Jlicuuie £ciJtscl)c (fouraitl De aan Gaulle pakt de OAS volksstemming na Commentaar Crita} KÏESfcS Vuurgevechten in OAS-stad' Oran Rock-'n-roll-„parodie" in Moskou Servatius vraagt om Globke als getuige Peronistische vakbonden roepen staking uit Besprekingen gaan goed DONDERDAG 22 MAART 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; ƒ2,55 per maand; ƒ0,59 per week. (m.i.v. 1 april 0,65 per week, 2,80 per maand, 8,25 per kwartaal). Tweeënveertigste jaargang no. 12435 CHR1STELIJK-1SAT10NAAL DAGBLAD „StoiiNastaii k ffcftlma mgn bert ia If gljcospnf internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- f marken 3 x per Holland-Zweden 3 x per week. Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 Aieuws in één oogopslag Dertien sprekers zullen m eerste instantie het ontwerp Mammoetwet be spreken. Vier zijn gisteren in de Tweede Kamer aan het woord geweest. Reeds thans zijn meer dan dertig amendementen ingediend. Op 4 of 5 april begint de artikelsgewijze behande ling. Dr. Til anus noemde gisteren het ontwerp geen gelukkige greep van mi nister Cals. Twaalf mensen zouden zijn omgekomen bij een treffen tussen een groep van de O.A.S. en Franse gendarmes gisteren in Oran. De gendarmes on dernamen een speurtocht naar een geheime zender, toen de O.A.S. begon te schieten. In Algiers stelde het geheime leger een ul timatum aan de veilig heidstroepen. Uiterlijk vandaag zouden deze zich aan de kant van de O.A.S. moeten scharen. De vice-premier van de Algerijnse voorlopige re gering. Ben Bella, is gis teren in de hoofdstad van Marokko. Rabat. een grootse ontvangst bereid. Hij werd op het vliegveld o.a. begroet door koning Mohammed V en premier Ben Khedda. Opnieuw stond vandaag Adolf Eichmann voor zijn rechters in Jeruzalem, waar zijn proces in hoger beroep wordt voortgezet. Zijn verdediger heeft ver zocht, de Westduitse staatsseoretaras dr. Hans Globke als getuige te mo gen horen. De Russische vertegen woordigers in de V.N.- commissie voot de ruim tevaart zullen van premier Chroesjtsjef opdracht krij gen met hun Amerikaanse collega's te overleggen omtrent de praktische vraagstukken van samen werking bij het onderzoek van de ruimte. De samen werking moet echter wor den gekoppeld aan een oplossing van het ontwa- peningsvraagstuk. In Genève heeft dr ontwapeningsconferentie een unaniem beroep ge daan op Frankrijk zijn houding te herzien en deel te nemen aan de bespre kingen, welke aan de gang Naar het oordeel van de voorzitter van de Chr. Middenstandsbond, de heer De Mooij, is een vrijer loonbeleid slechte aanvaardbaar, indien hel midden- en kleinbedrijf enige ruimte in de prijzen wordt gelaten door middel van coördinatie in hpt prijsbeleid. Sjoukje Dijkstra be haalde gisteravond in de Haagse Houtrusthallen haar derde triomf: na de Europese en de wereld titel kunstrijden behaalde zij ook het Nederlandse kampioenschap. 55 TN ORAN, waar de O.A.S. na de geslaagde controle op identiteitspapieren wel tot de overtuiging moet zijn gekomen dat zij heer en meester is in de stad, is het gisteren tot een openlijk treffen gekomen met Franse gendarmes, die een compleet vuurgevecht hebben geleverd met het geheime leger. Aanleiding tot de strijd was een speurtocht naar een geheime zender in een van de grote openbare gebouwen van Oran. Plotseling sloeg de O.A.S. toe en binnen enkele minuten werd ér fel gevochten door ver dekt opgestelde schutters en gendarmes, die zich bedienden van zware mitrailleurs. Tegen het einde van de middag, toen boven de straten van de havenstad een zware kruitdamp hing, trokken de Franse politietroepen zich terug, ove rigens zonder de geheime zender te hebben gevonden. Ook elders in de stad namen de explosies af. Volgens een voorlopige schatting zouden er twaalf doden zijn gevallen. Intussen zou president De Gaulle voor nemens zijn na 8 april, de datum van de volksstemming in Frankrijk, een krach tig offensief tegen het geheime leger te beginnen. De pas benoemde Franse hogo commissaris, Fouchet, zou zich reeds van. daag naar Algerije begeven om zijn taak voor te bereiden. Naar een van de Franse weekbladen weet te melden is het aanvankelijk niet de bedoeling geweest Fouchet te benoe men. Oorspronkelijk zou generaal Bil- lotte zijn aangezocht, maar reeds na een dag had. hij een telefonische waarschu wing van de OAS. gekregen, dat hu Algerije niet levend zou bereiken, als hij de benoeming zou aanvaarden. Dat de generaal de post niet heeft geaccep teerd zou echter een gevolg zijn van hel feit dat zijn denkbeelden niet strookten met die van premier Debré. In Algiers, waar gisteren ook ver spreide gevechten plaats vonden, heeft het geheime leger een pamflet verspreid, waarin de strijdkrachten ter plaatse voot een ultimatum worden gesteld, om zich uiterlijk vandaag aan de zijde van de O.A.S. te scharen. In de pamfletten wordt gezegd, dat indien geen gevolg wordt gegeven aan de oproep, men elk ogenblik kan rekenen op een aanval in de wijk Bab el Oued. Noch ln de Franse nationale vergade ring, noch In de senaat zijn gisteren de akkoorden van Evian in stemming ge bracht, omdat een eenvoudige berekening Kritiek op Britse koningshuis gaat sommigen vervelen DRIE Britse bladen hebben gisteren artikelen geschreven naar aan leiding van de controverse over de kritiek van de bladen van Lord Beaverbrook op leden van het Britse koningshuis. De links- onafhankelijke Daily Mirror schreef dat de hertog van Edinburgh onlangs op een persbijeenkomst te Rio de Janeiro de Daily Express, een der gewraakte bladen, een „bloody awful newspaper" heeft genoemd, dat „vol leugens en schandalen staat". De Daily Mirror was van oordeel dat de hertog in deze kwestie geheel in zijn „bloody" recht was en het wenste hem geluk. De rechts-onafhankelijke Daily Ex press betoogde daarentegen, dat zij en de Sunday Express nooit koningin Eli zabeth in hun kritiek op het vorsten huis hadden betrokken. Een motie van de conservatief sir Martin Lindsay, waar in het optreden van de bladen van Lord Beaverbrook wordt veroordeeld, noem de de Daily Express dan ook een „dwaze aanval". Volgens het blad was de kri tiek uitsluitend gericht op verkwisting van staatsgelden, waaraan prins Philip en prinses Margaret en haar echtgenoot zich schuldig zouden hebben gemaakt. De socialist Emrys Hughes heeft een amendement op de motie van sir Mar tin Lindsay ingediend, waarin weliswaar de persoonlijke aanvallen op leden van het koningshuis worden veroordeeld, maar waarin ook wordt gezegd, dat het velen genoegen zon doen als er ten be hoeve van het vorstenhuis minder geld zou worden uitgegeven. Beroep Eichman begonnen Adolf Eichmann, die in december van het vorige jaar door het speciale hof in Jeruzalem ter dood werd oordeeld voor zijn misdaden tegen het Joodse volk, stond vandaag weer in zijn glazen kooi. om voor het hooggerechtshof te pleiten voor zijn leven. Kort na de aanvang van de zitting vroeg Eichmanns verdediger, dr. Robert Servatius, het hof de Westduitse staatssecretaris Globke als getuige-deskundige te laten voor komen. Servatius legde er de nadruk op dat hjj Globke wenste te horen als deskundige. Hij zou de achter gronden kunnen beschrijven van de Neurenbergse rassenwetten die door de nazi's in 1935 werden aangc- Volgens de verdediger had Eich mann geen recht zich los te maken van de bepalingen uit deze wetten. Hoewel de naam van Hans Globke al eerder in dit proces gevallen is, was het vanochtend de eerste maal dat hel hof formeel verzocht werd, hem als getuige op te roepen. Het zeer ver rassende verzoek werd door de rech ters onbewogen aangehoord. Servatius weidde niet verder over de huidige Westduitse staatssecretaris uit, maar ging verder met zijn juridische argu menten om te bewijzen dat Eichmann geen enkele autoriteit gehad heeft maar slechts een radertje was in de nazi-moordmachine. Bij deze argumentering werden nau welijks nieuwe geluiden gehoord. Weer betwistte Servatius de bevoegdheid van het hof dat Eichmann berechtte en ver oordeelde. op grond van het feit dal Eichmann uit Argentinië ontvoerd werd en onwettig naar Israël overgebracht De verdediging herhaalde het verzoek, dat op de allereerste dag van het proces 11 april 1961 gedaan werd, om de twee leden van de Israëlische lucht vaartmaatschappij die deel genomen hebben aan de ontvoering van Eichmann te laten voorkomen. De verdachte droeg hetzelfde blauwe pak en de gestreepte das die hij ge durende het hele proces gedragen heeft Hij keek geen enkele maal naar het pu bliek in de zaaL Af en toe trommelde hij zenuwachtig met zijn vingers op de smalle houten tafel in zijn kooi. Voordat Servatius overging om voor de zoveelste maal aan te tonen dat Eichmann niet los heeft kunnen hande len van de bevelen van generaal Muller cn andere, hogere autoriteiten, betoogde hjj dat de verdachte zjjn toevlucht kau nemen tot de bepalingen betreffende de rechten van de mens van de V.N. „De appellant kan zjjn toevlucht hier toe nemen op grond van het feit dat zjjn vrijheid geweld werd aangedaan", aldus Servatius. (Voor vervolg zie pagina 13) leert dat een motie van afkeuring toch niet haalbaar zon zjjn. Overigens is he» met name in de nationale vergadering gisteren verre van rustig toegegaan. „Verraad" en „moordenaars van O.A.S." schreeuwden aan het eind van het debat enkele rechtse afgevaardigden cn aanhangers van De Gaulle. Minister Joxe, die de leiding heeft gehad va Franse onderhandelingsdelegatie in Evian verklaarde nog eens nadrukkelijk In an» woord op een vraag, dat er geen genade zal zijn voor hen die door hun optreden Frankrjjk een stigma van moord en laf hartigheid opdringen. Grandioos onthaal voor Ben Bella Vice-premier Mohammed Ben Bella van de Algerijnse voorlopige rege ring is vandaag in de met Marok kaanse en Algerijnse vlaggen ver sierde hoofdstad van Marokko, Ra bat, als held ingehaald. Ben Bella en nog vier leiders va rebellen, die sinds 1956 de gevangenen der Fransen zijn geweest, kwamen uit Genève aan in een vliegtuig dat de Ma rokkaanse koning Hassan n speciaal voor hen gecharterd had. Op het vliegveld van Casablanca ren de koning en de Algerijnse premier Ben Khedda ter begroeting aanwezig, waarna een triomftocht volgde naar Ra bat. Het gejuich van „Yaya Ben Bei- Ia" en „Vive Ben Bella" was niet van de lucht, terwijl de stoet auto's door de straten reed waarlangs de mensen dicht opeengepakt stonden. Terwijl een erewacht van vierentwin tig geüniformeerde militairen, die de gevechtszones in Algerije vertegenwoor digden, stram in de houding stonden, stelde de koning Ben Bella, Ben Khed da, de vroegere Algerijnse premier Fer- hat Abbas en andere kopstukken van de rebellen aan de enthousiaste menigte voor. Langs de straten werden de volks liederen van Marokko en Algerije ge zongen. De tocht eindigde bij het ko ninklijk paleis, waar de leiders zullen logeren. Het Franse modehuis zal de jonge Yves Saint-Laurent schadevergoeding moeten betalen omdat het hem na zijn militaire dienst niet weer heeft aangeno men als hoofdontwerper, zo heeft een Paruse rechtbank die arbeidsgeschillen behandelt beslist Op het vachtkastje van mevrouw Kievit-Scheffer (25) in de kraam kliniek van het noodziekenhuis Zeeburgerdijk in Amsterdam prijkt sinds kort een vorstelijk chocolade paas-eiToen mevr. Kiemt daar eind vorige week van haar eerste zoonMario Richard Marcel, was bevallen, ontlokte dat een verpleegster een opmer king over „het eerste Kievits-ei". De vader van Mario, een 28-ja- rlge politie-agent, ging op het grapje in, vond dat dit „eerste Kievits-ei" dan ook volgens tra ditie aan de Koningin moest wor den gepresenteerd, en stuurde een geboortekaartje, waarop een Kievits-ei was getekend, naar het paleis Soestdijk. Dat 't grap je ook hier werd gewaardeerd, bleek uit het feit, dat namens de Koningin een groot chocolade paas-ei bij het gezin Kievit werd bezorgd. Ben Bella, de Algerijnse nationalisten-leider, die uit Franse gevangen schap is vrijgelaten, en Ben Joessef Ben Khedda, de premier van de voorlopige Algerijnse regering, hebben elkaar in Rabat, de Marok kaanse hoofdstad, ontmoet. De foto toont tijdens deze ontmoeting links Ben Khedda, rechts Ben Bella en in het midden op de achtergrond de Marokkaanse koning Hassan II. Argentijnse ministers nemen ontslag 3 grote overwegend peronis tische vakbonden van Ar gentinië hebben hun bijna twee mil joen leden opgewekt morgen voor vierentwintig uur het werk neer te leggen, als protest tegen de nietig verklaring van de verkiezingen van zondag, waarbij de peronisten een belangrijke overwinning hadden be haald. De leider van de textielvak- bond (tevens gekozen peronistisch gouverneur van de provincie Buenos Aires), Andres Framini, voorspelde, dat de arbeiders ervoor zullen zor gen, dat de regering de peronisten hun overwinning niet zal ontnemen. Framini had gisteren een onder houd met de kardinaal-aartsbisschop van Buenos Aires, Antonio Gaggiano Van diplomatieke zjjde te Washington verneemt Ass. Press dat de geheime Ne derlands-Indonesische besprekingen goed verlopen en deze week vermoedelijk wel zullen voortduren. Men vergadert tn kalme en rustige sfeer en tracht een for mule te vinden voor formele onderhan delingen over Nieuw-Guinea.. Dinsdag waren de partijen de gehele middag bij een, woensdag 's morgens en 's middags en vandaag zou men verder gaan. Intussen voert Indonesië troepenver sterkingen aan naar de grenzen van Nw- Guinea. Geregeld vertrekken vrijwilli gers en soldaten naar het front voor het laatste deel van Sukarno's „bevrijdings programma". Dronken achter stuur: 1,5 j aai de cel in De rechtbank le Groningen heeft de 62-jarige radiomonteur G H. uit Stads kanaal, die onder invloed van alcohol met z(jn auto een dodelijk ongeluk had veroorzaakt, veroordeeld tot 1>£. jaar met aftrek en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid (Els 2 j. ma. en 5 j. ont zegging) Het disconto van de Bank van Bel gië is met ingang van heden van 4Vi tot 4 procent verlaagd en het disconto voor uitvoer van 3y4 tot 3 procent Het discon to is sinds 28 december reeds twee ma len met een kwart procent verlaagd. Hij verzocht hem hulp voor de pe ronisten. De kardinaal had later een ontmoeting met president Frondiizi. Vermoedelijk braciht hij hem een boodschap van Framini over. De vak bonden zijn van plan een staking van onbeperkte duur te proclameren ais hun eisen niet worden ingewilligd. De „Hoge Peronistische Raad" heeft gisteravond in Buenos Aires een ver klaring uitgegeven, waarin wordt gezegd dat terugkeer van oud-president Peron de enige manier is om de vrede in het land te herstellen. „De huidige crisis is ontstaan door toedoen van een groep generaals, admiraals en directeuren van buitenlandse maatschappijen, die zowel hun geweten als de waardigheid van de natie overboord hebben gegooid," aldus de verklaring. De peronisten zeggen verder: „Wij strijden voor het recht en zullen tot ge weld overgaan als de omstandigheden dit eisen." Het akkoord van de president met de militaire leiders heeft Inmiddels tot ontslagaanvrage van alle ministers ge leid. Dit ontslag zal wel worden ver leend, daar de president er immers in heeft toegestemd een coalitiekabinet te vormen waarin hij vier en de militairen evenveel ministers benoemen. TYE STAATSSECRETARIS van defensie, de heer Calmeyer, heeft zich in een order gekeerd tegen het vloeken en het bezigen van ruwe taal in het leger. Hel is niet de eerste keer, dat een dergelijke order moet worden uitgevaardigd. Zoals wij het vloeken, ook in het leger, diep betreuren. Zo verheugen wij ons over de ernst waarmede het ook van hogerhand wordt tegengegaan. Het vloeken moet vrijwel tot onze volks zonden worden gerekend. We zijn ervan overtuigd, dat dit vloeken meestal ge schiedt in een houding van achteloosheid. Maar dan is het nog erg genoeg. Want het betekent, dat men voorbijleeft aan hoge waarden in het leven. Het betekent in het bijzonder, dat #mcn achteloos voor bijleeft aan hem zelf, die de zin van het leven is. In onze dagen schijnt dit een verschijnsel, even algemeen als bedenke lijk. Het duidt op oen ontstellende ver schraling en vervlakking. Waarden zijn uit het leven gebannen. Aan eigen over tuiging, zo men deze al heeft, weet men niet langer kracht bij te zeggen. Het ge volg is. dat men in zijn taal woorden en uitdrukkingen gaat bezigen, die daaraan nog een uiterlijk vertoon van kracht kun nen geven. Maar alle wezen ontbreekt daaraan, integendeel, het is, zoals we zel den, in feite van een ontmoedigende ach teloosheid. En, zoals gezegd, men demon streert daarmee een benauwend gebrek aan eerbied jegens hem aan wie het men senleven toebehoort en die van dat men senleven de inhoud moet zijn. Is het verschijnsel van het vloeken In het algemeen reeds ernstig, ernstiger nog Is wanneer het zich voordoet in het leger. Want dat leger dient juist ter bescher ming van waarden die ons lief behoren te zijn. Het dient ter bescherming van land en volk, maar tegelijk daarmede van de waarden die wij ook voor ons volks bestaan van betekenis achten. Het vloe ken kan er dan op wijzen, dat het ont breekt aan het inzicht, welke hoge taak ons leger in dit opzicht heeft. Hieraan moet wel een bijzonder bezwaar tegen het vloeken in het leger worden ontleend. Andere zijn daaraan toe te voe gen. Daar is de vervlakkende zuigkracht die er uitgaat van een massaal apparaat als het leger onvermijdelijk is. Is ieder voldoende sterk van overtuiging om het geen hij aan goeds van huis heeft mee gekregen niet prijs te geven? Niettemin behoort er in dit opzicht enige garantie te zijn, ook voor de ouders. Dat deze order van de staatssecretaris, die het vloeken beoogt tegen te gaan, nood zakelijk is gebleken, betreuren wij. Dat hij, nu het noodzakelijk gebleken is. is uitgegaan, daarover verheugen wij ons. „U blaast toch ook voor een paar gul den per week de lucht in? Mag ik dan niet een paar dubbeltjes versnoepen,? naar het zuiden wordt gevoerd bevond zich donderdagochtend bij Jutland. De storing is weinig actief. Het front van de storing zal het komende etmaal ons land zonder veel neerslag passeren. De bewolking tempert de uitstraling zo dat de komende nacht van vorst bijna geen sprake zal zijn. Na de frontpassage komt de wind weer ln de noordhoek. In de algemene lucht drukverdeling zijn geen tekenen die wij zen op een drastische verandering van het weer in West-Europa. Tot op lage breedte heerst nog het winterse weer. Zo begon de lente in de Balkan met een LlrT \v/rrri rrn nlmr.„ dik pak sneeuw en in Zuid-Frankrijk HET WEER IN EUROPA met 5 graden vorst. Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN 23 maart: 4.35 v.m.; 16.46 n m. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Tijdelijk veel bewolking met plaatse lijk wat neerslag. Minder koude nacht, overdag dezelfde temperaturen als van daag of Iets lagere. Zwakke tot matige wind aanvankelijk zuidwestelijk later tussen noord en noordoost. (Opgemaakt R- Reldei 11.15 uur). #££°ur8 Rapporten b.edenmorgei Weers- Temper gesieldb s iï|ï! 11 Moskovieten er rumoerig op een dodelijke parodie op de waarin de knappe danseres- «Jfn 2. aandringen dat een wilde pa- gedegenereerdheid van de ies. gestoken in ..iferct Maar de fiToep die royaal is ,het mom vin Pa' rod,, op een rock-'n-róll- kap&SisSrSSS SBSSS-STS3JÏ5 v^dVb'"'Z het wilde tenmo van de iarz- nummers bleef dit weigeren, yerzaaigpare honger naar Mensen uit het westen, die combo, jitterbugden met Westelijke waarnemers me- west,eliJ,le muziek en dansen, nummer herhaald wordt. r v, i 111 uc i;o«'KovsKy- oen de parodie achter de halen behalve het grootste muziekzaal m Moskou had- rug was, bleef de menigte het wild, tempo vao'dM.,? "SdUuZaJik^dJ!^ - - Westelijke waarnemers me- esieujKe muzitk en dansen, mners In sporthemden. Werta «n richtlijn g^SÏÏk""Zn bZ""^" Ten d, parodie achter de "«"hand te moeien rocken. S^enf „or S! S™ Onlangs heeft een humoris- jetpropagandisten. Eelde Kopcnb Aberdeei Londen We.» Grenoble Nice Berlijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1