Jlieuiue £dJtsrlje (iTournnl Commentaar Toestand in Argentinië schijnt iets verbeterd Eindhoven gaat thuiskappers te lijf Militaire zeggen hulp toe aan democratie Infiltranten gevangen op eiland Waigeo Nazi's in spe veroordeeld Beperkt huisarrest Russische missie VRIJDAG 30 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; ƒ2,55 per maand; ƒ0,59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12442 CHRISTELIJKE AT IQN AAL DAGBLAD „Stantvasticfi is qheblmn myn bert in icgijcospott" Briljante DIEFSTAL Zie pagina 15 Senaatsvoorzitter nieuwe president DE verwarring is nog groot in Argentinië. Het enige wat vaststaat is, dat de voorzitter van de senaat, José Maria Quido is be ëdigd als opvolger van de afgezette president Arturo Frondizi. Ge meld is ook dat ook generaal Poggi zich tot president heeft laten uit roepen. Het grote verschil is echter, dat Quido is beëdigd door de president van het hooggerechtshof, Vellegas Basvilbaso (in over eenstemming met de grondwet) en dat de eedsaflegging door Poggi voor een notaris zou hebben plaats gehad. In dit verband doen ge ruchten de ronde, dat Basilbaso, die na Quido in aanmerking komt om Frondizi op te volgen, na de eedsaflegging door Quido zou zijn gearresteerd. Opvallend was ook. dat de militaire leiders niet aanwezig waren bij de be ëdiging van Guido en dat zij hem nog maar enkele uren na zijn eedsafleg ging de eis hebben voorgelegd, dat hij in de komende weken een politiek programma van zes punten zal uit voeren, hetwelk o.m. een verbod van alle linkse organisaties in het land voorschrijft Het heett nooit in Guido's bedoeling gelegen, zich tot opvolger van Frondizi te laten bombarderen. Voor insiders was het dan ook bevreemdend, dat hij gis teren todh van plan was. zioh (na de arrestatie van Frondizi) te laten beëdi gen. Het is dan ook waarschijnlijk dat Guido de militaire leiders in overleg met Frondizi heeft overrompeld er de ambtseed heeft afgelegd buiten mede. weten van de strijdkrachten en dus voordat men hem van tevoren bepaalde eisen kon voorleggen. En het ziet er naar uit, dat de militairen met Guido niet veel verder zijn dan met Frondizi en dat willen zij hun zin krijgen zaj ook hem moeten afzetten. De luchtmacht heeft zo blijkt nu - indefdaad een boodhohap verspreid^ waarin werd medegedeeld, dat Guido zijn ambt had aanvaard buiten mede weten van de opperbevelhebbers. Voorts deden later nog gerudhten de ronde, dat voor vanavond een nieuwe eedsaflegging is vastgesteld, omdat de ambtseed voor het hooggerechtshof als ongebruikelijk en zonder voorbeeld, hoewel volkomen wettig, wordt be schouwd De strijdkrachten hebben vanmorgen een communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat het feit dat Guido het presidentschap op zich heeft genn. men, betekent dat ,.de eerste stap naar de oplossing van de problemen, die een lange en moeilijke crisis met zich mee heeft gebracht, ls gezet". De strijdkracb. ten hopen dat dit zal bijdragen tot een snel herstel van de stabiliteit en de binnenlandse vrede die het land zo hard nodig heeft. De strijdkrachten, aldus het communiqué, hebben zich verbonden bij te dragen tot versterking van de demo cratie voor alle Argentijnen. Dit zou kunnen inhouden dat Guido voor de militairen zou zijn gezwicht en dat de nieuwe eedsaflegging niet meer nodig zou zijn. De zes punten houden het volgende in 1. Communistische en peronlstisdhe or-, ganisaties moeten worden verboden, j 2. De benoeming van ministers moet" door de strijdkrachten worden goed gekeurd (vetorecht). 3. Ontslag van alle communistische, peronistisdhe en „frigeristische" (ge noemd naar de miljonair Frigerio, een vroeger adviseur var: Fondizi) ambte- 4. Federale integratie van alle provin cies (ter voorkoming van het optreden van de onlangs gekozen peronistisohe gouverneurs etc.). 5. Frondizi mag geen enkele functie meer krijgen in de nieuwe regering. 6. De wet op de status van de vakver- verenigimgen moet worden ingetrok ken. omdat zij de terugkeer van pero nisten in leidende functies in de hand Guido, de tweede man* in Frondizi's intransigente radicale partij, kan hoog stens dertig dagen als president aanblij ven. Dan moeten nieuwe verkiezingen worden gehouden. Of dit zal gebeuren, zal van de ontwikkelingen in de komen de vierentwintig uur afhangen. Een grenadier salueert terwijl Arturo Frondizi zijn bureau in Buenos Aires verlaat op weg naar zijn gevangensclxap Vieuws in één oogopslag Uit de verwarde berich ten, welke uit Argentinië worden ontvangen, zou de conclusie kunnen worden getrokken, dat de senaats voorzitter, Guido. die door de president van het hoog gerechtshof als opvolger van de verbannen presi dent Frondizi is beëdigd, bereid is de eisen van de strijdkrachten in te willi gen. Onder meer hebben die betrekking op een ver bod van alle communisti sche en peronistische orga nisaties. Men verwacht in Was hington niet. dat het ge heime vooroverleg tussen Nederland en Indonesië spoedig zal worden hervat. De Amerikaan Bunker heeft gisteren gesproken met secretaris-generaal Oe Thant. Indonesië zou met een Japanse onderneming onderhandelen over de aankoop van 120 kleine marineschepen tot een waarde van tien miljoen dollar. Generaal Nasoetion ls tevreden over de mili taire voorbereidingen ter „bevrijding" van Nieuw- Guinea. De Amerikaanse opper bevelhebber in Europa, ge neraal Clarke, heeft huis arrest opgelegd aan de le den van de Russische mi litaire missie in Frankfurt na ontvangst van een onbevredigend antwoord van de Russische opperbe velhebber op een Ameri kaans protest tegen het beschieten van een Ame rikaanse militaire auto in Potsdam. Naar het oordeel van de Westduitse minister Strauss is de ontwapeningsconfe rentie in Genève tot mis lukken gedoemd en blijft het Westen niets anders over dan voort te gaan met de opbouw van zijn bewa pening. Aan de sterk oplopende prijzen voor bestaande wo ningen (mede onder in vloed van de afremming van de bouw in de vrye sector) wordt in dit num mer door onze sociaal-eco nomische redactie uitvoe rig aandacht besteed. De voornaamste conclu sie van een door onderwij zers- en lerarenorganisa ties samengesteld rapport over de opleiding van ulo leerkrachten is, dat deze opleiding in nieuwe banen dient te worden geleid, om dat de huidige kweekschool niet aan de behoeften van het ulo (mavo) voldoet. /"AOK op het eiland Gag, het uiterste westen van Nederlands Nieuw- V Guinea, is strijd uitgebroken. Mariniers verjoegen nzonder verliezen goed bewapende Indonesiërs. Terwijl van de zijde van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten druk wordt uitgeoefend op Sukarno om de onder handelingen te hervatten, verklaart in Indonesië generaal-majoor Jani niet bang te zijn voor de Nederlandse versterkingen en herhaalt de leus „Eerst schieten dan vragen". Nasution heeft het vertrouwen uitgesproken, dat hij Nieuw-Guinea met succes kan veroveren en Moh. Jamin zegt: Pas onderhandelen na bezetting van Nieuw-Guinea. Japan dreigt een vloot van meer dan honderd kleine schepen voor militaire doeleinden aan Indonesië te leveren. Op liet onbewoonde Gag stootten Nederlandse mariniers op een bewa pende eenheid Indonesische militairen Een militaire woordvoerder te Hol- landia deelde mede: „Na een kort vuurgevecht vluchtte de vijand. Ten minste één Indonesisch militair sneu velde. Aan Nederlandse zijde waren geen verliezen. De Nederlanders hebben tien pak ken munitie, buitenboordmotoren, benzine, handgranaten, lichte mitrail leurs en Amerikaanse garandgeweren buitgemaakt en Indonesische kleding, boten en benzine vernietigd. Zondag had een Indonesische Mit chell bij Gag een aanval gedaan op een klein Nederlands landingsvaar tuig. Op de uiterste westpunt van Walgeo heeft zich een aantal bewapende Indo nesische militairen overgegeven cn er z(jn lichte mitrailleurs en andere wapens buitgemaakt. Het Papoea-bataljon neemt deel aan de opruiming, die voortgaat. Bovenstaande berichten worden her haald door een mededeling van de com mandant strijdkrachten, schout-bij-nacht L. E. H. Reeser. Deze vertelt dat na de aanval op het Nederlandse oorlogsschip van 24 maart door mariniers een onder zoek werd ingesteld op Gag. De op sporing vordert echter zeer langzaam omdat het eiland niet alleen onherberg zaam is maar ook onbewoond, zodat men de belangrijke inlichtingen van de be volking mist. De Indonesiërs wisten te ontkomen naar het moeilijk begaanbare binnenland en worden achtervolgd Van officiële zijde te Djakarta is be vestigd dat Sukarno van de secretaris generaal der V.N., Oe Thant. en van de Amerikaanse derde man Ellsworth Bun ker verzoeken heeft ontvangen om de Indonesische afgevaardigde Adam Malik BRAIDA-TAPIJT 3.66 cm breed p. vierk. meter 44.70 WOL - FRISÉ TAPIJT 366 en 457 cm breed p. vierk. meter29. geen storende naden, zeer lage legkosten. Wij zenden U graag de kleurstalcn. WONINGINRICHTING BULTHUIS BOTERMARKT 23 Voor vervolg zie pag. 7) Nederlandse zeeman kan bij Hogerhuis in beroep gaan Een Londens gerechtshof heeft giste ren de tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde Nederlandse zeeman H. R. toestemming gegeven in beroep te gaan bij het Hogerhuis, de hoogste beroeps instantie in Groot-Britannië. Een lagere rechtbank had de 29-jarige Amsterdam mer in oktober van vorig jaar veroor deeld wegens moord op de 21-jarlge Margaret Hughes, het dienstmeisje van een dokter in Wales. Het gerechtshof heeft bepaald dat er een rechtsvraag van algemeen belang naar voren ls gebracht. Het gaat erom of een brief, die de rechter vorig jaar „als gelijkstaand met een bekentenis" heeft omschreven, als bewijsmateriaal mocht worden toegelaten. Het was de brief die H. R. aan zijn vrouw had ge schreven en aan een andere zeeman had gegeven met het verzoek de brief te Het gerechtshof heeft in zijn uitspraak gezegd er zeker van te zijn dat R. het meisje heeft gedood Het federale Westduitse gerechtshof te Karlsruhe heeft Günlher Sonnemann, leider van een groep die beoogde het na- tionaal-socialisme in West-Duitsland te doen herleven, tot zes jaar gevangenis straf veroordeeld. Twee medewerkers van Sonnemann, Edelmut Dietze en Bernd-Detlef Ebert, kregen respectievelijk tweeëneenhalf en een jaar gevangenisstraf. De veroordeelden hadden in de nacht van de twintigste april 1957 Hitiers verjaardag grafzerken van de Joodse begraafplaats „Jammertal" bij Salzgitter- Lebenstedt, in Neder-Saksen. beschadigd of vernield Bij Sonnemann thuis werd een borst beeld van Hitier aangetroffen. Man die zuster doodde wordt weer onderzocht De rechtbank in Breda heeft gistermid dag besloten een nader psychiatrisch on derzoek te doen instellen naar de geest vermogens van de 53-jarige arbeider J. B. uit Prinsenbeek, die ervan wordt ver dacht zijn zuster met een hamer te heb ben gedood. De belangrijkste getuige in dit proces, de psychiater dr. J. Bruens uit Breda, kwam tot de conclusie dat de verdachte wel ernstig geestelijk gestoord is, maar toch ten dele toerekeningsvatbaar kan worden geacht. Hij sloot echter de moge lijkheid niet uit dat na een langdurige observatie komt vast te staan, dat ver dachte toch geheel ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht. De officier van jus titie meende dat uit verschillende feiten bleek, dat verdachte deels moet hebben beseft wat hij had gedaan. KONINGIN NAAR POLITIE De Koningin is voorinemens op 10 april in enkele plaatsen van het land een bezoek te brengen aan die Nederland se politie, zowel de gemeente- als de rijkspolitie. De minister-president, prof. dr. J E. de Quay, heeft gisteren in Lisse de nationale bloemententoon stelling Keukenhof geopend. Lachend tilde de premier de zes jarige lentefee Marian Vink uit een zachtblauw met tulpentoeven ver sierd tulen paasei. w w De opperbevelhebber van het Amerikaanse Leger in Europa, generaal Bruce C. Clarke, heeft het personeel van de Russische militaire missie in Frankfort huisarrest opgelegd. Het mag de villa, waarin het woont slechts in gezelschap van Amerikanen verlaten. Amerikaanse mili tairen leggen een telefoonlijn aan voor een verbinding van de wacht post met het hoofdkwartier. Op de achtergrond het gebouw van de Sowjetmissie. Generaal Clarke: Konjefs antwoord onaanvaardbaar Amerikaanse militaire politie heeft gisternacht de wacht betrokken rond de villa van de Russische militaire missie in Frankfort na een mede deling van de Amerikaanse opper bevelhebber in Europa, generaal Bruce C. Clarke, dat de leden van deze missie in het vervolg het ter rein van de villa niet meer mogen verlaten, zonder geëscorteerd te wor den door het Amerikaanse leger. Deze maatregel is genomen als re actie op het „onaanvaardbare ant woord". dat de opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten in Oost- Duitsland, maarschalk Iwan Konjef, heeft gegeven op het protest van gene raal Clarke tegen het beschieten in Potsdam van een auto van de Ameri kaanse militaire missie door de Oost- duitse volkspolitie. Generaal Clarke heeft tevens bepaald, dat de leden van het personeel der Ame rikaanse missie in Oost-Duitsland voor lopig geen reizen meer mogen maken, „omdat gebleken is dat de Sowjetrussi- sche autoriteiten niet in staat zijn hun veiligheid te waarborgen". In het niet door generaal Clarke aan vaarde antwoord van maarschalk Konjef was verklaard, dat de twee inzittenden van dc Amerikaanse auto de verkeers regels hadden geschonden. Konjef zei niet welke overtredingen waren gemaakt, maar hij veronderstelde, dat het optre den van de Amerikanen de Oostduitse volkspolitie „tot ingrijpen" had gedwon gen. Overigens betreurde maarschalk Konjef het incident. Een woordvoerder van de Amerikanen bestreed de beschuldiging van de ver keersovertredingen. „En zelfs al was dit waar geweest, dan nog zou dit in geen geval de beschieting van de auto hebben gerechtvaardigd", aldus de Amerikanen. Generaal Clarke verwachtte op korte termijn besprekingen met maarschalk Konjef om „een verdere verslechtering van onze betrekkingen te voorkomen". De leden van de Russische missie zullen hnn werk normaal kunnen blijven doen. Twee officieren van de missie hebben gisteren, begeleid door Amerikaanse mi litairen. de villa verlaten en zijn in de richting van Kassei vertrokken. Aange nomen wordt dat zjj naar Oost-Duitsland zijn gegaan. heeft enkele partijen in de gelegenheid gesteld, aan de uitslag een uitleg te geven die voor haar het gunstigst, of het minst ongunstig, was. De liberalen lijken opgelucht, nu ze een groot deel verloren hebben van wat een onnatuurlijke aanwas moest heten. Wij herinneren ons overigens niet, dat men zo bij uitstek gedeprimeerd was toen die aanwas erbij kwam. Dc sooialistcn maken met enige nadruk melding van het verschil met de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan is hun aantal afgevaardigden in deze colleges inderdaad toegenomen. Waren de verkiezingen van deze week voor de Tweede Kamer bestemd geweest, dan zou dit op een verlies van twee socialistische zetels aldaar zijn uitgelopen. Meer moeite nog hebben de socialisten om het te doen voorkomen, alsof de uit slag een veroordeling van het regerings beleid inhoudt. Dat is namelijk, zoals we gisteren reeds deden uitkomen, allerminst het geval. Het beleid is. integendeel, door de uitslag geschraagd. Er zai onder de socialisten wel wat innerlijke kritiek rij zen. Een onafhankelijk blad als Het Pa rool dat zich in het verleden al in dit opzicht niet onbetuigd heeft gelaten, is daarmede gisteren reeds begonnen. Do wijze van oppositie is niet juist gebleken, men is falende, intern beraad is geboden. Het is overigens niet het enige wat dit socialistische blad constateert. Het blad stelt tevens vast, dat de doorbraak geen stap verder is gekomen. Het algemene standhouden van de confessionele partijen is een van de kenmerken van deze verkie zingsuitslag. Socialisten en liberalen heb ben beide doorbraakpartijen, maar zij zou den. waren de verkiezingen voor de Ka mer gehouden, thans zes zetels hebben ingeboet. Zij zijn de verliezers. Omge keerd zouden de grote confessionele par tijen twee zetels hebben gewonnen. Zij zouden zijn gestegen van 75 op 77 zetels, waarnaast dan nog genoemd dienen te worden de kleinere groepen van S.G.P. (3) cn G.P.V. (1). Deze beoordeling van de uitslag spreekt ons meer toe dan die van Het Vrije Volk. De doorbraakgedachte gaat stagneren. Tijdens een officiële ontvangst van jon geren uit christelijke partijorganisaties heeft dc burgemeester van Rotterdam het gisteren nuttig geacht, te doen uitkomen, dat lang niet alle protestanten plegen te kiezen voor een christelijke partij. Het zal deze jongeren bekend zijn geweest. Een mededeling echter over het inmid dels ingetreden en ook binnen de socia listische pers geconstateerde stagneren van de doorbraakgedachten had wellicht in dit betoog, eenmaal zo opgezet zijnde, stellig gepast.... CrïtV) „Kom binnen, kom binnen, wat zal Rita blij zijn, dat jullie êp visite komen." Cilinderinhoud is geen maatstaf De Kon. Ned. Motorrijders Vereni ging is van mening dat de cylmder- Intioud van de motor van een motor fiets geen maatstaf meer kan zijin voor toelating tot het examen voor he»t rij bewijs „A". Tot dusver kunnen alleen examens worden afgelegd op motorfietsen en scooters met cylinderinhouden van 125 kubieke centimeter en hoger tot een gewicht van 400 knlognam. De technische ontwikkelingen leidden tot motoren mot 50 cc inhoud, die snel ler en krachtiger zijn, dan de eerste motoren met 125 cc. Lichte motoren met inhouden votn 50, 75 cn 85 kubie ke centimeter ontwikkolen vaak even veel paardekrachten ails 125 cc scooters (4.6 en 5.6 pk). Deze zeer lichte motoren zijn vaak uitgerust met 3 of 4 versnel lingen. voet- of stuurechakeling enz. Op grond van hot bovenstaande heeft <Jc K.N.M.V. aan het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbe wijzen gevraagd dc technisch niet te veramlfcwoorden .disoriminotie" van de kleine motoren bij de rijbewijs-A-exa mens op te hefflen. DE oceaandepressie die gisteren Ierland bereikteboog naar het noordoosten af en lag vanmorgen bij de noordpunt van Schotland. De luchtdruk in de kern daalde tot beneden 970 mb. Achter het frontensgsteem van de depressie bleven zuidwestelijke winden zachte en voch tige lucht naar onze omgeving aanvoeren. Sommige plaatsen in ons land hadden vannacht een minimumtemperatuur van 0 graden. Bij de ingang van het Kanaal arriveerde vanmorgen een storing, die de luchtdruk in West-Europa verder doet dalen en bovendien In een groot gebied regen brengt. Deze storing zal dicht langs ons land naar Duitsland trekken. Na het casseren ervan zal de wind naar weste- ijke richting draaien en zal koude lucht die vanmorgen al lot Midden-Engeland was doorgedrongen, ons land gaan bin- Tendens langzaam stijgend Hoogwater Schevenlngen 31 maart: 10,57 vjil; 23.53 n.m. ■omen De koude lucht is' onstabiel HET WEER IN FIJROPA zodat er enkele buien in zullen voorko- WLEft LUIVUrA "n" nu. WC" Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Vanavond en vannacht plaatselijk enige regen, morgen overdag enkele opklarin gen maar ook hier cn daar een bui. Lage re temperaturen dan vandaag. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest cn noordwest (opgemaakt om 11.15 uur). |N EINDHOVEN zijn de kap- gezamenlijk beraden cn hel zaken jonge kappersbedlen- ding met twee jaar geleden gedeeld, dat er een lijst is sa- Pcr!> he< Zij zien nu al antwoord was eigenlijk dage- den thuis een kamer omto- zeventig tot tachtig procent mengesteld met meer dan maandenlang eertijds vaste 1UI» op straat te zien Het veren tn een soort geïmpro- minder verdienen De twee ln honderd namen en adressen klanten met een volgens de blijkt namelijk, dat de jonge viseerde salon en daar een Eindhoven gevestigde kap- van ionge kannors en kan- laatste mode gekapt perma- kappers en kapstertjes die zij Illegale bijverdienste bij persbonden hebben thans do sters die naar men vermoedt nent, of, voorzover het heren tn dienst hebben er steeds elkaar knippen. Zij ontdul- handen Ineengeslagen de vestigingswet nogal eens zijn. met een correct geknipte meer toe overgaan 's avonds krn zo de vestigingswet en Er is een commissie be- overtreden haardos voorbijgaan en zij familieleden en kennissen te- oefenen het vak op onrecht- noemd die gaat bestuderen zijn zich van geen verzuim gen een al dan niet sacht prijs matige wijze uil wat voor maatregelen er ge- Eindhoven, zo zei de heer bewust. Bovendien blijken er je in hun huizen te behandc- De laatste twee Jaar, zo ls nomen moeten worden om Van Winkel, is de eerste stad geen concurrerende kaplplers ten. uiteraard vakkundig, gebleken, is de omzet In de aan deze ontwikkeling een wa.r georganiseerd tegen het op de kust te run Wat kan voorzover dat kan met een salons voor dames met ge- einde te maken. De voorzit- „thuiswerk" wordt opgetre- dan de reden zijn van hun gebrekkige outillage. middeld dertig procent terug- trr van die commissie, de heer den. betgeen echter niet wil steeds leger wordende salons? Ook komt het voor dat nz gelopen Er zijn In Eindhoven C van Winkel, heeft gisteren zeggen dat het probleem in Daarover hebben zij zich sluitingstijd van de officiële sells kappers die in verhon- op een persconferentie mee- andere steden niet bestaat. StatioD Uw"db SS Zz, fS SÈ it |il u D. Heidei regen zw 10 8 9 5 Eelde Oe Bilt E I 10 7 6 6 10 8 5 7 9 Eindta Zd -Lamb refe-n SS 1 13 8 13 9 5 10 O Kupenö h bew Sno 3 5 3 .10 3 -4 0 Aberaecn Londen Adam zw bew ^regen 4 5 1 15 9 10 7 23 7 8 Pari)™6 Lw 3 7 11 8 16 11 34 Grenoble regen windstil 12 9 19 Berlijn JW. bew zzw 4 'e '5 3 MUncheo ZUncb EES 3 5 11 Geneve Locarno regen gh bew, zw bew £!wdsti{ 11 8 15 2 32 Belgrado zw bew wnw 6 13 1 0 Rome zw. bew zzo 5 16 12 0 Madrid Mallorca Lissabon gh bew. h bew gb. bew- 8 i 9 13 11 21 19 17 14 0 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1