te smoren door over het kind eerst een vierdubbel gevouwen deken en vervol gens nog eens een kussen te leggen. De vol gende ochtend ontdekten zij dat het kindje dood was. Crita) Nabij de Azoren ligt een omvangrijk hogedrukgebied, dat Oceaandepressies naar West-Europa stuurt. Een van deze storingen trok vanochtend over Scan dinavië weg. Een nieuwe zeer aktieve depressie passeerde toen echter al het zeegebied ten Zuiden van IJsland. Deze depressie gaat vergezeld van een om vangrijk stormveld, dat zich vanavond en vannacht over Nederland zal gaan uit breiden. De storing zal verder aanleiding Beven tot regen en regenbuien en later koude polaire lucht naar onze omgeving De Bilt verwacht tot donderdagavond: het weer in europa andering in temperatuur. VrU krachtige Rapporte tot harde, tijdelijk mogelijk stormachtige wind aanvankelijk zuidelijk, later rui mend naar west tot noordwest. (Opge maakt 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag: zon op 6.08, onder 19.19 Vj uur: maan op 6.53, onder 20.16 usir. 11 april eerste kwartier. Tendene aalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 4 april2 42 v.m, 15.03 u.m. 5 april: 3.26 v.m.; 15.45 n.m. hedenmorgen zeven Button IV eer»- at temper 1° 5 s H|si Ysr, rpER GELEGENHEID van het pen staan. die. zoals het orga- J zilveren huwelijksfeest van niserende comité dat omschrijft, koningin Juliana en prins Bern- door uniform of kleding als zo- hard zal het koninklijk gezin op danig herkenbaar zijn cn op (stadsschouwburg groep' ao- 30 april ccn rijtoer door Am- deze wijze verschillende facet- f sterdam maken. Het Oranjeco- ten van de Amsterdamse be- (vertegenwoordigers van alle sterdam klinken. brijen). Om ongeveer half •Ier wordt het hoge gezelschap groep Jordaanjeugd voor stand- hore brengen cn wanneer het brandtspleln (200 modlnettes) bos tulpen wordt weer naar de Dam terug, li uit de kelen Achter het nieuwe R.A.I.-ge- - - de duizenden aanwezigen bouw zal ln de avonduren een actrices. Lcldsebosje het bekende Tulpen uit Am- vuurwerk worden afgestoken voordirer. van «11- 1-H-1Efn oranjeba, de Zaldha|' Het varende element van de sluiten. mltc Amsterdam, dat deze tocht volking zullen vertegenwoordt- organiseert. heeft aan de rijtoer gen. het karakter van een receptie Het koninklijk bruidspaai W.-™... •villen geven. In plaats van dat, zal maandagmiddag 30 april waar gezorgd Is dat de rUtuI- „al. gebruikelijk, de tuten »m drie Dor v»n hel pnteii op gen ongehinderd kunnen bin- bjj~de"Berügë'bra'g "ln^hMpi naar het bruld,paar komen om de Dam vertrekken. De uiige, nenrtjden. In de grnte Europa- op de konlnguloep Over de R.A.I. zal de dag he in de nieuwe R.A.I. verwacht, receptie komt tot uiting het koninklijk paar zich de gasten trekken. Langs de &ers Gemeente- i Leerlingen van Amsterdam- middelbare scholen zullen op losse hladen handtekenin gen verzamelen van de langs de route opgestelde groepen. hun gelukwensen aan te bieden, breide stoet zsl o m. rijden hal zullen 12.000 genodigden. Amstel wordt gevaren zullen de gasten nu op ver- langs het nationaal monument onder wie Amsterdams burge- het Amstelhotei. In het hotel Deze bladen" zullen tot °n uf" I nik? n van Jand-, meester, het koninklijk paar staat het corps consulaire op- oepliebock worden opgesteld en zal het lucht- en zeemacht), Rokin. hun opwachting maken. bruidspaar ln dit geval langs Spul. (groep vertegenwoordl- In het R.A.I.-gebouw zal een Vrije ünl- draaiorgel hel lied Langs de gesteld. In de rijtuigen gaat bundcld, 12 km lange route zullen groe- versltelt voor Maagdenhuis cn Amsterdamse grachten ten ge- dentenorganlsatlgs). tekeningen aan het (groepen stu- koninklijk paar worden aange- Rem- boden. Twente Zd.-Umb Londen Brussel Luxemb Pary* Zurich Loof Ve Madrid Mallorca Lissabon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1