Jiicutuc £cihsdjc (Courant Geheime leger is tot aanval overgegaan Commentaar In Rusland doet men ook aan B.B. u Intimidatie van OAS geen vat op politie Versnelling Euromarkt pas in mei aan de orde Opschorting van overleg over Nieuw-Guinea Koelkasten en camera's wellicht goedkoper Omzetbelasting lager voor een 21 artikelen VRIJDAG 23 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEND EENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: f 7.50 per kwartaal; f 2,55 per maand; 0.59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12436 CHRISTELI K-N AT ION AAL DAGBLAD „Stantvastfcfr h «Mle»en mgn hert in tegljcospotf Opkope kreeg oorvijg Zie pagina 5 KIEST GOED Arte stemmen krijgt i thuis voorstelt om er eens een avondje tussen uit te trekken. Met elkaar naar een restaurant, dan nog even ergens een af zakkertje halen. Een goede nachtrust Is dan verzekerd en de volgende dag begint ieder een weer met frisse moed. En als u bij een feestelijke gele genheid een Horeca-cheque- boekje cadeau gekregen hebt, dan is dit de gelegenheid om die cheques op e voortreffelijke boekjes a f. 10.- of f.25.-, in coupures van f.2.50, ver krijgbaar bij: Bedrijfschap Horeca, Koninginnegracht 58-59,Den Haag. (giro: 63.53.00; vermelden: Chequeboekje). "IVFADAT een staking het leven in Algiers vrijwel lam had gelegd, hebben ■LN commandotroepen van de OAS gisteravond hun eerste grote gecon centreerde aanvallen gedaan op de voornaamste gebouwen in de stad. Tijdens de zware gevechten, die tussen negen uur en half elf tussen de OAS en de gendarmerie woedden, kreeg het zgn. „geheime leger" steun van Europese burgers, die van balkons en daken af de politie beschoten. De commando's' vielen aan met bazoeka's, handgranaten, mortieren en machinegeweren. De straatgevechten breidden zich uit langs de boule vards. Ook een tunnel onder het universiteitsgebouw was het doel van de aanvallen. Het was de eerste massale actie van de OAS, sinds zy tevergeefs de gendarmerie had gesommeerd, haar zij- de te kiezen. In pamfletten had de OAS de politietroepen bevel gegeven, voor middernacht de Europese wijk Bab el Oued te verlaten. Als daar geen gevolg aan zou worden gegeven, zou den de gendarmes worden behandeld als „bezetters" en worden aangeval len. Deze intimidatietactiek hielp niet, want de gendarmerie (met stalen hel men en| kogelvrije vesten) reageerde op de aanvallen zeer fel met vuur uit zware machinegeweren. Het is begrijpelijk, dat zolang de aan vallen voortduren er onder de franse DE MINISTERRAAD van de Europese economische gemeenschap (Euromarkt) heeft heden te Brussel de beslissing over de tweede Versnelling uitgesteld tot de ministerraad van 14 en 15 mei, doch de nationale administraties van de zes landen zullen voorbereidingen treffenom de extra-verlagingen van de duoanetarieven op 1 juli te kunnen invoeren. Nieuws in één oogopslag Commandotroepen van de OAS hebben gister avond een aanval gedaan op de regeringsgebouwen in het centrum van Al giers. Zij kregen steun van Europese burgers, die de politie beschoten. De gen darmerie heeft in zware gevechten de aanval weten af te slaan. In Oran heeft de OAS een menigte Mos lims met granaten be stookt. Het luchtverkeer tussen Algerije en Frank rijk is gisteravond her steld. Het geheime voorover leg in de Ver. Staten tus sen een Nederlandse en een Indonesische delegatie is enkele dagen opgeschort om de delegaties gelegen heid te geven overleg te plegen met hun regerin gen. In een gezamenlijke verklaring is gezegd, dat het overleg in een sfeer van samenwerking is ge voerd. Vandaag vergader de het Nederlandse kabi net, o.m. ter bespreking van een rapport van am bassadeur'Van Roijen. De Oostduitse volkspoli- tie heeft m Oost-Berlijn geschoten op een Ameri kaanse militaire wagen, die op een teken stopte. Toen de Oostduitsers wei gerden een Russische offi cier te halen, gaf de Ame rikaanse officier in de auto de chauffeur opdracht door te rijden. Daarop werd een band lekgeschoten. Ameri ka heeft nu bij de Russen ernstig geprotesteerd. De ontwapeningsconfe- tie in Genève is volledig vastgelopen. De Russen weigerden categorisch te spreken over de westelijke voorstellen met betrek king tot een internationale controle op de kernproe- Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsont werp, dat voorziet in een verlaging van de omzetbe lasting van achttien tot vijf procent op een aantal artikelen als koelkasten, foto- en filmapparatuur, teakhouten meubelen e.d. On donderdag 29 maart zal in Amsterdam de Spoorwegongevillenraad bijeenkomen ter behande ling van de spoorwegramp bij Harmeien op 8 januari. Waarschijnlijk zal de raad ook proberen vast testel len welke maatregelen er genomen moeten wordeh om herhaling van rampen als deze te voorkomen. ivas een tegenvaller daar Neder- i Frankryk reeds tot overeenstem ming waren gekomen over een lijst van landbouwprodukten, voor welke een ta riefsverlaging van 5 pet zou gelden als de ministerraad zou besluiten tot een tariefafbraak van 10 pet voor industriële produkten. (Zie voor vervolg pagina .7) strijdkrachten in Algiers en omgeving een grote gespannenheid heerste. Als de OAS werkelijk zou proberen greep naar de macht te doen en leger bevel zou krijgen, het geheime leger zonodig te vernietigen, dan het voor de moeilijke keus worden ge plaatst, waaraan het totdusver nog zc graag heeft willen ontkomen. Zo ver is het echter niet gekomen. De gendarme rie stond haar mannetje en het leger behoefde niet in te grijpen. En door de felle reactie van de politie heeft de OAS niet getracht, regeringsgebouwen te bp- zetten (al werden er wel aanvallen op gedaan) en bleef het OAS-optreden be perkt tot terreuraanvallen. die niet beantwoord gebleven. In de loop van de nacht laaide nog enkele malen de strijd op in het trum en de havenkwartieren van giers. Commandotroepen van de OAS bestookten daarbij de politiebewaking bij het gebouw van de Franse „Alge meen gedelegeerde". De politie beant woordde echter het vuur. waarop de aanvallers zich terugtrokken. De gra naten van de OAS ontploften in de tuin van het zomerpaleis van de hoogste re- rgeingsvertegenwoordiger. Niemand lieD verwondingen op. Bij de aanval op ge noemde tunnel van het universiteits gebouw reden gendarmes in pantser auto's met schietende mitrailleurs recht op de aanvallers in. Granaten De regeringsgebouwen worden nu door pantserwagens bewaakt. In Oran bestookten leden van de OAS een mo hammedaanse menigte met granaten. Er vielen vele slachtoffers. Zij beschoten het hoofdbureau van politie en maakten „Sfeer van samenwerking VANDAAG heeft de ministerraad zich bezig gehouden met het rapport, dat dr. J. H. van Roijen, die samen met mr. C. W. A. Schürmann in Washington geheime besprekingen voert over de kwestie Nieuw-Guinea, had gezonden. Men kan aannemen, dat ook in dit rapport wordt gezegd, wat in een gisteravond door de Nederlandse en Indonesische delegatie geza menlijk uitgegeven verklaring werd opgemerkt, namelijk dat de bespre kingen zijn gevoerd „in een sfeer van samenwerking". Het vooroverleg is overigens opge schort, zoals de verklaring zegt: „ten einde de delegaties in de gelegenheid te stellen overleg te plegen met hun respectieve regeringen. Dit over leg zal binnen enige dagen voltooid zijn, waarna de besprekingen hervat zullen worden". Vari Nederlandse zijde kon men niet meedelen of de afgevaardigden voor het overleg naar hun land zouden terug keren of dat de ruggespraak via hun ambassades in Washington zou plaats vinden. Het ministerie van buitenlandse zaken verklaarde op de hoogte te zijn van het communiqué en er niets aan toe te voegen te hebben. Het kabinet kwam, zoals gezegd, van morgen bijeen. De minister van buiten landse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, die van maandag tot gisteren heeft deelge nomen aan besprekingen Ln Luxemburg en Brussel, was in de vergadering aan- Mede van het gesprek van vanmor gen zal afhangen of de Indonesische ambassade in Washington gelijk krijgt met haar uitgesproken verwach ting, dat de besprekingen binnen en kele dagen afgesloten kunnen worden. Betrouwbare, Amerikaanse bron nen hebben zich volgens Associated Press optimistisch uitgelaten over de vooruitzichten van het vooroverleg. Zij zouden hebben verklaard, dat er van een veelbelovend begin sprake was. Volgens dezelfde zegslieden was het niet meer dan natuurlijk dat de delegaties gisteren het overleg hebben opgeschort om hun regeringen op de hoogte te brengen van de conclusies, die ze uit het besprokene hebben ge trokken. We eten ze op Als de Indonesiërs een inval in het uiterste zuidoostelijke deel van wes telijk Nieuw-Guinea doen, zullen ze daar opgegeten wordenaldus ver klaarde de heer Womsiwor, lid van de Nieuw-Guinea-Raad, bij een bezoek aan Port Moresby in Australisch Nieuw-Guinea. Hij vertelde aan de pers, dat vele Papoea's de Nederlanders gevraagd hebben om wapens. Dit had ook de stam van de Menoewe bij Merauke gedaan. Volgens Womsiwor hebben leden van die stam, die nog kanni balen zijn, laten weten dat zij in ge val de Indonesiërs een landing doen de invallers niet alleen zullen doden maar ook opeten. De heer Womsiwor was van oordeel dat de rest van de wereld Nederlands Nieuw-Guinea in de steek heeft gelaten. Hij zeide dat de guerilla in dat gebied veel heviger zou zijn dan de Indonesiërs in Celebes hebben ontmoet. Hij heeft leden van de wetgevende raad van Australisch Nieuw-Guinea uit genodigd naar het westelijk deel van het eiland te komen om vast te stellen dat de bevolking daar oprecht bezorgd is over de dreiging van een inval en dat zij in haar houding niet beïnvloed wordt door de Nederlanders. Indonesische versterkingen Behalve de tienduizend Indonesische vrijwilligers, die volgens Sukarno met 15.000 vermeerderd zullen worden, be vinden zich volgens Ass. Press twee ba taljons van een elite mobiele brigade op de eilanden bij Nieuw-Guinea. Een Indonesisch bataljon telt 800 tot 1000 Volgens berichten die te Djakarta de ronde doen, is de luchtmacht bezig met de aanleg van verscheidene nieuwe lan dingsbanen en vernieuwing van gealli- eerde oorlogsbases uit de tweede we reldoorlog te Morotai en elders in de Mo- lukken. De middelbare scholieren en studenten te Djakarta worden dagelijks militair geoefend. zich meester van een jeep. Ook bezetten zij het kantoor van het dagblad l'Echo d'Oran, na een uit zes man bestaande politiebewaking te hebben ontwapend. Na een fluitsignaal verdwenen de vallers, de wapens en walkietalkie-in- stallatie van de politie meenemend Even later kwamen politieversterkingen aan. Sindsdien patrouileren gendarmes en militairen gezamenlijk in Oran te voorkomen. dat de gendarmerie wordt aangevallen en de militairen buiten schot blijven. Na een korte opschorting is gister avond het luchtverkeer tussen Algerije en Frankrijk hersteld. In een va vliegtuigen naar Parijs reisden twaalf journalisten. Het hoofd van de politie in Algiers had hiertoe opdracht gege ven. Een schip vertrok half leeg naai Marseille. De kapitein verklaarde, var zijn maatschappij opdracht te hebben gekregen, geen passagiers mee te Hier kan men sterk de invloed de terreur van de OAS waarnemen. Men vreest te worden gedood, als men de consignes van het geheime leger niet opvolgt. Deze terreur sorteert tijdelijk effect, maar op de duur moet zij wel een averechtse uitwerking op de mensen hebben, die er het slacht offer van dreigen te worden. Vermelden we nog, dat binnen 2( dagen ongeveer 15.000 mohamme daanse politieke gevangenen door de Fransen vrijgelaten zullen worden en' dat zowel de republikeinse volkspartij als de communistische partij in Frank rijk haar leden hebben aangeraden, bij het referendum van 8 april „ja" 1 stemmen. Geneefs overleg is vastgelopen Het overleg tusseu de vertegenwoor digers van de V.S., Engeland cn de Sow- jetunie over de kwestie van het verbod op kernproeven is volledig vastgelopen. Vandaag zou deze subcommissie aan de ontwapeningsconferentie van de 17 lan den in Genève verslag moeten uitbren- De standpunten van dc V.S. en de Sowjetunie bleken volkomen tegenover elkaar te staan. Het grote struikelblok het punt van de internationale in spectie, die het Westen wenst, maar die door de Sowjetunie als „spionage" vj hand wordt gewezen. De Rus Tsarapkin schoof de schuld van deze mislukking op het Westen, omdat dit volgens hem de idee van zuiver nationale ontdekkings middelen van de hand had gewezen. In derdaad heeft het Westen op 3 september verbod op bovengrondse kemproe- zonder controle voorgesteld. Maar dit verbod was maar een week geldig s bedoeld om een einde te maken serie van vijftig kemproeven, die de Sowjetunie werden genomen )p een informele zitting van dc confe rentie is besloten dat de conferentie in voltallige zitting dadelijk dient te be ginnen met de behandeling van verdrag voor een algemene en algehele ontwapening, met zowel de Russische als de Amerikaanse voorstellen als verkdocument. Zestien doden bij ontploffing in Engelse mijn In de Happy Vale kolenmijn bij Hap- on in Lancashire heeft zich, zoals wij gisteren in een deel van onze edities meldden' een ontploffing voorgedaan, aan zestien mijnwerkers van de ochtendploeg het leven heeft gekost. De hete gassen die door de mijn joegen hebben 37 man gewond, voornamelijk met brandwonden. Ongeveer 120 man konden de mijn ongedeerd verlaten door wolken giftige dampen en stofdeeltjes. Reddingsploegen daalden in de mijn af, terwijl huilende vrouwen zich bij de poort van de mijn verdrongen. Een aantal van de niet-gewonde mijnwer kers gingen met de reddingsploegen naar beneden. P-HEUGAFELT^ VILTTAPIJT De ideale vloerbedekking bijzonder lange levensduur geluiddempend warmte - isolerend Prijs per vierkante meter 20.75 Zeer lage legkosten. WONINGINRICHTING BULTHUIS Botermarkt 23 Telefoon 20854 toont U graag de acht prachtige warme kleuren en maakt vrij blijvend voor U een prijsopgaaf. De deelstaat Württemberg heeft onlangs een zelfportret van Rembrandt aangekocht, waarvoor 3% miljoen Mark moest worden neergeteld. De aankoop heeft aanleiding gegeven tot felle discussies, omdat sommige kunstkenners van mening zijn, dat het portret vals is. Handige zaken lieden hebben naar aanleiding van de grote publiciteit rond deze zaak voor dames een lederen Rembrandt-baret gelanceerd. In een modezaak in Stuttgart maken de dames kennis met het nieuwste barethoedje. Reprodukties van het portret zijn aanwezig. (Van onze sociaal-econ. redactie) STAATSSECRETARIS Van den Berghe (financiën) heeft de Tweede Kamer voorgesteld op een flink aantal goederen een lagere om zetbelasting te heffen. De verlaging betreft 21 artikelen, waaronder koel kasten, foto- en filmapparaten, teak houten meubelen, horloges en klok ken, elektrische speelgoedtreinen en sportvliegtuigen, waarvan verwacht mag worden dat ze in prijs zullen dalen. Het gaat in het wetsontwerp om goe deren, die tot n u toe werden belast met een tarief van 18 procent, maar die nu worden ondergebracht in de tabel, waar op een tarief van 5 procent van toepas sing is. Slechts op zes soorten goederen, namelijk auto's en motoren, televisie- apparaten, bijouterieën, goederen van bont en zijde en sigarettenpapier, blijft verleend van de meerdere omzetbelas ting, die reeds op voorraden is voldaan. Het wetsontwerp voorziet voorts io een iets hogere grens, beneden welke dt ondernemer is ontheven van de bela»- Ungplicht. Persfoto's worden ook vrij gesteld, evenals vleeswaren, wild en gevogelte in verduumzaamde toestand Een vrijstelling voor room, koffiemelk, vla, melkpoeder en chocolademelk acht de staatssecretaris niet verantwoord Naar bekend wordt op melk en boter geen omzetbelasting geheven. De tandarts Mertens zal, nu de Hoge Raad zijn verzoek om herziening van een te zijner laste gewezen arrest van het Haagse gerechtshof van 1921 heeft afgewezen, hij opnieuw deze zaak aan hangig heeft gemaakt by de commissie voor de rechter van de mens in Straats burg deze commissie kan eventueel de zaak verwijzen naar het Europese hof voor de rechten van de mens in Straats burg. T> LIJ KENS PUBLIKATIES zijn er onder de leidinggevenden op wetenschappe lijk en sociaal gebied velen, die vrezen voor een overbevolkte wereld. Men denkt dan niet alleen aan de minder ontwikkel de gebieden, waar een tekort is aan be staansmiddelen, maar ook aan landen en volken die op een betrekkelijk hoog peil leven. Vandaar dat sterk gepropageerd wordt voor geboorteregeling, wat in de praktijk veelal neerkomt op geboortebe perking met gebruik van kunstmatige middelen. Van communistische zijde is aanvankelijk in enkele landen, met name in Hongarije en Tsjechoslowakije, sterk de geboorte beperking gepropageerd. Doel was te ko men tot verhoging van de produktie door de aanstelling van meer vrouwen in het bedrijfsleven. Zelfs werd van de vrouwen, die zich aanmeldden, de verklaring ge vraagd, dat zij er voor zouden zorgen bin nen afzienbare tijd geen kinderen meer te krijgen. De produktie mocht niet lijden onder haar tijdelijke afwezigheid. Thans schijnen in Tsjechoslowakije de autoriteiten bevreesd te worden, dat zij te ver zijn gegaan. Grote daling in het geboortecijfer heeft ontsteltenis gewekt. Men gaat vrezen voor de toekomst van de natie. De felle propaganda wordt nu af gekeurd en gewaarschuwd wordt tegen zikten die door het gebruik van kunst matige middelen zouden kunnen ontstaan. De vraag is overigens, of men het proces zal kunnen stuiten. In vele landen is men reeds ver op de weg der geboortebeper king gevorderd. Oostenrijk, sedert jaren beschouwd als een land van kleine gezin nen, heeft op 1000 inwoners nog 17.6 ge boorten. Geen hoog cijfer, maar, dank zij de reli gieuze instelling van een deel der bevol king, hoger dan de buurlanden Tsjecho slowakije (15,9), Hongarije (14,6), Enge land, Noorwegen en Japan staan op 17,5, 17,4 en 17,1. Onder dc Europese volken neemt Zweden de laagste plaats in met 13,6. Het zijn aanwijzingen, dat de ontkerste ning het leven in huwelijk en gezin niet onaangetast laat. BADDOEKEN het tarief van 18 procent gehandhaafd. De rest valt onder een tarief van 10 procent (radio's en dranken) of van i procent. De maatregel betekent voor het rijk een belastingderving van 15 miljoen gulden. Hiervan zit dertien miljoen in de verlaging en 2 miljoen in een ver ruiming van de mogelijkheid tot vrij. JtelLing. Met de maatregel wil de rege ring geconstateerde fricties en knelpun ten uit de omzetbelasting wegnemen overeenkomstig de wensen van het be drijfsleven. Reeds geruime tijd bestonden er na melijk klachten over grensgevallen in ie tarieven, die de concurrentieverhou dingen verstoorden. Ook waren er ad ministratieve bezwaren en achtte de nandel zich benadeeld door frauduleuze importen van bijv. camera's, waaraan chans een eind is gemaakt. Om tevens tot vereenvoudiging van de tabellen te Komen, zijn ook minder belangrijke goe deren (speelgoedtreinen, jachtgeweren, verzilverd tafelgerei, borstelwaren, ny- lonschoenen, toneelkijkers enz.) aan de 18 procents-tabel onttrokken. Met de verlaging van de omzetbelas- ïng op koelkasten is vijf miljoen gul len gemoeid. In de memorie van toe lichting op het wetsontwerp zegt de «aatsseerctaris dat het bij de huidige ontwikkeling in dc woningbouw (flats) sn ln de bevoorradingsgewoon ten van net publiek niet langer verantwoord is «ie aanschaf van koelkasten extra fiscaal belemmeren. Hij wil een regeling tref fen, waardoor de handel teruggaaf wordi J?EN VLAK GEBIED van lage druk boven Middellandse Zee en bied van hoge druk, dat zijn ten westen van IJsland heeft, blijven de luchtbeweging boven West-Europa be heersen. Uit het noorden komende zwak ke storingen en ruggen van hoge druk passeren daardoor bij toerbeurt Neder land. De storing van de afgelopen nacht bracht plaatselijk in de westelijke pro vincies een klein beetje regen. In het oosten en zuidoosten van het land was het daarentegen geruime tijd helder, waardoor op het vliegveld Twenthe een laagste temperatuur van min vier en op het vliegveld Zuid-Limbuvg van min drie graden werd bereikt. Er nadert nu weer een rug van hoge druk. Deze zal zowel de komende nacht als morgen overdag het weer beheersen. Het blijft daarom bijna overal droog. In de nacht moet op lichte vorst worden gerekend, ook in het westen van het land. Overdag zullen zonnige perioden voorkomen met dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. De Bilt verwacht tot morgenavond: Opklaringen, maar aanvankelijk mo gelijk hier en daar een sneeuwbui. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Koudere nacht met op de meeste plaat sen lichte vorst. Morgen overdag onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt 11.15 uur). Zon en maan Zaterdag: zon op 6.36. onder 18.59 uur; Tendens langzaam dalend maan op 22.20, onder 8.10 uur. HOOGWATER SCHEVENINGEN 23 maart: 435 v.m.; 16.46 nan. 24 maart: 5.02 v.m.; 17.17 non. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur ^p vROLW Chroesjtsjel Russische beschuldigingen gineel is in 1959 door het masker, een eape van j c or! at 'iet Amerikaanse pro- Witrussische ministerie van dichtgeweven materiaal, de Sowjetun1, 's dan cramma voor de burgerbe- volkgezondheid gepubii- sle-hulpdozen en beseher vchermlng de weerspiegeling ceerd. mende bandschoenen ai kon toch bezig met een veelom vattend systeem van schuil- is van een oorlogszuchtige Het is gebaseerd op een sen. Uit de tekst blijkt dal- plaatsen tegen atoomaanval- houding. serie lezingen voor het me- delijk dat de kleding speciaal len en met de verspreiding Het boekwerk „Medische disch instituut van Minsk in ontworpen en gemaakt is burgerlijke verdediging de jaren 1955-'58. Er blijkt maar nergens staal hoe it Het begint met een aanval ..op de agressieve heersende klasse van zekere kapitalis- ische staten". In een verklaring over de superioriteit van de Russi sche afweermiddelen, wordt geschreven dat „zelfs met de gasmaskers en bescher- o^'nf.ïïïiüï" U" d? ,oU!f °°rlof" «It hoever men zou wennerr zij wordl verstrekt mee« efleetleveïuchuïwie",- bS'vü.™ om i'n I 'n i'.nEi1'. \5'~ de "'lvoerln« va" lr wordt grole aandacht verdediging, mort dr moge- taling \an een officieel Rus- koop gebracht door het bu- de plannen. besteed aan gasaanvallen en liikheid van h«>» sisch dokument. De Rus- reau voor technische diensten De schrijvers zeggen dat bacteriologische oorlogsvoe- van enkele vliegtuigen of on- sische mededelingen vormen van het Amerikaanse depar- iedere burger dienst te be- ring. Het boek is doorspekt bemande raketten niet wor- een schril contrast met de tement van handel. Het ori- schikken, over een eigen gas- met politieke propaganda, den uitgesloten." Station 5 !s S B ülïi 11 D. Helder Vpc.. rurg SS: antT 2 4 1 o a 0.2 0.2 Eekfe *W bew o 1 7 -1 0' Twente onbew windstil 6 -4 0 Zd.-Limb zw bew z 2 6 Ia 0 Sujjcfcb*1 sneu-uw 3 4 -5 o'* Kupenh zw bew wnw 1 3 -1 0 Londen gh bew. n 4 7 2 0.1 Brussel w 2 9 1 0.3 liiSf u* *i bèï windstil 7 J 0 Grenoble h. bew. rrw 2 -0 Berlijn Fran*furi ÜT 2 2 5 -3 7 -3 r MüncheD ZOncb windstil nnw 2 1 -2 3 -4 wS5S° eh bew gh bew. 4 11 -0 3 .2 0.2 ïnnsbmcfc Belgrado gh bew zo 2 8 -1 0 Rome* Zh. bew. windstil :o '4 j Madrid Mallorca Lissabon gh bew. zw. bew. 4 4 9 14 1 13 7 :3 9 03 0 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1