Mtcuiuc £eiitsclje (üintrani irn Kennedy maant Sukarno: hervat de besprekingen Commentaar Guido werkt aan nieuw kabinet Woestijnbruiden wensen dichters Indonesiërs voelen er weinig voor Offensief op N.-Guinea is reeds mislukt „Algerije veilig voor niet-OAS-ers ZATERDAG 31 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEND1ENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; 2,55 per maand; ƒ0,59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigsto jaargang no. 12443 Hoofdredacteur: Dr. E. DlEMER CHR1STEL1JK-ISAT10ISAAL DAGBLAD Stuntvasticf) is abfblmrn mgn hert in tegljcnspoet" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nlcuwegracht 810 UTRECHT "[^RESIDENT Kennedy van de Verenigde Staten heeft een brief gezonden aan Sukarno en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Oe Thant heeft in New York in het diepste geheim besprekingen gevoerd met twee Indonesiërs en één Nederlander. Maar de Indonesische afgevaardig de bij het vooroverleg vertok toch uit New York naar Djakarta, waar men weinig blijkt te voelen voor hervatting van de besprekingen. De inhoud van Kennedy's brief is niet bekendgemaakt. Deze werd vrijdag aan Sukarno overhandigd Maandenlange voorbereiding. DE chef-staf der strijdkrachten in Ned. Nieuw-Guinea, kolonel Ei bers, heeft hedenmorgen in Hollandia verklaard dat de Indo nesische landingen op het front van Waigco tot Kokonau, hetwelk 1200 km lang is, een volledig op de klok uitgevoerde en maandenlang voorbereide militaire actie van Indonesische zijde voor een frontale aanval op Nieuw-Guinea is geweest. Nieuws in één oogopslag Van verschillende zij den wordt druk uitgeoe fend op Indonesië om de voorbesprekingen met Ne derland te hervatten. De Amerikaanse president Kennedy schreef een brief aan president Sukarno, en V.N.-secretaris Oe Thant voerde een geheim ge sprek met Indonesiërs en een Nederlander. Maar In donesië schijnt voorlopig nog weinig voor hervat ting van het gesprek te voelen. Het maandenlang voor bereide militaire offensief op Ned. Nieuw-Guinea moet als mislukt worden beschouwd. Militair ge zien hebben de infiltraties geen enkele waarde meer. De Papoea-vrijwilligers staan hun mannetje. Dat heeft de chef-staf van de Ned. strijdkrachten op Ned. Nieuw-Guinea ver klaard. De nieuwe Argentijnsc president, Guido, is voor de tweede keer beëdigd. De eerste maal wisten de militaire instanties er niets van af. Kennelijk heeft Guido nu een aantal eisen van het leger ingewilligd. De crisis in het land is overigens nog niet voorbij. Op de regering is door de bonden van bonafide rijschoolhouders een nieuw beroep gedaan, het auto- rijschoolbedryf wettelijk te regelen. Vijf jaar na de instal latie is thans het belang rijkste rapport verschenen van de C.N.V.commóssie, die de structuur en de rechtsvorm van de onder neming heeft bestudeerd. Voorzitter was de vroege re voorzitter van het C.N.V. staatsraad M. Ruppert. De commissie pleit voor een opmars naar medezeggen schap in drie etappen. Onze sociaal-economische redac tie wendt er in dit blad een uitvoerige bespreking De boekenweek 1962 is gisteravond officieel ge opend met het traditionele feest in Amsterdam. De gala-avond werd ook door koningin Juliana en Prins Bernhard bijgewoond. Fares, de Islamietdsche president van het voorlo pige bestuur in Algerije, heeft een beroep gedaan op de Europese minder heid, tot een „broederlijke verzoening" met de Isla- mietische bevolking te ko men bij de opbouw van een nieuw Algerije. De nieuwe staat zal geen ge weld en moord dulden door de O.A.S De Indonesische troepen beschikken on der andere over bazooka's. Van Nederlandse zijde zijn de landin gen verijdeld en kolonel Eibers meent, dat de militaire waarde praktisch tot niets is teruggebracht, o.a. door het feit dat de vier Indonesische motortorpedo boten zijn onderschept. Van de Indone sische schoener, die troepen aan land zette bij de rivier Jerra en werd aange houden en beschoten door een Neder lands vliegtuig, toen het schip uit de kust wegstoomde. is geen spoor meer ge vonden. De kolonel herinnerde er nog aan dat het Papoea-bataljon is ingezet en dat de ze troepen beschikken over een gewel dig verkenningsvermogen in het oerwoud en tevens nog als keurtroepen voor de wildernis zijn opgeleid. door de Amerikaanse ambassadeur Howard Jones. Sukarno ontbood la ter de minister van buitenlandse zaken Subandrio, met wie hij twee uur sprak. Subandrio zeide na af loop: Er bestaat een vurige wens van de zijde van de Verenigde Sta ten dat de geheime besprekingen hervat worden en het vraagstuk- West-Irian vi'eedzaam wordt opge lost, maar het valt ons moeilijk Adam Malik naar de V.S. terug te sturen als er zich niets nieuws voordoet. Hij vertelde nog dat Malik vol mandaat had ontvangen om een voor beide par tijen aanvaardbare formule te zoeken, doch ,,tot dusverre hebben de Neder landers onze formule niet willen bespre ken en er zijn geen aanwijzingen dat zij dit zullen doen" Subrandio zeidde dat Sukarno de Ame rikaanse president zal antwoorden als mede Ellsworth Bunker, die aangedron gen had op terugzending van Ma'lik en Oe Thant. Hierbij zal Sukarno volgens Subrandio uiteenzetten dat Indonesië be reid is de besprekingen met Nederland voort te zetten, maar dat Nederlands weigering om in beginsel de overdracht van westelijk Nieuw-Guinea goed te keu- Fa D. Kret en Zn. De nieuwe Argentijnse president, Jose Maria Guido, die gisteren voor de tweede maal (en nu in het bijzijn van de militaire leiders) werd be ëdigd, werkt thans aan de vorming van een nationaal kabinet. Ministers, die hun ontslag hadden ingediend, heeft hij verzocht in functie te blij ven tot de volgende week. Dan zal waarschijnnlijk een nieuw kabinet worden benoemd. Intussen is het nog niet helemaal duidelijk, hoe de verhoudingen in Argentinië liggen, Guido blijkt inderdaad te zijn ge- zwioht voor de eisen van de militai ren, waarvan we gisteren al melding maakten. De mogelijkheid bestaat ech ter, dat hij dit heeft gedaan om tijd te winnen, totdat hij gelegenheid krijgt, het parlement tegen het optreden van de militaire leiders te organiseren. Zo is het ook nog niet zeker, of Guido zich definitief heeft neergelegd bij de verwijdering van president Frondizi. zijn partijgenoot en vriend. De gouverneurs van vijftien Argentijnse provincies heb ben gisteren na een spoedvergadering in Buenos Aires de afzetting van Frondizi een zeer ernstige schending van de grondwet genoemd. Zij eisen het herstel van Frondizi in zijn functie. Ook de par- lementsfractle van de partij der intransi gente radicalen (van Frondizi cn Guido) heeft haar solidariteit met Frondizi be- De plechtigheid vond plaats in het pre sidentiële paleis en werd bijgewoond door leden van het Hooggerechtshof, de bevelhebbers van de drie onderdelen der strijdkrachten en door leden van de Se naat en het Huls van afgevaardigden. Toen de nieuwe president de officiële acte had ondertekend, applaud iseerden de aanwezigen. Ook werd de kreet „Leve Frondizi" gehoord. Het Is wel duidelijk, dat Guido volle dig gezwicht is voor de eisen van de mi litairen. Hij willigde hun voorwaarden In en als kanttekening kan nog dienen, dat terwijl Guido de eed aflegde, zfjn bureau werd gebruikt voor het uitgeven van militaire communiques. Overigens schijnt een reorganisatie in de militaire leiding gaande te zün. als gevolg van de kritiek op de rol van het leger in dc crisis. De minister van het le«er en z(jn plaatsvervanger hebben pensioen aange vraagd. Dit zou ook het geval zijn met een aantal generaals in actieve dienst. Hoewel de crisis nu voorbij schijnt te zijn, blijft de oorzaak ervan het succes van de peronisten bij de verkiezingen nog bestaan. Waarnemers vrezen, dat het confjj<ï^ wellicht op gekozen peronis- BANANEN 2t ten hun functie moeten aanvaarden. De vakbonden hebben al een algemene sta king in het vooruitzicht gesteld. De voormalige dictator Peron verklaar de in een vraaggesprek, dat hij zeer spoe dig zijn koffers zal moeten pakken om de macht in het land weer op zich te ne- Voor zijn gevangenneming heeft Fron dizi een brief geschreven, die alleen openbaar gemaakt moest worden „als ze mij elimineren of gevangen nemen." In deze brief blijft Frondizi ervan over tuigd, dat zijn vrienden hem mot in de steek zullen laten. Guido, die een vriend van Frondizi was, heeft dus kennelijk bij het inwilligen van de eisen van de mili tairen, deze vriendschapsbanden niet mee laten spelen. President Betancourt van Venezuela heeft gisteren de gehele Venezolaanse diplomatieke missie uit Buenos Aires te ruggeroepen in verband met het „onwet tige nieuwe bewind". Hij heeft voorge steld. dat alle Amerikaanse landen dit voorbeeld zullen volgen. ren als de voornaamste hinderpaal vooi hervatting wordt beschouwd. Indonesische hoogwaardigheidsbekle ders verklaren, dat z(j niet het nut in zien van hervatting zolang zij met de Nederlanders moeten redetwisten ovei „oude muffe zaken". Zij voegen eraan toe„ dat het woord nu aan de Nederlan- De poging van Oe Thant bestond uit gesprekken met de Indonesische vaste afgevaardigde bij de V.N. mr. Sukardjo Wirjopranoto en de buitengewone afge vaardigde van Sukarno, mr. Sudjarwo Tjondronegoro. Het bericht van het be zoek van Tjondronegoro vrijdagavond aai Oe Thant was de eerste officiële aandui ding da; Tjondronegoro weer te New York was na zijn terugkeer uit Djakarta. Sudjarwo zou hedenavond per vlieg tuig naar Djakarta vertrekken. Zegslie den te New York noemen het voorbarig om hieruit de gevolgtrekking te maken, dat Indonesië de besprekingen beëindigd heeft, doch anderzijds zijn er aanwijzin gen dat Indonesië weinig voor voort zetting voelt als Nederland niet bij voor- baat toenzegt Nieuw-Guinea over t« dragen. In Londen heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van buiten landse zaken gisteren verklaard dat Groot-Brittanië de pogingen om eer vreedzame oplossing inzake Nieuw-Gui nea te vinden, steunt. Op een vraag on een uitspraak over de afbreking der be spreking zei hij. dat dit geen aangelegen heid was waarbij Engeland rechtstreeks was betrekken. Voorts werd op het ministerie verno men dat het officiële bezoek van Sukarno aan Engeland van 8 tot 11 mei zal worden gebracht. Daarna zal Sukarno nog vijf dagen als particulier in Engeland blijven. Jongetje gedood door ketsende windbukskogel Het vierjarige zoontje van de familie Klomp in Eist (Utrecht) is gisteren ge dood door een terugketsende kogel uit een windbuks van de buurman, de heer W. van D. De buurman schoot met zijn 6 mm windbuks op een ekster, die op een bovengrondse telefoonlijn zat. Het jongetje, dat net op de fiets voor bij kwam, kreeg het kogeltje in zijn hoofd. Het overleed kort daarop. De heer Van D. had geen vuurwapenver gunning voor zijn oude buks. VOORJAAR! NU IS HET TIJD EEN LUXAFLEX ZONWERING TE BESTELLEN Géén plaatsingskosten WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 Is het geen prachtige foto i een fraaie redding? Een sleep boot is zinkende, de opvarende worden met een wippertoestel naar de wal gehaald. Waar is dat gebeurd? „Eén april" zeggen we dan met een spijtige blik op de kalender, want pas morgen (maar dan is er geen krant) mo gen we elkaar in het ootje ne men. Nu weet u het meteen: Madurodam! Ofwel een van de nieuwe attracties van de beroem de Haagse miniatuurstad, die woensdag a.s. door minister Van Aartsen heropend wordt. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins hebben gisteren in de Amster damse Stadsschouwburg de gala-avond bijgewoond waarmee de Boeken- week werd geopend. Tijdens de pauze werd deze ongedwongen foto genomen. (Verslag op pagina 9». Voorzitter Algerijns bestuur hebben de Europeanen in Alge rije nogmaals verzekerd, dat hun plaats in het nieuwe Algerije vol komen veilig gesteld is. tenminste wanneer zij er toe besluiten geen medewerking meer te verlenen aan de misdadige praktijken van de O.A.S. In zijn eerste rede als voor zitter van het voorlopige Algerijnse bestuur, sprak Abderrahman Fares de een miljoen Europese kolonisten aan met „mijn beste landgenoten". Jij deed een beroep op de Europese ninderheid voor een broederlijke verzoening met de mohammedaanse bevolking bij de opbouw van het nieuwe Algerije. Zich richtend tot de mohammedaan se bevolking, riep Fares hen op rustig te blijven en alle manoeuvres, die ge richt zijn op het saboteren van de vre de. te verhinderen. Hij verklaarde, dat het voorlopige bestuur vast van plan Is een broederlijke verzoening tot stand te brengen. Hij beloofde de Europea nen. dat de waarborgen, vastgelegd in het akkoord van Evian. onverkort en doeltreffend toegepast zullen worden. De toespraak werd voor radio en t.v. uitgezonden vanuit Rocher Noir. de ver sterkte vesting even buiten Algiers, waar de leden van het voorlopige bestuur hun Intrek hebben genomen. In Algiers werd de toespraak onderbroken door een plra- tenuitzending van de OAS. Een nieuws lezer van de OAS las een bulletin voor, waarin hij aankondigde dat de gevechts groepen van de OAS in dc bergen ge reed staan om aan te vallen. In Bóne ls een eerste groep van 500 Algerijnen, die op grond van het gesloten akkoord z(Jn vrijgelaten, uit Frankrijk aangekomen. President De Gaulle zal op 6 april vla radio en televisie het Franse volk wederom toespreken. Op 8 april heeft in Frankrijk het referendum plaats over de met de Algerijnse opstandelingen gesloten overeenkomsten. Rest nog te vermelden dat een mili taire rechtbank in Parijs gisteravond doodvonnissen geveld heeft tegen zes per sonen. die terecht stonden wegens moord op de hoofdcommissaris van politie van Algiers, Roger Gavoury, In mei vorig T7LDERS IN ONS BLAD van vandaag publiceren wij een ruime samenvat ting van een rapport, samengesteld door een studiecommissie uit het C.N.V. over structuur en rechtsvorm van de onderne ming. Lezing en bestudering van deze sa menvatting of. als het kan. van het rap port zelf het is verschenen als een speciaal nummer van het maandblad „Evangelie cn Maatschappij" van het C.N.V. bevelen wij van harte aan. Want hier zijn zaken aan dc orde van bijzonder belang en die ons allen raken. Het onderwerp van deze studie is onze lezers niet vreemd, bij meer dan één ge legenheid roerden wij het zelf aan. Ook voor de komende tijd zal er mogelijkheid bestaan, er nader op terug te komen. Thans echter reeds wensen wij ons te wagen aan de voorspelling, dat dit rap port een van de beste bijdragen zal blij ken te zijn in de discussie over dit be langrijke onderwerp. Dat onderwerp is van de aanvang af een kernpunt geweest in het nastreven van een christel i.ik-sociale benadering van het maatschappelijk leven. Welke vorm be hoort de onderneming te hebben? In de onderneming plegen wij twee fac toren aan t etreffen, beide van belang en beide onmisbaar, maar lang niet altijd in zulk een verhouding tot elkaar staande dat dc onderneming door wie daaraan ver bonden zijn, werkelijk als een gemeen schap wordt ervaren. Die twee factoren zijn kapitaal cn arbeider. Wat dit rapport vanuit het C.N.V. nu bepleit, is een beter geregelde inspraak van de factor arbeid op de onderneming zelf. Structuur cn rechtsvorm behoren mede aan een betere samenwerking, die ook inhoudt een betere medezeggenschap, dienstbaar te zijn. Trouwens, in tal van ondernemingen is ook de invloed van de aandeelhouder in de versukkeling geraakt. Hierin ware bij verruiming van dc medezeggenschap te vens te voorzien. De actuele waarde van het rapport ligt al hierin, dat het de aandacht vestigt op mogelijkhed endie onze wetgeving tlians reeds biedt om in deze geest de gemeen- schapsgedachte in de onderneming te be vorderen. Het gaat ook in dc onderneming om de mens cn zijn verantwordclijkheid. Die onderneming is voor de mens meer dan een nood/aak om in zijn onvermijdelijke levensonderhoud te voorzien. Is het dan wonder, dat heel het complex yan vragen dat hier ligt de christenen met sociale belangstelling cn bewogenheid altijd heeft bezig gehouden? Zoals zich oo kbij elke nieuwe verkiezing op het politieke vlak weer wreekt, dat in onze hedendaagse samenleving de christelijk-sociale gedachte in de breedste zin nog onvoldoende gestalte heeft ge kregen. (JHTA] „Rita. je moet niet in je kamer gaan, want ik heb juist de vloer gevernist." TIE lentemaand maart neemt vandaag afscheid. Van lente is geij sprake ge weest want 26 van de 31 dagen bleven veel te koud met een groot aantal vorst en sneeuwdagen. De laatste drie dagen van de maand gaven een fry normale temperatuur van 10 a 11 graden te zien. Een groot regen- gebied is naar het oosten weggerokkenl gevolgd door flinke opklaringen. De luch die ons tijdens het weekeinde be reikt. is onstabiel zodat enkele buien zijn te verwachten, waarvan sommige met ha- Ondanks zonnige peroden zal de tem peratuur ook zondag nier veel hoger komen dan 7 a 8 graden. De lucht die wordt aangevoerd bereikt ons via de Noordzeewaarvan het water een tem peratuur van nauwelijks 5 graden heeft. Een lente-weekend wordt het nóg niet, maar dat de zon weer meedoet is wel een vooruitgang. De Bilt verwacht tot morgenavond: Heldere nacht, met in het binnenland temperaturen om het vriespunt. Morgen overdag zonnige perloden, maar plaatse lijk nog enkele buien. Matige tot vrtf krachtige westelijke wind cn ongeveer dezelfde middagtemperaturen (Opgemaakt om 11.15 uur.) Zondag: zon op 6.17, onder 19.12, maan op 4,56, onder 14.42 Maandag: zon op 6.15, onder 19,14. maan op 5,29. onder 16,04. Nieuwe maan: 4 aprlL Tendens langzaam stijgend Hoogwater Schevenlngen 1 april: 12.27 v.m.; n.ra. 2 april: 1.04 v.m.; 13.24 n.m. HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur vrouw gens aloud ritueel. In de rc- ze met eer n der gel is de vroege morgen de cis zij er woestijnstammen behoort, tijd en de een of andere »'i- bedenken, reeft zij "hem een kiiken moet een dichter zijn. De terput itl^de woMtijn de teken om hem in zijn gevoe- Dc nomadenstammen heb- De bruid moet haar aan- .mf >r,Jer|J 101 «en» ,*®_doynLvt°i,,fr^en, en hen tal van oude voorschrif- staande schoonvader voor zij i spontaan vers en niet doet, kan hij beter naar het paar een week gade m» ganw leen kan een andere Jongedame nit- waarna hij uitspraak doet. beetje smok- plaats. herschrijven van ""È'eVj^le een metsh, ™'r 0B dTzöjd" tteTS^t. zen voorzien ziet! dl? lïm in voor ï*4 componeren van een ln gevallen van ruzie tussen men huwelijk kan krügen, De stammen in de uiige- Dreigt. betfïï hLJ ^ïiüd verhuizen zij bewijzen dat zij kan koken strekte woestijn ten westen toe te zingen, dat hij heeft ge- De volgende morgen zal zij schaDeti maW' 'DJ™™?'JDaa?°® b"ngt zij van de Nijl maken de andere maakt. Als het meisje ook wat dit aan de man op vrijers- ?an dojr.in Ae ten| van M hem »—*«-• 5 ISJSS^L U mam' "mU"- sekse nog altijd het hof vol- Station getteldh z &s O. Heidei Jjjjoor. Eeide zw.°bcw. h. bew Tw 6 n a Oe Bilt Twente Eindh Zd.Ximb ZÏZ 2 1: a a 3 -n Stoclüi Oslo Kupenh ozo 6 .1 3 /UdamD tw. bew. zw'blw" W^W 4 7 O ft 1 11 l LÏÏ"Ïb gh. bew. r v\J 13 l 91 15 4 Grenoble gh. bew. zw 8 zw 1 16 if Berlijn FranKfurt MUncherj rw'Ül" naw f 15 10 13 8 ZOrich Gerieve reecnb zr i 's O 'O 55 Belgrado* 1. bew- i-t 6 5 Athene h bew. w 5 17 19 Madrid Ma! lor -a gh bew zzw 9 17 14 23 ia 13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1